En continu

Consultez toute l’actualité du jour, Au Mali et à l’international, ainsi que les derniers articles, tribunes et vidéos de l'Essor.

Mali : Filiya ye waati gεlεn ye musow bolo Mali : Denmisεn dɔ tora dɔlɔ nɔfεkεlε la baari kɔnɔ Mali : Gɔfεrεnaman b’a ɲinin yεrεkunkalifalaw fε, u ka kɔsegin Kidali Mali, kunnafoni kεlε kɔnɔ : Sahelijamanaw bε ka labεnw sabati Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Les derniers articles

Mali : Filiya ye waati gεlεn ye musow bolo

Muso dɔw furucε mana fatu, jogo jugu suguya bεε dɔ bε tigε ka da u la sigi kɔnɔ. A caman bε bila u yεrε la denbaya doni tali la, u bε don baara suguya caman dafε. A dɔw yεrε bε wulikajɔ suguya bεε dɔ kε cε fatulen, walasa ka se ka don mɔgɔ tɔw la, ani ka se k’u ka baaraw kε.

Publié 20 November 2023 a 15:12

Mali : Denmisεn dɔ tora dɔlɔ nɔfεkεlε la baari kɔnɔ

Saya in kεra Bamakɔ komini 4nan kɔnɔ Hamudalayi. Dalamankan dɔ wulila minnikεla fila cε baari kɔnɔ, min labanna saya la. Kunnafoniw y’a jira, ko I.D ye K.T sɔgɔ ni buteliwalo ye a ka dɔlɔ tɔ nɔfε ; a ni tora o la..

Publié 20 November 2023 a 15:09

Mali : Gɔfεrεnaman b’a ɲinin yεrεkunkalifalaw fε, u ka kɔsegin Kidali

Kidali dugu bɔɔsilen kɔ kojugubakεlaw n’u dεmεnbaaw la Mali sɔrɔdasiw fε tarata tεmεnnen in, gɔfεrεnaman ye wele bila yεrεkunkalifala bεε ma, jamana kɔnɔ an’a kɔkan, u ka kɔsegin u ka so..

Publié 20 November 2023 a 15:07

Mali, kunnafoni kεlε kɔnɔ : Sahelijamanaw bε ka labεnw sabati

Ninnikεlaw, kunnafonidilaw, sannayεlεnkalandenw, gɔfεrεnaman tɔgɔla jɔyɔrɔbatigiw, mɔgɔ minnu tε politikitɔnw mɔgɔ ye, fεεrεko ɲεɲininni cakεda kɔkankow ni diɲε tɔnbaw cε koɲεnabɔ minisiriso la, o ye wele min da hakilijakabɔko la, u bεε y’o jaabi.

Publié 20 November 2023 a 15:02

Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Publié 19 November 2023 a 21:07

Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Publié 19 November 2023 a 21:07

Mali-Burukina Faso-UNHCR : Fura kuntaala jan bε ka ɲinin yεrεkunkalifalaw kɔsegincogo la

Maliden 36.372 ɲɔgɔnna bε yεrεkunkalifayɔrɔ la Burukina Faso. U kɔseginni Mali kɔnɔ, hakilijakabɔ kεra o kan Mali-Burukina Faso-UNHCR ka lajε 12nan senfε araba tεmεnnen in na Lotoliba dɔ kɔnɔ Bamakɔ..

Publié 19 November 2023 a 21:03

Mali, Kidali bɔɔsilen kɔ kojugubakεlaw la : Gɔfεrεnaman ni bulonba ye foli di sɔrɔdasiw ma

Gɔfεrεnaman ye taasibila kε ka ɲεsin mɔgɔw ma, minnu ni tora kεlεw la, ani k’a jira ko a tεna kojugubakε kεlε ɲɔngirin fiyewu, ni jugu ma ban jamana kɔnɔ. O sira kelen fε, bulonba y’a ɲinin Maliden bεε fε, an ka ɲɔgɔn bolo minε, ka to sɔrɔdasiw kɔ k’u senkɔrɔmadon.

Publié 16 November 2023 a 11:45

Mali, Kidali : Yεrεsagokε banna

Sɔrɔdaisw donnen dugu jε Kidali kɔnɔ, gɔfεrεnεri ye kogoninfanga sigi senkan Kidali mara kɔnɔ ; k’a daminε waati dɔ la ka se dɔ ma, mɔgɔ wεrε tε se ka ye kεnεma ni lakananbaaw tε..

Publié 16 November 2023 a 11:43

Kidali bɔɔsili kojugubakεlaw la : Burukina Faso bε Mali fo

Burukina Faso gɔfεrεnaman nisɔndiyara kosεbε ni Kidali kannabilali ye ka bɔ kojugubakεlaw ka san caman gεrεntε kɔnɔ tarata nowanburukalo tile 11 san 2023 Mali sɔrɔdasiw fε..

Publié 15 November 2023 a 11:20

Mali sɔrɔdasiw donna Kidali : Baara dafara

Kabini nin kunnafoni duman cunna, a kεra nisɔndiya dan bεε ye Malidenw na. K’a ta Kayi fo Tumutu, ka tεmεn Kati, Bamakɔ, Sikaso, Moti ani Segou fε, jama sεbεkɔrɔ bɔra kunun tarata, ka bɔlɔnw minε k’u ka nisɔndiya jira ani ka sɔrɔdasiw tanu..

Publié 15 November 2023 a 11:18

Furancεlafanga jamanakuntigi ka laseli ka ɲεsin Malidenw ma

Maliden cεman ni musoman,.

Publié 14 November 2023 a 16:12

Furancεlafanga jamanakuntigi ka laseli ka ɲεsin Malidenw ma

Maliden cεman ni musoman,.

Publié 14 November 2023 a 16:12

Korofina : Tεgε dara kojugubakεla cε naani kan

Nin kojugubakεla ninnu tun ye mɔgɔw si u ɲεna tile caman walima kalo damadɔ kuntaala kɔnɔ. Don min na tεgε dara u kan, u ye mɔgɔ dama min sɔn sigi ntεgεnεn bilen kan, o caman taara a ka nisɔngoya jira.

Publié 14 November 2023 a 11:00

Mali : Sɔrɔdasiw sεnsεnna ka se Kidali donda la

Mali sɔrɔdasiw ka faso kunmabɔli taama kɔnɔ, u b’a la ka kabako da kojugubakεlaw kan u dogoyɔrɔw la Kidali dondaw la. U y’o taama in daminε kabini alamisadon ka Kidali magεn. Mali marayɔrɔ 8nan Kidlali, o binni Mali sɔrɔdasiw tεgε kɔnɔ, siga t’o la. Kow tigiya b’u bolo dugu n’a lamini bεε la..

Publié 14 November 2023 a 10:51

Mali kɛlɛbolow bɛ k’u kunda Kidali kan

Mali kɛlɛbolow bɛ k’u kunda Kidali kan. O wulikajↄ in daminɛna, alamisadon, nowanburukalo tile 9, san 2023..

Publié 13 November 2023 a 12:27

Fasokanw Mali kɔnɔ : Jεkulu MA.FA.LA bε k’a sinsin kunnafoniko cakεdaw kan a lakodɔnni na

Kunnafonidilajε in kolabεnnaw ka forobafoto.

Publié 13 November 2023 a 12:14

Jago kɔnnen kεlεli : Sanu kg30 ɲɔgɔnna minεna Lajinε sira kan

Mali duwaɲεso ye bolofaraw bɔ jamana dancεw kɔlɔsili kama. O hukumu kɔnɔ, duwaɲεw ka wulikajɔ sera k’a to u tεgε ka da sanu kg30 ɲɔgɔnna kan Kuremalen-Bamakɔ furancε la. O sababu ɲuman bɔra Bankumana (BMI) la. O waati kelen na, u sera ka sefawari miliyari 74 sɔrɔ ka don faso wagandeba kɔnɔ..

Publié 13 November 2023 a 12:12

Laadatigiw tɔgɔladon Mali kɔnɔ : Laadatigiw, bεn sinsinbaaw

Masalakun min tara ka laadatigiw tɔgɔladon tako filanan laɲεnamayali barosigi k’o kan ɲinan, o ye : « laadatigiw jɔyɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔw kunbεnni an’u dalasali la ». A dabɔra ka laadatigiw jɔyɔrɔ kofɔ jamana fanga sinsisnni na.

Publié 13 November 2023 a 11:58

Mali kɛlɛbolow bɛ k’u labɛn ka don Kidali, bɛn ni lafiya sabatili kama

Minusima dagayↄrↄ min tun bɛ Kidali, u y’o labila kasↄrↄ a ma kɛ sariya kↄnↄ, bawo a ma latɛmɛ Mali sↄrↄdasiw, i n’a fↄ a tun ka kan ka kɛ cogo min na. Bi, Mali sↄrↄdasiw kɛlen bɛ k’u ni da Minusima dagayↄrↄ kↄrↄ in minɛni kan, k’a bↄ kojugubakɛlaw bolo, n’o ye terorisiw ye..

Publié 10 November 2023 a 10:27

Sikaso : Dɔrɔgu kanabisi birikiden 410 minεna

O kanabisi biriki 410 min minεna, a musaka ka ca ni sefawari miliyɔn 20 ye. A minεna nowanburukalo tile 06 san 2023 Sikaso mara duruguko an’a ɲεnamininfεnko kεlεli cakεda (OCS) fε..

Publié 10 November 2023 a 10:22

Sukaro ladonni Mali kɔnɔ : Dabali kεrεnkεrεnnen bε mɔɔnɔbɔ fo ka se desanburukalo nata in tile 31 ma

Mali jagoko ɲεmɔgɔba Zejɔn Danbεlε ye nin kunnafoni in lase nowanburukalo tile 08 san 2023..

Publié 10 November 2023 a 10:20

Mali : Sɔrɔdasiw bε sεnsεn na ka Kidali sεgεrε

Mali dugukolo mumε bɔɔsili siratigε la juguw la, sɔrɔdasiw ye sεnsεn daminε kunun alamisa nowanburukalo tile 9 san 2023 ka Kidali sεgεrε, ka dan kari juguw la, n’u y’a ɲinin k’u kanga sɔrɔdasiw ɲε..

Publié 10 November 2023 a 10:17

Tunizi : Adama Keyita kɔnɔnafililen kɔseginna Bamakɔ

Nin arabadon in nowanburukalo tile 08 san 2023, an maliden ɲɔgɔn Adama Keyita, min mako tun bε dεmεn na Tunizi a bε kalo damadɔ bɔ, a kɔseginna faso kɔnɔ..

Publié 09 November 2023 a 11:14

San 2023 zuluyekalo tile 22 sariyasunba : Waleyali sariyaw bε ka labεn

Jεkulu dɔ sigira senkan walasa ka sariyasunba waleyacogo sariya ŋaniya sirilenw fεsεfεsε. O sariya ninnu labεnna minisirisow fε, u filiw bε latilen ani k’a lajε, ni yεlεma ɲuman bε se ka don yɔrɔ dɔw la. O baaraw daminεna kabini ntεnεndon Kuluba.

Publié 09 November 2023 a 11:10

Kayi : Kodɔnbalinin minnu tun bε bin musomanninw kan, tεgε dara u kan

Musomannin in tun b’a la ka taama a fεrε ma bɔlɔn kɔnɔ ; nka a sigiɲɔgɔn cεmannin binkannikεlaw y’a lajaba lajabacogo la, min na mεεn a kɔnɔ kosεbε..

Publié 08 November 2023 a 13:52

Angεrε sɔrɔli : Fεεrε jɔnjɔn bε ka ɲinin a ko tɔpɔtɔcogo la

Mali sεnεko ɲεmɔgɔjεkulu ka lajε min kεra zuwεnkalo tile 5 san 2023 jamanakuntigiso la Kuluba, a ka laɲininbaw dɔ kεra ka tεmεn ni angεrε dili ye sεnεkεlaw ma sɔngɔ duman na ; nka n’a ma ɲε ko tεmεn bε kε n’a ye, a kεcogo ɲuman ka sigi senkan..

Publié 08 November 2023 a 13:49

Sumanw sɔngɔ : Sɔngɔw jiginna

Sumanw sɔngɔ jiginni sababu dɔ ye sεnεkεsan sabatili ye jamana fan caman fε. O ye hεrε ye mɔgɔw ma, minnu bε balo san k’a dun.

Publié 08 November 2023 a 13:47

Bamakɔ : Furusa cayara ni furu donnen hakε ye san 2022 kɔnɔ

Bamakɔ komini 6 mumε kɔnɔ, a jirala ko furu hakε min sara san 2022 kɔnɔ, o cayara ni 8.130 ye ; kasɔrɔ furu hakε min donna, o ma tεmεn 6.950 kan. Nin jatew sɔrɔla Bamakɔ komini 6 kiiritigεsow fε. Munna furasa ka ca kosεbε an bε don min na ?.

Publié 07 November 2023 a 13:50

Kunnafoni wεrεw, Bamakɔ : Gɔfεrεnaman ka sεbεn ɲεnamaw ladegebaaw minεna

Minεn ɲεnama suguya bεε dɔ tun b’u bolo gɔfεrεnaman ka sεbεnw ɲεnamaw dilanni kama, ka feere mɔgɔw ma, minnu mako b’u la taliko la gɔfεrεnaman tɔgɔla baaraw Ia. Nka polisiw tεgε dara baara kɔnnen kεbaa ninnu kan..

Publié 06 November 2023 a 15:49

Mali : Sɔrɔdasiw ye kojugubakεlaw mako sa Minusima dagayɔrɔ kɔrɔ kɔnɔ Kidali

Minusima y’a dagayɔrɔ min labila Mali sɔrɔdasiw ɲinεma, ni kojugubakεlaw y’o maminε u yεrε ye, a caman dajira Mali sɔrɔdasiw fε jumadon nowanburukalo tile 03 san 2023, k’u to dabalitigε la kojugubakε kama..

Publié 06 November 2023 a 15:46

Mali : Jamana sεgεsεgεlikεlaba y’a ka san 2022 laselisεbεn di jamanakuntigi ma

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye jamana sεgεsεgεlikεlaba Sanba Alihamudu Babi ka san 2022 laselisεbεn sɔrɔ nowanburukalo tile 03 san 2023..

Publié 06 November 2023 a 15:43

Kolonεli -Mazɔri Suleyimani Danbεlε : «Bi Mali dugukolo yɔrɔ kelen tε yen, sɔrɔdasiw tε min na»

Mali sɔrɔdasiw ɲεmɔgɔso ka kunnafonidiso « Dirpa » ɲεmɔgɔba Kolonεli-Mazɔri Suleyimani Danbεlε ye laseli kε kalo kunnafonidilajε dɔ senfε kunun nowanburukalo tile 2 san 2023..

Publié 03 November 2023 a 12:02

Bolo bɔli baaara la k’a sababu kε kɔrɔ ye : Bin bε wariko kεcogo la

Kabini san 2016, nin bin in jate sera sefawari miliyari 51,8 ma ; wa san o san dɔ bε fara o kan. A sababu ye pansiyɔn cayali ye ka taa a fε, ani dɔ bɔli niyɔrɔ sarataw hakε la baarakεlaw fanfε..

Publié 03 November 2023 a 10:21

Ɲininnisεbεnw bilali : Timinandiya dan ye denmisεnw ta ye

Ɲɔgɔndan min bεna kε tali la ka fara jamana lakananbaaw kan, o daminεna dɔgɔkun tεmεnnen in kɔnɔ. Denmisεnw bε k’a ɲinin kosεbε. A dɔw ta kun ye jamana lakananni ye ka bɔ juguw bolo, nka a dɔw fana ta kun ye ka se ka baara dɔ sɔrɔ ka bɔ baarantanya kɔnɔ. An yaalala ka ɲininnisεbεnw bilayɔrɔw lajε ; yɔrɔw falen i ko ntεkεɲεso. Su fara tile kan, jama tε ka kɔtigε..

Publié 02 November 2023 a 15:50

Kɔseginni faso la : Maliden 146 tun bε Libi, u bisimilala Bamakɔ

Kɔkanmalidenw ani Afiriki donɲɔgɔnna minisiriso ye laseli kε, k’a jira ko Maliden 146 bɔra Libi ka kɔsegin u faso la tarata ɔkutɔburukalo tile 31 san 2023 ; muso 9 ani denmisεnnin 11 b’u cεla..

Publié 02 November 2023 a 11:39

Kasaara Bamakɔ babili fɔlɔ kan : Su saba sɔrɔla ka labɔ ji la

Ɲininiw tun bε sen na mɔbiliba min cunna Bajoliba ji la alamisadon ɔkutɔburukalo tile 26 san 2023..

Publié 01 November 2023 a 12:30

Kupudimɔni U17 : Samatasεgε mankanw bε Jeda tile tan farifoni na

Mali Samatasεgε mankanw n’o ye U17 ye, olu bε Jeda Arabi Sawuditi jamana na kabini sibiri ɔkutɔburukalo tile 28 san 2023 tile 10 farifoni na. U b’u ka kupudimɔni tako 19nan labεnw na. O min bεna daminε nowanburukalo tile 10 ka se desanburukalo tile 02 ma san 2023 Ɛndonezi..

Publié 01 November 2023 a 11:56

Mali: Gɔfεrεnaman ye Minusima ka janfa jira Kidali

Minusima dagayɔrɔ min bε Kidli, o ma latεmεn Mali sɔrɔdasiw ma ka kεɲε n’a bolodacogo dantigεlen ye diɲε tɔnba ONU ka basigi sabatilijεkulu ka sariya 2690 kɔnɔko ye. Minusima y’a foosi ka bɔ a dagayɔrɔ in na Kidali tarata ɔkutɔburukalo tile 31 san 2023, k’a sɔrɔ a m’a sara Mali la. A b’i n’a fɔ u y’u dogo ka bɔ, ka sɔrɔ u ma yɔrɔ latεmεn Mali sɔrɔdasiw ma..

Publié 01 November 2023 a 11:54

Faso tɔgɔla falatɔw tɔgɔladon tako 3nan : Hinε ani makari !

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita y’a wasa don ɲɔgɔndεmεn ani dεnkεrεfε kεlεli kalo la, k’a ka dεmεn jira faso tɔgɔla falatɔw an’u somɔgɔw la. Faso tɔgɔla falatɔw ye denmisεnnin minnu mansa siwili walima lakananbaa minnu ni tora faso kunmabɔli kεlε la.

Publié 01 November 2023 a 11:52

Basikεti kupudimali : Sitadimaliyεn ye sebaaya fila sɔrɔ

Sitadimaliyεn musomanninw kεra ŋana ye o tε tεmεn dɔgɔkun kelen kan fɔlɔ. A cεmanninw n’a musomanninw kεlen filε ka basikεti kupudimali fana ta sibiridon ɔkutɔburukalo tile 28 san 2023 Salamatu Mayiga tɔgɔla farikoloɲεnajεkεnε na. A fɔlɔ tun b’u ni Joliba cε. U y’o gosi 74 ni 60. A filanan tun b’u ni Ereyali cε. U y’o gosi 78 ni 65. San 2023 kεra san duman ye Sitadimaliyεn cεmanninw n’a musomanninw bolo..

Publié 31 October 2023 a 11:20

Mali : Minisiri Bintu Kamara ye tajifeere julabaw kumaɲɔgɔnya

Tajifeere julaba minnu bε taji di yeelenko ni jiko cakεda (EDM.SA) ma, minisiri Madamu Bintu KAMARA y’u bisimila kunun ntεnεn. A ɲɔgɔnye kun tun ye, dabali kura minnu tigεlen don taji dicogo la, k’o ɲεfɔliw kε, min b’a to jεlenya bε se ka sabati baara kɔnɔ. Yeelenko ni jiko ɲεmɔgɔba Abudulayi Jibirili Jalo, ani wariko, jatebɔ ni jagoko ɲεmɔgɔba Musa Jakite, olu tun bε kεnε kan..

Publié 31 October 2023 a 11:16

DUGU KUNGOKO

San kungo kɔnɔ, dala dɔ bε yen, min bε wele Sankε..

Publié 30 October 2023 a 14:26

DUGU BAARAKO

Suguba kelen bε San. O sugu don ye ntεnεn ye. San dafεdugu bεε bε na sugu in na. Yɔrɔ bεε bε fa sugujɔlaw la. San ni dugu caman tε kelen ye. A laadalakow bε ba la mɔgɔw bolo kosεbε. Sankεmɔn y’o dɔ ye. O mɔnni in kε kε san o san..

Publié 30 October 2023 a 14:24

SAN DUGU YƆRƆFƆLI

San ye Segu marabolo kolomi dɔ ye. Dugu kɔrɔba don, min kεli a damana marabolo ye, o kuma bε sen na. San ni Segu dugu cε ye kum210 ye..

Publié 30 October 2023 a 14:21

Tali foroba baara la ani kalansoba ENA na : jɔyɔrɔ 1.564 mɔgɔw bε ka ɲinin

Jamana ɲεmɔgɔw ka laɲinin ye ka se ka caman bɔ baarantan hakε la an ka jamana kɔnɔ. Dabali gεlεn tigεlen don KA SIRA DA namaraTɔW ɲε si hakεko anI dipulɔmu lankolonko la..

Publié 30 October 2023 a 14:17

Mali : Mɔbili dɔ cunna Bamakɔ babili fɔlɔ kɔnɔ, mɔgɔ fila ɲεmatununna

Alamisadon ɔkutɔburukalo tile 26 san 2023, nεgε kanɲε 18 kɔnɔna na, mɔbili dɔ cunna Bajoliba kɔnɔ Bamakɔ babili fɔlɔ la ; n’a bε wele bubabukan na « pɔn de maritiri ». Mɔgɔ fila ɲεmatununna : mɔilibolila an’a ye mototigi min tan, u fila si ma ye fɔlɔ..

Publié 30 October 2023 a 11:03

Jamana polisiya : Komisεri 232 kura ka kalanw kuncεra

Mali polisikulu 18nan tɔgɔ dara « Ala m’an hinεna εnsipεkitεri zenerali Aliyuni Badara Jamuntεnε ». Komisεri Sunkalo Umaru Jara kεra o kalanden ŋana ye ni kuru 15,10 ye, kuru mumε 20 ɲininta kan..

Publié 30 October 2023 a 11:01

Mali: Sɔrɔdasiw ye kojugubakεla 50 ni kɔ daji Gawo, Lere ani Ɲɔnɔn

Mali sɔrɔdasiw ɲεmɔgɔso ka kunnafoniso « Dirpa) ye laseli kε, k’a jira ko lεrε 48 tεmεnnen kɔnɔ, Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεla bi duuru ni kɔ daji jamana kɔrɔnyanfan an’a cεmancεyanfan fε. O sababu bɔra pankurunw labaarali la alamisa ani juma ɔkutɔburukalo tile 27 Gawo, Lere ani Ɲɔnɔn maraw kɔnɔ..

Publié 30 October 2023 a 10:59

Diɲε tolantan tɔnba (FIFA) y’a ka ɔkutɔburukalo kulusigili jaabi da kεnε kan.

Diɲε tolantan tɔnba (FIFA) y’a ka ɔkutɔburukalo kulusigili jaabi da kεnε kan..

Publié 27 October 2023 a 11:51

Gɔfεrεnaman tɔgɔla baarakεlaw hakε dɔnni : Minisiriɲεmɔgɔ ye baaraw daminεni nun don Segu

Baara in bilalen bε poroze min hukumu kɔnɔ, o ye baarakεlaw tɔpɔtɔcogo bolodalen (SIGRH) ye. A laɲinin ye ka minεn nafama sɔrɔ an ka baarakεlaw tɔpɔtɔli siratigε la.

Publié 27 October 2023 a 11:37

Sirabakan kasaara : A hakε bε ka dɔgɔya Bamakɔ faaba kɔnɔ

San 2022, sirabakan kasaara 2.830 kεra. Mɔgɔ 158 ni tora u la, 3.614 joginna. O jatew ka kan k’a to, halibi dabali ɲumanw ka tigε jogo ɲuman tali siratigε la, walasa k’an tanga kasaaraw ma..

Publié 26 October 2023 a 13:31

Furancεlafanga jamanakuntigi ka hadamadenya sabatili waleyaw : Sɔɔnin joli lasaniyayɔrɔ saba bε dayεlε Bamakɔ

Kɔnɔkilibana bε mɔgɔ minnu na, nin yɔrɔ ninnu bεna se k’a to yεlεma ɲuman ka don u furakεcogo la ka taa a fε. Furakεliyɔrɔw bεna surunya banabaatɔw la kosεbε..

Publié 26 October 2023 a 13:29

Baganw yεrεmabilali Bamakɔ kɔnɔ : Sigidalamɔgɔw ta ye degun dan bεε ye

A b’i n’a fɔ dɔ bε ka fara bagan folofolelen hakε kan Bamakɔ ka taa a fε sariya n’a ta bεε a ko la. Kasɔrɔ baganw ni hadamadenw ɲagamini ɲɔgɔn na, a kɔlɔlɔntan tε..

Publié 26 October 2023 a 13:22

Dɔgɔkun sugu Mali kɔnɔ : Sinsin kεlen don jamana yεrε sɔrɔfεnw kan

Dɔgɔkun fila sugu min daminεna bolofεnjirakεnεba kan Bamakɔ, jagokεla 400 bε yen. Mɔgɔ 16.000 bε se ka taakaseginw k’u ni ɲɔgɔn cε..

Publié 26 October 2023 a 13:19

Mali : Sɔrɔdasiw ye kojugubakεlaw dogoyɔrɔ caman tiɲε Minusima balalen ka Agelihɔku bila

Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεlaw dogoyɔrɔ caman bon k’u tiɲε ni pankurun ye taratadon Agelihɔku mara kɔnɔ, Minusima ka taali cunnen, ka yɔrɔ bila joona..

Publié 26 October 2023 a 09:05

Kunjuw : A ɲuman ye ka janto kε u la

Mɔgɔ suguya minnu don, fεrεfεrεli ani jatebaliya fanga ka bon u kan kosεbε. O la, janto ka kan ka kε u la. Misali la kalanyɔrɔw la, kalansow donni ka gεlεn u bolo. O tε taa yεlεnyɔrɔ kεrεnkεrεnni kɔ u ye..

Publié 24 October 2023 a 12:50

Mɔgɔw minεcogo juguya ani waleya fεn o fεn dεnnen b’o la, o kεlεli : Gɔfεrεnaman k’o baarabolodasεbεn san 2023-2027 baara kεtaw nun donna

Kiiriko, hadamadenw ka hakεw, faso taamasiyεnw lamarali minisiri Mahamadu Kasoge ye lajε dɔ ɲεmɔgɔya kε alamisason ɔkutɔburukalo tile 19 san 2023. A kun tun ye ka gɔfεrεnaman ka san 2023-2027 baarabolodasεbεn baara kεtaw nun don mɔgɔw minεcogo juguya ani waleya fεn o fεn dεnnen b’o la, o kεlεli la..

Publié 24 October 2023 a 12:34

Kupudimɔni Marakana 2024 : Mali bε ye o janjo la

Tɔn min ɲεsinnen bε Marakanako ma, n’a tubabukan daɲε surun ye (Femada) ye, o n’a baarakεɲɔgɔnw ɲεmɔgɔw sera minisiriɲεmɔgɔ Dr Sogεli Kokala Mayiga ma alamisa ɔkutɔburukalo tile 18 san 2023, ka bonyamasegin kε a ye..

Publié 23 October 2023 a 13:21

Togo : Mali kɔkankow minisiri tun bε lafiya ni basigi lajε kεnε kan Lome

Mali kɔkankow ani diɲε tɔnbaw cε koɲεnabɔ minisiri Abudulayi Jɔpu tun bε lafiya ni basigi lajε tako fɔlɔ kεnε kan Lome sibiri ɔkutɔburukalo tile 21 san 2023. A masalakun tun ye : « Afiriki kɔnɔ, dɔ bε se ka fara furancεlafangaw fanga kan cogo di mara kεcogo ɲuman siratigε la demokarasi kɔnɔ ? »..

Publié 23 October 2023 a 13:17

Tesaliti : Mali sɔrɔdasiw sigira Minusima dagayɔrɔ la

Minusima dagayɔrɔ minnu bε Agelihɔku ani Kidali, sɔɔnin olu fana bεna latεmεn Mali sɔrɔdasiw ma. U ka laɲinin ye ka jamana dugukolo mumε bɔɔsi kojugubakεlaw la ka sigi yen, lafiya kuntaala jan sɔrɔli siratigε la an ka jamana kɔnɔ.

Publié 23 October 2023 a 11:47

Fasokanw : Hakilijakabɔw bε sen na u labaaracogo sariya labεnni na

Jamana ɲεmɔgɔw ye ŋaniya min ta ka fasokanw kε forobakanw ye, o bεnna jamanaden fanba ma..

Publié 20 October 2023 a 11:04

Basεnεgali donni ba la jεkuluba « OMVS » : Lajinε seginna tɔn kɔnɔ

Bεnkan tara jamanakuntigiw ni minisiriɲεmɔgɔw ka lajεba balalen 2nan senfε kunun ; o min kεra widolajε ye. Yamaruya dira Lajinε ma a k’a sendon OMVS ka baara kεta bεε musaka bɔli la, ani ka OMVS cidenba dankanya ta..

Publié 20 October 2023 a 11:01

Gɔfεrεnaman tɔgɔla baarakεlaw jateminεni : O baaraw bε daminε Segu, ɔkutɔburukalo tile 26 nata.

Gɔfεrεnaman yεrε bεna a jɔ ni jateminεni baaraw musaka ye, o b’a to a ka se ka jate lakikaw sɔrɔ..

Publié 19 October 2023 a 11:35

Marifatigikulu « CMA » ni kojugubakεlaw bε jε la : Nka kolɔnjugu jiri bε kari a yεrε kɔnɔ

Kabini san 2012 bεnbaliya bε jεkulu fila in cε gundo la. Ŋaniya kelen min b’u la, o de ye ka jamana kɔrɔnyanfan to u bolo, u ka fεrε u ka dɔrɔgufeere ni marifafeere ma. Gɔfεrεnaman de jɔlen b’a kan sisan, k’a ka fanga boli jamana dugukolo fan bεε kan..

Publié 19 October 2023 a 11:24

Tulubidɔn kɔrɔw nɔɔrɔ bɔli : A ɲumanko siga bε mɔgɔ la

Tulu bε na litiri 20 bidɔn minnu kɔnɔ, mɔgɔw b’o nɔɔrɔ bɔ ka fara ɲɔgɔn kan, k’o feere suguw la. A ka ca a la a tulu caman bε feere da su la ; nka a ɲumanko siga de bε mɔgɔ la, n’a tε bana lase a dunbaaw ma..

Publié 18 October 2023 a 14:06

Minusima dagayɔrɔw latεmεnni Mali sɔrɔdasiw ma : Dεmεnbaaw jεlen tε a kεcogo la

Marifatigikulu « CMA » n’a jεɲɔgɔn juguw b’a la ka dansagonwalew ta, k’a ɲinin ka balanw da Mali sɔrɔdasiw ɲε Minusima dagayɔrɔ labilataw lasɔrɔli la. Gɔfεrεnaman fε, nin waleya ninnu tugu-tuguli ɲɔgɔn na, ani Minusima ka siginboloma bε mɔgɔ bila k’i yεrε ɲininka balahu ninnu laɲinin kan..

Publié 18 October 2023 a 11:54

SASAKAWA AFRICA ye cikɛlaw dɛmɛnitɔn ye min ye barika don cikɛ la

SASAKAWA AFRICA ye Zapɔnjamana ka dɛmɛdonjɛkulu ye min bɛ cikɛlaw kalan, k’u dege, u ka se u yɛrɛ kɔrɔ, u ka se k’u jɔ u yɛrɛ kolo la, sanni cikɛ ka daminɛ, cikɛ waati, ani cikɛ bannen kɔ..

Publié 17 October 2023 a 15:02

Dugumɛnɛ simaw bɔlenba don Bamakɔ bi

U bɛ fan bɛɛ, duw kɔnɔ, nbɛdaw kan, suguw kɔnɔ, cakɛdaw, yɔrɔ si ma to yen. U cinnida ka farin, a bɛ kuru, a bɛ se ka nɛn ta, ka kɛ joli ye. Sennamɔgɔw, bolifɛntigiw, wotorow ni sotaramaw, adw., bɛɛ bɛ k’a ta sɔrɔ nin ko in na..

Publié 17 October 2023 a 14:58

Mali kɛlɛbolow bɛ k’u labɛn ka Tesaliti, Agelɔki ani Kidali minɛ

Juguw ka manamanakumaw tɛna Mali sɔrɔdasiw bɔ u ja kan. Kɛlɛjɛkulu min bɛ wele SEMA/CMA, o n’a jɛɲɔgɔn terorisiw bɛ ka bagabagali caman kɛ ka ɲɛsin Mali sɔrɔdasiw ma. O n’a ta bɛɛ, Mali kɛlɛbolow bɛ labɛnw na, ka MINUSIMA dagayɔrɔ bɛɛ minɛ ka kɛ u ta ye, i n’a fɔ jamana yɛrɛmahɔrɔnyalenw ka tɔnba ONI /ONU y’a jira cogo min, diɲɛ lakanani kolatigɛjɛkulu ka sariya 2690 nan kɔnɔ..

Publié 17 October 2023 a 14:57

Yiriwali siraba bɛ ka siɲɛ Siniwajamana fɛ jamana bɛɛ bɛ se ka boli min kan

Siniwajamana bɛna jamana 140 fara ɲɔgɔn kan walasa u ka ɲɔgɔn faamuya jagoko, kunnafonifalen fɛɛrɛ kuraw ani sigida n’a lamini lakanani fɛɛrɛ kura sigili sira kan..

Publié 17 October 2023 a 10:38

MINUSIMA ka Malibilako bɛ loosolaasa la : wa Kidaliko bilama bɛ ka gɔfɛrɛnaman kamanagan

Mali ni jamana wɛrɛw cɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ni bolodiɲɔgɔnma minisiri Abudulayi JƆPU ye lajɛba dɔ ɲɛmɔgɔya kɛ, a ka cakɛda la, juma tɛmɛnen, ɔkutɔburukalo tile 8, 2023 san..

Publié 17 October 2023 a 10:35

KANI 2023 bonni kεra : Mali ni Tunizi kε kulu kelen kɔnɔ

Kunun alamisa ɔkutɔburukalo tile 12 san 2023 nεgε kanɲε 20 tun tεmεnna ni sanga 13 ye, Sajo Mane bε Mali foosi ka bɔ bara 2nan kɔnɔ tuma min na. Samatasεgεw ka sɔrɔ k’a dɔn, u ni jamaba min bε ɲɔgɔn sɔrɔ KANI nata in kuluntolantan na, n’o ye Kɔnɔwari san 2023 ye. O b’a jira ko kuluntolantan na n’o ye tako fɔlɔ ye, Mali, Namibi, Afirikidisidi ani Tunizi bε ɲɔgɔn sɔrɔ, jamana kelen ɲininni na tako filanan kama..

Publié 13 October 2023 a 13:13

Polisi ani siwiliw lakananni : Mɔgɔ 700 tali bolodalen don

Mɔgɔ ɲinintaw ye polisi 600 ani sapεri pɔnpiye 100 ye. Ni mɔgɔ min b’a fε k’a ɲinin, a ka sɔrɔ a si hakε b’a ta san 18 na ka se 28 ma a cayalenba..

Publié 13 October 2023 a 13:10

Jaa, lakɔlikaramɔgɔ tun ye kodɔnbalininw lajababaa ye kafoɲɔgɔnya na

Lakɔlikaramɔgɔ in mεεnna a ka kalanden kan k’a lajaba a hakilila tigεlenba. Nka an ka nsana dɔ b’a fɔ, ko « n mεεnna n ka ko la, ani n tora n ka ko la, o bε ɲɔgɔn dafε ». Fura bɔra a ka woro ɲε ma….

Publié 11 October 2023 a 14:50

Yeli tɔgɔladon kεrεnkεrεnnen diɲε kɔnɔ : Mali ye ɲεjalandimi banni ɲεnajε kε

Mεkalo tεmεnnen, an ka jamana jεnna ni ɲεjalandimi banni saratiw ye, sabula foroba kεnεyako kunkanko don. Gɔfεrεnaman y’o ɲεtaako in foli kε lajε dɔ senfε, min kεra Bamakɔ lajεkεsoba Seyisebe la..

Publié 11 October 2023 a 14:48

Nin y’a siɲε fɔlɔ ye, kokayini kg10 ka sɔrɔ mɔgɔ bolo

Kokayini kg10. Nin ye dabalikanko ye. Ɲεnamininfεn kɔnnen minεnen in musaka ka ca ni sefawari miliyɔn 250 ye..

Publié 11 October 2023 a 14:46

Mali : « CMAS » y’a ka jumadon taama bɔ a ma

Wulikajɔw, jεkuluw ani kanubaaw, Mahamudu Dikɔ senkɔrɔmadonni na, olu ka baaraw mabεnni tɔnba n’a tubabukan daɲε surun ye « CMAS » ye, laadilikan minnu ɲεsinna a denfa ma, o y’a ŋaniya u k’u ka jumadon ɔkutɔburukalo tile 13 san 2023 taama bɔ a ma. A tun jirala ko taama in kun ye ka laɲinin kε seginni ma siwilifanga na furancεlafanga in kama, ani ka jamana sɔrɔdasiw senkɔrɔmadon..

Publié 11 October 2023 a 13:21

Mali-Moritani : A tεna mεεn, jamanakuntigi fila ninnu bε ɲɔgɔn ye kε basigiko kan

Nin laseli in kεra kunun, Moritani kɔkankow minisiri Mohamεdi Salεmu Uludu Mεrizugu fε, k’a to taama na an ka jamana kɔnɔ.

Publié 11 October 2023 a 08:11

Liputako-Guruma bεnkan : Bulonba jεnna n’a waleyali ye

Bulonba kɔnseyejεkulu mɔgɔ bεε jεnna ni Mali, Burukina Faso ani Nizεri cε bεnkan waleyali ye kojugubakε kεlεli nasira la u koorlimani kɔnɔ.

Publié 11 October 2023 a 08:10

Kɔnɔwari : Jamanakuntigi Watara ye gɔfεrεnaman ci

Kɔnɔwari jamanakuntigi Alasani Daramani Watara ye dekεrε dɔ bolonɔbila jumadon ɔkutɔburukalo tile 6 san 2023, ka minisiriɲεmɔgɔ ka baara ban, ka minisiri tɔw fana ka baara ban..

Publié 09 October 2023 a 12:50

Minusima dagayɔrɔw latεmεnni : Sɔrɔdasiw ka sesɔrɔ fεεrεw bε ka mako ɲε

Kojugubakεlaw y’u kali, k’u bε sira da sɔrɔdasiw ɲε, n’u jɔra Minusima dagayɔrɔw maminεni kan o taalen kɔ. Nka tuma min na u y’o kɔrɔbɔ, sɔrɔdasiw fana b’a la ka tasuma da u tεgε. A ma ɲε min kɔ, u ye kɔseginbεlε da a janjo caman na. O b’a jira ko yεlεma donna kow la, sɔrɔdasiw de kεra fangatigiw ye bi..

Publié 09 October 2023 a 12:47

Anefisi : Kojugubakεlaw ye kɔseginbεlε da sɔrɔdasiw ɲε

Mali sɔrɔdasiw ɲεmɔgɔso ye laseli kε jumadon, k’a jira ko sɔrɔdasiw bε ka tεmεn n’u ka baara ye kunkɔrɔta kɔnɔ an ka jamana dugukolo mumε bɔɔsili la juguw la. O wulikajɔw hukumu kɔnɔ, jamana cεmancεyanfan fε, dugukolo jateminεni sira fε, sɔrɔdasiw ka pankurunw ye kojugukεlaw ka mɔbili « pikapu » dɔ kunbεn Ɲiminyama, Moti mara kɔnɔ, k’o bɔ baara la.

Publié 09 October 2023 a 09:20

Nizεri minisiriɲεmɔgɔ ka taama Mali kɔnɔ : Hakilila falenw kεra jεkabaara, kojugubakε kεlεli ani nafoloko kan

Nizεri jamana minisiriɲεmɔgɔ Lamini Zeyini Ali Mahamani tun nanen bε taama na Mali kɔnɔ kunun. A sera k’a to, jamana fila ninnu minisiriɲεmɔgɔw da ka se ko caman ma ni kura fiyεli la u cε jεɲɔgɔnya sira taamaniko la ; sabula gεlεya kelen de b’u bεε kan..

Publié 06 October 2023 a 11:35

Ɲɔgɔndεmεn kalo : Jamanakuntigi Asimi Goyita ye laada latilen bεε la mɔgɔkɔrɔba bara

Ɲɔgɔndεmεn ani dεnkεrεfε kεlεli hukumu kɔnɔ, furancεlafanga jamanakutigi Kolonεli Asimi Goyita taara a ɲε da Bamakɔ bεε la mɔgɔkɔrɔba Mayimuna Sangare kan kunun, a ka so Ɲɔmiranbugu Bamakɔ komini 3nan na..

Publié 06 October 2023 a 10:37

Ɲɔgɔndεmεn kalo : An ka jamana danbe jirali

A bε dabɔ ka dεmεnni waleyaw ɲεtaa sinsin, ka ɲεsin dεsεbaatɔw ma nin kalo in kɔnɔ, ɲɔgɔndεmεn ani dεnkεrεfε kεlεli hukumu kɔnɔ. Ani fana, ka jamanadenw ni jεɲɔgɔnw wuli ka jɔ lafiya sɔrɔli hakililaw waleyali la, ani mɔgɔw tin donni na donɲɔgɔn na ka taa a fε.

Publié 06 October 2023 a 10:29

Sɔrɔdasiw sigili jamana fan bεε fε : Lakananbaaw bε wulikajɔ la

Wulikajɔ minnu bε sen na, Minusima ka dagayɔrɔ labilataw maminεni na Mali sɔrɔdasiw fε, bεn juguw bε k’o jate Mali ka murutili laɲininnen ye, ka ɲεsin olu ma. Kasɔrɔ a n’o cε ka jan. Sɔrɔdasiw b’u ka kεta de la, jamana kɔlɔsicogo ɲuman siratigε la.

Publié 06 October 2023 a 10:12

Bulonba ka san 2023 ɔkutɔburukalo laadalasigili : Sariyasεbεn 23 bεna fεsεfεsε

Bulonba ka san 2023 ɔkutɔburukalo laadalasigili daminεna kunun. A ɲεmɔgɔya bε bulonba ɲεmɔgɔba Kolonεli Maliki Jawu bolo. Nin sigili in bεna ɲεsin gɔfεrεnaman ka 2024 baarakεnafolo fεsεfεsεli ma, k’u kandi a kan, ka fara sariyasεbεn wεrεw kan faso kunkan, minnu fana bεna fεsεfεsε.

Publié 06 October 2023 a 10:08

KANI 2025 labεnni : Marɔku de sugandira ka kε jatigi ye

Afiriki sennantolantan tɔnba n’a tubabukan daɲε surun ye (CAF) ye, o ye lajε min kε arabadon sεtanburukalo tile 27 san 2023 Kεri, Eziputi faaba la, a ye Marɔku sugandi KANI 2025 labεnni jatigiya la..

Publié 02 October 2023 a 21:34

Binkanniwalew jamana kɔnɔ : Kojugubakεlaw mana bɔ fan o fan fε, u bε sɔrɔdasiw dafalen sɔrɔ u ɲε

Kabini Minusima ye taali daminε ka Mali bila, kojugubakεlaw bε k’a ɲinin ka mɔgɔw hakili ɲagami ni binkanniw tali ye ka sɔrɔdasiw sεgεrε dagayɔrɔw maminεni ɲε sɔrɔdasiw fε. Nka, u mana bɔ fan o fan fε, u bε sɔrɔdasiw dafalen sɔrɔ u ɲε, ka kabako da u kan..

Publié 02 October 2023 a 21:30

Sinsin bε ka kε jabi bilenman kan : Musow kanufεn

A bε san caman bɔ sa, jabi bilenman b’a la ka sanga sɔrɔ Mali musow bolo. An tun b’a ye Ɛnduw de la telew la..

Publié 02 October 2023 a 21:08

Sirabakan kasaara Buguni : Mɔgɔ 5 ni tora, 38 joginna

Kasaara juguba kεra Bamakɔ ni Sikaso cε gitɔrɔnba (RN7) kan jamana ka yεrεmahɔrɔnya sɔrɔli sanyεlεma sεtanburukalo tile 22 laɲεnamayali don na. A sababu bɔra boli dantεmεn na..

Publié 27 September 2023 a 07:21

San 2024 jamanakuntigi sigili kalata : Mɔɔnɔbɔ dɔɔnin kofɔra

Bolodali kura kεra gɔfεrεnaman ni kalata jεkulu kεrεnkεrεnnen « Aige » fε.

Publié 26 September 2023 a 15:54

Nizεri : Faransi labanna ka don a ka lasigiden an’a ka sɔrɔdasiw taali dafε ka bɔ Ɲame

Faransi jamanakuntigi Emanuyεli Makɔrɔn, ye laseli kε karidon sεtanburukalo tile 24, k’a jira ko « lεrε nataw la » u ka lasigiden min bε Ɲame Nizεri jamana na, ka fara u ka sɔrɔdasiw kan, olu bεna yɔrɔ bila sanni san ka foori..

Publié 25 September 2023 a 15:42

Mali : gɔfεrεnaman ye taasibila kε ka ɲεsin kojugubakεlaw ka dansagonwalew mɔgɔ bɔnεnenw ma

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita y’a ŋaniya, sεtanburukalo tile 13 tεmεnnen, minisirilajε senfε, ka jamana ka yεrεmahɔrɔnya sanyεlεma sεtanburukalo tile 22 laɲεnamayali wulikajɔba bɔ a ma, ka taasibila kε ka ɲεsin kojugubakεlaw ka mɔgɔ ɲangatalenw ma. O de kosɔn, a kεra laadasigi ye ten, jamana fan caman fε..

Publié 25 September 2023 a 15:41

Mali ka yεrεmahɔrɔnya sɔrɔli sanyεlεma 63nan : Jamanakuntigi ka laseli b’a ɲinin an ka fara ɲɔgɔn kan lakanani ni yiriwali la

Mali ka yεrεmahɔrɔnya sɔrɔli sanyεlεma 63nan sεtanburukalo tile 22 laɲεnamayali hukumu kɔnɔ, furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε alamisasu k’a dugu jε juma na sεtanburukalo tile 22 san 2023. An bεna segin a ka kɔrɔfɔ kan Bamanankan na..

Publié 25 September 2023 a 15:19

Kayi : Sanpεrεn ye misi 61 faga Segala

Sanpεrεn ye tiɲεniba don bagantigi dɔ kun sεtanburukalo tile 17 san 2023, Segala komini kɔnɔ. Segala bε Kayi sεrεkili fε, a n’o cε ye kilimεtεrε bi wɔɔrɔ ni dɔɔnin ye..

Publié 20 September 2023 a 15:51

Kunnafoni dili εntεrinεti fε : Bεnkan dɔ tara ka se ka mankutucogo jugu kεlε ani ka sira da kunnafoni lankolonw ɲε

Kunnafoni lankolonw carinni ani kunnafonicogo jugu ye εntεrinεti fε kunnafonidilaw bila, n’u ka jεkulu (Appel-Mali) ye, ka taabolo sariyasεbεn dɔ labεn, min bε wele εtεrinεti fε kunnafonidi bεnkan ». Appel-Mali ɲεmɔgɔba Modibo Fofana y’a bolonɔ bila Bεnkan na.

Publié 20 September 2023 a 15:50

Seko ni dɔnko Kalansoba INA dabolo : Minisiriɲεmɔgɔ ye jigisigikumaw fɔ

Minisiriɲεmɔgɔ Dr Sogεli Kokala Mayiga ye seko ni dɔnko kalansoba INA terikulu ka cidenw bisimila a ka minisiriso la ntεnεndon sεtanburukalo tile 18 san 2023. U ka kumalasela tun ye Mahamadu Njari ye..

Publié 20 September 2023 a 15:48

An ka jamana tariku : Daɲε min ye « Mali », a sɔrɔla cogo di ?

Pr Amidou Tunkara, karamɔgɔ-ɲininnikεla don tariku ni dugukolo dɔnni sannayεlεnkalanso la ; a ye ɲεfɔli kε an ka jamana welecogow kan, ka kɔn jamana minεni ɲε k’a mara, ani o marali kɔnɔna na, fo ka se yεrεmahɔrɔna sɔrɔli ma. Nin ɲininkaliw bε to ka kε jamana ka yεrεmahɔrɔnya sɔrɔli sεtanburukalo tile 22 sanyεlεma laɲεnamayali senfε, ani tuma dɔw la, o masurunnaw na, Mali kunnafonidisεbεnba Esɔri fε. Pr Amidu Tunkara, karamɔgɔ-ɲinininkεla tariku ni dugukolo dɔnni sannayεlεnkalanso la.

Publié 20 September 2023 a 15:40