Dɔgɔkun sugu Mali kɔnɔ : Sinsin kεlen don jamana yεrε sɔrɔfεnw kan

Dɔgɔkun fila sugu min daminεna bolofεnjirakεnεba kan Bamakɔ, jagokεla 400 bε yen. Mɔgɔ 16.000 bε se ka taakaseginw k’u ni ɲɔgɔn cε.

Par

Gansira jeudi 26 octobre 2023 à 13:19
Dɔgɔkun sugu Mali kɔnɔ : Sinsin kεlen don jamana yεrε sɔrɔfεnw kan

Minisiriɲεmɔgɔ Dr Sogεli Kokala Mayiga y’a jira kunun ɔkutɔburukalo tile 25 san 2023 Bamakɔ bolofεnjirakεnε in daminεtɔ, ko k’an yεrε ka fεnw dun ani k’u labaara, o ye k’i bolo don faso nafoloko kɔrɔ k’a sankɔrɔta. Dɔgɔkun sugu Mali kɔnɔ, o tako 1lɔ yεrε don ; n’a bε wele tubabukan daɲε surun na (Secoma). Minisiri caman tun bε kεnε kan ; kεrεnkεrεnnenya la, iziniko ni jagoko minisiri Musa Alasani Jalo ani jamana jɔli kura minisiri ka ɲεsin gɔfεrεnaman ni fangabulonw cε koɲεnabɔ ma Ibarahimu Ikasa Mayiga. Maaba caman wεrεw tun bε yen.

Dɔgɔkun sugu Mali kɔnɔ, a hakilila bɔra jagoko ni iziniko soba (Ccim) n’a jεɲɔgɔnw na. A kuntaala ye dɔgɔkun fila ye. A denfaya bε furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita bolo. Dɔgɔkun sugu hakilila bεnna ni ɲɔgɔndεmεn ani dεnkεrεfε kεlεli kalo dɔgɔkun naaninan ye ; an yεrε ka sɔrɔfεnw dunni an’u labaarali kalo. O min sigira senkan (Uemoa) fε. A masalakun ye : « Fεεrε jumεn ka kan ka tigε, walasa an yεrε ka fεnw bε se ka dun ani ka labaara Uemoa kɔnɔ ? ».

 

« Secoma » laɲinin ye an yεrε ka fεnw ɲεtaa sababili ye, u ka se ka sɔrɔ bolo kɔrɔ ani sɔngɔ duman na u ɲininbaaw fε, ka makobatigiw fara ɲɔgɔn kan kεnεba kelen kan (dilannikεlaw, dilikεlaw/feerelikεlaw, baara suguya bεε kεbaaw ani cakεda minnu ɲεsinnen bε jago yiriwali ma) Mali sɔrɔfεnw kunkan. Bolofεnjirakεnε in hakilila bilalen don segin kεli ma jagoko ni nafoloko koɲε bεε ma, walasa ka se k’an ka jamana nafoloko wuli k’a jɔ a sen kan. Lajεba min kεra Segu nafoloko kan marisikalo tεmεnnen in na, hakilila in miiriya sɔrɔla o kan.

Bolofεnjirala 400 bε kεnε kan. Febaki de tun bε kε o kεnε in kan fɔlɔ. Mɔgɔ 16.000 bεna se ka taakaseginw kε u ni ɲɔgɔn cε dɔgɔkun fila in kɔnɔ. Baara kεta suguya caman bolodalen don ; kεrεnkεrεnnenya la, barosigiw, hakililajira kεnεw sigili ani lajεw makobaitigiw yεrε dama (B2B) cε. Kɔrɔfɔw bε boli masalakun minnu kan, olu bε tali kε u baara kεtaw nafako an’u donni ba la, o musakako la, yεlεma ɲuman donni siratigε la an yεrε ka fεnw na « Zelecaf » kɔnɔ ; n’o ye bolofεn falenyɔrɔ ye Afiriki mɔgɔw cε. A bε dabɔ ka dɔ bɔ an siriliba la kɔkanjamanaw na dunfεnko la.

Kolabεnkulu ɲεmɔgɔ ye hakililajigin kε « Secoma » hakilila sɔrɔcogo la. A y’a jira k’a bɔra Dɔgɔkun Jago la ; n’o tubabukan daɲε surun ye (Seco) ye. O dun fana hakilila tara san 1999. O sugu tun bε mununmunun marayɔrɔw faabaw cε jago minisiriso lahɔrɔma kɔnɔ. Secoma bε bila nafoloko ɲεtaa hukumu kɔnɔ. Faso tɔgɔlakoba don, an ka jamana makobatigiw bε ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na ka bolofεnjiraw kε, ka feerw kε ani k’u ka baara kεtaw ɲɔfɔ ɲɔgɔn ye. Mali iziniko ni jagoko soba (Ccim) ɲεmɔgɔ Maju Sεnpara y’a jira, ko Secoma laɲinin ye an ka jamana sɔrɔfεnw bayεlεmani ye, k’u bɔli nɔgɔya kɔkan feereli kama. A b’a to a ka dɔn, ko dɔnniyaw bε Mali izinitigiw an’a jagokεlaw la.

Uemoa ka lasigiden min bε Mali kɔnɔ, n’o ye Mamadu Musutafa Baro ye, o ye hakililajigin kε, ko kabini san 2019, Uemoa jamanaw jagow minisiriw y’a ŋaniya, ka ɔkutɔburukalo kε an ka sɔrɔfεnw ɲεtaa waleyaw sinsinni ye. Walasa ka se ka Secoma hakilila waleya, Uemoa n’a tɔndenw ye sugu sigiko 3 kε jamanaw kɔnɔ ani Uemoa kɔnɔ. A kεra san 2020, 2021 ani 2022. A bεε kεra wasa ye. Kunnafonidiw, lafaamuyaliw ani hakilijakabɔw kεra u senfε jago yiriwakow kan.

Jamanaw ka bolofεnjirala 1.200 yera u kεnεw kan. Jamana kelenna tɔgɔlamɔgɔ tun bε mɔgɔ 50 bɔ san o san. An yεrεw ka sɔrɔfεn kg60.000 jirala, lajεlikεla ni feerelikεla tun ka ca ni mɔgɔ 20.000 ye. U ye kunnafoni minnu lase, o nafa sera mɔgɔ ba caman fana ma. O la, Secoma bε jate Uemoa ani Mali yεrε nafoloko yiriwalan ye.

Jamana ɲεmɔgɔw bε cεsiri min na a ko la, minisiriɲεmɔgɔ ye caman fɔ o la ; n’o ye faso nafoloko wulili ye ka sanfεla sɔrɔ, Maliden bεε ka hεrε kama. Segu Komatεkisi, Kulukɔrɔ huwikoma, tεrεnbaara wulili ani Mali furafeereyɔrɔba wulili b’o baaraw la. O la, Secoma ye Segu lajε ka laɲinin kεlenw waleyali ye.

Minisiriɲεmɔgɔ k’a jigi b’a kan, ko laɲinin minnu mana dajira Secoma senfε, olu bεna sɔn ka sira ɲuman wεrεw don gɔfεrεnaman kɔrɔ kalo nataw walima san nataw la kεnyεrεye ɲεtaa an’a yiriwaliko la. O la, a b’a ɲinin mɔgɔ bεε fε, u k’u jilaja ka se bolofεnjirakεnε in kan, u ka se k’an ka jamana sɔrɔfεnw dɔn, ani k’u fεlaw jate minε u donniko la ba la ; ka da a kan bεε n’a niyɔrɔ don jamana nafoloko sɔrɔ jɔlɔkɔ kɔnɔ. Dɔgɔkun sugu in damnεni kεnε kan, (Ccim) ɲεmɔgɔba ye Komatεkisi ka fini dilannen dɔw di minisiriɲεmɔgɔ ma. Baara kuncεra ni kεnε yaalali ye ka bolofεnw lajε.

Amadu GEGERE

Dɔkala Yusufu JARA

 

Dɔkala Yusufu Jara

Nin fana kalan : Sεgεw : Teriyantolantan fila, sebaaya fila

Moritani gosilen kɔfε 2 ni 0, dɔgɔkun tεmεnnen in na Sεgεw ye Nizeriya fana gosi 2 ni 0 tarata marisikalo tile 26 Marakεsi ntolantankεnε na. Biw donna Ɛli Bilali Ture (sanga 18nan) ani Kamori Dunbiya (sanga 87nan) fε.

Nin fana kalan : Mali : Kojugubakεlaw ye polisi fila bɔnε u ni na Moti

Mali ka kunnafoni ni lagamuni cakεda AMAP ka lasigiden min bε Moti, o ka laseli la, polisi hakε fagalen dɔgɔyalenba ye mɔgɔ fila ye ani joginnen kelen kojugbakεlaw fε, u ye binni min kε polisiw dagayɔrɔ kan Moti donda la ntεnεn sɔgɔmq nεgε kanɲε 10 waati la marisikalo tile 25 san.

Nin fana kalan : Wula kɔnɔ denmisεnw ka cakεdako : Poroze « Fier II » bεna cakεda misεnnin 5.000 dayεlε

Mara ni desantaralizasɔn minisiri, ni gɔfεrεnaman ka kumalasela don Kolonεli Abudulayi Mayiga, a ye poroze in daminεni baaraw nun don Sikaso jumadon marisikalo tile 22 san 2024. A musaka bε se sefawari miliyari 59,5 ma, ka ɲεsin denmisεn 60.000 ma wula kɔnɔ. U bεna kalanw sɔrɔ walasa .

Nin fana kalan : Dεsεbaatɔw bolomadεmεnni sunkalo la : Malidenw ka ɲumanya

Malidenw ka sunkalo ɲumanya bε dɔn u ɲɔgɔndεmεncogo fε. Hakilila bɔra jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita la. A ɲεsinnen bε balo tɔni 150.000 tilali ma dεsεbaatɔ dɔw cε. Jamana ɲεmɔgɔw ka nin bolomadεmεnni in kɔfε, sigidalamɔgɔw yεrε dama fana bε ka ɲɔgɔn bolomag.

Nin fana kalan : Dr Sogεli Kokala Mayiga, kalataw kunkan : «N’an ma fu siri basigibaliya dan na ka waati jan sɔrɔ, ka kalataw kε, o ye dalafɔ ye»

Minisiriɲεmɔgɔ Sogεli Kokala Mayiga ye politikimɔgɔw ka cidenw wele ntεnεndon minisiriɲεmɔgɔso la..

Nin fana kalan : Marisikalo tile 26 laɲεnamayali : Jamanakuntigi b’a ɲinin an ka fara ɲɔgɔn kan halibi Maliko la

Kolonεli Asimi Goyita ye nin wele in bila kunnafonidilaw ka ɲininkaliw kɔnɔna na, a kεlen kɔ ka jirifeere da seyidusuw taasibilayɔrɔ kan. A ye foli ni tanuni lase Maliden musoman ni cεman bεε ma, u ka muɲun ni sabali la gεlεyaw kɔrɔ.

Tigi ka sεbεnniw

Sεgεw : Teriyantolantan fila, sebaaya fila

Moritani gosilen kɔfε 2 ni 0, dɔgɔkun tεmεnnen in na Sεgεw ye Nizeriya fana gosi 2 ni 0 tarata marisikalo tile 26 Marakεsi ntolantankεnε na. Biw donna Ɛli Bilali Ture (sanga 18nan) ani Kamori Dunbiya (sanga 87nan) fε.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 28 mars 2024 à 17:49

Mali : Kojugubakεlaw ye polisi fila bɔnε u ni na Moti

Mali ka kunnafoni ni lagamuni cakεda AMAP ka lasigiden min bε Moti, o ka laseli la, polisi hakε fagalen dɔgɔyalenba ye mɔgɔ fila ye ani joginnen kelen kojugbakεlaw fε, u ye binni min kε polisiw dagayɔrɔ kan Moti donda la ntεnεn sɔgɔmq nεgε kanɲε 10 waati la marisikalo tile 25 san 2024..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 28 mars 2024 à 17:46

Wula kɔnɔ denmisεnw ka cakεdako : Poroze « Fier II » bεna cakεda misεnnin 5.000 dayεlε

Mara ni desantaralizasɔn minisiri, ni gɔfεrεnaman ka kumalasela don Kolonεli Abudulayi Mayiga, a ye poroze in daminεni baaraw nun don Sikaso jumadon marisikalo tile 22 san 2024. A musaka bε se sefawari miliyari 59,5 ma, ka ɲεsin denmisεn 60.000 ma wula kɔnɔ. U bεna kalanw sɔrɔ walasa k’u sendon nafolo sɔrɔli baaraw la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 28 mars 2024 à 17:43

Dεsεbaatɔw bolomadεmεnni sunkalo la : Malidenw ka ɲumanya

Malidenw ka sunkalo ɲumanya bε dɔn u ɲɔgɔndεmεncogo fε. Hakilila bɔra jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita la. A ɲεsinnen bε balo tɔni 150.000 tilali ma dεsεbaatɔ dɔw cε. Jamana ɲεmɔgɔw ka nin bolomadεmεnni in kɔfε, sigidalamɔgɔw yεrε dama fana bε ka ɲɔgɔn bolomagεn..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 28 mars 2024 à 17:38

Dr Sogεli Kokala Mayiga, kalataw kunkan : «N’an ma fu siri basigibaliya dan na ka waati jan sɔrɔ, ka kalataw kε, o ye dalafɔ ye»

Minisiriɲεmɔgɔ Sogεli Kokala Mayiga ye politikimɔgɔw ka cidenw wele ntεnεndon minisiriɲεmɔgɔso la..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mercredi 27 mars 2024 à 16:59

Marisikalo tile 26 laɲεnamayali : Jamanakuntigi b’a ɲinin an ka fara ɲɔgɔn kan halibi Maliko la

Kolonεli Asimi Goyita ye nin wele in bila kunnafonidilaw ka ɲininkaliw kɔnɔna na, a kεlen kɔ ka jirifeere da seyidusuw taasibilayɔrɔ kan. A ye foli ni tanuni lase Maliden musoman ni cεman bεε ma, u ka muɲun ni sabali la gεlεyaw kɔrɔ.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mercredi 27 mars 2024 à 16:49

Teriyantolantan Mali ni Moritani cε : A bε ɲinin denmisεnw fε u k’u seko sεmεntiya

FIFA ka ntolantanw hukumu kɔnɔ, Mali y’a ka teriyantolantan fɔlɔ kε jumadon nεgε kanɲε 20 Marakεsi farikoloɲεnajεkεnε na Moritani fε. A kεra sεgεw bɔko fɔlɔ ye KANI Kɔnɔwari 2023 kɔfε, ni Eriki Seku Sεli ka cεdenw gosira karidefinali la Samaw fε 2-1 mɔɔnɔbɔ kɔnɔ..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 25 mars 2024 à 15:25

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.
S’abonner