En continu

Consultez toute l’actualité du jour, Au Mali et à l’international, ainsi que les derniers articles, tribunes et vidéos de l'Essor.

AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw Baarakεlaw tɔgɔla don diɲε kɔnɔ : Laada labatora Kojugubakε kεlεli : Boli banna kojugubakεkulu « Daesh » kuntigi lakodɔnnenba Hugo bolo

Les derniers articles

AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi Zenerali de birigadi Abudurahamani Tiyani bolo u k’u fεlaw di u kan, u ka lajε nata la.

Publié 20 May 2024 a 15:39

Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Publié 09 May 2024 a 11:27

Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Faso tɔgɔla sigikafɔba min daminεnen filε, o bεna kε sababu ye Malidenw ka kumaɲɔgɔnyaw kε u ni ɲɔgɔn cε ka furaw dajira gεlεya kofɔlenw na. A ka kan ka se ka hadamadenya juru caanin an cε, ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan ani ka na ni bεn kutaala jan ye..

Publié 08 May 2024 a 12:36

Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 bɔrε ye d600 ye, nɔgɔ fin n’o ye angεrε DAP ye, o kg50 bɔrε ye dɔrɔmε ba saba ani kεmε duuru (d3 500) ye. Kɔɔri koloma kg1 bε minε sεnεkεlaw bolo d60 la.

Publié 06 May 2024 a 11:08

Baarakεlaw tɔgɔla don diɲε kɔnɔ : Laada labatora

San o san mεkalo tile 1lɔ ye baarakεlaw tɔgɔladon ye diɲε kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ, Mali baarakεlaw lafasatɔn minnu bε UNTM jεkuluba kɔnɔ, olu ye yεrεjirataama kε jamana ka yεrεmahɔrɔnya kεnεba kan. A kεra kεnε ye, min kɔrɔfɔw bolila hadamadenya basigili ni ɲεtaa laɲininw kan.

Publié 02 May 2024 a 10:47

Kojugubakε kεlεli : Boli banna kojugubakεkulu « Daesh » kuntigi lakodɔnnenba Hugo bolo

Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεla Hugo faga Indelimani kεlεdaga la Gawo mara la. Kabini Mali y’a ŋaniya k’a mεru don Irisijamana na sɔrɔdasiko nasira la, an ka lakananbaaw b’a la ka sebaayaw sɔrɔ dɔrɔn kojugubakεlaw kan..

Publié 30 April 2024 a 11:49

Mali baarakεlaw lafasatɔnba (UNTM) ka lajεba 14nan : Yakuba Katile sugandira san 5 kura kuntaala kama

UNTM biro kura mɔgɔ ye 53 ye. U ye lahidu ta, ko furakεcogo ani laɲinin minu kεra a ka sigikafɔw senfε, olu bεna kε sisinnan ye sarati kura in kɔnɔ.

Publié 29 April 2024 a 11:58

Faso ka baarabolodalen danbew kalanni kama : Seginni laada kɔrɔw ma

Nin baarabolodalen in laɲinin ye ka Maliden kura dilan, min b’an danbew dɔn, ka fangabulonw bonya, ani baarakεla. Jamana ɲεmɔgɔw bε wulikajɔ la ka Mali kura k’o kuntilenna in waleya, walasa ka se k’o hakilila don fasodenw na ani ka se di u ma ɲεtaa la kannabila ni hɔrɔnya kɔnɔ.

Publié 24 April 2024 a 16:12

Palεsitini kεli ONU tɔnden ye : Etazuni ma sɔn o ma

Diɲε tɔnba ONU ka basigi sabatilikulu ma jεn n’a ye alamisa awirilikalo tile 18 san 2024, Palεsitini ka kε ONU tɔnden ye a ɲεma ; ka da a kan Lamerikεnjamaa de ma sɔn o ma. Nin kunnafoni in sɔrɔla ONU yεrε ka kunnafonidisira fε..

Publié 23 April 2024 a 09:58

Sigikafɔ Malidenw yεrε dama cε : Marayɔrɔw ta daminεna

Nin ko in hakilila bɔra furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita la. A laɲinin ye bεn, hamadadenya donɲɔgɔnna ani fɔkabεn ye jamana kɔnɔ. O la, mɔgɔ minnu b’a kεnεw kan, u bεna gεlεya minnu b’an ka jamana kan, k’olu sababu dantigε,ani k’u furakεcogow dantigε.

Publié 23 April 2024 a 09:52

Sεgεw : Teriyantolantan fila, sebaaya fila

Moritani gosilen kɔfε 2 ni 0, dɔgɔkun tεmεnnen in na Sεgεw ye Nizeriya fana gosi 2 ni 0 tarata marisikalo tile 26 Marakεsi ntolantankεnε na. Biw donna Ɛli Bilali Ture (sanga 18nan) ani Kamori Dunbiya (sanga 87nan) fε.

Publié 28 March 2024 a 17:49

Mali : Kojugubakεlaw ye polisi fila bɔnε u ni na Moti

Mali ka kunnafoni ni lagamuni cakεda AMAP ka lasigiden min bε Moti, o ka laseli la, polisi hakε fagalen dɔgɔyalenba ye mɔgɔ fila ye ani joginnen kelen kojugbakεlaw fε, u ye binni min kε polisiw dagayɔrɔ kan Moti donda la ntεnεn sɔgɔmq nεgε kanɲε 10 waati la marisikalo tile 25 san 2024..

Publié 28 March 2024 a 17:46

Wula kɔnɔ denmisεnw ka cakεdako : Poroze « Fier II » bεna cakεda misεnnin 5.000 dayεlε

Mara ni desantaralizasɔn minisiri, ni gɔfεrεnaman ka kumalasela don Kolonεli Abudulayi Mayiga, a ye poroze in daminεni baaraw nun don Sikaso jumadon marisikalo tile 22 san 2024. A musaka bε se sefawari miliyari 59,5 ma, ka ɲεsin denmisεn 60.000 ma wula kɔnɔ. U bεna kalanw sɔrɔ walasa k’u sendon nafolo sɔrɔli baaraw la.

Publié 28 March 2024 a 17:43

Dεsεbaatɔw bolomadεmεnni sunkalo la : Malidenw ka ɲumanya

Malidenw ka sunkalo ɲumanya bε dɔn u ɲɔgɔndεmεncogo fε. Hakilila bɔra jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita la. A ɲεsinnen bε balo tɔni 150.000 tilali ma dεsεbaatɔ dɔw cε. Jamana ɲεmɔgɔw ka nin bolomadεmεnni in kɔfε, sigidalamɔgɔw yεrε dama fana bε ka ɲɔgɔn bolomagεn..

Publié 28 March 2024 a 17:38

Dr Sogεli Kokala Mayiga, kalataw kunkan : «N’an ma fu siri basigibaliya dan na ka waati jan sɔrɔ, ka kalataw kε, o ye dalafɔ ye»

Minisiriɲεmɔgɔ Sogεli Kokala Mayiga ye politikimɔgɔw ka cidenw wele ntεnεndon minisiriɲεmɔgɔso la..

Publié 27 March 2024 a 16:59

Marisikalo tile 26 laɲεnamayali : Jamanakuntigi b’a ɲinin an ka fara ɲɔgɔn kan halibi Maliko la

Kolonεli Asimi Goyita ye nin wele in bila kunnafonidilaw ka ɲininkaliw kɔnɔna na, a kεlen kɔ ka jirifeere da seyidusuw taasibilayɔrɔ kan. A ye foli ni tanuni lase Maliden musoman ni cεman bεε ma, u ka muɲun ni sabali la gεlεyaw kɔrɔ.

Publié 27 March 2024 a 16:49

Teriyantolantan Mali ni Moritani cε : A bε ɲinin denmisεnw fε u k’u seko sεmεntiya

FIFA ka ntolantanw hukumu kɔnɔ, Mali y’a ka teriyantolantan fɔlɔ kε jumadon nεgε kanɲε 20 Marakεsi farikoloɲεnajεkεnε na Moritani fε. A kεra sεgεw bɔko fɔlɔ ye KANI Kɔnɔwari 2023 kɔfε, ni Eriki Seku Sεli ka cεdenw gosira karidefinali la Samaw fε 2-1 mɔɔnɔbɔ kɔnɔ..

Publié 25 March 2024 a 15:25

Ji bεn sɔrɔli kama : Kolonεli Asimi Goyita ka layidu, basigi ani hadamadenya la

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ka ɲumanya ye hakilila ye, min ni foli ka kan. U laɲinin ye basigi ani yiriwali sabatili ye jamana kɔnɔ k’a sababu dɔ kε ji saniman sɔrɔli ye. Pɔnpekɔlɔn 300 ni kɔ sennina san 2021 ni 2024 furancε la. O bε koba kofɔ basigiko ani yiriwaliko la..

Publié 25 March 2024 a 15:20

Kojugubakεlaw binna Irisila kan : Mali k’a ni Irisila faamaw ani jamanaden tɔw bε ɲɔgɔn bolo

Mali ye laseli kε jumadon marisikalo tile 22 san 2024 tele la, kojugubakεlaw ye binni min kε Musuku kan, k’o lagosili kε, ani k’a ka dεmεn jira Irisila faamaw ani jamanaden tɔw la.

Publié 25 March 2024 a 15:11

« Aeem » cili : Paara jan kεra iniwεrisitew basigili la

Mali lakɔlidenw an’a kalanden kɔrɔbaw ka tɔnba «Aeem » kεwale tun kεlen bε kojugubakεw ye lakɔliw ni Iniwεrisitew la. Kalandenw gosili ; hali u tun tε kaba karamɔgɔw yεrε ma. Tuma caman na, sinamatɔnw bε kari ɲɔgɔn na fo saya bε bɔ u la yɔrɔ dɔw la..

Publié 22 March 2024 a 14:01

San 2024 marisikalo tile 20 minisirilajε ka laseli : Gɔfεrεnaman ni sigidaw baarakεlaw hakε jateminεni sarati mɔɔnɔbɔra

Minisiriw y’u ka laadalatɔnsigi kε arabadon marisikalo tile 20 san 2024 jamanakuntigiso la Kuluba. A ɲεmɔgɔya tun bε furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi GOYITA bolo..

Publié 22 March 2024 a 13:46

Wariko ɲangiliw ka ɲεsin kojugubakεlaw ma : Yanga, kɔlɔlɔw ani sendonniw

Nin ŋaniya in na, Mali gɔfεrεnaman b’a da diɲεmaa tulo kan, kεrεnkεrεnnenya la, jamana minnu bε sɔn ka k’u jabaala donbaaw ye, ko kojugubakεlaw don. Wari fosi man kan ka di u ma bilen, sango ka taamaw daga u ye ; i n’a fɔ sanfεsiraw fε, dugumasiraw ani jikansiraw fε.

Publié 21 March 2024 a 15:05

Tile kuranminεnw : Sɔngɔ ye sanusɔngɔ ye!

Tile kuranminεnw sɔngɔ dantεmεn yεlεnni sababu ye u ɲininbaa hakε cayali ye. Dabaliw ka kan ka tigε, min b’a to cakεdaw ani mɔgɔ wεrεw ka se k’u sɔrɔ sɔngɔ nɔgɔ la. Kuranko gεlεya min filε jamana kɔnɔ, o kεlen bε nafasɔrɔda ye dɔw bolo, ka mɔgɔ dɔw sirilen bɔ taji ni baraziw ka kuran na, k’u ɲεsin tile ta ma.

Publié 20 March 2024 a 14:09

Faso dɔnkotigiw ka lajε balontan kan : Jamana balontantɔn gεlεyaw dantigεra

Lajεba in kuncεra kabini alamisadon dɔ fε marisikalo daminεyanfan fε « 26Mars » farikoloɲεnajεkεnε na, Mali balontan kan. A kuncεli lajε senfε, laɲinin 70 kεra, minnu waleyali bε sɔn k’a to jamana balontantɔn bε se k’a yεrε sɔrɔ, ani k’a jigi da ŋanaya kan an ka gun kan. K’a daminε deleliw la ka se kεnεw ma, ka fara yεrεdiwalew kan hakiliyanfan ani wariko la, fo ka se bilasirali ma, lajεkεlaw da sera nin caman ma..

Publié 19 March 2024 a 11:12

Mali : Sɔrɔdasiw ye kojugubakεla caman daji Nuga, Mahu ani Dandεrεso

Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεlaw kunbεn ni fanga ye sibisi sɔgɔma joona marisikalo tile 16 san 2024, yɔrɔ saba la an ka jamana kɔnɔ..

Publié 18 March 2024 a 13:40

Ɲεnamininfεnw tali : Denmisεnw bε farati dankan na

Waati kuntaala jan kɔnɔ, ɲεnamininfεnw tali bε se ka dan kari denmisεnw ka ɲεnamaya la ka bana dɔw bila u la, i n’a fɔ kunkolo ɲagamini, hakili dɔgɔyali, joli caya bana.

Publié 18 March 2024 a 13:06

Mali-Bankimɔnjali : Sefawari miliyari 90 dugukolo tiɲεnenw labεnni kama

Poroze min ɲεsinnen bε dugukolo nafama bannenw, cogoya tiɲεnenw an’u kanfεn tiɲεnenw labεnni ma, Minisiriɲεmɔgɔ y’a baaraw daminεni nun don kunun. Poroze in nafa bε se mɔgɔ miliyɔn 2,3 ma komini 87 kɔnɔ.

Publié 15 March 2024 a 14:12

Lakɔli ni Iniwεrisite kεnε : « AEEM » tile banna

Gɔfεrεnaman y’a ŋaniya, a ka arabadon minisirilajε senfε, ka lakɔlidenw ni kalandenkɔrɔbaw ka jεkuluba Mali kɔnɔ (AEEM) ci. O ŋaniya in, siga t’a la Maliden caman na tεgεrε fɔ o la.

Publié 15 March 2024 a 14:06

Muso tɔgɔladon diɲε kɔnɔ : Halibi gεlεyaw ye musow jɔyɔrɔ hakε dɔgɔya ye

Don kelen kεrεnkεrεnni muso tɔgɔ la, o ka kan ka bange yεlεma ɲuman donni na musow ka politikiko sankɔrɔtali la an’u sendonnni farobakow la.

Publié 14 March 2024 a 14:51

Diɲε kiiritigεsoba (CPI) : Zapɔn kiiritigεla muso Tomoko Akani sugadira a ɲεmɔgɔya la san saba kuntaala

Madamu Tomoko Akani ye kiiritigεla muso ye. Ale de sundira ka kε diɲε kiiritigεsoba (CPI) ɲεmɔgɔ ye. A kεra ntεnεndon marisikalo tile 11 san 2024 kiiritigεsoba in kiiritigεla tɔw fε u ka lajε tεmεnnen in na. A dankan fɔlɔ kεra Orozariyo Saliwatɔri Ayitala ye, ka madamu Ɛrεni Alapini-Gansu k’a dankan filanan ye..

Publié 14 March 2024 a 13:29

Kalanko sigikafɔba : Ɲεtaa baju jɔnjɔn

O sigikafɔw sera k’a to sigidalamɔgɔw haminankow ka sidɔn, walasa ka fasoden suguya dantigε, k’a dilan Mali kura kɔnɔ. O ka kan ka kε faso kanubaa ni fasojɔla ye, ani a ka kan ka kε jamana kɔnɔ dɔnniyaw dɔnbaa ye ani ka sendon dɔnniyaw ni fεεrε kuraw ɲεtaa sabatili la.

Publié 13 March 2024 a 15:37

Jamana taamasiyεnw labaarali : Dansagonwale ka dabila !

Nin taamasiyεnw ye an foroba bugunnatigεw ye. Nka mɔgɔ caman ka jate t’u kan, sango u ni bonya min ka kan, k’o da u kan. O de kosɔn jamana ɲεmɔgɔw y’a ŋaniya, ka dɔgɔkun kelen kε faso taamasiyεnw ɲεtaa waleyaw la u labaaracogo la.

Publié 13 March 2024 a 15:30

Mali : Gɔfεrεnaman ye Imamu Mahamudu Dikɔ ka « CMAS » ci

Wulikajɔkuluw, tɔnw ani kanuba minnu bε Imamu Mohamudu Dikɔ la, olu ka jεkuluba n’o ye « CMAS » ye, furancεlafanga gɔfεrεnaman y’a ci..

Publié 07 March 2024 a 11:19

Segu Ofisiri : suman tɔni 155.582 sɔrɔla ɲinan

Segu Ofisiri y’a jira k’a ye suman tɔni 155.582 sɔrɔ ɲinan sεnεfεn suguya bεε faralen ɲɔgɔn kan. Jigi tun dalen bε tɔni 203.532,15 sɔrɔli kan ; nka a sera ka 85,37% sɔrɔ o la..

Publié 07 March 2024 a 11:17

Suman sɔrɔ : « ODRS » jigi bε tɔni 87.000 kan san 2024

Selenge sεnε yiriwali cakεda (ODRS) ka laɲinin ye sεnεkεsan 2024 kɔnɔ, ka suman tɔni 87.145,25 sɔrɔ. O bε kε 22,05% faralen ye a ka san 2023 sɔrɔ kan. O siratigε la, wari min bε di a ma, a sago don dɔ ka fara o hakε kan, walasa a ka se k’a ka layidu tiimε..

Publié 07 March 2024 a 11:14

Lafasali : UNTM bε ka nɔnabila labεn

Mali baarakεlaw lafasatɔnba (UNTM) sago don ka nɔnabilali boloda ni denmisεnw ye, denmisεn minnu lafaamuyara koɲuman lafasali la. O kεra lafasali tile saba kalan min kεra UNTM fε dɔgɔkun tεmεnnen in na « Burusi di tarawayi » la, o kɔrɔ ye. Kalan in ɲεsinna lafasali denmisεnw (CNJT) ma..

Publié 06 March 2024 a 13:41

San kura dugawudon : Furancεlafanga jamanakuntigi ye gɔfεrεnaman ka foroba yεrεdi foli kε

Gɔfεrεnaman ka san kura dugawudon senfε, Kolonεli Asimi Goyita ye foli lase a ma a ka jaabi ɲuman sɔrɔlenw na san 2023 kɔnɔ. A y’a ɲinin minisiriɲεmɔgɔ ani minisiri tɔ bεε fε, u k’u fanga fara ɲɔgɔn kan k’u ɲεsin disidakow ma Maliden bεε ka kunnawolo kama.

Publié 06 March 2024 a 12:58

Mali-Irisi : Minisiri Jɔpu ni Kamara tun bε Musuku jεɲɔgɔnya kεnε walangatali la

Jamana lakananbaaw kεlen kɔ ka sebaaya sɔrɔ jamana basigi sabatili la, Mali ɲεmɔgɔw bε k’u ɲεsin yiriwali porozebaw waleyali ma. Laɲinin ye ka se ka bεn kuntaala jan sɔrɔ ni cogoyaw sigili ye senkan Malidenw ka hεrε kama u sigiyɔrɔw la. Irisijamana ye jεɲɔgɔn ɲuman ye o siratigε la..

Publié 05 March 2024 a 12:46

Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Tεmεnsira kura, bεn siniɲεsigi kura

Bεn kεra taabolo kura min kan jamana ɲεmɔgɔw fε, siga t’a la o bε sɔn ka kε fura ɲuman ye Alize bεnkan dεsεra gεlεya minnu na : bεε sendobaliya, kɔkan jεɲɔgɔnw ka senkola ani fasodenw kεbaliya k’a k’u yεrε ta ye. Fεεrε in bεna se k’a to fasodenw ka se ka sigi ka kuma, ka jε ka bεn sɔrɔli furaw ɲinin.

Publié 05 March 2024 a 12:41

Dugawudon ka ɲεsin jamanakuntigi ma : Sɔrɔdasiw ka kan ka kεlεdaga caya

Jamana lakananbaaw kεlen kɔ ka dugawudon kε furancεlafanga jamanakuntigi ye, a y’a ɲinin u fε, u ka tεmεn ni kojugubakε kεlεli ye, fo ka basigi don jamana mumε kɔnɔ.

Publié 04 March 2024 a 12:42

Dugawudon ka ɲεsin jamanakuntigi ma : Sɔrɔdasiw ka kan ka kεlεdaga caya

Jamana lakananbaaw kεlen kɔ ka dugawudon kε furancεlafanga jamanakuntigi ye, a y’a ɲinin u fε, u ka tεmεn ni kojugubakε kεlεli ye, fo ka basigi don jamana mumε kɔnɔ.

Publié 04 March 2024 a 12:39

Dugawudon ka ɲεsin jamanakuntigi ma : Fangabulonw ɲεmɔgɔw ye san 2023 jaabi ɲumanbaw foli kε

Kandili jamana sariyasunba kura ma ni wasa ye, Minusima taali ka bɔ an ka jamana kɔnɔ, Kidali bɔɔsili kojugubakεlaw la… olu ye waleyaw ye, mɔgɔw hakilima jɔra minnu fε kosεbε. Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye fangabulonw ɲεmɔgɔw ka foli kanda, kεrεnkεrεnnenya la, ka bεn ni nin waati gεlεnw ye Mali kɔnɔ.

Publié 04 March 2024 a 12:35

Fasokanw tɔgɔladon diɲε kɔnɔ : Sεbεnni kɔrɔw nafa yera kanw kɔnɔ

N'i y’a mεn ko kan, i ko hadamaden, i ko hakili ani faamuyali. Kan ye fεn ye, min man nɔgɔ. A faamubaliya bε se ka kε gεlεya ye, k’a fɔbaa dun..

Publié 23 February 2024 a 10:31

Bεn ni lafiya sɔrɔli : Lajεba dɔ kεra Dumakoyi, Timisa komini na

Kεlε fanga tun ka bon kosεbε kojugubakεlaw ni donsow cε ; i n’a fɔ donso minnu tun bɛ « dananbasagu » la. O dananbasagu kɔnɔ, dɔgɔnɔ de ka ca. Bɛɛ nakun tun ye ko kelen ye. Fɔɲɔgɔnkɔ baani u ni ɲɔgɔn cε. Tiɲɛ fɔra kɛnɛ kan. Sabula waleya jugu caman kεra ka tεmεn : mɔgɔ caman fagara, caman joginna, caman ka minɛn bɔsira a la sugu siraw la..

Publié 23 February 2024 a 10:29

Farafinnɔgɔ jima dilanni

Tile kɔnɔ i b’a lamaga siɲε saba : sɔgɔma, tilegan ani wula. Ka sɔrɔ ka barikon dasiri ni fubɔrε walima finibɔrε ye. Manabɔrε tε kε k’a dasiri. A dasirilen bε to o cogo la fo a ka dɔgɔkun kelen tile wlonwula dafa. O ye nɔgɔ jima ɲuman sɔrɔlen y’i bolo..

Publié 23 February 2024 a 10:28

Mali/Bankimɔnjali : Sira dira nafoloko yiriwali porozew ma

Dajirali minnu kεra o hukumu kɔnɔ, o bε sɔn ka kε sababu ye an ka jamana ka fura telimanw sɔrɔ kuranko gεlεya la. Waati kuntaala surun, kuntaala hakεlama ani kuntaala jan kɔnɔ, baara bε se ka kε o kan, fura kuntaala janw sɔrɔli kama ; kεrεnkεrεnnenya la, sεnε ni baganmarako la ; olu minnu ye sinsinyɔrɔba fila ye dunkafa sabatili la, baara sɔrɔli la ani faantanya kεlεli la.

Publié 23 February 2024 a 10:25

Kojugubakε kεlεli : Jamanakuntigi Goyita b’a ɲinin lakananbaaw ka tεmεn ni kow ye

Lajε dɔ senfε min kεra jamanakuntigiso la Kuluba kunun, lakananbaaw kuntigiba y’a fɔ ka gεlεya lakananbaaw ɲεmɔgɔw ma, u ka tεmεn ni kojugubakεlaw kεlεli ye. U kana u bolo fiyewu, fo basigi ka sabati a ɲεma jamana fan bεε fε.

Publié 21 February 2024 a 13:01

Samatasεgεw : Ɲangilibere farin dara Hamari Tarawele kun

Afiriki sennantolantan tɔnba (CAF) ka kiiritigεkulu ye jaabi di Hamari Tarawele ka ko la..

Publié 21 February 2024 a 12:59

Wajibi ye sɔrɔdasiya kalanw kεli ye : Kulu 5nan ye kεnε minε

Nin mɔgɔ 850 kura talenw ye kalansoba ENA baarakεla kalandenw, sigidaw tɔgɔla lakɔlikaramɔgɔw, kiirikow sεgεsεgεbaaw, kiiritigεlaw dεmεnbaa ɲεmɔgɔw, ka fara kulu 4nan tεmεnnen mɔgɔ tɔ minnu tun ma kalan in kε.

Publié 20 February 2024 a 14:13

Mali : Binkannikεlaw ye dan kari kaariba dɔ la

Kaariba min tun bε ka dugujukɔrɔfεnko ckεda (B2-Gold) baarakεlaw ta, bin kεra o kan alamisa tεmεnnen in nεgε kanɲε 16 waati la Nεgεla masurunna na Bawulen jiritu kɔnɔ Kati mara la..

Publié 19 February 2024 a 12:30

AES minisiriw ka lajε : Wagadugu bεnkanw

Tile kelen babugubaara kɔfε hakilila falenw na, AES minisiriw ye bεnkan minnu ta, olu kalanna Burukina Faso kɔkankow, yɔrɔ jεkabaara ani Burukina tungarankew minisiri Karamɔgɔ Zan-Mari Tarawele fε. A y’a jira, ko AES labaarali siratigε la, ka kεɲε ni jamanakuntigi saba hakililaw ye, nin lajε in kεra o hukumu kɔnɔ Wagadugu..

Publié 19 February 2024 a 12:26

Sahelikungo jamanaw ka tɔnba (AES) : Donɲɔgɔnna bε k’a dakun laban sεgεrε

Minisiriw y’u ka lajε min kε Burukina Faso faaba la kunun, o ye dakunba ye AES la. Tɔnba in jamana saba in b’a fε k’u haminanko waleya, k’a walangata ka tεmεn kojugubakε kεlεli kan.

Publié 16 February 2024 a 12:08

Kɔnɔwari sεnεfεn dɔw donni Mali kɔnɔ, o dabilala fɔlɔ : A bεna kε sababu ye ka faso taw sεnε yiriwa

Kufeerelaw, lokofeerelaw ani cεkεfeerelaw nisɔngoyara nin waleya in na kosεbε. Nka, o sεnεfεnw ladonni jɔli fɔlɔ, o bε sɔn ka kε sababu ye k’u sεnεni yiriwa Mali kɔnɔ. Ka da a kan dugukolo ɲumanw tε ban an ka jamana kɔnɔ.

Publié 15 February 2024 a 11:11

Dabanaani sugu : Mangasa bi saba ni kɔ sisira

Tasuma dɔ fana ye tiɲεni kε kunun Bamakɔ faaba komini 2nan kɔnɔ. Dabanaani sugu jeninna. Tasuma in wulila tarata su k’a dugu jε araba la..

Publié 15 February 2024 a 11:07

KANI KƆNƆWARI 2023 TILE FƆLƆW

O KANI in daminεna sibiri zanwuyekalo tile 13 san 2024 ni Kɔnɔwari ni Gine-Bisawo ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye Abijan. Kɔnɔwari b’a fε ka tεmεna san 2021 ta hakε kan ; sabula a senbɔra tuon na kabini wuicεmufinali la Eziputi fε. Kɔnɔwarikaw jigi bε Seko Fofana kan kosεbε. Ale ye Lansi ntolantannaw ɲεmɔgɔ kɔrɔ ye. A seginna Kɔnɔwari ntolantantɔn ma ɔkutɔburukalo tεmεnnen in na..

Publié 14 February 2024 a 13:06

Arawεki : Mali kura biyometiri, walima yεrεmahɔrɔnya kofɔli nimeriki la

Arawεki jatew tacogo kura mansinw na, o bε kɔrɔlen bin. O jatew tacogo kura de jirala fuancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita la kunun, jamanakuntigiso la Kuluba. Bulonba kuntigi Kolonεli Maliki Jawu ani gɔfεrεnaman minisiriw tun b’a kεnε kan..

Publié 14 February 2024 a 13:00

Kɔnɔwari Samaw ye KANI 2023 kupu ta Nizeriya ɲεkɔrɔ 2 ni 1

Kɔnɔwari ye KANI min labεn, a ka Samaw y’a kupu ta kari feburuyekalo tile 11 san 2024. Nin kεra u siɲε sabanan ye KANI tali la. U ye Nizeriya gosi 2 ni 1 ; kasɔrɔ o tun fɔlɔla ka 1 ni 0 k’u la.

Publié 13 February 2024 a 12:51

Siman dilanni : Sikaso simandilan izini kura bεna siman tɔni miliyɔn kelen dilan san o san

A jɔli baara kuntaala bε se san 2 ma. A bεna a to caman ka bɔ jamana sirili la kɔkan siman na. Sefawari miliyari 30 bε don izini kura in jɔli dafε.

Publié 13 February 2024 a 12:48

Hakεkεɲε, kalataw ani yεlεma kuraw : Kuntilennasεbεn musow sendonni na koɲuman, foroba kow la

An ka jamana kɔnɔ, muso hakε ka dɔgɔ bεnkantakuluw kɔnɔ. Gɔfεrεnaman tɔgɔla cakεdaw la, mɔgɔ hakε min bε sugandi ka bila jɔyɔrɔw la, o man telin ka se 20% ma.

Publié 13 February 2024 a 12:44

Kidali mara : Jamana bɔrɔtɔlaw tun bε faso nafolo yεlεma u kun cogo di ?

Jamana bɔrɔtɔlaw ɲεmɔgɔw an’u dεmεnbaa kojugubakεlaw tun ye gɔfεrεnaman k’u ka bibɔyɔrɔ ye ; n’o ye k’a kε birimisi jabali ye. U tun bε faso sɔrɔfεnw bisi, k’u nɔɔnɔ k’u yεrε kun, k’u fara fili, jamana bɔrɔtɔli siratigε la.

Publié 08 February 2024 a 10:55

Sεnε : Mali y’a jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ kɔɔriko la

Furancεlafanga ɲεmɔgɔw ye u bolo donni min kε kɔɔrisεnε kɔrɔ, o kεra sababu ye an ka jamana k’a jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ kɔɔriko la kokura. Sεnεkεsan 2022-2023 suman sɔrɔta bε mununmunun tɔni miliyɔn 10 dafε. Sεnε minisiri Lasinε Danbεlε ye nin kunnafoliw lase « Mali kura taasira 2 » jεmukan kεnε kan ORTM na.

Publié 08 February 2024 a 10:49

KANI Kɔnɔwari san 2023 : Mali sen bɔra tulon na, dusukasiko

Kɔnɔwari ye Mali gosi 2-1 sibiridon zanwuyekalo tile 3 san 2024 karidefinali la. A sɔnja na mεεn Malidenw na.

Publié 05 February 2024 a 13:26

Kidali mara : Minisiri 9 taara dεmεn don fanga seginni baaraw la

Nin minisiri jamaba in ka taama ɲɔgɔn fε, o b’a jira ko furancεlafanga ŋaniya ye sigidalamɔgɔw haminanko gεlεnw tali ye ba la, ni hadamadenya bajuw baara kεtaw ye.

Publié 05 February 2024 a 13:23

(AES) jamanaw foosili ka bɔ (Cedeao) la : Minisiriɲεmɔgɔ ye jigisigi kuma fɔ kεnyεrεyew ye

Minisiriɲεmɔgɔ Dr Sogεli Kokala Mayiga y’a jira, ko furancεlafanga jamanakuntigi ye jεkulu kεrεnkεrεnnen sigi senkan kaban, walasa ka senbɔli in kε nafa sɔrɔsira ye yiriwali nasira la. Kεnyεrεyew bε ka gɔfεrεnaman ɲεnafilε a bεna dabali minnu tigε, ka bεn ni nin ko kura in ye.

Publié 01 February 2024 a 11:38

Mali : Bulonba ye ɲεfɔli kε Mali, Burukina Faso ani Nizεri ka foroba laseli kan

Ka kεɲε ni jamana saba in kεli ye k’u foosi ka bɔ Afiriki tilebinyanfan nafoloko tɔnba (CEDEAO) la, wa o bɔli in tε bila ka balan kɔnɔ.

Publié 31 January 2024 a 12:36

Mali-Turukiye ka jεɲɔgɔnya : Hakilila falenw kεra jamanakuntigi ni kɔkankow minisiri-dankan cε

Mɔgɔ fila ninnu da sera jεɲɔgɔnya sira caman ma ; i n’a fɔ basigiko, kεnεyako, iziniko.

Publié 31 January 2024 a 12:35

Bamakɔ sigili kiiritigεso : Siganamɔgɔ 271 ka kiiri bεna tigε o sigili in senfε

U nɔminεnen don ko jugu suguya caman na ; a fanba ye fagali ani danbetiɲεwalew ye. Sigili in laban na, sigili kεrεnkεrεnnenw bεna kε faso nafolo burujali ani kojugubakε kan.

Publié 30 January 2024 a 14:21

Sedeyawo : Mali ni Burukina Faso ani Nizεri y’u foosi

Jamana saba ninnu ɲεmɔgɔw y’a jira ko Sedeyawo kεlen bε fεn jugu ye a tɔndenw ma, a tε ka dεmεn don u la kojugubakε kεlεli la, a bε ka ɲangili juguw ta ka jamanaw sεgεrε minnu y’a ŋaniya k’u jɔ n’u yεrε ye. Nin ŋaniya in bε dan tariku kɔnɔ ; nin y’a siɲε fɔlɔ ye kabini Sedeyawo sigira senkan a san 49 ye nin ye..

Publié 29 January 2024 a 16:19

Zanwuyekalo tile 24 minisirilajε : Kati ni Zan Kulubali kominiw kɔneyejεkuluw cira, jatebɔba bεna kε sεnεko la

Minisiriw ka laalatɔnsigi kεra araba zanwuyekalo tile 24 san 2024 jamanakuntigiso la Kuluba. A ɲεmɔgɔya tun bε furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita bolo.

Publié 26 January 2024 a 12:13

Mali : Jamana ɲεmɔgɔw ko Alize bεnkan banna pewu

Mali furancεlafanga gɔfεrεnaman ye laseli kε alamisa zanwuyekalo tile 25 san 2024, k’a jira ko Alize bεnkan min tun tara lafiya ni fɔkabεn sɔrɔli la Mali kɔnɔ, n’a bolonɔbilala san 2015, o banna pewu..

Publié 26 January 2024 a 12:02

Mali : Kidali tun maralen bε ni taɲinin ni maloyawalew ye marifatigikuluw fε

Seereyaw y’a jira, ko marifatigikuluw tun ye jεkuluw sigi senkan dugu marali kamak’a tubu bɔ. O jεkuluw tun bε fεn minε mɔgɔw la jamana ka sɔrɔfεnw na. Misali la faso tɔgɔlaso minnu bε yen, i n’a fɔ marayɔrɔ tɔgɔla baganmara ɲεmɔgɔsoba, o tun labεnna k’a kε jagokεyɔrɔw, baarakεbirow walima k’a tila-tila k’u feere.

Publié 25 January 2024 a 13:26

Bankimɔnjali ka wari labilen Mali ye : Sefawari miliyari 200 ni kɔ labɔra san 2023 kɔnɔ

O wari in sera k’a to kuran ka se ka di mɔgɔ 300.000 ni kɔ ma wula kɔnɔ ani ka wula kɔnɔ sira km1.000 ni kɔ fana dilan. Lajε min kεra bankimɔnjali ka wariko kunkan, o kɔrɔfɔw bolila yεlεma ɲuman doncogo kan wari labɔcogo la.

Publié 24 January 2024 a 13:09

Minisiriɲɛmɔgɔ Sogɛli Kokala MAYIGA kumana Sahelijamanaw ka Jɛ kan, n’o ye AES ye

Minisiriɲɛmɔgɔ ye nin dantigɛli in kɛ Ɲamɛ, Nizɛri faaba la, a ka taama dɔ senfɛ. A y’a jira ko sahelijamanaw, Burikina Faso, Mali ani Nizɛri, olu ka jɛ kɛra wajibi ye, ka da a kan, jamanakuntigiw ŋaniya ye kelen ye, wa jamanadenw fana ŋaniya ye kelen ye. Ŋaniya in tɛ dɔwɛrɛ ye ni lakana sabatili tɛ, ni bɛn ni lafiya ɲinini tɛ, ni yiriwali kuntaala jan sɔrɔli tɛ..

Publié 23 January 2024 a 16:32

OMVS : San 2023 baaraw sɔrɔ n’u musakaw fεsεfεsεra

Jiko ni yeelenko minisiri Madamu Bintu Kamara y’a jira ko ɲinan gεlεyara jεkulu in bolo kosεbε. Jikantaama poroze, Kukutanba ni Gurubasi baraziw jɔli ani tεmεnni ni Mananalai-Bamakɔ furancε kuranko baaraw ye, olu ye disidakow ye.

Publié 23 January 2024 a 16:27

Mali sɔrɔdasiya sanyεlεma 63nan : Jamanakuntigi ye sɔrɔdasiw ka kεlεminεnta lajε ɲεmɔgɔya kε zeni militεri la

Mali sɔrɔdasiya sanyεlεma 63nan laɲεnamayali ɲεnajε kεra sibiridon zeni militεri kεlεbolo 34nan ka kεlεminεntakεnε kan ; a ɲεmɔgɔya tun bε furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goita bolo..

Publié 22 January 2024 a 13:25

Sogo sannifeere : Kumaɲɔgɔnyaw bε sen na, dɔ ka se ka bɔ sɔngɔ la

Dɔ bɔli siratigε la sogo sɔngɔ la, jago ni iziniko minisiri Musa Alasani Jalo ye lajε kε ni Mali sogofeerelaw ka tɔnba ye kunun. Laɲinin ye sogo ka se ka sɔrɔ ani sɔngɔ nɔgɔn na sunkalo ɲεsigili koɲεw kama.

Publié 19 January 2024 a 11:16

SMTD : Saya cunna Sidi Mohamεdi Daɲɔ kan

Mali cakεda min ɲεsinnen bε kunnafoni falenni an’a gansili ma, n’a tubabukan daɲε surun ye (SMTD) ye, o baarakεla ŋana min kεra sababu ye cakεda in ka sebaaya sɔrɔ kɔsa in na numeriki ɲɔgɔndan na, o fatura. Sidi Mohamεdi Daɲɔ de ko don. A fatura jumadon zanwuyekalo tile 12 san 2024 k’u to balontan na. Bana cunna a kan balontankεnε kan, a ni tora o la..

Publié 19 January 2024 a 11:13

Sɔrɔdasiw tɔgɔladon kεrεnkεrεnnen zanwuyekalo tile 20 : Sigikafɔ Malidenw yεrε dama cε

O sigikafɔ in ye furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ka hakilila ye lafiya kuntaala jan sɔrɔli la an ka jamana kɔnɔ. A bεnna ni waati ye, waati min, ni Mali sɔrɔdasiw fanga bonyana ni kojugubakεlaw ta ye. Mali sɔrɔdasiw tigεra a kan k’u bε jamana dugukolo fan bεε minε juguw la. O siratigε la, cogoya bεε bε gɔfεrεaman bolo sisan lafiya ani fɔkabεn ka se ka sabati a ɲεma an ka jamana kɔnɔ.

Publié 19 January 2024 a 11:09

Kalanko cogoya lajεba : Ka kalan sigi sen ɲuman kan

Minisiriɲεmɔgɔ min ye lajε in daminεni ɲεmɔgɔya kε, a ye foli lase jama ma kεnε in sigili la, n’a laɲinin ye ka se ka bεn kalan kεcogo ɲuman kan Afiriki tilebinyanfan fε ani Afiriki mumε kɔnɔ.

Publié 17 January 2024 a 11:27

Mali-Afirikidisidi 2-0 : KANI 2023 daminεcogo ɲεna Samatasεgεw bolo

Sanga 45 fɔlɔ kεra masumaya kɔnɔ, ka sanga 45 filanan kε nisɔndiya kɔnɔ. Samatasεgεw doncogo ɲεna KANI Kɔnɔwari 2023 tulon na. U ye Afirikidisidi gosi 2 ni 0 surɔ kulu E ntolantanw tile fɔlɔ la..

Publié 17 January 2024 a 11:24

Mali : Plusieurs terroristes neutralisés par les FAMa à Ménaka

Dans le cadre de leur mission régalienne de sécurisation du territoire, les Forces armées maliennes (FAMa) ont neutralisé, ce dimanche 14 janvier, plusieurs terroristes à Ménaka et détruit une importante quantité de matériels de guerre.

Publié 16 January 2024 a 12:29

Jama kolomaw ka san kura dugawudon jamanakuntigi la : Foliw kεra ɲεtaa sɔrɔlenw na

Kidali seginni jamana fanga kɔnɔ, kandili kalata sariyasunba kura kan, Minusima bɔcogo ɲuman an ka jamana kɔnɔ, yεlεma donni dugujukɔrɔfεnko sariya ni ɲagili sariya la, kalata sariya kura tali, marayɔrɔ kuraw sigili, nin bεε ye ɲεtaako sɔrɔlenw ye, foli ni tanuni kεra minnu na kumatigiw fε. U y’a ɲinin jamana ɲεmɔgɔw fε, u ka tεmεn ni baara ye.

Publié 16 January 2024 a 12:22

Mali : Desanburukalo tile 31 y’a sɔrɔ ONU tɔgɔla kεlεcε 95% ye jamana bila

Kɔkankow ni ditɔnbaw cε koɲεnabɔ minisiri Abudulayi Jɔpu ye laseli kε jumadon diɲε tɔnba ONU ka basigi sabatilijεkulu ka sariya 2690 waleyali kɔlɔsulijεkulu ka lajε senfε, Minusima taali kunkan ka bɔ Mali kɔnɔ..

Publié 15 January 2024 a 10:29

Mali : Kidali ye yεrεmahɔrɔnya yεrε-yεrε sɔrɔli don kεrεnkεrεnnen laɲεnamaya

Fɔkabεn, lafiya ani mɔgɔw tin donni ɲɔgɔn na minisiri ka ɲεsin lafiya ni fɔkabεn ma Kolonεli-mazɔri Isimayεli Wage n’a nɔfεjama ye yεrεmahɔrɔnya yεrε-yεrε sɔrɔli don kεrεnkεrεnnen tako 2nan laɲεnamayali lajε ɲεmɔgɔya kε kari zanwuyekalo tile 14 san 2024 Kidali..

Publié 15 January 2024 a 10:25

Mali - Siniwajamana: Ka jε ka lafiya, basigi, sɔrɔ ani mɔgɔya ɲεtaa sigi senkan an dakan kɔnɔ

Desanburukalo tile 27 ni 28 san 2023, lajεba min kεra kɔkankow baaraw kunkan Bejigin, Ki Jipingi min ye Siniwajamana faraɲɔgɔnkan politikitɔn (PCC) sekeretεri zenerali ye, n’u ka jamanakuntigi don ani sɔrɔdasiw ka jεkuluba ɲεmɔgɔ, o yera o barosigi kεnε kan ka laseli nafama kε..

Publié 10 January 2024 a 15:06

Sogoninkɔ : Kojugubakεyɔrɔ caman lasaniyana

Polisiw ye wulikajɔba min kε, o sera k’a to u tεgε ka da kojugubakεla dɔw, marifaw ani fεn wεrεw, kojugubakεlaw mako bε jɔ minnu na. O mɔgɔ minnu minεna, u ka koɲε donna kiiri tigilamɔgɔw bolo.

Publié 09 January 2024 a 11:13

Faso lajεba nafoloko yiriwali kan : Jamanakuntigi ye laselisεbεn sɔrɔ

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita kεlen ka laselisεbεn sɔrɔ, a y’a jira k’a b’u ka bila la u senkɔrɔmadonni, u lamεnni an’u dεmεnni na kεnyεrεye siratigε la. Jεɲɔgɔnya gɔfεrεnaman ni kεnyεrεye cε, o ye wajibi ye nafoloko yiriwali kuntaala kama damakεɲε kɔnɔ.

Publié 09 January 2024 a 11:11

Sigikafɔ Malidenw yεrε dama cε : Laadatigiw y’u kandi k’u sɔnna

Laadatigiw ni diinεɲεmɔgɔw sɔnna jamanakuntigi hakilila ma. O kεra lajε dɔ senfε, min labεnna gɔfεrεnaman fε ni gɔfεrεnεriw ka dεmεn ye.

Publié 08 January 2024 a 13:00

Nteriyantolantan : Mali-Gine-Bisawo, sifilεli yanni KANI cε

Mali ni Gine-Bisawo bε ɲɔgɔn sɔrɔ teriyantolantan na sibiridon « 26Mars » la Yirimajɔ- Bamakɔ. Jamana fila in bεε bε KANI Kɔnɔwari 2023 labεnw na ; o min bεna daminε zanwuyekalo tile 13 k’a kuncε feburuyekalo tile 11 san 2024. Nin ntolantan in b’a to Samatasεgεw degelikaramɔgɔ k’a ka cεdenw cogoya dɔn yanni sarati dalen cε..

Publié 05 January 2024 a 11:36

Mali sɔrɔdasiw : Dɔ farala sanfεkεlε fanga kan ni doroniw sɔrɔli ye

Doroni suguya minnu don, u bε wele « Bayraktar TB2 ». U jɔyɔrɔ ka bon kosεbε kεlε ani kunnafoniko la.

Publié 05 January 2024 a 11:33

Kalabankɔrɔ - Torokɔrɔbugu : Furancε in taama ye patisakana ye

Diɲε don o don, jamaba de bε sira in kan. Lakɔliden minnu ka kalanyɔrɔw b’a da la, olu taakasegin waatiw y’a damana gεlεya ye. Sira in taamani an’a tigεli ye patisakana ye. Ni timinandiya t’i la i bε mεεn yen.

Publié 05 January 2024 a 11:16

Taamakow ni siradilan : Poroze nafamaw ni kuraw san 2024 kɔnɔ

Pankurunko cakεda dɔ sigili senkan, εnfɔrimatikiko tali ba la, dugu kɔnɔ tεrεnsira fila labεnni, tεrεnko baara wulili, tεmεnni ni siradilanw ye…, Madamu Danbεlε Madina Sisɔkɔ y’a sinsin « Mali kura taasira 2» jεmukan kεnε kan, k’a ka minisiriso ŋaniyaw da kεnε kan.

Publié 04 January 2024 a 14:47

Mali sukaro kg1 sɔngɔ ye sefawari dɔrɔmε 120 ye

Jago ni iziniko, dunfεnko ani sangaɲɔgɔnma ɲεmɔgɔba ye laseli kε kunun, ka julabaw ladɔnniya, ko sukaro sannifeere kanpaɲi san 2023-2024 dminεna araba zanwuyekalo tile 3 san 2024..

Publié 04 January 2024 a 12:02

KANI 2023 : Mali bεna taa ni ntolantanna 27 ye

Samatasεgεw degelikaramɔgɔ Eriki Seku Sεli ye a ka ntolantannaw tɔgɔw fɔ ORTM ka surɔ kunnafoni senfε. Minnu bεna taa KANI Kɔnɔwari 2023 la Mali tɔgɔ la, olu ko don. O ntolantanw bε daminε zanwuyekalo tile 13 k’a kuncε feburuyekalo tile 11 san 2024. Masajo Hayidara ma ye a ka cεden sugandilenw na, o de kεra balanako ye waleya in na ; n’o tε, mɔgɔ wεrε minnu ma kofɔ, a b’i n’a fɔ o taara jama jiminsira fε. Masajo joginna farifoni dɔ senfε kɔsa in na..

Publié 03 January 2024 a 12:47

Jago kɔnnen kεlεli : Nin ɲɔgɔnna fεnw tun ma deli ka minε Kulukɔrɔ ani Bamakɔ duwaɲεw fε

Ɛnsipεkitεri generali Amadu Konate ka ɲεmɔgɔya kɔnɔ Mali duwaɲεso kunna, u b’a la ka jaabi ɲumanw sɔrɔ hadamadenw ka kεnεya lakananni ani faso sɔrɔ lakananni siratigε la..

Publié 03 January 2024 a 12:43

Kojugubakε kεlεli : Sɔrɔdasiw ye bɔnε jigin kojugubakεlaw dagayɔrɔ caman kan

I n’a fɔ san 2023, sɔrɔdasiw bε to wulikajɔ la jamana basigili hukumu kɔnɔ san 2024 in na. A laɲinin ye ka basigi sabati ani ka fanga sinsin jamana fan bεε fε.

Publié 03 January 2024 a 12:41

KANI 2023 : Samatasεgε ntolantannaw tɔgɔw bε fɔ Ortm ka su in na kunnafoni na

Samatasεgεw degelikaramɔgɔ Eriki Seku Sεli ye sugandiliw kε kaban. Ntolantanna minnu bεna taa Kɔnɔwari KANI san 2023 kεnε kan, n’a bε daminε zanwuyekalo tile 13 ka se feburuyekalo tile 11 ma san 2024, u tɔgɔw bε fɔ ORTM ka su in na nεgε kanɲε 20 kunnafoni senfε. Walasa ka kε mɔgɔw fɔlɔw ye ka Mali tɔgɔla ntolantannaw dɔn, ye i ka tele kɔrɔ o waati la..

Publié 02 January 2024 a 13:44

Mali : Furancεlafanga jamanakuntigi ka laseli fasodenw ma, san kura 2024 hukumu kɔnɔ

Maliden musoman, a cεman, n fasoden ɲɔgɔnw, Mali dunanw, ne nisɔndiyalenba bε saranna kε aw la nin waati in na ; Ala barika la, san kura daminε na. San kura laadalafoli kɔnɔ, an bε se ka san tεmεnnen waleya kunbabaw kofɔ, minnu b’an dεmεn ka san kura kow miiri..

Publié 01 January 2024 a 12:09

Sugu labɔli sukaro la : Gɔfεrεnaman b’a fε ka sukaro tɔni 25.000 lamara a bolo kɔrɔ

Walasa ka se ka sugu labɔ sukaro la a ɲεma, k’a sɔngɔ dantεmεn yεlεnni bali sunkalo kama, o min bε sɔn ka daminε marisikalo nata in kɔnɔ, gɔfεrεnaman bε dabalitigεw la.

Publié 31 December 2023 a 11:29

Telefɔni erezoko : Kita-Dalala n’a lamini ye erezo sɔrɔ a ɲεma

Dɔ farali erezo fanga kan Kita-Dalala, minisiriɲεmɔgɔ Dr Sogεli Kokala Mayiga y’o baaraw daminεni ɲεmɔgɔya kε kunun alamisa desanburukalo tile 28 san 2023. Yɔrɔ 46 sɔgɔli kama telefɔni erezo la an ka jamana kɔnɔ, poroze in b’o hukumu kɔnɔ. A bε dabɔ sigidalamɔgɔw ka se ka erezo sɔrɔ a ɲεma.

Publié 31 December 2023 a 11:28

Mali sɔrɔdasiw ni kojugubakεlaw kεra ɲɔgɔn na u dagayɔrɔ nɔfε Muruja

Mali sɔrɔdasiw ɲεmɔgɔso ka kunnafoniko cakεda « Dirpa » ye laseli kε, k’a jira ko Mali sɔrɔdasiw ni kojugubakεlaw karila ɲɔgɔn na desanburukalo tile 25 san 2023 Muruja u dagayɔrɔ la Nara mara kɔnɔ.

Publié 26 December 2023 a 14:54

Mali : Furancεlafanga jamanakuntigi ye Minusima ɲεmɔgɔba bisimila a ka baara bantɔ

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye diɲε tɔnba ONU sekeretεri zenerali ka ciden kεrεnkεrεnnen Minusima ɲεmɔgɔya la Mali kɔnɔ, Ɛli-Gasimu Wani bisimila jumadon desanburukalo tile 22 san 2023 jamanakuntigiso la Kuluba, a ka baara bantɔ. A tun nanen bε « k’an-bεn » da jamanakuntigi ye..

Publié 26 December 2023 a 14:49

Mali : Kɔkɔji Atilankiti lasɔrɔli sahelikungo jamanaw fε

Hakili tora fεn min na kosεbε Mali, Burukina Faso, Nizεri ani Cadi jamanaw kɔkankow ɲεnabɔli minisiriw ka lajε la Marakεsi, Marɔku jamana na sibiridon desanburukalo tile 23 san 2023, o ye dabalitigεw ye kɔkɔji Atilantiki lasɔrɔcogo la sahelikungo jamanaw fε..

Publié 26 December 2023 a 14:28

Mali basigili : Agelihɔku bε sɔrɔdasiw sagoya la

Minusima dagayɔrɔ fεn o fεn tun bε Mali kɔnɔ, a bεε laseginna Mali sɔrɔdasiw ma. A dɔw kɔni lasɔrɔli ma taa kojugubakεlaw da cili kɔ, k’u bɔɔsi u la. An bε waati min na, jamana basili baaraw bε sen na.

Publié 21 December 2023 a 10:55

Mali-Irisi : Jεkabaara bolofara caman layiduw

Irisijamana lasigiden Igɔri Goromiko bisimilala Mali furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita fε. O ɲɔgɔnye kuncεlen, lasigiden in y’a jira, k’u ka jamana bε tεmεn ni Mali dεmεnni ye sɔrɔdasiko ani nafoloko siratigε la.

Publié 21 December 2023 a 10:54

Bulonba jεnna ni Mali ka san 2024 baarakεnafolo bolodalen kun filanan ye

Jεn kεlen kɔ ni baarakεnafolo in mumε ye, wariko ni nafoloko minisiri ye layidu ta, ko gɔfεrεnaman bεna a cεsiri kosεbε baarakεnafolo in labaaracogo ɲuman na jamana ka nafa kama.

Publié 20 December 2023 a 09:52

Diɲε lajεba arajoko kan (CMR-23) : Yamaruya dira Mali ma satelitiw sigili la

Arajoko baara kεtaw hukumu (CMR-23) kɔnɔ, lajεba kεra Dubayi, Emira Arabu Ini faaba la desanburukalo tile 14 san 2023. Mali ka cidenw ɲεmɔgɔya tun bε kunnafoni, numeriki sɔrɔ ani fanga baara yεlεma kura minisiri Alihamudu Agi Iliyεni bolo. Afiriki jamana 31 y’u tɔgɔw sεbεn satelitiko la arajoko sabatili waleyaw kama. Lajε in labεnna Afiriki faraɲɔgɔnkanjεkulu kunnafoniko la, n’a tubabukan daɲε surun ye (UAT), o fε..

Publié 18 December 2023 a 10:05

Minusima taali ka bɔ Mali kɔnɔ : Baaraw kuncεli waleyaw tuma sera

A ɲεsinnen bε baara kεta dɔw ni minεn damadɔw ma, minnu koɲεw ka kan ka ɲεnabɔ Minusima mɔgɔ damadɔ ɲεna.

Publié 18 December 2023 a 09:51

Dubayi « COP 28 » : Bεnkan ɲininni tajiko dabilali kan

Jigi tun b’a kan ko diɲε tɔnba ye lajεba 28nan min labεn waatiyεlεma kunkankow kan, k’o bεna kε wasako ye ; nka a layidu talenw ma k’o cogo ye. Kumaɲɔgɔnyaw labanfan fε, lajεkεlaw sera ka bεn tajiko dabilali kan waati jan nata la.

Publié 14 December 2023 a 11:48

Mali : Minusima taali kɔlɔlɔ nɔ ladilanni ka ca ni sefawari miliyari 809 ye

Gɔfεrεnaman ye faso ka fεεrε tigε o siratigε la. O fεεrε in bε sɔn ka kε jigisigi ye Maliden 6.361 ma, minnu tun bε baara la Minusima kɔnɔ. O hakε in na, mɔgɔ 3.390 tun bε baara kudayi la a bolo.

Publié 13 December 2023 a 11:29

Mali : Lafiya sɔrɔli la, yala sigikafɔ bε se ka kε ni kojugubakεlaw ni jamana bɔrɔtɔlaw ye bilen wa ?

Nin ye ɲininkali ye, an ye min kε jεkulu minnu tε politikitɔnw ye, o ɲεmɔgɔw ani sannayεlεnkalansow mɔgɔw la. Hakililaw ni ɲεfɔliw kεra ni dɔnniyaw ye, ka sira don jaabiw dili kɔrɔ, minnu bε yeelen da ɲininkali in kan, ɲininkali min kεli ye wajibi ye.

Publié 13 December 2023 a 10:46

Mali, mɔgɔ degunnenw ka damakasili kεnε sigiko 27nan : Damakasilisεbεn 599 sɔrɔla ; o ɲɔgɔnna tun ma deli ka sɔrɔ fɔlɔ

O sεbεnw bε boli dugukoloko fɔɲɔgɔnkɔw, hakεw saraliko, kiiriw tigεkanw waleyabaliya, bilali hakεw kɔnɔ baarako nasira la.

Publié 11 December 2023 a 11:35

Mali : Ɲangata minnu bε ta ka musow sεgεrε, o b’a la ka walangata ka taa a fε

Bamakɔ min ye Mali faaba ye, o bε ten kan ni 32% ye ɲangata tali la ka musow sεgεrε, ka tεmεn marayɔrɔ tɔw kan, ka kεɲε ni a kεlεli cakεdaw ka kunnafoni sɔrɔlenw ye. Moti dalen b’o kan ni 26% ye, ka Gawo/Menaka tugu o la ni 19% ye. Fo dɔ ka fara wulikajɔw fanga kan a ko la ni sariya gεlεnw tali ye jamana fε ɲangata tali dabilali la ka ɲεsin musow ma.

Publié 11 December 2023 a 11:24

Sedeyawo ka lajεba 64nan : Taama kɔni wulila ka bɔ Mali faamaw kan

Afiriki tilebinyanfan nafoloko tɔnba n’a bε wele tubabukan daɲε surun na (CEDEAO), o jamanakuntigiw an’a minisiriɲεmɔgɔw ka lajεba kuncεra karidon desanburukalo tile 10 san 2023, Abuja Nizeriya faaba la.

Publié 11 December 2023 a 11:22

Uganda : Musokɔrɔba san 70 dɔ ye filaninw bange

Safina Namukuwaya si hakε bε san 70 la. A bε bɔ wula kɔnɔ dugu dɔ la, min bε wele Masaka. O n’u ka jamana faaba Kanpala cε ye km120 ɲɔgɔnna ye tilebinyanfan fε. Ale de ye Afiriki denbatigi kɔrɔba ye bi. Nin musokɔrɔba san 70 in ka bɔ Uganda, a ye filaninw (cε ni muso) bange alamisa nowanburukalo tile 30 san 2023 ; nka a ye garijεgε in sɔrɔ ni dɔgɔtɔrɔya ka kɔnɔmaya kεcogo ye. U ye denkisε bila a denso kɔnɔ..

Publié 04 December 2023 a 12:50

Mali : Sɔrɔdasiw ye kabako da kojugubakεlaw kan jamana fan caman fε

Jamana fanga bolili siratigε la Mali fan bεε fε, sɔrɔdasiw sera k’u kanga kojugubakεlaw ɲε u dagayɔrɔ naani na : Labezanga (Gawo mara la), Gosi (Tumutu mara la), Tesaliti (Kidali mara la) ani Menaka..

Publié 04 December 2023 a 12:47

G5-Saheli : Nizεri ni Burukina Faso y’u foosi

Mali kεlen kɔ k’a foosi ka bɔ G5-Saheli kɔnɔ, Burukina Faso ni Nizεri fana filε ka tugu o kɔ. Jamana fila in jεra k’o laseli kε jumadon desanburukalo tile 1lɔ san 202.

Publié 04 December 2023 a 12:45

AES : Kɔkankow koɲεnabɔ minisiriw ye damakasili kε faraɲɔgɔnkankulu (kɔnfederasɔn) sigili la

Liputako-Guruma bεnkan jamanaw ka jεkuluba n’a tubabukan daɲε surun ye AES ye, a jamanaw ye Mali, Burukina Faso ani Nizεri. U kɔkankow koɲεnabɔ minisiriw ye kɔnfederasɔn sigili laɲinin kε jumadon desanburukalo tile 1lɔ san 2023..

Publié 04 December 2023 a 12:41

Mali : Filiya ye waati gεlεn ye musow bolo

Muso dɔw furucε mana fatu, jogo jugu suguya bεε dɔ bε tigε ka da u la sigi kɔnɔ. A caman bε bila u yεrε la denbaya doni tali la, u bε don baara suguya caman dafε. A dɔw yεrε bε wulikajɔ suguya bεε dɔ kε cε fatulen, walasa ka se ka don mɔgɔ tɔw la, ani ka se k’u ka baaraw kε.

Publié 20 November 2023 a 15:12

Mali : Denmisεn dɔ tora dɔlɔ nɔfεkεlε la baari kɔnɔ

Saya in kεra Bamakɔ komini 4nan kɔnɔ Hamudalayi. Dalamankan dɔ wulila minnikεla fila cε baari kɔnɔ, min labanna saya la. Kunnafoniw y’a jira, ko I.D ye K.T sɔgɔ ni buteliwalo ye a ka dɔlɔ tɔ nɔfε ; a ni tora o la..

Publié 20 November 2023 a 15:09

Mali : Gɔfεrεnaman b’a ɲinin yεrεkunkalifalaw fε, u ka kɔsegin Kidali

Kidali dugu bɔɔsilen kɔ kojugubakεlaw n’u dεmεnbaaw la Mali sɔrɔdasiw fε tarata tεmεnnen in, gɔfεrεnaman ye wele bila yεrεkunkalifala bεε ma, jamana kɔnɔ an’a kɔkan, u ka kɔsegin u ka so..

Publié 20 November 2023 a 15:07

Mali, kunnafoni kεlε kɔnɔ : Sahelijamanaw bε ka labεnw sabati

Ninnikεlaw, kunnafonidilaw, sannayεlεnkalandenw, gɔfεrεnaman tɔgɔla jɔyɔrɔbatigiw, mɔgɔ minnu tε politikitɔnw mɔgɔ ye, fεεrεko ɲεɲininni cakεda kɔkankow ni diɲε tɔnbaw cε koɲεnabɔ minisiriso la, o ye wele min da hakilijakabɔko la, u bεε y’o jaabi.

Publié 20 November 2023 a 15:02

Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Publié 19 November 2023 a 21:07

Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Publié 19 November 2023 a 21:07

Mali-Burukina Faso-UNHCR : Fura kuntaala jan bε ka ɲinin yεrεkunkalifalaw kɔsegincogo la

Maliden 36.372 ɲɔgɔnna bε yεrεkunkalifayɔrɔ la Burukina Faso. U kɔseginni Mali kɔnɔ, hakilijakabɔ kεra o kan Mali-Burukina Faso-UNHCR ka lajε 12nan senfε araba tεmεnnen in na Lotoliba dɔ kɔnɔ Bamakɔ..

Publié 19 November 2023 a 21:03

Mali, Kidali bɔɔsilen kɔ kojugubakεlaw la : Gɔfεrεnaman ni bulonba ye foli di sɔrɔdasiw ma

Gɔfεrεnaman ye taasibila kε ka ɲεsin mɔgɔw ma, minnu ni tora kεlεw la, ani k’a jira ko a tεna kojugubakε kεlε ɲɔngirin fiyewu, ni jugu ma ban jamana kɔnɔ. O sira kelen fε, bulonba y’a ɲinin Maliden bεε fε, an ka ɲɔgɔn bolo minε, ka to sɔrɔdasiw kɔ k’u senkɔrɔmadon.

Publié 16 November 2023 a 11:45

Mali, Kidali : Yεrεsagokε banna

Sɔrɔdaisw donnen dugu jε Kidali kɔnɔ, gɔfεrεnεri ye kogoninfanga sigi senkan Kidali mara kɔnɔ ; k’a daminε waati dɔ la ka se dɔ ma, mɔgɔ wεrε tε se ka ye kεnεma ni lakananbaaw tε..

Publié 16 November 2023 a 11:43

Kidali bɔɔsili kojugubakεlaw la : Burukina Faso bε Mali fo

Burukina Faso gɔfεrεnaman nisɔndiyara kosεbε ni Kidali kannabilali ye ka bɔ kojugubakεlaw ka san caman gεrεntε kɔnɔ tarata nowanburukalo tile 11 san 2023 Mali sɔrɔdasiw fε..

Publié 15 November 2023 a 11:20

Mali sɔrɔdasiw donna Kidali : Baara dafara

Kabini nin kunnafoni duman cunna, a kεra nisɔndiya dan bεε ye Malidenw na. K’a ta Kayi fo Tumutu, ka tεmεn Kati, Bamakɔ, Sikaso, Moti ani Segou fε, jama sεbεkɔrɔ bɔra kunun tarata, ka bɔlɔnw minε k’u ka nisɔndiya jira ani ka sɔrɔdasiw tanu..

Publié 15 November 2023 a 11:18

Furancεlafanga jamanakuntigi ka laseli ka ɲεsin Malidenw ma

Maliden cεman ni musoman,.

Publié 14 November 2023 a 16:12

Furancεlafanga jamanakuntigi ka laseli ka ɲεsin Malidenw ma

Maliden cεman ni musoman,.

Publié 14 November 2023 a 16:12

Korofina : Tεgε dara kojugubakεla cε naani kan

Nin kojugubakεla ninnu tun ye mɔgɔw si u ɲεna tile caman walima kalo damadɔ kuntaala kɔnɔ. Don min na tεgε dara u kan, u ye mɔgɔ dama min sɔn sigi ntεgεnεn bilen kan, o caman taara a ka nisɔngoya jira.

Publié 14 November 2023 a 11:00

Mali : Sɔrɔdasiw sεnsεnna ka se Kidali donda la

Mali sɔrɔdasiw ka faso kunmabɔli taama kɔnɔ, u b’a la ka kabako da kojugubakεlaw kan u dogoyɔrɔw la Kidali dondaw la. U y’o taama in daminε kabini alamisadon ka Kidali magεn. Mali marayɔrɔ 8nan Kidlali, o binni Mali sɔrɔdasiw tεgε kɔnɔ, siga t’o la. Kow tigiya b’u bolo dugu n’a lamini bεε la..

Publié 14 November 2023 a 10:51

Mali kɛlɛbolow bɛ k’u kunda Kidali kan

Mali kɛlɛbolow bɛ k’u kunda Kidali kan. O wulikajↄ in daminɛna, alamisadon, nowanburukalo tile 9, san 2023..

Publié 13 November 2023 a 12:27

Fasokanw Mali kɔnɔ : Jεkulu MA.FA.LA bε k’a sinsin kunnafoniko cakεdaw kan a lakodɔnni na

Kunnafonidilajε in kolabεnnaw ka forobafoto.

Publié 13 November 2023 a 12:14

Jago kɔnnen kεlεli : Sanu kg30 ɲɔgɔnna minεna Lajinε sira kan

Mali duwaɲεso ye bolofaraw bɔ jamana dancεw kɔlɔsili kama. O hukumu kɔnɔ, duwaɲεw ka wulikajɔ sera k’a to u tεgε ka da sanu kg30 ɲɔgɔnna kan Kuremalen-Bamakɔ furancε la. O sababu ɲuman bɔra Bankumana (BMI) la. O waati kelen na, u sera ka sefawari miliyari 74 sɔrɔ ka don faso wagandeba kɔnɔ..

Publié 13 November 2023 a 12:12

Laadatigiw tɔgɔladon Mali kɔnɔ : Laadatigiw, bεn sinsinbaaw

Masalakun min tara ka laadatigiw tɔgɔladon tako filanan laɲεnamayali barosigi k’o kan ɲinan, o ye : « laadatigiw jɔyɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔw kunbεnni an’u dalasali la ». A dabɔra ka laadatigiw jɔyɔrɔ kofɔ jamana fanga sinsisnni na.

Publié 13 November 2023 a 11:58

Mali kɛlɛbolow bɛ k’u labɛn ka don Kidali, bɛn ni lafiya sabatili kama

Minusima dagayↄrↄ min tun bɛ Kidali, u y’o labila kasↄrↄ a ma kɛ sariya kↄnↄ, bawo a ma latɛmɛ Mali sↄrↄdasiw, i n’a fↄ a tun ka kan ka kɛ cogo min na. Bi, Mali sↄrↄdasiw kɛlen bɛ k’u ni da Minusima dagayↄrↄ kↄrↄ in minɛni kan, k’a bↄ kojugubakɛlaw bolo, n’o ye terorisiw ye..

Publié 10 November 2023 a 10:27

Sikaso : Dɔrɔgu kanabisi birikiden 410 minεna

O kanabisi biriki 410 min minεna, a musaka ka ca ni sefawari miliyɔn 20 ye. A minεna nowanburukalo tile 06 san 2023 Sikaso mara duruguko an’a ɲεnamininfεnko kεlεli cakεda (OCS) fε..

Publié 10 November 2023 a 10:22

Sukaro ladonni Mali kɔnɔ : Dabali kεrεnkεrεnnen bε mɔɔnɔbɔ fo ka se desanburukalo nata in tile 31 ma

Mali jagoko ɲεmɔgɔba Zejɔn Danbεlε ye nin kunnafoni in lase nowanburukalo tile 08 san 2023..

Publié 10 November 2023 a 10:20

Mali : Sɔrɔdasiw bε sεnsεn na ka Kidali sεgεrε

Mali dugukolo mumε bɔɔsili siratigε la juguw la, sɔrɔdasiw ye sεnsεn daminε kunun alamisa nowanburukalo tile 9 san 2023 ka Kidali sεgεrε, ka dan kari juguw la, n’u y’a ɲinin k’u kanga sɔrɔdasiw ɲε..

Publié 10 November 2023 a 10:17

Tunizi : Adama Keyita kɔnɔnafililen kɔseginna Bamakɔ

Nin arabadon in nowanburukalo tile 08 san 2023, an maliden ɲɔgɔn Adama Keyita, min mako tun bε dεmεn na Tunizi a bε kalo damadɔ bɔ, a kɔseginna faso kɔnɔ..

Publié 09 November 2023 a 11:14

San 2023 zuluyekalo tile 22 sariyasunba : Waleyali sariyaw bε ka labεn

Jεkulu dɔ sigira senkan walasa ka sariyasunba waleyacogo sariya ŋaniya sirilenw fεsεfεsε. O sariya ninnu labεnna minisirisow fε, u filiw bε latilen ani k’a lajε, ni yεlεma ɲuman bε se ka don yɔrɔ dɔw la. O baaraw daminεna kabini ntεnεndon Kuluba.

Publié 09 November 2023 a 11:10

Kayi : Kodɔnbalinin minnu tun bε bin musomanninw kan, tεgε dara u kan

Musomannin in tun b’a la ka taama a fεrε ma bɔlɔn kɔnɔ ; nka a sigiɲɔgɔn cεmannin binkannikεlaw y’a lajaba lajabacogo la, min na mεεn a kɔnɔ kosεbε..

Publié 08 November 2023 a 13:52

Angεrε sɔrɔli : Fεεrε jɔnjɔn bε ka ɲinin a ko tɔpɔtɔcogo la

Mali sεnεko ɲεmɔgɔjεkulu ka lajε min kεra zuwεnkalo tile 5 san 2023 jamanakuntigiso la Kuluba, a ka laɲininbaw dɔ kεra ka tεmεn ni angεrε dili ye sεnεkεlaw ma sɔngɔ duman na ; nka n’a ma ɲε ko tεmεn bε kε n’a ye, a kεcogo ɲuman ka sigi senkan..

Publié 08 November 2023 a 13:49

Sumanw sɔngɔ : Sɔngɔw jiginna

Sumanw sɔngɔ jiginni sababu dɔ ye sεnεkεsan sabatili ye jamana fan caman fε. O ye hεrε ye mɔgɔw ma, minnu bε balo san k’a dun.

Publié 08 November 2023 a 13:47

Bamakɔ : Furusa cayara ni furu donnen hakε ye san 2022 kɔnɔ

Bamakɔ komini 6 mumε kɔnɔ, a jirala ko furu hakε min sara san 2022 kɔnɔ, o cayara ni 8.130 ye ; kasɔrɔ furu hakε min donna, o ma tεmεn 6.950 kan. Nin jatew sɔrɔla Bamakɔ komini 6 kiiritigεsow fε. Munna furasa ka ca kosεbε an bε don min na ?.

Publié 07 November 2023 a 13:50

Kunnafoni wεrεw, Bamakɔ : Gɔfεrεnaman ka sεbεn ɲεnamaw ladegebaaw minεna

Minεn ɲεnama suguya bεε dɔ tun b’u bolo gɔfεrεnaman ka sεbεnw ɲεnamaw dilanni kama, ka feere mɔgɔw ma, minnu mako b’u la taliko la gɔfεrεnaman tɔgɔla baaraw Ia. Nka polisiw tεgε dara baara kɔnnen kεbaa ninnu kan..

Publié 06 November 2023 a 15:49

Mali : Sɔrɔdasiw ye kojugubakεlaw mako sa Minusima dagayɔrɔ kɔrɔ kɔnɔ Kidali

Minusima y’a dagayɔrɔ min labila Mali sɔrɔdasiw ɲinεma, ni kojugubakεlaw y’o maminε u yεrε ye, a caman dajira Mali sɔrɔdasiw fε jumadon nowanburukalo tile 03 san 2023, k’u to dabalitigε la kojugubakε kama..

Publié 06 November 2023 a 15:46

Mali : Jamana sεgεsεgεlikεlaba y’a ka san 2022 laselisεbεn di jamanakuntigi ma

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye jamana sεgεsεgεlikεlaba Sanba Alihamudu Babi ka san 2022 laselisεbεn sɔrɔ nowanburukalo tile 03 san 2023..

Publié 06 November 2023 a 15:43

Kolonεli -Mazɔri Suleyimani Danbεlε : «Bi Mali dugukolo yɔrɔ kelen tε yen, sɔrɔdasiw tε min na»

Mali sɔrɔdasiw ɲεmɔgɔso ka kunnafonidiso « Dirpa » ɲεmɔgɔba Kolonεli-Mazɔri Suleyimani Danbεlε ye laseli kε kalo kunnafonidilajε dɔ senfε kunun nowanburukalo tile 2 san 2023..

Publié 03 November 2023 a 12:02

Bolo bɔli baaara la k’a sababu kε kɔrɔ ye : Bin bε wariko kεcogo la

Kabini san 2016, nin bin in jate sera sefawari miliyari 51,8 ma ; wa san o san dɔ bε fara o kan. A sababu ye pansiyɔn cayali ye ka taa a fε, ani dɔ bɔli niyɔrɔ sarataw hakε la baarakεlaw fanfε..

Publié 03 November 2023 a 10:21

Ɲininnisεbεnw bilali : Timinandiya dan ye denmisεnw ta ye

Ɲɔgɔndan min bεna kε tali la ka fara jamana lakananbaaw kan, o daminεna dɔgɔkun tεmεnnen in kɔnɔ. Denmisεnw bε k’a ɲinin kosεbε. A dɔw ta kun ye jamana lakananni ye ka bɔ juguw bolo, nka a dɔw fana ta kun ye ka se ka baara dɔ sɔrɔ ka bɔ baarantanya kɔnɔ. An yaalala ka ɲininnisεbεnw bilayɔrɔw lajε ; yɔrɔw falen i ko ntεkεɲεso. Su fara tile kan, jama tε ka kɔtigε..

Publié 02 November 2023 a 15:50

Kɔseginni faso la : Maliden 146 tun bε Libi, u bisimilala Bamakɔ

Kɔkanmalidenw ani Afiriki donɲɔgɔnna minisiriso ye laseli kε, k’a jira ko Maliden 146 bɔra Libi ka kɔsegin u faso la tarata ɔkutɔburukalo tile 31 san 2023 ; muso 9 ani denmisεnnin 11 b’u cεla..

Publié 02 November 2023 a 11:39

Kasaara Bamakɔ babili fɔlɔ kan : Su saba sɔrɔla ka labɔ ji la

Ɲininiw tun bε sen na mɔbiliba min cunna Bajoliba ji la alamisadon ɔkutɔburukalo tile 26 san 2023..

Publié 01 November 2023 a 12:30

Kupudimɔni U17 : Samatasεgε mankanw bε Jeda tile tan farifoni na

Mali Samatasεgε mankanw n’o ye U17 ye, olu bε Jeda Arabi Sawuditi jamana na kabini sibiri ɔkutɔburukalo tile 28 san 2023 tile 10 farifoni na. U b’u ka kupudimɔni tako 19nan labεnw na. O min bεna daminε nowanburukalo tile 10 ka se desanburukalo tile 02 ma san 2023 Ɛndonezi..

Publié 01 November 2023 a 11:56

Mali: Gɔfεrεnaman ye Minusima ka janfa jira Kidali

Minusima dagayɔrɔ min bε Kidli, o ma latεmεn Mali sɔrɔdasiw ma ka kεɲε n’a bolodacogo dantigεlen ye diɲε tɔnba ONU ka basigi sabatilijεkulu ka sariya 2690 kɔnɔko ye. Minusima y’a foosi ka bɔ a dagayɔrɔ in na Kidali tarata ɔkutɔburukalo tile 31 san 2023, k’a sɔrɔ a m’a sara Mali la. A b’i n’a fɔ u y’u dogo ka bɔ, ka sɔrɔ u ma yɔrɔ latεmεn Mali sɔrɔdasiw ma..

Publié 01 November 2023 a 11:54

Faso tɔgɔla falatɔw tɔgɔladon tako 3nan : Hinε ani makari !

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita y’a wasa don ɲɔgɔndεmεn ani dεnkεrεfε kεlεli kalo la, k’a ka dεmεn jira faso tɔgɔla falatɔw an’u somɔgɔw la. Faso tɔgɔla falatɔw ye denmisεnnin minnu mansa siwili walima lakananbaa minnu ni tora faso kunmabɔli kεlε la.

Publié 01 November 2023 a 11:52

Basikεti kupudimali : Sitadimaliyεn ye sebaaya fila sɔrɔ

Sitadimaliyεn musomanninw kεra ŋana ye o tε tεmεn dɔgɔkun kelen kan fɔlɔ. A cεmanninw n’a musomanninw kεlen filε ka basikεti kupudimali fana ta sibiridon ɔkutɔburukalo tile 28 san 2023 Salamatu Mayiga tɔgɔla farikoloɲεnajεkεnε na. A fɔlɔ tun b’u ni Joliba cε. U y’o gosi 74 ni 60. A filanan tun b’u ni Ereyali cε. U y’o gosi 78 ni 65. San 2023 kεra san duman ye Sitadimaliyεn cεmanninw n’a musomanninw bolo..

Publié 31 October 2023 a 11:20

Mali : Minisiri Bintu Kamara ye tajifeere julabaw kumaɲɔgɔnya

Tajifeere julaba minnu bε taji di yeelenko ni jiko cakεda (EDM.SA) ma, minisiri Madamu Bintu KAMARA y’u bisimila kunun ntεnεn. A ɲɔgɔnye kun tun ye, dabali kura minnu tigεlen don taji dicogo la, k’o ɲεfɔliw kε, min b’a to jεlenya bε se ka sabati baara kɔnɔ. Yeelenko ni jiko ɲεmɔgɔba Abudulayi Jibirili Jalo, ani wariko, jatebɔ ni jagoko ɲεmɔgɔba Musa Jakite, olu tun bε kεnε kan..

Publié 31 October 2023 a 11:16

DUGU KUNGOKO

San kungo kɔnɔ, dala dɔ bε yen, min bε wele Sankε..

Publié 30 October 2023 a 14:26

DUGU BAARAKO

Suguba kelen bε San. O sugu don ye ntεnεn ye. San dafεdugu bεε bε na sugu in na. Yɔrɔ bεε bε fa sugujɔlaw la. San ni dugu caman tε kelen ye. A laadalakow bε ba la mɔgɔw bolo kosεbε. Sankεmɔn y’o dɔ ye. O mɔnni in kε kε san o san..

Publié 30 October 2023 a 14:24

SAN DUGU YƆRƆFƆLI

San ye Segu marabolo kolomi dɔ ye. Dugu kɔrɔba don, min kεli a damana marabolo ye, o kuma bε sen na. San ni Segu dugu cε ye kum210 ye..

Publié 30 October 2023 a 14:21

Tali foroba baara la ani kalansoba ENA na : jɔyɔrɔ 1.564 mɔgɔw bε ka ɲinin

Jamana ɲεmɔgɔw ka laɲinin ye ka se ka caman bɔ baarantan hakε la an ka jamana kɔnɔ. Dabali gεlεn tigεlen don KA SIRA DA namaraTɔW ɲε si hakεko anI dipulɔmu lankolonko la..

Publié 30 October 2023 a 14:17

Mali : Mɔbili dɔ cunna Bamakɔ babili fɔlɔ kɔnɔ, mɔgɔ fila ɲεmatununna

Alamisadon ɔkutɔburukalo tile 26 san 2023, nεgε kanɲε 18 kɔnɔna na, mɔbili dɔ cunna Bajoliba kɔnɔ Bamakɔ babili fɔlɔ la ; n’a bε wele bubabukan na « pɔn de maritiri ». Mɔgɔ fila ɲεmatununna : mɔilibolila an’a ye mototigi min tan, u fila si ma ye fɔlɔ..

Publié 30 October 2023 a 11:03

Jamana polisiya : Komisεri 232 kura ka kalanw kuncεra

Mali polisikulu 18nan tɔgɔ dara « Ala m’an hinεna εnsipεkitεri zenerali Aliyuni Badara Jamuntεnε ». Komisεri Sunkalo Umaru Jara kεra o kalanden ŋana ye ni kuru 15,10 ye, kuru mumε 20 ɲininta kan..

Publié 30 October 2023 a 11:01

Mali: Sɔrɔdasiw ye kojugubakεla 50 ni kɔ daji Gawo, Lere ani Ɲɔnɔn

Mali sɔrɔdasiw ɲεmɔgɔso ka kunnafoniso « Dirpa) ye laseli kε, k’a jira ko lεrε 48 tεmεnnen kɔnɔ, Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεla bi duuru ni kɔ daji jamana kɔrɔnyanfan an’a cεmancεyanfan fε. O sababu bɔra pankurunw labaarali la alamisa ani juma ɔkutɔburukalo tile 27 Gawo, Lere ani Ɲɔnɔn maraw kɔnɔ..

Publié 30 October 2023 a 10:59

Diɲε tolantan tɔnba (FIFA) y’a ka ɔkutɔburukalo kulusigili jaabi da kεnε kan.

Diɲε tolantan tɔnba (FIFA) y’a ka ɔkutɔburukalo kulusigili jaabi da kεnε kan..

Publié 27 October 2023 a 11:51

Gɔfεrεnaman tɔgɔla baarakεlaw hakε dɔnni : Minisiriɲεmɔgɔ ye baaraw daminεni nun don Segu

Baara in bilalen bε poroze min hukumu kɔnɔ, o ye baarakεlaw tɔpɔtɔcogo bolodalen (SIGRH) ye. A laɲinin ye ka minεn nafama sɔrɔ an ka baarakεlaw tɔpɔtɔli siratigε la.

Publié 27 October 2023 a 11:37

Sirabakan kasaara : A hakε bε ka dɔgɔya Bamakɔ faaba kɔnɔ

San 2022, sirabakan kasaara 2.830 kεra. Mɔgɔ 158 ni tora u la, 3.614 joginna. O jatew ka kan k’a to, halibi dabali ɲumanw ka tigε jogo ɲuman tali siratigε la, walasa k’an tanga kasaaraw ma..

Publié 26 October 2023 a 13:31

Furancεlafanga jamanakuntigi ka hadamadenya sabatili waleyaw : Sɔɔnin joli lasaniyayɔrɔ saba bε dayεlε Bamakɔ

Kɔnɔkilibana bε mɔgɔ minnu na, nin yɔrɔ ninnu bεna se k’a to yεlεma ɲuman ka don u furakεcogo la ka taa a fε. Furakεliyɔrɔw bεna surunya banabaatɔw la kosεbε..

Publié 26 October 2023 a 13:29

Baganw yεrεmabilali Bamakɔ kɔnɔ : Sigidalamɔgɔw ta ye degun dan bεε ye

A b’i n’a fɔ dɔ bε ka fara bagan folofolelen hakε kan Bamakɔ ka taa a fε sariya n’a ta bεε a ko la. Kasɔrɔ baganw ni hadamadenw ɲagamini ɲɔgɔn na, a kɔlɔlɔntan tε..

Publié 26 October 2023 a 13:22

Dɔgɔkun sugu Mali kɔnɔ : Sinsin kεlen don jamana yεrε sɔrɔfεnw kan

Dɔgɔkun fila sugu min daminεna bolofεnjirakεnεba kan Bamakɔ, jagokεla 400 bε yen. Mɔgɔ 16.000 bε se ka taakaseginw k’u ni ɲɔgɔn cε..

Publié 26 October 2023 a 13:19

Mali : Sɔrɔdasiw ye kojugubakεlaw dogoyɔrɔ caman tiɲε Minusima balalen ka Agelihɔku bila

Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεlaw dogoyɔrɔ caman bon k’u tiɲε ni pankurun ye taratadon Agelihɔku mara kɔnɔ, Minusima ka taali cunnen, ka yɔrɔ bila joona..

Publié 26 October 2023 a 09:05

Kunjuw : A ɲuman ye ka janto kε u la

Mɔgɔ suguya minnu don, fεrεfεrεli ani jatebaliya fanga ka bon u kan kosεbε. O la, janto ka kan ka kε u la. Misali la kalanyɔrɔw la, kalansow donni ka gεlεn u bolo. O tε taa yεlεnyɔrɔ kεrεnkεrεnni kɔ u ye..

Publié 24 October 2023 a 12:50

Mɔgɔw minεcogo juguya ani waleya fεn o fεn dεnnen b’o la, o kεlεli : Gɔfεrεnaman k’o baarabolodasεbεn san 2023-2027 baara kεtaw nun donna

Kiiriko, hadamadenw ka hakεw, faso taamasiyεnw lamarali minisiri Mahamadu Kasoge ye lajε dɔ ɲεmɔgɔya kε alamisason ɔkutɔburukalo tile 19 san 2023. A kun tun ye ka gɔfεrεnaman ka san 2023-2027 baarabolodasεbεn baara kεtaw nun don mɔgɔw minεcogo juguya ani waleya fεn o fεn dεnnen b’o la, o kεlεli la..

Publié 24 October 2023 a 12:34

Kupudimɔni Marakana 2024 : Mali bε ye o janjo la

Tɔn min ɲεsinnen bε Marakanako ma, n’a tubabukan daɲε surun ye (Femada) ye, o n’a baarakεɲɔgɔnw ɲεmɔgɔw sera minisiriɲεmɔgɔ Dr Sogεli Kokala Mayiga ma alamisa ɔkutɔburukalo tile 18 san 2023, ka bonyamasegin kε a ye..

Publié 23 October 2023 a 13:21

Togo : Mali kɔkankow minisiri tun bε lafiya ni basigi lajε kεnε kan Lome

Mali kɔkankow ani diɲε tɔnbaw cε koɲεnabɔ minisiri Abudulayi Jɔpu tun bε lafiya ni basigi lajε tako fɔlɔ kεnε kan Lome sibiri ɔkutɔburukalo tile 21 san 2023. A masalakun tun ye : « Afiriki kɔnɔ, dɔ bε se ka fara furancεlafangaw fanga kan cogo di mara kεcogo ɲuman siratigε la demokarasi kɔnɔ ? »..

Publié 23 October 2023 a 13:17

Tesaliti : Mali sɔrɔdasiw sigira Minusima dagayɔrɔ la

Minusima dagayɔrɔ minnu bε Agelihɔku ani Kidali, sɔɔnin olu fana bεna latεmεn Mali sɔrɔdasiw ma. U ka laɲinin ye ka jamana dugukolo mumε bɔɔsi kojugubakεlaw la ka sigi yen, lafiya kuntaala jan sɔrɔli siratigε la an ka jamana kɔnɔ.

Publié 23 October 2023 a 11:47

Fasokanw : Hakilijakabɔw bε sen na u labaaracogo sariya labεnni na

Jamana ɲεmɔgɔw ye ŋaniya min ta ka fasokanw kε forobakanw ye, o bεnna jamanaden fanba ma..

Publié 20 October 2023 a 11:04

Basεnεgali donni ba la jεkuluba « OMVS » : Lajinε seginna tɔn kɔnɔ

Bεnkan tara jamanakuntigiw ni minisiriɲεmɔgɔw ka lajεba balalen 2nan senfε kunun ; o min kεra widolajε ye. Yamaruya dira Lajinε ma a k’a sendon OMVS ka baara kεta bεε musaka bɔli la, ani ka OMVS cidenba dankanya ta..

Publié 20 October 2023 a 11:01

Gɔfεrεnaman tɔgɔla baarakεlaw jateminεni : O baaraw bε daminε Segu, ɔkutɔburukalo tile 26 nata.

Gɔfεrεnaman yεrε bεna a jɔ ni jateminεni baaraw musaka ye, o b’a to a ka se ka jate lakikaw sɔrɔ..

Publié 19 October 2023 a 11:35

Marifatigikulu « CMA » ni kojugubakεlaw bε jε la : Nka kolɔnjugu jiri bε kari a yεrε kɔnɔ

Kabini san 2012 bεnbaliya bε jεkulu fila in cε gundo la. Ŋaniya kelen min b’u la, o de ye ka jamana kɔrɔnyanfan to u bolo, u ka fεrε u ka dɔrɔgufeere ni marifafeere ma. Gɔfεrεnaman de jɔlen b’a kan sisan, k’a ka fanga boli jamana dugukolo fan bεε kan..

Publié 19 October 2023 a 11:24

Tulubidɔn kɔrɔw nɔɔrɔ bɔli : A ɲumanko siga bε mɔgɔ la

Tulu bε na litiri 20 bidɔn minnu kɔnɔ, mɔgɔw b’o nɔɔrɔ bɔ ka fara ɲɔgɔn kan, k’o feere suguw la. A ka ca a la a tulu caman bε feere da su la ; nka a ɲumanko siga de bε mɔgɔ la, n’a tε bana lase a dunbaaw ma..

Publié 18 October 2023 a 14:06

Minusima dagayɔrɔw latεmεnni Mali sɔrɔdasiw ma : Dεmεnbaaw jεlen tε a kεcogo la

Marifatigikulu « CMA » n’a jεɲɔgɔn juguw b’a la ka dansagonwalew ta, k’a ɲinin ka balanw da Mali sɔrɔdasiw ɲε Minusima dagayɔrɔ labilataw lasɔrɔli la. Gɔfεrεnaman fε, nin waleya ninnu tugu-tuguli ɲɔgɔn na, ani Minusima ka siginboloma bε mɔgɔ bila k’i yεrε ɲininka balahu ninnu laɲinin kan..

Publié 18 October 2023 a 11:54

SASAKAWA AFRICA ye cikɛlaw dɛmɛnitɔn ye min ye barika don cikɛ la

SASAKAWA AFRICA ye Zapɔnjamana ka dɛmɛdonjɛkulu ye min bɛ cikɛlaw kalan, k’u dege, u ka se u yɛrɛ kɔrɔ, u ka se k’u jɔ u yɛrɛ kolo la, sanni cikɛ ka daminɛ, cikɛ waati, ani cikɛ bannen kɔ..

Publié 17 October 2023 a 15:02

Dugumɛnɛ simaw bɔlenba don Bamakɔ bi

U bɛ fan bɛɛ, duw kɔnɔ, nbɛdaw kan, suguw kɔnɔ, cakɛdaw, yɔrɔ si ma to yen. U cinnida ka farin, a bɛ kuru, a bɛ se ka nɛn ta, ka kɛ joli ye. Sennamɔgɔw, bolifɛntigiw, wotorow ni sotaramaw, adw., bɛɛ bɛ k’a ta sɔrɔ nin ko in na..

Publié 17 October 2023 a 14:58

Mali kɛlɛbolow bɛ k’u labɛn ka Tesaliti, Agelɔki ani Kidali minɛ

Juguw ka manamanakumaw tɛna Mali sɔrɔdasiw bɔ u ja kan. Kɛlɛjɛkulu min bɛ wele SEMA/CMA, o n’a jɛɲɔgɔn terorisiw bɛ ka bagabagali caman kɛ ka ɲɛsin Mali sɔrɔdasiw ma. O n’a ta bɛɛ, Mali kɛlɛbolow bɛ labɛnw na, ka MINUSIMA dagayɔrɔ bɛɛ minɛ ka kɛ u ta ye, i n’a fɔ jamana yɛrɛmahɔrɔnyalenw ka tɔnba ONI /ONU y’a jira cogo min, diɲɛ lakanani kolatigɛjɛkulu ka sariya 2690 nan kɔnɔ..

Publié 17 October 2023 a 14:57

Yiriwali siraba bɛ ka siɲɛ Siniwajamana fɛ jamana bɛɛ bɛ se ka boli min kan

Siniwajamana bɛna jamana 140 fara ɲɔgɔn kan walasa u ka ɲɔgɔn faamuya jagoko, kunnafonifalen fɛɛrɛ kuraw ani sigida n’a lamini lakanani fɛɛrɛ kura sigili sira kan..

Publié 17 October 2023 a 10:38

MINUSIMA ka Malibilako bɛ loosolaasa la : wa Kidaliko bilama bɛ ka gɔfɛrɛnaman kamanagan

Mali ni jamana wɛrɛw cɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ni bolodiɲɔgɔnma minisiri Abudulayi JƆPU ye lajɛba dɔ ɲɛmɔgɔya kɛ, a ka cakɛda la, juma tɛmɛnen, ɔkutɔburukalo tile 8, 2023 san..

Publié 17 October 2023 a 10:35

KANI 2023 bonni kεra : Mali ni Tunizi kε kulu kelen kɔnɔ

Kunun alamisa ɔkutɔburukalo tile 12 san 2023 nεgε kanɲε 20 tun tεmεnna ni sanga 13 ye, Sajo Mane bε Mali foosi ka bɔ bara 2nan kɔnɔ tuma min na. Samatasεgεw ka sɔrɔ k’a dɔn, u ni jamaba min bε ɲɔgɔn sɔrɔ KANI nata in kuluntolantan na, n’o ye Kɔnɔwari san 2023 ye. O b’a jira ko kuluntolantan na n’o ye tako fɔlɔ ye, Mali, Namibi, Afirikidisidi ani Tunizi bε ɲɔgɔn sɔrɔ, jamana kelen ɲininni na tako filanan kama..

Publié 13 October 2023 a 13:13

Polisi ani siwiliw lakananni : Mɔgɔ 700 tali bolodalen don

Mɔgɔ ɲinintaw ye polisi 600 ani sapεri pɔnpiye 100 ye. Ni mɔgɔ min b’a fε k’a ɲinin, a ka sɔrɔ a si hakε b’a ta san 18 na ka se 28 ma a cayalenba..

Publié 13 October 2023 a 13:10

Jaa, lakɔlikaramɔgɔ tun ye kodɔnbalininw lajababaa ye kafoɲɔgɔnya na

Lakɔlikaramɔgɔ in mεεnna a ka kalanden kan k’a lajaba a hakilila tigεlenba. Nka an ka nsana dɔ b’a fɔ, ko « n mεεnna n ka ko la, ani n tora n ka ko la, o bε ɲɔgɔn dafε ». Fura bɔra a ka woro ɲε ma….

Publié 11 October 2023 a 14:50

Yeli tɔgɔladon kεrεnkεrεnnen diɲε kɔnɔ : Mali ye ɲεjalandimi banni ɲεnajε kε

Mεkalo tεmεnnen, an ka jamana jεnna ni ɲεjalandimi banni saratiw ye, sabula foroba kεnεyako kunkanko don. Gɔfεrεnaman y’o ɲεtaako in foli kε lajε dɔ senfε, min kεra Bamakɔ lajεkεsoba Seyisebe la..

Publié 11 October 2023 a 14:48

Nin y’a siɲε fɔlɔ ye, kokayini kg10 ka sɔrɔ mɔgɔ bolo

Kokayini kg10. Nin ye dabalikanko ye. Ɲεnamininfεn kɔnnen minεnen in musaka ka ca ni sefawari miliyɔn 250 ye..

Publié 11 October 2023 a 14:46

Mali : « CMAS » y’a ka jumadon taama bɔ a ma

Wulikajɔw, jεkuluw ani kanubaaw, Mahamudu Dikɔ senkɔrɔmadonni na, olu ka baaraw mabεnni tɔnba n’a tubabukan daɲε surun ye « CMAS » ye, laadilikan minnu ɲεsinna a denfa ma, o y’a ŋaniya u k’u ka jumadon ɔkutɔburukalo tile 13 san 2023 taama bɔ a ma. A tun jirala ko taama in kun ye ka laɲinin kε seginni ma siwilifanga na furancεlafanga in kama, ani ka jamana sɔrɔdasiw senkɔrɔmadon..

Publié 11 October 2023 a 13:21

Mali-Moritani : A tεna mεεn, jamanakuntigi fila ninnu bε ɲɔgɔn ye kε basigiko kan

Nin laseli in kεra kunun, Moritani kɔkankow minisiri Mohamεdi Salεmu Uludu Mεrizugu fε, k’a to taama na an ka jamana kɔnɔ.

Publié 11 October 2023 a 08:11

Liputako-Guruma bεnkan : Bulonba jεnna n’a waleyali ye

Bulonba kɔnseyejεkulu mɔgɔ bεε jεnna ni Mali, Burukina Faso ani Nizεri cε bεnkan waleyali ye kojugubakε kεlεli nasira la u koorlimani kɔnɔ.

Publié 11 October 2023 a 08:10

Kɔnɔwari : Jamanakuntigi Watara ye gɔfεrεnaman ci

Kɔnɔwari jamanakuntigi Alasani Daramani Watara ye dekεrε dɔ bolonɔbila jumadon ɔkutɔburukalo tile 6 san 2023, ka minisiriɲεmɔgɔ ka baara ban, ka minisiri tɔw fana ka baara ban..

Publié 09 October 2023 a 12:50

Minusima dagayɔrɔw latεmεnni : Sɔrɔdasiw ka sesɔrɔ fεεrεw bε ka mako ɲε

Kojugubakεlaw y’u kali, k’u bε sira da sɔrɔdasiw ɲε, n’u jɔra Minusima dagayɔrɔw maminεni kan o taalen kɔ. Nka tuma min na u y’o kɔrɔbɔ, sɔrɔdasiw fana b’a la ka tasuma da u tεgε. A ma ɲε min kɔ, u ye kɔseginbεlε da a janjo caman na. O b’a jira ko yεlεma donna kow la, sɔrɔdasiw de kεra fangatigiw ye bi..

Publié 09 October 2023 a 12:47

Anefisi : Kojugubakεlaw ye kɔseginbεlε da sɔrɔdasiw ɲε

Mali sɔrɔdasiw ɲεmɔgɔso ye laseli kε jumadon, k’a jira ko sɔrɔdasiw bε ka tεmεn n’u ka baara ye kunkɔrɔta kɔnɔ an ka jamana dugukolo mumε bɔɔsili la juguw la. O wulikajɔw hukumu kɔnɔ, jamana cεmancεyanfan fε, dugukolo jateminεni sira fε, sɔrɔdasiw ka pankurunw ye kojugukεlaw ka mɔbili « pikapu » dɔ kunbεn Ɲiminyama, Moti mara kɔnɔ, k’o bɔ baara la.

Publié 09 October 2023 a 09:20

Nizεri minisiriɲεmɔgɔ ka taama Mali kɔnɔ : Hakilila falenw kεra jεkabaara, kojugubakε kεlεli ani nafoloko kan

Nizεri jamana minisiriɲεmɔgɔ Lamini Zeyini Ali Mahamani tun nanen bε taama na Mali kɔnɔ kunun. A sera k’a to, jamana fila ninnu minisiriɲεmɔgɔw da ka se ko caman ma ni kura fiyεli la u cε jεɲɔgɔnya sira taamaniko la ; sabula gεlεya kelen de b’u bεε kan..

Publié 06 October 2023 a 11:35

Ɲɔgɔndεmεn kalo : Jamanakuntigi Asimi Goyita ye laada latilen bεε la mɔgɔkɔrɔba bara

Ɲɔgɔndεmεn ani dεnkεrεfε kεlεli hukumu kɔnɔ, furancεlafanga jamanakutigi Kolonεli Asimi Goyita taara a ɲε da Bamakɔ bεε la mɔgɔkɔrɔba Mayimuna Sangare kan kunun, a ka so Ɲɔmiranbugu Bamakɔ komini 3nan na..

Publié 06 October 2023 a 10:37

Ɲɔgɔndεmεn kalo : An ka jamana danbe jirali

A bε dabɔ ka dεmεnni waleyaw ɲεtaa sinsin, ka ɲεsin dεsεbaatɔw ma nin kalo in kɔnɔ, ɲɔgɔndεmεn ani dεnkεrεfε kεlεli hukumu kɔnɔ. Ani fana, ka jamanadenw ni jεɲɔgɔnw wuli ka jɔ lafiya sɔrɔli hakililaw waleyali la, ani mɔgɔw tin donni na donɲɔgɔn na ka taa a fε.

Publié 06 October 2023 a 10:29

Sɔrɔdasiw sigili jamana fan bεε fε : Lakananbaaw bε wulikajɔ la

Wulikajɔ minnu bε sen na, Minusima ka dagayɔrɔ labilataw maminεni na Mali sɔrɔdasiw fε, bεn juguw bε k’o jate Mali ka murutili laɲininnen ye, ka ɲεsin olu ma. Kasɔrɔ a n’o cε ka jan. Sɔrɔdasiw b’u ka kεta de la, jamana kɔlɔsicogo ɲuman siratigε la.

Publié 06 October 2023 a 10:12

Bulonba ka san 2023 ɔkutɔburukalo laadalasigili : Sariyasεbεn 23 bεna fεsεfεsε

Bulonba ka san 2023 ɔkutɔburukalo laadalasigili daminεna kunun. A ɲεmɔgɔya bε bulonba ɲεmɔgɔba Kolonεli Maliki Jawu bolo. Nin sigili in bεna ɲεsin gɔfεrεnaman ka 2024 baarakεnafolo fεsεfεsεli ma, k’u kandi a kan, ka fara sariyasεbεn wεrεw kan faso kunkan, minnu fana bεna fεsεfεsε.

Publié 06 October 2023 a 10:08

KANI 2025 labεnni : Marɔku de sugandira ka kε jatigi ye

Afiriki sennantolantan tɔnba n’a tubabukan daɲε surun ye (CAF) ye, o ye lajε min kε arabadon sεtanburukalo tile 27 san 2023 Kεri, Eziputi faaba la, a ye Marɔku sugandi KANI 2025 labεnni jatigiya la..

Publié 02 October 2023 a 21:34

Binkanniwalew jamana kɔnɔ : Kojugubakεlaw mana bɔ fan o fan fε, u bε sɔrɔdasiw dafalen sɔrɔ u ɲε

Kabini Minusima ye taali daminε ka Mali bila, kojugubakεlaw bε k’a ɲinin ka mɔgɔw hakili ɲagami ni binkanniw tali ye ka sɔrɔdasiw sεgεrε dagayɔrɔw maminεni ɲε sɔrɔdasiw fε. Nka, u mana bɔ fan o fan fε, u bε sɔrɔdasiw dafalen sɔrɔ u ɲε, ka kabako da u kan..

Publié 02 October 2023 a 21:30

Sinsin bε ka kε jabi bilenman kan : Musow kanufεn

A bε san caman bɔ sa, jabi bilenman b’a la ka sanga sɔrɔ Mali musow bolo. An tun b’a ye Ɛnduw de la telew la..

Publié 02 October 2023 a 21:08

Sirabakan kasaara Buguni : Mɔgɔ 5 ni tora, 38 joginna

Kasaara juguba kεra Bamakɔ ni Sikaso cε gitɔrɔnba (RN7) kan jamana ka yεrεmahɔrɔnya sɔrɔli sanyεlεma sεtanburukalo tile 22 laɲεnamayali don na. A sababu bɔra boli dantεmεn na..

Publié 27 September 2023 a 07:21

San 2024 jamanakuntigi sigili kalata : Mɔɔnɔbɔ dɔɔnin kofɔra

Bolodali kura kεra gɔfεrεnaman ni kalata jεkulu kεrεnkεrεnnen « Aige » fε.

Publié 26 September 2023 a 15:54

Nizεri : Faransi labanna ka don a ka lasigiden an’a ka sɔrɔdasiw taali dafε ka bɔ Ɲame

Faransi jamanakuntigi Emanuyεli Makɔrɔn, ye laseli kε karidon sεtanburukalo tile 24, k’a jira ko « lεrε nataw la » u ka lasigiden min bε Ɲame Nizεri jamana na, ka fara u ka sɔrɔdasiw kan, olu bεna yɔrɔ bila sanni san ka foori..

Publié 25 September 2023 a 15:42

Mali : gɔfεrεnaman ye taasibila kε ka ɲεsin kojugubakεlaw ka dansagonwalew mɔgɔ bɔnεnenw ma

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita y’a ŋaniya, sεtanburukalo tile 13 tεmεnnen, minisirilajε senfε, ka jamana ka yεrεmahɔrɔnya sanyεlεma sεtanburukalo tile 22 laɲεnamayali wulikajɔba bɔ a ma, ka taasibila kε ka ɲεsin kojugubakεlaw ka mɔgɔ ɲangatalenw ma. O de kosɔn, a kεra laadasigi ye ten, jamana fan caman fε..

Publié 25 September 2023 a 15:41

Mali ka yεrεmahɔrɔnya sɔrɔli sanyεlεma 63nan : Jamanakuntigi ka laseli b’a ɲinin an ka fara ɲɔgɔn kan lakanani ni yiriwali la

Mali ka yεrεmahɔrɔnya sɔrɔli sanyεlεma 63nan sεtanburukalo tile 22 laɲεnamayali hukumu kɔnɔ, furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε alamisasu k’a dugu jε juma na sεtanburukalo tile 22 san 2023. An bεna segin a ka kɔrɔfɔ kan Bamanankan na..

Publié 25 September 2023 a 15:19

Kayi : Sanpεrεn ye misi 61 faga Segala

Sanpεrεn ye tiɲεniba don bagantigi dɔ kun sεtanburukalo tile 17 san 2023, Segala komini kɔnɔ. Segala bε Kayi sεrεkili fε, a n’o cε ye kilimεtεrε bi wɔɔrɔ ni dɔɔnin ye..

Publié 20 September 2023 a 15:51

Kunnafoni dili εntεrinεti fε : Bεnkan dɔ tara ka se ka mankutucogo jugu kεlε ani ka sira da kunnafoni lankolonw ɲε

Kunnafoni lankolonw carinni ani kunnafonicogo jugu ye εntεrinεti fε kunnafonidilaw bila, n’u ka jεkulu (Appel-Mali) ye, ka taabolo sariyasεbεn dɔ labεn, min bε wele εtεrinεti fε kunnafonidi bεnkan ». Appel-Mali ɲεmɔgɔba Modibo Fofana y’a bolonɔ bila Bεnkan na.

Publié 20 September 2023 a 15:50

Seko ni dɔnko Kalansoba INA dabolo : Minisiriɲεmɔgɔ ye jigisigikumaw fɔ

Minisiriɲεmɔgɔ Dr Sogεli Kokala Mayiga ye seko ni dɔnko kalansoba INA terikulu ka cidenw bisimila a ka minisiriso la ntεnεndon sεtanburukalo tile 18 san 2023. U ka kumalasela tun ye Mahamadu Njari ye..

Publié 20 September 2023 a 15:48

An ka jamana tariku : Daɲε min ye « Mali », a sɔrɔla cogo di ?

Pr Amidou Tunkara, karamɔgɔ-ɲininnikεla don tariku ni dugukolo dɔnni sannayεlεnkalanso la ; a ye ɲεfɔli kε an ka jamana welecogow kan, ka kɔn jamana minεni ɲε k’a mara, ani o marali kɔnɔna na, fo ka se yεrεmahɔrɔna sɔrɔli ma. Nin ɲininkaliw bε to ka kε jamana ka yεrεmahɔrɔnya sɔrɔli sεtanburukalo tile 22 sanyεlεma laɲεnamayali senfε, ani tuma dɔw la, o masurunnaw na, Mali kunnafonidisεbεnba Esɔri fε. Pr Amidu Tunkara, karamɔgɔ-ɲinininkεla tariku ni dugukolo dɔnni sannayεlεnkalanso la.

Publié 20 September 2023 a 15:40