Mali-Burukina Faso-UNHCR : Fura kuntaala jan bε ka ɲinin yεrεkunkalifalaw kɔsegincogo la

Maliden 36.372 ɲɔgɔnna bε yεrεkunkalifayɔrɔ la Burukina Faso. U kɔseginni Mali kɔnɔ, hakilijakabɔ kεra o kan Mali-Burukina Faso-UNHCR ka lajε 12nan senfε araba tεmεnnen in na Lotoliba dɔ kɔnɔ Bamakɔ.

Par

Gansira dimanche 19 novembre 2023 à 21:03
Mali-Burukina Faso-UNHCR : Fura kuntaala jan bε ka ɲinin yεrεkunkalifalaw kɔsegincogo la

Kεnεya ani hadamadenya yiriwali minisiri Kolonεli Asa Bajalo Ture ye baaraw ɲεmɔgɔya kε. Tile fila lajε in ɲεmɔgɔya tun bε kεnεyako ani hadamadenya yiriwali minisiri Kolonεli Asa Bajalo Ture bolo. Burukina Faso kɔkankow ani diɲε tɔnbaw cε koɲεnabɔ minisiri dεmεnni minisiri Karamɔkɔ Zan Mari Tarawele, ani UNHCR ka ciden Mohamεdi Asikiya Ture tun bε kεnε kan.


Lajε in bolila u saba cε kow kan, ka yεlεma ɲuman don a sariyaw cogoya la bεnkanw tacogo la, min b’a to mɔgɔ minnu bε yεrεkunkalifayɔrɔw la, olu bε se ka kɔsegin cogo min na faso kɔnɔ. Burukina Faso minisiri dεmεnni minisiri y’a jira, ko hakilijakabɔ ka kan ka wara kosεbε an cε kow sabatili kama a ɲεma, ani yεlεma kura minnu donna fangabulonw cogoyaw la Burukina Faso, k’olu ta ba la. A ko dabali fεn o fεn bε se ka tigε jaabi ɲuman ka se ka sɔrɔ laɲininw na, o kanunen don.


Diɲε tɔnba ONU bolofara min ɲεsinnen bε yεrεkunkalifalaw kunko ɲεnabɔli ma n’a tubabukan daɲε surun ye (UNHCR) ye, o y’a jira, ko ka kɔseginni to yεrεkunkalifalaw yεrε ka laɲinin ma, k’o de ka fisa ; wa ko o kɔlɔlɔ ka dɔgɔ u kan. Ka da cεsiri min bε sen na jamana kɔrɔnyanfan an’a cεmancεyanfan fε, jεkulu in b’a ɲinin tεmεn ka kε ni fɔkabεnw ye yεrεkunkalifalaw kɔseginniko la u yεrε ma Mali kɔnɔ. A y’a ɲinin Mali gɔfεrεnaman fε, a ka to ka hakilila falenw kε ni Burukina Faso ye a ko la. Mohamεdi Asikiya Ture y’a jira k’u bε jamana fila in ka bila la, dɔ farali la u sekow kan yεrεkunkalifalaw ka koɲεw ɲεnabɔli siratigε la.


A jirala ko kow cogoya yɔrɔ dɔw la, o tε basigi kofɔ Maliden yεrεkunkalifalaw kɔseginni na. Ko a ɲuman ye wulikajɔw ka kε Mali ni Burukina Faso bε cεsiri min na a ko la, k’o senkɔrɔma don, ani k’a to yεrεkunkalifalaw yεrε ka kɔseginni ŋaniya u faso kɔnɔ basigi ani danbe kɔnɔ. Kεnεya ani hadamadenya yiriwali minisiri Kolonεli Asa Bajalo Ture ye hakililajigin kε, ko sεtanburukalo tile 30 san 2023 y’a sɔrɔ Maliden hakε min bε yεrεkunkalifayɔrɔ la, o ye mɔgɔ 85.484 ye. 


Ka da nin lajε in ko bolodalenw kan ani jaabi ɲuman makɔnɔtaw, laɲinin ye fura kuntaala jan sɔrɔli ye kɔseginni na faso kɔnɔ. O de kosɔn Kolonεli Asa Bajalo Ture b’a ɲinin jεkulu in fε, a k’a seko damajira kε laɲinin sabatili la ; n’o ye yεrεkunkalifalaw kɔsegincogo ɲuman ye Mali kɔnɔ. A hami dɔ ye lafiya bada-bada ani basigi sɔrɔli ye, min b’a to an baden minnu filε tunga fε, u ka se ka kɔsegin nɔgɔya la. A ko jamana ɲεmɔgɔw bε tulomajɔ la ka hakilila ɲumanw kɔnɔ yεrεkunkalifalaw kɔsegincogo la Mali kɔnɔ ; n’o ye jεkulu in haminanko fana ye.


Fatoumata NAFO

Dɔkala Yusufu Jara

Nin fana kalan : AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi.

Nin fana kalan : Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Nin fana kalan : Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Faso tɔgɔla sigikafɔba min daminεnen filε, o bεna kε sababu ye Malidenw ka kumaɲɔgɔnyaw kε u ni ɲɔgɔn cε ka furaw dajira gεlεya kofɔlenw na. A ka kan ka se ka hadamadenya juru caanin an cε, ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan ani ka na ni bεn kutaala jan ye..

Nin fana kalan : Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 .

Nin fana kalan : Baarakεlaw tɔgɔla don diɲε kɔnɔ : Laada labatora

San o san mεkalo tile 1lɔ ye baarakεlaw tɔgɔladon ye diɲε kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ, Mali baarakεlaw lafasatɔn minnu bε UNTM jεkuluba kɔnɔ, olu ye yεrεjirataama kε jamana ka yεrεmahɔrɔnya kεnεba kan. A kεra kεnε ye, min kɔrɔfɔw bolila hadamadenya basigili ni ɲεtaa laɲini.

Nin fana kalan : Kojugubakε kεlεli : Boli banna kojugubakεkulu « Daesh » kuntigi lakodɔnnenba Hugo bolo

Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεla Hugo faga Indelimani kεlεdaga la Gawo mara la. Kabini Mali y’a ŋaniya k’a mεru don Irisijamana na sɔrɔdasiko nasira la, an ka lakananbaaw b’a la ka sebaayaw sɔrɔ dɔrɔn kojugubakεlaw kan..

Tigi ka sεbεnniw

AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi Zenerali de birigadi Abudurahamani Tiyani bolo u k’u fεlaw di u kan, u ka lajε nata la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 mai 2024 à 15:39

Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 09 mai 2024 à 11:27

Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Faso tɔgɔla sigikafɔba min daminεnen filε, o bεna kε sababu ye Malidenw ka kumaɲɔgɔnyaw kε u ni ɲɔgɔn cε ka furaw dajira gεlεya kofɔlenw na. A ka kan ka se ka hadamadenya juru caanin an cε, ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan ani ka na ni bεn kutaala jan ye..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mercredi 08 mai 2024 à 12:36

Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 bɔrε ye d600 ye, nɔgɔ fin n’o ye angεrε DAP ye, o kg50 bɔrε ye dɔrɔmε ba saba ani kεmε duuru (d3 500) ye. Kɔɔri koloma kg1 bε minε sεnεkεlaw bolo d60 la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 06 mai 2024 à 11:08

Baarakεlaw tɔgɔla don diɲε kɔnɔ : Laada labatora

San o san mεkalo tile 1lɔ ye baarakεlaw tɔgɔladon ye diɲε kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ, Mali baarakεlaw lafasatɔn minnu bε UNTM jεkuluba kɔnɔ, olu ye yεrεjirataama kε jamana ka yεrεmahɔrɔnya kεnεba kan. A kεra kεnε ye, min kɔrɔfɔw bolila hadamadenya basigili ni ɲεtaa laɲininw kan.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 02 mai 2024 à 10:47

Kojugubakε kεlεli : Boli banna kojugubakεkulu « Daesh » kuntigi lakodɔnnenba Hugo bolo

Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεla Hugo faga Indelimani kεlεdaga la Gawo mara la. Kabini Mali y’a ŋaniya k’a mεru don Irisijamana na sɔrɔdasiko nasira la, an ka lakananbaaw b’a la ka sebaayaw sɔrɔ dɔrɔn kojugubakεlaw kan..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mardi 30 avril 2024 à 11:49

Mali baarakεlaw lafasatɔnba (UNTM) ka lajεba 14nan : Yakuba Katile sugandira san 5 kura kuntaala kama

UNTM biro kura mɔgɔ ye 53 ye. U ye lahidu ta, ko furakεcogo ani laɲinin minu kεra a ka sigikafɔw senfε, olu bεna kε sisinnan ye sarati kura in kɔnɔ.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 29 avril 2024 à 11:58

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.
S’abonner