Tulubidɔn kɔrɔw nɔɔrɔ bɔli : A ɲumanko siga bε mɔgɔ la

Tulu bε na litiri 20 bidɔn minnu kɔnɔ, mɔgɔw b’o nɔɔrɔ bɔ ka fara ɲɔgɔn kan, k’o feere suguw la. A ka ca a la a tulu caman bε feere da su la ; nka a ɲumanko siga de bε mɔgɔ la, n’a tε bana lase a dunbaaw ma.

Par

Gansira mercredi 18 octobre 2023 à 14:06 , mis à jour lundi 27 mai 2024 à 03:36
Tulubidɔn kɔrɔw nɔɔrɔ bɔli : A ɲumanko siga bε mɔgɔ la

Tile bε bin k’a sɔrɔ a ja ma tunun. Jumadon dɔ tun don sεtanburukalo kɔnɔ ; wa don bεε n’a dugujεkan don. Nin kεra Kalaban-kɔrɔ Adekεni na. Mɔgɔ si tun ma sigi n’a ye, ko tulu tiɲεnenko kuma bεna wuli tuguni san tan tεmεnnen ta kɔfε.

A don sɔgɔma, hali tile tun selen tε ka dugukolo kalaya fɔlɔ sanjiba kɔfε. Mɔgɔ caman tun b’a la ka fiɲε minε o nεεmanin kɔnɔ u ka sodaw la. Hali ni kalanta tun ma se fɔlɔ, denmisεnninw tun solilen bε ka bɔlɔnw fa. U bε tulon suguya caman kε ; baliku dɔw sigilen b’u ka barodaw la temin na.

A kɔlɔsira ko sɔgɔmaw ni wuladaninw fε, mɔgɔ caman sago ye furufuru sɔrɔli ye k’a bila i da kɔnɔ. Kεrεnkεrεnnenya la, n’a y’a sumaya dalen don, o ka di n’a bεε ye. Mɔgɔw bε ɲɔgɔn digi-digi muso min ka furufurudaga kunna, a dɔnna o don, ko a ka furufuru kasa ka go kosεbε ; kasɔrɔ kɔrɔlen, sangaba b’a la furufuruko la sigida in na.

Mɔgɔ fɔlɔ minnu ka furufuru dira u ma, n’u y’a bila u da kɔnɔ, o caman y’a tu. Minnu tun taara n’u taw ye so, olu kɔseginna n’u ye. Furufuru kolonko kuma bε bεε da kɔnɔ. Dɔw ko esanzi kasa b’a ka bi furufuru la, a ka ɲεfɔli kε joona. Furufuru feerela ka fɔ la, ale kɔni b’a ka tulu san mɔgɔ kelen de bolo yan.

 

Jaa, a bε tulu san yɔrɔ min na, o ka baara ye ka tulubidɔn kɔrɔw san mɔgɔ wεrεw bolo, k’u nɔɔrɔ bɔ ka fara ɲɔgɔn kan, k’u feere jirannikεlaw ni tobilikεlaw ma, ka sɔrɔ k’o bidɔn lankolonw feere kokura.  O cogoya in de la, u bε tɔnɔ fila sɔrɔ bidɔnfeere la, u ka sira tε mɔgɔ tɔw ka kεnεyako la.

Sεgεsεgεliw y’a jira, ko a tun ye tulu dunta ni motεri tuluw
ɲagami ɲɔgɔn na ka feere. Furufurufeerela ka sanni bεnna o tulu kolon dɔ ma. Wa nin manamanako de bε Bamakɔ fan bεε fε, ka mɔgɔw ka kεnεya don nkalama na u kelen ka sɔrɔ nɔfε. I bε mɔgɔ dama min ye nεgεsow la ka bidɔn kɔrɔw san ka taa u feere, dan t’o la. Nka sanni u k’u feere tuguni, tulu nɔɔrɔnin min b’u kɔnɔ, u b’o de fara ɲɔgɔn kan ka feere da su la sannikεlaw ma.

Nka tuma dɔw la, wajibi ye u ka jama sɔrɔ ; sabula tulu ɲuman sɔngɔ ka gεlεn, fεn dun tε ka fara nasɔngɔ kan. O ye mɔgɔ caman don da su sanni na. U bε a tulu dɔw litiri 1 feere sefawari d160 ; kasɔrɔ tulu ɲuman sɔngɔ ye d220 ye. Tulukogεlεya yεrε kɔnɔ, feerejugukεla dɔw bε o tulu kolonw litiri 1 feere d70 walima d80.

Don dɔw la, tulukolonfeerela dɔw bε se ka tulu litiri 20 bidɔn 2 fo 3 sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan. U bε ka balo a la, ka muso furu a la, k’u ka sow luzanse sara a la. Wa kalo o kalo a dɔw bε o tulu kolon bidɔn kelen ci u ka dukɔnɔmɔgɔw ma u ka dugu la.

 

Bana caman bε dugubakɔnɔmɔgɔw la bi, a fanba sababu ye dunfεn kolonw ye. O la, mɔgɔw k’u janto tuluw ni dunfεn tɔw cogoyaw la sannikεyɔrɔw la.

Fadi SISE


 

Dɔkala Yusufu Jara

Nin fana kalan : AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi.

Nin fana kalan : Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Nin fana kalan : Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Faso tɔgɔla sigikafɔba min daminεnen filε, o bεna kε sababu ye Malidenw ka kumaɲɔgɔnyaw kε u ni ɲɔgɔn cε ka furaw dajira gεlεya kofɔlenw na. A ka kan ka se ka hadamadenya juru caanin an cε, ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan ani ka na ni bεn kutaala jan ye..

Nin fana kalan : Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 .

Nin fana kalan : Baarakεlaw tɔgɔla don diɲε kɔnɔ : Laada labatora

San o san mεkalo tile 1lɔ ye baarakεlaw tɔgɔladon ye diɲε kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ, Mali baarakεlaw lafasatɔn minnu bε UNTM jεkuluba kɔnɔ, olu ye yεrεjirataama kε jamana ka yεrεmahɔrɔnya kεnεba kan. A kεra kεnε ye, min kɔrɔfɔw bolila hadamadenya basigili ni ɲεtaa laɲini.

Nin fana kalan : Kojugubakε kεlεli : Boli banna kojugubakεkulu « Daesh » kuntigi lakodɔnnenba Hugo bolo

Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεla Hugo faga Indelimani kεlεdaga la Gawo mara la. Kabini Mali y’a ŋaniya k’a mεru don Irisijamana na sɔrɔdasiko nasira la, an ka lakananbaaw b’a la ka sebaayaw sɔrɔ dɔrɔn kojugubakεlaw kan..

Tigi ka sεbεnniw

AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi Zenerali de birigadi Abudurahamani Tiyani bolo u k’u fεlaw di u kan, u ka lajε nata la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 mai 2024 à 15:39

Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 09 mai 2024 à 11:27

Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Faso tɔgɔla sigikafɔba min daminεnen filε, o bεna kε sababu ye Malidenw ka kumaɲɔgɔnyaw kε u ni ɲɔgɔn cε ka furaw dajira gεlεya kofɔlenw na. A ka kan ka se ka hadamadenya juru caanin an cε, ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan ani ka na ni bεn kutaala jan ye..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mercredi 08 mai 2024 à 12:36

Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 bɔrε ye d600 ye, nɔgɔ fin n’o ye angεrε DAP ye, o kg50 bɔrε ye dɔrɔmε ba saba ani kεmε duuru (d3 500) ye. Kɔɔri koloma kg1 bε minε sεnεkεlaw bolo d60 la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 06 mai 2024 à 11:08

Baarakεlaw tɔgɔla don diɲε kɔnɔ : Laada labatora

San o san mεkalo tile 1lɔ ye baarakεlaw tɔgɔladon ye diɲε kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ, Mali baarakεlaw lafasatɔn minnu bε UNTM jεkuluba kɔnɔ, olu ye yεrεjirataama kε jamana ka yεrεmahɔrɔnya kεnεba kan. A kεra kεnε ye, min kɔrɔfɔw bolila hadamadenya basigili ni ɲεtaa laɲininw kan.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 02 mai 2024 à 10:47

Kojugubakε kεlεli : Boli banna kojugubakεkulu « Daesh » kuntigi lakodɔnnenba Hugo bolo

Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεla Hugo faga Indelimani kεlεdaga la Gawo mara la. Kabini Mali y’a ŋaniya k’a mεru don Irisijamana na sɔrɔdasiko nasira la, an ka lakananbaaw b’a la ka sebaayaw sɔrɔ dɔrɔn kojugubakεlaw kan..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mardi 30 avril 2024 à 11:49

Mali baarakεlaw lafasatɔnba (UNTM) ka lajεba 14nan : Yakuba Katile sugandira san 5 kura kuntaala kama

UNTM biro kura mɔgɔ ye 53 ye. U ye lahidu ta, ko furakεcogo ani laɲinin minu kεra a ka sigikafɔw senfε, olu bεna kε sisinnan ye sarati kura in kɔnɔ.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 29 avril 2024 à 11:58

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.
S’abonner