Tile kuranminεnw : Sɔngɔ ye sanusɔngɔ ye!

Tile kuranminεnw sɔngɔ dantεmεn yεlεnni sababu ye u ɲininbaa hakε cayali ye. Dabaliw ka kan ka tigε, min b’a to cakεdaw ani mɔgɔ wεrεw ka se k’u sɔrɔ sɔngɔ nɔgɔ la. Kuranko gεlεya min filε jamana kɔnɔ, o kεlen bε nafasɔrɔda ye dɔw bolo, ka mɔgɔ dɔw sirilen bɔ taji ni baraziw ka kuran na, k’u ɲεsin tile ta ma

Par

Gansira mercredi 20 mars 2024 à 14:09
Tile kuranminεnw : Sɔngɔ ye sanusɔngɔ ye!

« Fenem » ɲεmɔgɔ-dankan Koninba Danbεlε filε a ka cakεda la   Kuranko gεlεya kosɔn, mɔgɔ minnu sɔmi ka jan, olu bε k’u ɲεsin panosolεriw ma. Lotolitigiw, cakεdatigiw ani mɔgɔ dɔw, bεε b’a la k’a wasa don panosolεriw la ka kεɲε n’u ka sɔrɔ cogoya ye. Nka o minεn ninnu da man nɔgɔ an ka jamanaden bεε ma. U sɔngɔ ye sanusɔngɔ ye. Bamakɔ suguba la, ani feerelikεyɔrɔ wεrεw la, a kεlen bε dibɔ ye bakurubafeerelaw ni dɔgɔdɔgɔninfeerelaw bolo. Dawuda Samakε ye panosolεri n’a minεnw feerebaa ye Bamakɔ suguba la. Taratadon sɔgɔma, an bεnna n’a ka baarakεla dɔ nani ye, waritasεki b’a bolo, a bɔtɔ tun don minεn dɔ diyɔrɔ la. A ɲininkalen sɔngɔ yεlεnniko la, a y’a jira, ko a sababu ye u ɲininbaa hakε cayali ye. Kuranko gεlεya in na, panosolεriw ɲininbaa ka ca kosεbε, fo u bε dεsε mɔgɔw la. N’o dun kεra wajibi la a sɔngɔ bε yεlεn. Dawuda Samakε bara, pano minnu tun bε feere sefawari d5 800 ani d6 000 furancεw la, olu kεlen bε d7 000 fo d8 000 ye. Batiri litiyɔmu b’a ta d152 000 la ka se d2 060 000 ma. Ka da nin minεn ninnu sɔngɔ gεlεyali kan, mɔgɔ dɔw, i n’a fɔ Dεnba Tarawele, o bε k’a wasa don pano ni batiri kɔrɔ la. Pano n’a batiri litiyɔmu da ka gεlεn. U da gεlεyali dama tε ; namaralenw ka ca u la sugu la. O de kosɔn a ko a ka di ale ye k’a ɲεsin kɔrɔlenw ma. Olu da ka nɔgɔ, wa u b’ale mako ɲε. Batiri litiyɔmu da gεlεyali sababu ka ca Koninba Danbεlε ka fɔ la. Ale ye kuranko faraɲɔgɔnkan tɔnba (Fenem) ɲεmɔgɔ-dankan ye. Batiri ɲininbaa ka ca ka da kurantigεba kan Mali kɔnɔ sisan. Koronawirisi, Ikεrεni kεlε, olu kεlen bε k’u sɔrɔli gεlεya kosεbε. U nani musaka ani u ka kan ka se yan waati min kɔnɔ, o de bε k’u da gεlεya. Ani fana, fεn minnu bε don u dilanni dafε iziniw na, olu sɔngɔ gεlεyalen don ; u yεrε sɔrɔ man di. Fεn min sɔrɔ man di sugu la, n’i mako jɔra o la, wajibi y’o da gεlεyali ye. Sabula i b’i siri mɔgɔ min na a ɲininni na, o fana b’a sεgεnsara fara a kan.   MADƐMƐNNI DABALIW- Batiri litiyɔmu ye batiri suguya minnu bε se ka sarase n’u kuran banna. U bε se ka lafa ni panosolεri ye tile kelen kuntaala kɔnɔ. U bε se ka lafa fana, EDM-SA ka kuran na ni kɔnwεritisεri b’i bolo. O la, madεmεnni dababliw ka kan ka tigε, min b’a to u bε sɔrɔ cogo min na mɔgɔw fε nɔgɔya la. O dabali dɔ ye ka wari di cakεdaw ma minnu bε na ni minεn ninnu ye, n’u ye poroze labεn a kama. O bε se ka kε sababu ye u k’u feere nɔgɔya la. Ka tile ka kuran dita walangata. Wari min bε don a minεnw sigili dafε k’o mabεn. Koninba Danbεlε y’a jira, ko Mali yεrε ka kan ka batiridilan izini dayεlε, o b’an sirilen bɔ kɔkanna na ani ka batiri sɔngɔ nɔgɔya. O cogoyaw la, Mali bɔli (Cedeao) la, o ka kan ka kε nafasɔrɔda ye ; sabula litiyɔmu yera Bugunin dugukolo jukɔrɔ. O siratigε la, gɔfεrεnaman ka kan ka dabali dɔw tigε, min b’o baara sennateliya, a izini sigili sekan, ka dɔ bɔ o wusuru sarata hakε la cakεda yamaruyalenw ye, ani o wusuru 90% sarabaa kana kε cakεdaw 10% dɔrɔn ye. Cakεdaw ka kan ka wari don litiyɔmu batiriw ɲεɲininni an’u dilanni na. Koninba Dabεlε bε ka panosolεriw sigi a ka cakεda sow sanfε o bε san damadɔ bɔ. N’a mako bε kuran caman na, a k’a kalanso EDM-SA ka kuran na ni kɔnwεritisεri ye. Lotoli Azalayi ɲεmɔgɔba Mosadεki Bali ye mɔgɔ ye, min m’a sigi ka kuranko gεlεya kɔnɔ panosolεriko la. A bε san caman bɔ, olu bε panosolεriw sigiyɔrɔw jateminε u ka so jɔtaw la ka bila. Mali ye jamana ye tile fanga ka bon min na. San kelen kɔnɔ tile bε lεrε 4.000 ni kɔ kε bɔli la, o bε se ka jate tilebɔko 10 ye don o don. Wa Mali ye jamana ye, min kuranmako 100% bε se ka ɲε ni tile funteni ye.   Mosadεki Bali bolo, kuranko gεlεya ka kan ka kε nafasɔrɔda ye Mali ma, n’a sera k’a wasa don tile fulama a ɲεma. Panosolεri 1.411 sigilen don Lotoli Azalayi sow kunna. U kelenna bεε bε kuran w/h 240 di ani ka balo kwh10 na don o don. Tile kuranko dɔnbaa ŋanaw ka fɔ la, tile bε se ka dɔ bɔ kurantigεbaa kɔlɔlɔ la an ka jamana kɔnɔ. Tile bε bɔli min kε tile 300 kuntaala kɔnɔ, a bε se ka kε bolomadayɔrɔ ye kuranko la. A fεεrε ka nɔgɔ ni fεn bεε ye ; EDM-SA dan ye k’a baara kε cogoya ɲuman na dɔrɔn. Nka sanni wari ka don tile kuranko dafε, gɔfεrεnaman ka kan ka EDM-SA ka wariko lajεya kosεbε fɔlɔ. Ka da a kan jateminε kεra sariyasεbεnw kɔnɔ, ko tile kurantigi minnu sɔgɔlen don EDM-SA la, k’olu bε se k’u ka kuran dilanta tɔ feere EDM-SA ma. Cakεdaw kɔlɔsibaliya u ka baara kεcogo la, o de ye faso ani cakεda dunanw sεbεkɔrɔ caya an ka jamana kɔnɔ ni minεn kolonw ye. O de kosɔn mɔgɔ caman tε da minεn ninnu na. Baba KULIBALI et

Dɔkala Yusufu Jara

Nin fana kalan : AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi.

Nin fana kalan : Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Nin fana kalan : Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Faso tɔgɔla sigikafɔba min daminεnen filε, o bεna kε sababu ye Malidenw ka kumaɲɔgɔnyaw kε u ni ɲɔgɔn cε ka furaw dajira gεlεya kofɔlenw na. A ka kan ka se ka hadamadenya juru caanin an cε, ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan ani ka na ni bεn kutaala jan ye..

Nin fana kalan : Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 .

Nin fana kalan : Baarakεlaw tɔgɔla don diɲε kɔnɔ : Laada labatora

San o san mεkalo tile 1lɔ ye baarakεlaw tɔgɔladon ye diɲε kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ, Mali baarakεlaw lafasatɔn minnu bε UNTM jεkuluba kɔnɔ, olu ye yεrεjirataama kε jamana ka yεrεmahɔrɔnya kεnεba kan. A kεra kεnε ye, min kɔrɔfɔw bolila hadamadenya basigili ni ɲεtaa laɲini.

Nin fana kalan : Kojugubakε kεlεli : Boli banna kojugubakεkulu « Daesh » kuntigi lakodɔnnenba Hugo bolo

Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεla Hugo faga Indelimani kεlεdaga la Gawo mara la. Kabini Mali y’a ŋaniya k’a mεru don Irisijamana na sɔrɔdasiko nasira la, an ka lakananbaaw b’a la ka sebaayaw sɔrɔ dɔrɔn kojugubakεlaw kan..

Tigi ka sεbεnniw

AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi Zenerali de birigadi Abudurahamani Tiyani bolo u k’u fεlaw di u kan, u ka lajε nata la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 mai 2024 à 15:39

Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 09 mai 2024 à 11:27

Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Faso tɔgɔla sigikafɔba min daminεnen filε, o bεna kε sababu ye Malidenw ka kumaɲɔgɔnyaw kε u ni ɲɔgɔn cε ka furaw dajira gεlεya kofɔlenw na. A ka kan ka se ka hadamadenya juru caanin an cε, ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan ani ka na ni bεn kutaala jan ye..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mercredi 08 mai 2024 à 12:36

Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 bɔrε ye d600 ye, nɔgɔ fin n’o ye angεrε DAP ye, o kg50 bɔrε ye dɔrɔmε ba saba ani kεmε duuru (d3 500) ye. Kɔɔri koloma kg1 bε minε sεnεkεlaw bolo d60 la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 06 mai 2024 à 11:08

Baarakεlaw tɔgɔla don diɲε kɔnɔ : Laada labatora

San o san mεkalo tile 1lɔ ye baarakεlaw tɔgɔladon ye diɲε kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ, Mali baarakεlaw lafasatɔn minnu bε UNTM jεkuluba kɔnɔ, olu ye yεrεjirataama kε jamana ka yεrεmahɔrɔnya kεnεba kan. A kεra kεnε ye, min kɔrɔfɔw bolila hadamadenya basigili ni ɲεtaa laɲininw kan.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 02 mai 2024 à 10:47

Kojugubakε kεlεli : Boli banna kojugubakεkulu « Daesh » kuntigi lakodɔnnenba Hugo bolo

Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεla Hugo faga Indelimani kεlεdaga la Gawo mara la. Kabini Mali y’a ŋaniya k’a mεru don Irisijamana na sɔrɔdasiko nasira la, an ka lakananbaaw b’a la ka sebaayaw sɔrɔ dɔrɔn kojugubakεlaw kan..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mardi 30 avril 2024 à 11:49

Mali baarakεlaw lafasatɔnba (UNTM) ka lajεba 14nan : Yakuba Katile sugandira san 5 kura kuntaala kama

UNTM biro kura mɔgɔ ye 53 ye. U ye lahidu ta, ko furakεcogo ani laɲinin minu kεra a ka sigikafɔw senfε, olu bεna kε sisinnan ye sarati kura in kɔnɔ.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 29 avril 2024 à 11:58

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.
S’abonner