Farafinnɔgɔ jima dilanni

Tile kɔnɔ i b’a lamaga siɲε saba : sɔgɔma, tilegan ani wula. Ka sɔrɔ ka barikon dasiri ni fubɔrε walima finibɔrε ye. Manabɔrε tε kε k’a dasiri. A dasirilen bε to o cogo la fo a ka dɔgɔkun kelen tile wlonwula dafa. O ye nɔgɔ jima ɲuman sɔrɔlen y’i bolo.

Par

Gansira vendredi 23 février 2024 à 10:28
Farafinnɔgɔ jima dilanni

Nɔgɔ jɔyɔrɔ ka bon sεnεkεla ka sɔrɔ jiidili la ; kεrεnkεrεnnenya la, farafinnɔgɔ. Wa ni farikololabaara tε, o dilanni tε se sεnεkεla ka waribɔ la. Farafinnɔgɔ fana ye suguya fila ye : nɔgɔ kologεlεn ani nɔgɔ jima. Fεn min y’o nɔgɔ jima in ye, an b’a fε k’o dilancogo ɲεfɔ an balima sεnεkεla tɔw ye.

Mako bε jɔ fεn minnu na nɔgɔ jima dilanni na, olu ye : Bagan sugunε litiri 10, i b’a fε k’a don foro min kɔnɔ, o bɔgɔ tεgε fa 2, sumanmugu kg2. O bε se ka kε saɲɔ, kaba walima malo ye. Namasa walima papayi mɔnnenba kg2, sεbo walima misibo jalan kg10. Litiri 200 manabarikon kelen, ani ji litiri 190. O ji bε se ka kε kɔji, sanji walima kɔlɔnji ye ; nka a tε kε worobinεji walima pɔnpeji ye. Wa n’i bε ji kε o manabarikon kɔnɔ, i kana a ta ni nεgεpalan ye, fo manapalan. Sayijirinin ni dɔw b’a wele alimakεkε, o furabulu kg20.

I bε nin fεn kofɔlen tɔw kε sugunεji la k’a lamaga kosεbε. Ka sɔrɔ k’o yεlεma manabarikon in kɔnɔ ji la, ka sayijirinin furabulu k’a la, k’a sεbεkɔrɔ lamaga ni bere jan ye. Misali la n’i ye bere jan don a la k’a mununmununni daminε ka taa fan min fε, i n’a fɔ numanyanfan, i t’a segin a kɔ. I bε tεmεn n’a mununmununni ye ka taa o fan kelen fε kudayi fo k’i tila a lamagali la. Tile kɔnɔ i b’a lamaga siɲε saba : sɔgɔma, tilegan ani wula. Ka sɔrɔ ka barikon dasiri ni fubɔrε walima finibɔrε ye. Manabɔrε tε kε k’a dasiri. A dasirilen bε to o cogo la fo a ka dɔgɔkun kelen tile wlonwula dafa. O ye nɔgɔ jima ɲuman sɔrɔlen y’i bolo.

Nɔgɔji sɔrɔlen labaaracogo

I bε barikonji sεεnε ni lilɔntεmε walima finimugutεmε ye. Nεgεtεmε tε kε k’a sεεnε. O nɔgɔji sεεnεnen min b’i bolo, o bε kε pɔnpebara kɔnɔ dɔɔnin-dɔɔnin nin cogo la. I bε nɔgɔji litiri 1,5 k’a kɔnɔ, k’o dafa ni ji litiri 14,5 ye. O mumε ye litiri 16 ye fiyεli kelen o kelen na.

I bε foro fiyε ka kɔn danni ɲε ni tile 15 ye. Suman dannenw falentɔ, i bε segin k’a fiyε. U falennen ka dɔgɔkun kelen tile wolonwula dafa, i bε segin k’a fiyε kokura. O ye foro nɔgɔ donnen ye. Barikon kelen nɔgɔ dilannen bɛ foro taari saba nɔgɔ don.  

Amadu Sogo ka bɔ Timisa, Tomiɲan mara la

Dɔkala Yusufu JARA

 

Dɔkala Yusufu Jara

Nin fana kalan : AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi.

Nin fana kalan : Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Nin fana kalan : Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Faso tɔgɔla sigikafɔba min daminεnen filε, o bεna kε sababu ye Malidenw ka kumaɲɔgɔnyaw kε u ni ɲɔgɔn cε ka furaw dajira gεlεya kofɔlenw na. A ka kan ka se ka hadamadenya juru caanin an cε, ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan ani ka na ni bεn kutaala jan ye..

Nin fana kalan : Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 .

Nin fana kalan : Baarakεlaw tɔgɔla don diɲε kɔnɔ : Laada labatora

San o san mεkalo tile 1lɔ ye baarakεlaw tɔgɔladon ye diɲε kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ, Mali baarakεlaw lafasatɔn minnu bε UNTM jεkuluba kɔnɔ, olu ye yεrεjirataama kε jamana ka yεrεmahɔrɔnya kεnεba kan. A kεra kεnε ye, min kɔrɔfɔw bolila hadamadenya basigili ni ɲεtaa laɲini.

Nin fana kalan : Kojugubakε kεlεli : Boli banna kojugubakεkulu « Daesh » kuntigi lakodɔnnenba Hugo bolo

Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεla Hugo faga Indelimani kεlεdaga la Gawo mara la. Kabini Mali y’a ŋaniya k’a mεru don Irisijamana na sɔrɔdasiko nasira la, an ka lakananbaaw b’a la ka sebaayaw sɔrɔ dɔrɔn kojugubakεlaw kan..

Tigi ka sεbεnniw

AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi Zenerali de birigadi Abudurahamani Tiyani bolo u k’u fεlaw di u kan, u ka lajε nata la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 mai 2024 à 15:39

Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 09 mai 2024 à 11:27

Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Faso tɔgɔla sigikafɔba min daminεnen filε, o bεna kε sababu ye Malidenw ka kumaɲɔgɔnyaw kε u ni ɲɔgɔn cε ka furaw dajira gεlεya kofɔlenw na. A ka kan ka se ka hadamadenya juru caanin an cε, ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan ani ka na ni bεn kutaala jan ye..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mercredi 08 mai 2024 à 12:36

Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 bɔrε ye d600 ye, nɔgɔ fin n’o ye angεrε DAP ye, o kg50 bɔrε ye dɔrɔmε ba saba ani kεmε duuru (d3 500) ye. Kɔɔri koloma kg1 bε minε sεnεkεlaw bolo d60 la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 06 mai 2024 à 11:08

Baarakεlaw tɔgɔla don diɲε kɔnɔ : Laada labatora

San o san mεkalo tile 1lɔ ye baarakεlaw tɔgɔladon ye diɲε kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ, Mali baarakεlaw lafasatɔn minnu bε UNTM jεkuluba kɔnɔ, olu ye yεrεjirataama kε jamana ka yεrεmahɔrɔnya kεnεba kan. A kεra kεnε ye, min kɔrɔfɔw bolila hadamadenya basigili ni ɲεtaa laɲininw kan.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 02 mai 2024 à 10:47

Kojugubakε kεlεli : Boli banna kojugubakεkulu « Daesh » kuntigi lakodɔnnenba Hugo bolo

Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεla Hugo faga Indelimani kεlεdaga la Gawo mara la. Kabini Mali y’a ŋaniya k’a mεru don Irisijamana na sɔrɔdasiko nasira la, an ka lakananbaaw b’a la ka sebaayaw sɔrɔ dɔrɔn kojugubakεlaw kan..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mardi 30 avril 2024 à 11:49

Mali baarakεlaw lafasatɔnba (UNTM) ka lajεba 14nan : Yakuba Katile sugandira san 5 kura kuntaala kama

UNTM biro kura mɔgɔ ye 53 ye. U ye lahidu ta, ko furakεcogo ani laɲinin minu kεra a ka sigikafɔw senfε, olu bεna kε sisinnan ye sarati kura in kɔnɔ.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 29 avril 2024 à 11:58

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.
S’abonner