Diɲε tolantan tɔnba (FIFA) y’a ka ɔkutɔburukalo kulusigili jaabi da kεnε kan.

Diɲε tolantan tɔnba (FIFA) y’a ka ɔkutɔburukalo kulusigili jaabi da kεnε kan.

Par

Gansira vendredi 27 octobre 2023 à 11:51 , mis à jour jeudi 18 avril 2024 à 01:18
Diɲε tolantan tɔnba (FIFA) y’a ka ɔkutɔburukalo kulusigili jaabi da kεnε kan.

Kulusigili kura in kɔnɔ, Mali yεlεnna ni jɔyɔrɔ fila ye diɲε kɔnɔ. A bε jɔyɔrɔ 47nan na Urumani ɲε. O bε jɔyɔrɔ 48nan na. WenezuWela bε jɔyɔrɔ 49nan na, Silowaki bε jɔyɔrɔ 50nan na. Afiriki kɔnɔ, Mali bε jɔyɔrɔ 8nan na. Jamana tan fɔlɔ min bε ten kan, Mali b’o la. Ka sɔrɔ FIFA ka sεtanburukalo kulusigili la, Mali tun bε jɔyɔrɔ 49nan na diɲε kɔnɔ.

SAmatasεgεw ɲεmɔgɔ Hamari Tarawele n’a tɔɲɔgɔnw ye nin sannayεlεn in sɔrɔ k’a sababu kε a ye sebaaya fila min sɔrɔ a ka teriyantolantan tεmεnnenw na. A ye Uganda gosi 1 ni 0, ka Arabi Sawuditi gosi 3 ni 1. Hakililajigin na, Marɔku bε jɔyɔrɔ 13nan na diɲε kɔnɔ, Sεnεgali bε jɔyɔrɔ 20nan na, Tunizi bε jɔyɔrɔ 32nan na. Arizantini de bε ten kan diɲε kɔnɔ, Faransi bε jɔyɔrɔ 2nan na, Berezili bε jɔyɔrɔ 3nan na, Angiletεri bε jɔyɔrɔ 4nan na, bεliziki bε jɔyɔrɔ 5nan na.

FIFA ka kulusigili nata ye nowanburukalo ye. Kupudim
ɔni 2026 ɲεbilantolantan tile fila fɔlɔw bε daminε o kalo in na Afiriki jamanaw cε. O ɲεbilantolantanw hukumu kɔnɔ, Mali ni Cadi bε ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan, ka sɔrɔ ka taa Santarafiriki kama Komɔri. U bε ɲɔgɔn kunbεn yen. Ni Mali sera k’o ntolantan fila sebaaya sɔrɔ, FIFA ka nowanburukalo kulusigili fana na, a bε sannayεlεn Afiriki kɔnɔ ani diɲε kɔnɔ.

Ni kupudimɔni ɲεbilantolantanw kuncεra, se bε kε KANI Kɔnɔwari 2023 koɲεw ma. Mali ni Tunizi, Afirikidisidi ani Namibi bε kulu kelen kɔnɔ. U dagayɔrɔ bεnna Korogo ma. A ka ntolantan fila fɔlɔ la, a ni Afirikidisidi bε ɲɔgɔn sɔrɔ ; o kɔfε Tunizi, Amadu Gɔn Kulubali tɔgɔla farikoloɲεnajεkεnε kan. Jamana fila fɔlɔ minnu mana ye ten kan u ka kuluw kɔnɔ, olu de bε sebaaya sɔrɔ ka wicεmudefinali kε, nka jɔyɔrɔ sabananw cεla ŋana de bε sugandi ka fara u kan. 

Jεnεba BAGAYƆKƆ

Dɔkala Yusufu JARA

 

Dɔkala Yusufu Jara

Nin fana kalan : Sεgεw : Teriyantolantan fila, sebaaya fila

Moritani gosilen kɔfε 2 ni 0, dɔgɔkun tεmεnnen in na Sεgεw ye Nizeriya fana gosi 2 ni 0 tarata marisikalo tile 26 Marakεsi ntolantankεnε na. Biw donna Ɛli Bilali Ture (sanga 18nan) ani Kamori Dunbiya (sanga 87nan) fε.

Nin fana kalan : Mali : Kojugubakεlaw ye polisi fila bɔnε u ni na Moti

Mali ka kunnafoni ni lagamuni cakεda AMAP ka lasigiden min bε Moti, o ka laseli la, polisi hakε fagalen dɔgɔyalenba ye mɔgɔ fila ye ani joginnen kelen kojugbakεlaw fε, u ye binni min kε polisiw dagayɔrɔ kan Moti donda la ntεnεn sɔgɔmq nεgε kanɲε 10 waati la marisikalo tile 25 san.

Nin fana kalan : Wula kɔnɔ denmisεnw ka cakεdako : Poroze « Fier II » bεna cakεda misεnnin 5.000 dayεlε

Mara ni desantaralizasɔn minisiri, ni gɔfεrεnaman ka kumalasela don Kolonεli Abudulayi Mayiga, a ye poroze in daminεni baaraw nun don Sikaso jumadon marisikalo tile 22 san 2024. A musaka bε se sefawari miliyari 59,5 ma, ka ɲεsin denmisεn 60.000 ma wula kɔnɔ. U bεna kalanw sɔrɔ walasa .

Nin fana kalan : Dεsεbaatɔw bolomadεmεnni sunkalo la : Malidenw ka ɲumanya

Malidenw ka sunkalo ɲumanya bε dɔn u ɲɔgɔndεmεncogo fε. Hakilila bɔra jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita la. A ɲεsinnen bε balo tɔni 150.000 tilali ma dεsεbaatɔ dɔw cε. Jamana ɲεmɔgɔw ka nin bolomadεmεnni in kɔfε, sigidalamɔgɔw yεrε dama fana bε ka ɲɔgɔn bolomag.

Nin fana kalan : Dr Sogεli Kokala Mayiga, kalataw kunkan : «N’an ma fu siri basigibaliya dan na ka waati jan sɔrɔ, ka kalataw kε, o ye dalafɔ ye»

Minisiriɲεmɔgɔ Sogεli Kokala Mayiga ye politikimɔgɔw ka cidenw wele ntεnεndon minisiriɲεmɔgɔso la..

Nin fana kalan : Marisikalo tile 26 laɲεnamayali : Jamanakuntigi b’a ɲinin an ka fara ɲɔgɔn kan halibi Maliko la

Kolonεli Asimi Goyita ye nin wele in bila kunnafonidilaw ka ɲininkaliw kɔnɔna na, a kεlen kɔ ka jirifeere da seyidusuw taasibilayɔrɔ kan. A ye foli ni tanuni lase Maliden musoman ni cεman bεε ma, u ka muɲun ni sabali la gεlεyaw kɔrɔ.

Tigi ka sεbεnniw

Sεgεw : Teriyantolantan fila, sebaaya fila

Moritani gosilen kɔfε 2 ni 0, dɔgɔkun tεmεnnen in na Sεgεw ye Nizeriya fana gosi 2 ni 0 tarata marisikalo tile 26 Marakεsi ntolantankεnε na. Biw donna Ɛli Bilali Ture (sanga 18nan) ani Kamori Dunbiya (sanga 87nan) fε.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 28 mars 2024 à 17:49

Mali : Kojugubakεlaw ye polisi fila bɔnε u ni na Moti

Mali ka kunnafoni ni lagamuni cakεda AMAP ka lasigiden min bε Moti, o ka laseli la, polisi hakε fagalen dɔgɔyalenba ye mɔgɔ fila ye ani joginnen kelen kojugbakεlaw fε, u ye binni min kε polisiw dagayɔrɔ kan Moti donda la ntεnεn sɔgɔmq nεgε kanɲε 10 waati la marisikalo tile 25 san 2024..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 28 mars 2024 à 17:46

Wula kɔnɔ denmisεnw ka cakεdako : Poroze « Fier II » bεna cakεda misεnnin 5.000 dayεlε

Mara ni desantaralizasɔn minisiri, ni gɔfεrεnaman ka kumalasela don Kolonεli Abudulayi Mayiga, a ye poroze in daminεni baaraw nun don Sikaso jumadon marisikalo tile 22 san 2024. A musaka bε se sefawari miliyari 59,5 ma, ka ɲεsin denmisεn 60.000 ma wula kɔnɔ. U bεna kalanw sɔrɔ walasa k’u sendon nafolo sɔrɔli baaraw la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 28 mars 2024 à 17:43

Dεsεbaatɔw bolomadεmεnni sunkalo la : Malidenw ka ɲumanya

Malidenw ka sunkalo ɲumanya bε dɔn u ɲɔgɔndεmεncogo fε. Hakilila bɔra jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita la. A ɲεsinnen bε balo tɔni 150.000 tilali ma dεsεbaatɔ dɔw cε. Jamana ɲεmɔgɔw ka nin bolomadεmεnni in kɔfε, sigidalamɔgɔw yεrε dama fana bε ka ɲɔgɔn bolomagεn..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 28 mars 2024 à 17:38

Dr Sogεli Kokala Mayiga, kalataw kunkan : «N’an ma fu siri basigibaliya dan na ka waati jan sɔrɔ, ka kalataw kε, o ye dalafɔ ye»

Minisiriɲεmɔgɔ Sogεli Kokala Mayiga ye politikimɔgɔw ka cidenw wele ntεnεndon minisiriɲεmɔgɔso la..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mercredi 27 mars 2024 à 16:59

Marisikalo tile 26 laɲεnamayali : Jamanakuntigi b’a ɲinin an ka fara ɲɔgɔn kan halibi Maliko la

Kolonεli Asimi Goyita ye nin wele in bila kunnafonidilaw ka ɲininkaliw kɔnɔna na, a kεlen kɔ ka jirifeere da seyidusuw taasibilayɔrɔ kan. A ye foli ni tanuni lase Maliden musoman ni cεman bεε ma, u ka muɲun ni sabali la gεlεyaw kɔrɔ.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mercredi 27 mars 2024 à 16:49

Teriyantolantan Mali ni Moritani cε : A bε ɲinin denmisεnw fε u k’u seko sεmεntiya

FIFA ka ntolantanw hukumu kɔnɔ, Mali y’a ka teriyantolantan fɔlɔ kε jumadon nεgε kanɲε 20 Marakεsi farikoloɲεnajεkεnε na Moritani fε. A kεra sεgεw bɔko fɔlɔ ye KANI Kɔnɔwari 2023 kɔfε, ni Eriki Seku Sεli ka cεdenw gosira karidefinali la Samaw fε 2-1 mɔɔnɔbɔ kɔnɔ..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 25 mars 2024 à 15:25

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.
S’abonner