Mali-Burukina Faso-UNHCR : Fura kuntaala jan bε ka ɲinin yεrεkunkalifalaw kɔsegincogo la

Maliden 36.372 ɲɔgɔnna bε yεrεkunkalifayɔrɔ la Burukina Faso. U kɔseginni Mali kɔnɔ, hakilijakabɔ kεra o kan Mali-Burukina Faso-UNHCR ka lajε 12nan senfε araba tεmεnnen in na Lotoliba dɔ kɔnɔ Bamakɔ.

Par

Gansira dimanche 19 novembre 2023 à 21:03
Mali-Burukina Faso-UNHCR : Fura kuntaala jan bε ka ɲinin yεrεkunkalifalaw kɔsegincogo la

Kεnεya ani hadamadenya yiriwali minisiri Kolonεli Asa Bajalo Ture ye baaraw ɲεmɔgɔya kε. Tile fila lajε in ɲεmɔgɔya tun bε kεnεyako ani hadamadenya yiriwali minisiri Kolonεli Asa Bajalo Ture bolo. Burukina Faso kɔkankow ani diɲε tɔnbaw cε koɲεnabɔ minisiri dεmεnni minisiri Karamɔkɔ Zan Mari Tarawele, ani UNHCR ka ciden Mohamεdi Asikiya Ture tun bε kεnε kan.


Lajε in bolila u saba cε kow kan, ka yεlεma ɲuman don a sariyaw cogoya la bεnkanw tacogo la, min b’a to mɔgɔ minnu bε yεrεkunkalifayɔrɔw la, olu bε se ka kɔsegin cogo min na faso kɔnɔ. Burukina Faso minisiri dεmεnni minisiri y’a jira, ko hakilijakabɔ ka kan ka wara kosεbε an cε kow sabatili kama a ɲεma, ani yεlεma kura minnu donna fangabulonw cogoyaw la Burukina Faso, k’olu ta ba la. A ko dabali fεn o fεn bε se ka tigε jaabi ɲuman ka se ka sɔrɔ laɲininw na, o kanunen don.


Diɲε tɔnba ONU bolofara min ɲεsinnen bε yεrεkunkalifalaw kunko ɲεnabɔli ma n’a tubabukan daɲε surun ye (UNHCR) ye, o y’a jira, ko ka kɔseginni to yεrεkunkalifalaw yεrε ka laɲinin ma, k’o de ka fisa ; wa ko o kɔlɔlɔ ka dɔgɔ u kan. Ka da cεsiri min bε sen na jamana kɔrɔnyanfan an’a cεmancεyanfan fε, jεkulu in b’a ɲinin tεmεn ka kε ni fɔkabεnw ye yεrεkunkalifalaw kɔseginniko la u yεrε ma Mali kɔnɔ. A y’a ɲinin Mali gɔfεrεnaman fε, a ka to ka hakilila falenw kε ni Burukina Faso ye a ko la. Mohamεdi Asikiya Ture y’a jira k’u bε jamana fila in ka bila la, dɔ farali la u sekow kan yεrεkunkalifalaw ka koɲεw ɲεnabɔli siratigε la.


A jirala ko kow cogoya yɔrɔ dɔw la, o tε basigi kofɔ Maliden yεrεkunkalifalaw kɔseginni na. Ko a ɲuman ye wulikajɔw ka kε Mali ni Burukina Faso bε cεsiri min na a ko la, k’o senkɔrɔma don, ani k’a to yεrεkunkalifalaw yεrε ka kɔseginni ŋaniya u faso kɔnɔ basigi ani danbe kɔnɔ. Kεnεya ani hadamadenya yiriwali minisiri Kolonεli Asa Bajalo Ture ye hakililajigin kε, ko sεtanburukalo tile 30 san 2023 y’a sɔrɔ Maliden hakε min bε yεrεkunkalifayɔrɔ la, o ye mɔgɔ 85.484 ye. 


Ka da nin lajε in ko bolodalenw kan ani jaabi ɲuman makɔnɔtaw, laɲinin ye fura kuntaala jan sɔrɔli ye kɔseginni na faso kɔnɔ. O de kosɔn Kolonεli Asa Bajalo Ture b’a ɲinin jεkulu in fε, a k’a seko damajira kε laɲinin sabatili la ; n’o ye yεrεkunkalifalaw kɔsegincogo ɲuman ye Mali kɔnɔ. A hami dɔ ye lafiya bada-bada ani basigi sɔrɔli ye, min b’a to an baden minnu filε tunga fε, u ka se ka kɔsegin nɔgɔya la. A ko jamana ɲεmɔgɔw bε tulomajɔ la ka hakilila ɲumanw kɔnɔ yεrεkunkalifalaw kɔsegincogo la Mali kɔnɔ ; n’o ye jεkulu in haminanko fana ye.


Fatoumata NAFO

Dɔkala Yusufu Jara

Nin fana kalan : Mali : Filiya ye waati gεlεn ye musow bolo

Muso dɔw furucε mana fatu, jogo jugu suguya bεε dɔ bε tigε ka da u la sigi kɔnɔ. A caman bε bila u yεrε la denbaya doni tali la, u bε don baara suguya caman dafε. A dɔw yεrε bε wulikajɔ suguya bεε dɔ kε cε fatulen, walasa ka se ka don mɔgɔ tɔw la, ani ka se k’u ka baaraw.

Nin fana kalan : Mali : Denmisεn dɔ tora dɔlɔ nɔfεkεlε la baari kɔnɔ

Saya in kεra Bamakɔ komini 4nan kɔnɔ Hamudalayi. Dalamankan dɔ wulila minnikεla fila cε baari kɔnɔ, min labanna saya la. Kunnafoniw y’a jira, ko I.D ye K.T sɔgɔ ni buteliwalo ye a ka dɔlɔ tɔ nɔfε ; a ni tora o la..

Nin fana kalan : Mali : Gɔfεrεnaman b’a ɲinin yεrεkunkalifalaw fε, u ka kɔsegin Kidali

Kidali dugu bɔɔsilen kɔ kojugubakεlaw n’u dεmεnbaaw la Mali sɔrɔdasiw fε tarata tεmεnnen in, gɔfεrεnaman ye wele bila yεrεkunkalifala bεε ma, jamana kɔnɔ an’a kɔkan, u ka kɔsegin u ka so..

Nin fana kalan : Mali, kunnafoni kεlε kɔnɔ : Sahelijamanaw bε ka labεnw sabati

Ninnikεlaw, kunnafonidilaw, sannayεlεnkalandenw, gɔfεrεnaman tɔgɔla jɔyɔrɔbatigiw, mɔgɔ minnu tε politikitɔnw mɔgɔ ye, fεεrεko ɲεɲininni cakεda kɔkankow ni diɲε tɔnbaw cε koɲεnabɔ minisiriso la, o ye wele min da hakilijakabɔko la, u bεε y’o jaabi.

Nin fana kalan : Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Nin fana kalan : Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Tigi ka sεbεnniw

Mali : Filiya ye waati gεlεn ye musow bolo

Muso dɔw furucε mana fatu, jogo jugu suguya bεε dɔ bε tigε ka da u la sigi kɔnɔ. A caman bε bila u yεrε la denbaya doni tali la, u bε don baara suguya caman dafε. A dɔw yεrε bε wulikajɔ suguya bεε dɔ kε cε fatulen, walasa ka se ka don mɔgɔ tɔw la, ani ka se k’u ka baaraw kε.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:12

Mali : Denmisεn dɔ tora dɔlɔ nɔfεkεlε la baari kɔnɔ

Saya in kεra Bamakɔ komini 4nan kɔnɔ Hamudalayi. Dalamankan dɔ wulila minnikεla fila cε baari kɔnɔ, min labanna saya la. Kunnafoniw y’a jira, ko I.D ye K.T sɔgɔ ni buteliwalo ye a ka dɔlɔ tɔ nɔfε ; a ni tora o la..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:09

Mali : Gɔfεrεnaman b’a ɲinin yεrεkunkalifalaw fε, u ka kɔsegin Kidali

Kidali dugu bɔɔsilen kɔ kojugubakεlaw n’u dεmεnbaaw la Mali sɔrɔdasiw fε tarata tεmεnnen in, gɔfεrεnaman ye wele bila yεrεkunkalifala bεε ma, jamana kɔnɔ an’a kɔkan, u ka kɔsegin u ka so..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:07

Mali, kunnafoni kεlε kɔnɔ : Sahelijamanaw bε ka labεnw sabati

Ninnikεlaw, kunnafonidilaw, sannayεlεnkalandenw, gɔfεrεnaman tɔgɔla jɔyɔrɔbatigiw, mɔgɔ minnu tε politikitɔnw mɔgɔ ye, fεεrεko ɲεɲininni cakεda kɔkankow ni diɲε tɔnbaw cε koɲεnabɔ minisiriso la, o ye wele min da hakilijakabɔko la, u bεε y’o jaabi.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:02

Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié dimanche 19 novembre 2023 à 21:07

Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié dimanche 19 novembre 2023 à 21:07

Mali, Kidali bɔɔsilen kɔ kojugubakεlaw la : Gɔfεrεnaman ni bulonba ye foli di sɔrɔdasiw ma

Gɔfεrεnaman ye taasibila kε ka ɲεsin mɔgɔw ma, minnu ni tora kεlεw la, ani k’a jira ko a tεna kojugubakε kεlε ɲɔngirin fiyewu, ni jugu ma ban jamana kɔnɔ. O sira kelen fε, bulonba y’a ɲinin Maliden bεε fε, an ka ɲɔgɔn bolo minε, ka to sɔrɔdasiw kɔ k’u senkɔrɔmadon.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 16 novembre 2023 à 11:45

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.
S’abonner