FARIKOLOƝΕNAJΕ

KANI 2025 labεnni : Marɔku de sugandira ka kε jatigi ye

Kupudimɔni Marakana 2024 : Mali bε ye o janjo la

Diɲε tolantan tɔnba (FIFA) y’a ka ɔkutɔburukalo kulusigili jaabi da kεnε kan.

Basikεti kupudimali : Sitadimaliyεn ye sebaaya fila sɔrɔ

Kupudimɔni U17 : Samatasεgε mankanw bε Jeda tile tan farifoni na

Mali-Afirikidisidi 2-0 : KANI 2023 daminεcogo ɲεna Samatasεgεw bolo

KANI Kɔnɔwari san 2023 : Mali sen bɔra tulon na, dusukasiko

Kɔnɔwari Samaw ye KANI 2023 kupu ta Nizeriya ɲεkɔrɔ 2 ni 1

Samatasεgεw : Ɲangilibere farin dara Hamari Tarawele kun

Faso dɔnkotigiw ka lajε balontan kan : Jamana balontantɔn gεlεyaw dantigεra

Teriyantolantan Mali ni Moritani cε : A bε ɲinin denmisεnw fε u k’u seko sεmεntiya

Sεgεw : Teriyantolantan fila, sebaaya fila