SIGIDA

An ka jamana tariku : Daɲε min ye « Mali », a sɔrɔla cogo di ?

Seko ni dɔnko Kalansoba INA dabolo : Minisiriɲεmɔgɔ ye jigisigikumaw fɔ

Kayi : Sanpεrεn ye misi 61 faga Segala

Sirabakan kasaara Buguni : Mɔgɔ 5 ni tora, 38 joginna

Sinsin bε ka kε jabi bilenman kan : Musow kanufεn

Binkanniwalew jamana kɔnɔ : Kojugubakεlaw mana bɔ fan o fan fε, u bε sɔrɔdasiw dafalen sɔrɔ u ɲε

Bulonba ka san 2023 ɔkutɔburukalo laadalasigili : Sariyasεbεn 23 bεna fεsεfεsε

Sɔrɔdasiw sigili jamana fan bεε fε : Lakananbaaw bε wulikajɔ la

Ɲɔgɔndεmεn kalo : An ka jamana danbe jirali

Ɲɔgɔndεmεn kalo : Jamanakuntigi Asimi Goyita ye laada latilen bεε la mɔgɔkɔrɔba bara

Anefisi : Kojugubakεlaw ye kɔseginbεlε da sɔrɔdasiw ɲε

Minusima dagayɔrɔw latεmεnni : Sɔrɔdasiw ka sesɔrɔ fεεrεw bε ka mako ɲε