Baganw yεrεmabilali Bamakɔ kɔnɔ : Sigidalamɔgɔw ta ye degun dan bεε ye

A b’i n’a fɔ dɔ bε ka fara bagan folofolelen hakε kan Bamakɔ ka taa a fε sariya n’a ta bεε a ko la. Kasɔrɔ baganw ni hadamadenw ɲagamini ɲɔgɔn na, a kɔlɔlɔntan tε.

Par

Gansira jeudi 26 octobre 2023 à 13:22 , mis à jour lundi 27 mai 2024 à 04:03
Baganw yεrεmabilali Bamakɔ kɔnɔ : Sigidalamɔgɔw ta ye degun dan bεε ye

Bamakɔ kɔnɔ, siraw ni bɔlɔnw taamabaa tε hadamadenw dɔrɔn ye. Tile bɔ k’a bin, i bε bagan yarεmabila dama min ye ka yaala, dan t’o la. Faliw b’u kolonkolon gelengelenw kan, baw ni sagaw bε yaala ka ɲamanminεnw nɔɔrɔ bɔ, misiw fana bε mununmunun na fan bεε, gεnbaa t’u kɔ. Bamakɔ bε nin cogo la. Tuma dɔw yεrε la, baganw siratigεtɔɲagami bolifεntigiw la. O waatiw de la mɔgɔw bε bagan yεrεmabilali juguya dɔn. N’o tε, bεε ɲε b’u la, nka mɔgɔ si tε kuma.

Hali wulakɔnɔmɔgɔ minnu bε baganw ye o yecogo la Bamakɔ yan, a b’u dabali ban. Fo a dɔw bε ɲininkali kε, ko yala bagangεnyɔrɔ tε Bamakɔkaw de bolo wa ? Tile kuuru baganw ni mɔgɔw ferekelen bε ɲɔgɔn na siraw fε ani bɔlɔnw kɔnɔ.

Bagan ninnu mako tε m
ɔgɔ la. U kuntilennaw ye u ka dumunisɔrɔyɔrɔw ye.  U bε bo ni sugunε k’u tεmεnyɔrɔ bεε fε.

 

Kasɔrɔ ɲinan, cakεda ɲεmɔgɔso min ɲεsinnen don jogo ɲumanya ma duguba kɔnɔ, n’a tubabukan daɲε surun ye (Dubope) ye, o ɲεmɔgɔba Mɔrɔn Jara ka fɔ la, Bamakɔ Meriba ye sariya dɔ ta ka baganw folofololi kɔn. A sariya ye arεte n° 2023-023 / M – DB. A tara zuwεnkalo tile 07 san 2023. Bagan folofololen mana minε ka taa a lamara furuyεri kɔnɔ, ni mɔbili minnu jɔcogo man ɲi siraw fε, o ɲangiliwariw dantigεlen a kɔnɔ a sariyasen fɔlɔ yεrε la. Misi, fali, so, ɲɔgɔmε, a kelen o kelen mana minε u bilalen u yεrε ma, sefawari d3 500. Ni u lamarala furuyεri kɔnɔ, don o don d540 bε sara a kelen o kelen kunkɔrɔ.

 Saga, ba, wulu, kungosogo lamaralenw, lεw an’a tɔw, d3 000 bε sara u minεnen yaala la. Ni u donna furuyεri kɔnɔ, don o don d300 bε sara a kelen o kelen kunkɔrɔ. Nin bεε kɔfε a tigi bε ɲangi ka kεɲε ni sariyasen 266 kɔnɔko ye. Sariya n’a ta bεε, bagan folofololen ka ca Bamakɔ kɔnɔ.

An bε don min na, furuyεri tε Bamak
ɔ Meriba tɔgɔ la. Nka a mana bagan folofololen minnu minε, a b’u lamara komini 1lɔ ni 4nan furuyεriw la. Hali k’o bagan minεnenw cε ka se yenyɔrɔw la, o bεε y’a damana gεlεya ye bolifεnntanya fε. Mɔgɔkodεsε yεrε fana bε yen ka baara in matarafa.

Bagan yεrεmabilaw bε siraw minε, ka mɔgɔw bali ka se u taayɔrɔw la joona, u bε kε sababu ye ka kasaara lase u ma. Kεnε binkεnεma hakε fana bε ka dɔgɔya dugu kɔnɔ o bagan ninnu fε. Jamana ɲεmɔgɔw ka kan ka dabali wεrε tigε, min b’a to fu bε se ka siri baganw folofololi dan na dugubaw kɔnɔ. Sabua u fana bε yɔrɔw nɔgɔ, u bε kasaaraw kε.

Seyibu Sanbiri KAMISƆKƆ

Dɔkala Yusufu JARA

 

 

Dɔkala Yusufu Jara

Nin fana kalan : AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi.

Nin fana kalan : Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Nin fana kalan : Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Faso tɔgɔla sigikafɔba min daminεnen filε, o bεna kε sababu ye Malidenw ka kumaɲɔgɔnyaw kε u ni ɲɔgɔn cε ka furaw dajira gεlεya kofɔlenw na. A ka kan ka se ka hadamadenya juru caanin an cε, ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan ani ka na ni bεn kutaala jan ye..

Nin fana kalan : Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 .

Nin fana kalan : Baarakεlaw tɔgɔla don diɲε kɔnɔ : Laada labatora

San o san mεkalo tile 1lɔ ye baarakεlaw tɔgɔladon ye diɲε kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ, Mali baarakεlaw lafasatɔn minnu bε UNTM jεkuluba kɔnɔ, olu ye yεrεjirataama kε jamana ka yεrεmahɔrɔnya kεnεba kan. A kεra kεnε ye, min kɔrɔfɔw bolila hadamadenya basigili ni ɲεtaa laɲini.

Nin fana kalan : Kojugubakε kεlεli : Boli banna kojugubakεkulu « Daesh » kuntigi lakodɔnnenba Hugo bolo

Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεla Hugo faga Indelimani kεlεdaga la Gawo mara la. Kabini Mali y’a ŋaniya k’a mεru don Irisijamana na sɔrɔdasiko nasira la, an ka lakananbaaw b’a la ka sebaayaw sɔrɔ dɔrɔn kojugubakεlaw kan..

Tigi ka sεbεnniw

AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi Zenerali de birigadi Abudurahamani Tiyani bolo u k’u fεlaw di u kan, u ka lajε nata la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 mai 2024 à 15:39

Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 09 mai 2024 à 11:27

Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Faso tɔgɔla sigikafɔba min daminεnen filε, o bεna kε sababu ye Malidenw ka kumaɲɔgɔnyaw kε u ni ɲɔgɔn cε ka furaw dajira gεlεya kofɔlenw na. A ka kan ka se ka hadamadenya juru caanin an cε, ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan ani ka na ni bεn kutaala jan ye..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mercredi 08 mai 2024 à 12:36

Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 bɔrε ye d600 ye, nɔgɔ fin n’o ye angεrε DAP ye, o kg50 bɔrε ye dɔrɔmε ba saba ani kεmε duuru (d3 500) ye. Kɔɔri koloma kg1 bε minε sεnεkεlaw bolo d60 la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 06 mai 2024 à 11:08

Baarakεlaw tɔgɔla don diɲε kɔnɔ : Laada labatora

San o san mεkalo tile 1lɔ ye baarakεlaw tɔgɔladon ye diɲε kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ, Mali baarakεlaw lafasatɔn minnu bε UNTM jεkuluba kɔnɔ, olu ye yεrεjirataama kε jamana ka yεrεmahɔrɔnya kεnεba kan. A kεra kεnε ye, min kɔrɔfɔw bolila hadamadenya basigili ni ɲεtaa laɲininw kan.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 02 mai 2024 à 10:47

Kojugubakε kεlεli : Boli banna kojugubakεkulu « Daesh » kuntigi lakodɔnnenba Hugo bolo

Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεla Hugo faga Indelimani kεlεdaga la Gawo mara la. Kabini Mali y’a ŋaniya k’a mεru don Irisijamana na sɔrɔdasiko nasira la, an ka lakananbaaw b’a la ka sebaayaw sɔrɔ dɔrɔn kojugubakεlaw kan..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mardi 30 avril 2024 à 11:49

Mali baarakεlaw lafasatɔnba (UNTM) ka lajεba 14nan : Yakuba Katile sugandira san 5 kura kuntaala kama

UNTM biro kura mɔgɔ ye 53 ye. U ye lahidu ta, ko furakεcogo ani laɲinin minu kεra a ka sigikafɔw senfε, olu bεna kε sisinnan ye sarati kura in kɔnɔ.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 29 avril 2024 à 11:58

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.
S’abonner