Mali : Sɔrɔdasiw sεnsεnna ka se Kidali donda la

Mali sɔrɔdasiw ka faso kunmabɔli taama kɔnɔ, u b’a la ka kabako da kojugubakεlaw kan u dogoyɔrɔw la Kidali dondaw la. U y’o taama in daminε kabini alamisadon ka Kidali magεn. Mali marayɔrɔ 8nan Kidlali, o binni Mali sɔrɔdasiw tεgε kɔnɔ, siga t’o la. Kow tigiya b’u bolo dugu n’a lamini bεε la.

Par

Gansira mardi 14 novembre 2023 à 10:51
Mali : Sɔrɔdasiw sεnsεnna ka se Kidali donda la

Mali sɔrɔdasiw ɲεmɔgɔso ka kunnafonidi cakεda « Dirpa » ye laseli kε kunun ntεnεn nowanburukalo tile 13 san 2023, ko sɔrɔdasiw ka setigiya taama kɔnɔ ka da u ka mugu fanga kan sanfε ani duguma, yɔrɔ caman yεlεmana u ka bolo kan ka bɔ kojugubakεlaw bolo. Kojugubakεlaw dagayɔrɔ tɔnin minnu bε ka kɔlɔsi, o karangakogo bεε b’a la bin kelen-kelen.

 

Kojugubakεlaw bε yεrεɲininboli la Mali sɔrɔdasiw ɲε. O la ɲεtaa bε ka kε jantonyεrεla kɔnɔ, u kana u sabaatɔɲinw kari u la. Nin gεrεntεba min filε kojugubakεla ninnu da la, Mali sɔrɔdasiw ɲεmɔgɔso b’a ɲinin sigidalamɔgɔw fε, a k’u hakili sigi, wa dusukasi fosi kana u bila ka wuli fana ka mɔgɔw bolofεnw tiɲε Kidali dugu kɔnɔ.

 

Mali gɔfεrεnaman tεgε dali Kidali kan kokura, o bεna a to dansagonwale minnu tun bε sen na, fu ka siri olu dan na ; sabula fεn bεε santa tun bε sɔrɔ kojugubakεla ninnu bolo : mɔgɔ,marifa, dɔrɔgu, taji, sigarεti… Kidali kε a damana jamana ye Mali kεrεfε, sɔrɔdasiw y’o kuma ban pewu

 

Hakililajigin na, sɔrɔdasiw bε sεnsεn na ka Kidali dugukɔnɔna sεgεrε. Sira fε, u b’a la ka kojugubakεlaw folongoto u dagayɔrɔ dogolenw na u ɲε. U bε k’o baaraw kε ni ɲεmajɔba ye. Minusima taatɔ tun ye bilende min to kojugubakεlaw bolo, o tun falen don mugu jugu la tewu ; sɔrɔdasiw y’o bon k’o tiɲε. Mugu fanga sanfε ani duguma, o sera k’a to sɔrɔdasiw ka dan kari kojugubakεlaw ka karangakogo kɔlɔsilenw na.

 

Kεlε bε dakun min na sisan, a fanba sinsinnen don kunnafoniw kan ; ka kunnafoni jεlenw ni kolonw fεsεfεsε ka bɔ ɲɔgɔn na. Fεn o fεn ye sɔrɔdasiw lagosiko ye, k’i yεrε tanga ka bɔ o ma. O n’a ta bεε, sɔrɔdasiw ɲεmɔgɔso ye jigisigikuma fɔ sigidalamɔgɔw ye, ko sɔrɔdasiw bε hakilimaya baara de la Kidali sεgεrεli kɔnɔ. Wa dabali bεε tigεlen don u bolo u ka baaraw kɔlɔlɔ jugu kana yεlεn mɔgɔ wεrεw la.

 

Kidali minεni kojugubakεlaw n’u jεɲɔgɔn jugu marifafeerelaw ni dɔrɔgufeerelaw la, o ye laɲininba ye furancεlafanga ɲεmɔgɔw fε ; wa sɔrɔdasiw b’o sabatili sira kan.

 

Minusima y’a dagayɔrɔ min labila kojugubakεlaw ye Kidali ka kɔn a bɔli sarati dafali ɲε, n’a tun ka kan k’o to Mali sɔrɔdasiw ka bolo kan, o de nana ni Kidali minεni sennateliyali fana ye. Kojugubakεlaw n’o ye kεlεjεkulu CMA n’a jεɲɔgɔnw ye, u ye Minusima dagayɔrɔ maminε u yεrε ye, k’a minεn nafama bεε ta.

Nin bεε kεra di
ɲεmaa ɲεna mɔgɔ si ma kala don a ɲin na ka bεn ni Minusima k’o kεwale jugu ye Kidaliko la ; kasɔrɔ diɲε tɔnba ONU ka basigi satilijεkulu ka sariya 2690 b’a sεmεntiya, ko ni Minusima b’a dagayɔrɔ min labila, a k’o latεmεn Mali sɔrɔdasiw ma. Minusima yεrε y’o sariya sɔsɔ n’a ŋaniya ye.

N’o tε, k’a ta utikalo tile 1lɔ ka se a tile 31 ma san 2023, a dagayɔrɔ minnu tun bε Ogosagu, Gundamu ani Menaka, a y’olu latεmεn Mali sɔrɔdasiw ma basigi kɔnɔ. Nka k’a daminε sεtanburukalo tile 1lɔ la, ni bɔlibaaraw tun ka kan ka kuncε desanburukalo nata tile 31 ma, gεlεyaw de daminεna a dagayɔrɔw latεmεncogo la. Tesaliti, Agelihɔku, Ansɔngo, Kidali ani Duwazan, olu tun ka kan ka latεmεn Mali sɔrɔdasiw ma o furancε kɔnɔ. Nka kojugubakεlaw n’u dεmεnbaaw wulila k’u jɔ, k’u bε sira da u ɲε o yɔrɔw lasɔrɔli la. Tiga ma don a na na. Sɔrɔdasiw ye bɔrɔntɔli min da u kan, o ma kε dɔɔnin ye.

Minusima dagayɔrɔ min tun bε Bεri, o lasɔrɔli kεra mugu ni kisε dan bεε ye. Mali sɔrɔdasiw y’o kεlε da to u la. Ɔkutɔburukalo fana kɔnɔ kojugubakεlaw y’a ɲinin ka sira da sɔrɔdasiw ɲε Anefisi lasɔrɔli la. O fana janjon ma diya u la. O si m’u bolo jigin. Pankurunw taatɔ Mali sɔrɔdasiw jigin Tesaliti, u ye mugu wuli k’a ɲinin k’u jiginni bali. Nka sɔrɔdasiw y’u kɔmunun u kama, k’u bon k’u tiɲε, ka jigin Tesali u fεrε ma.

Fεn min tora malidenw ye bi, i n’a f
ɔ minisiriɲεmɔgɔ Dr Sogεli Kokala Mayiga y’a jira cogo min na, o ye ka wuli k’an jɔ an ka lakananbaaw ani furancεlafanga ɲεmɔgɔw kɔkɔrɔ.

Abubakari TARAWELE

Dɔkala Yusufu JARA

 

Dɔkala Yusufu Jara

Nin fana kalan : Mali : Filiya ye waati gεlεn ye musow bolo

Muso dɔw furucε mana fatu, jogo jugu suguya bεε dɔ bε tigε ka da u la sigi kɔnɔ. A caman bε bila u yεrε la denbaya doni tali la, u bε don baara suguya caman dafε. A dɔw yεrε bε wulikajɔ suguya bεε dɔ kε cε fatulen, walasa ka se ka don mɔgɔ tɔw la, ani ka se k’u ka baaraw.

Nin fana kalan : Mali : Denmisεn dɔ tora dɔlɔ nɔfεkεlε la baari kɔnɔ

Saya in kεra Bamakɔ komini 4nan kɔnɔ Hamudalayi. Dalamankan dɔ wulila minnikεla fila cε baari kɔnɔ, min labanna saya la. Kunnafoniw y’a jira, ko I.D ye K.T sɔgɔ ni buteliwalo ye a ka dɔlɔ tɔ nɔfε ; a ni tora o la..

Nin fana kalan : Mali : Gɔfεrεnaman b’a ɲinin yεrεkunkalifalaw fε, u ka kɔsegin Kidali

Kidali dugu bɔɔsilen kɔ kojugubakεlaw n’u dεmεnbaaw la Mali sɔrɔdasiw fε tarata tεmεnnen in, gɔfεrεnaman ye wele bila yεrεkunkalifala bεε ma, jamana kɔnɔ an’a kɔkan, u ka kɔsegin u ka so..

Nin fana kalan : Mali, kunnafoni kεlε kɔnɔ : Sahelijamanaw bε ka labεnw sabati

Ninnikεlaw, kunnafonidilaw, sannayεlεnkalandenw, gɔfεrεnaman tɔgɔla jɔyɔrɔbatigiw, mɔgɔ minnu tε politikitɔnw mɔgɔ ye, fεεrεko ɲεɲininni cakεda kɔkankow ni diɲε tɔnbaw cε koɲεnabɔ minisiriso la, o ye wele min da hakilijakabɔko la, u bεε y’o jaabi.

Nin fana kalan : Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Nin fana kalan : Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Tigi ka sεbεnniw

Mali : Filiya ye waati gεlεn ye musow bolo

Muso dɔw furucε mana fatu, jogo jugu suguya bεε dɔ bε tigε ka da u la sigi kɔnɔ. A caman bε bila u yεrε la denbaya doni tali la, u bε don baara suguya caman dafε. A dɔw yεrε bε wulikajɔ suguya bεε dɔ kε cε fatulen, walasa ka se ka don mɔgɔ tɔw la, ani ka se k’u ka baaraw kε.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:12

Mali : Denmisεn dɔ tora dɔlɔ nɔfεkεlε la baari kɔnɔ

Saya in kεra Bamakɔ komini 4nan kɔnɔ Hamudalayi. Dalamankan dɔ wulila minnikεla fila cε baari kɔnɔ, min labanna saya la. Kunnafoniw y’a jira, ko I.D ye K.T sɔgɔ ni buteliwalo ye a ka dɔlɔ tɔ nɔfε ; a ni tora o la..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:09

Mali : Gɔfεrεnaman b’a ɲinin yεrεkunkalifalaw fε, u ka kɔsegin Kidali

Kidali dugu bɔɔsilen kɔ kojugubakεlaw n’u dεmεnbaaw la Mali sɔrɔdasiw fε tarata tεmεnnen in, gɔfεrεnaman ye wele bila yεrεkunkalifala bεε ma, jamana kɔnɔ an’a kɔkan, u ka kɔsegin u ka so..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:07

Mali, kunnafoni kεlε kɔnɔ : Sahelijamanaw bε ka labεnw sabati

Ninnikεlaw, kunnafonidilaw, sannayεlεnkalandenw, gɔfεrεnaman tɔgɔla jɔyɔrɔbatigiw, mɔgɔ minnu tε politikitɔnw mɔgɔ ye, fεεrεko ɲεɲininni cakεda kɔkankow ni diɲε tɔnbaw cε koɲεnabɔ minisiriso la, o ye wele min da hakilijakabɔko la, u bεε y’o jaabi.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:02

Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié dimanche 19 novembre 2023 à 21:07

Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié dimanche 19 novembre 2023 à 21:07

Mali-Burukina Faso-UNHCR : Fura kuntaala jan bε ka ɲinin yεrεkunkalifalaw kɔsegincogo la

Maliden 36.372 ɲɔgɔnna bε yεrεkunkalifayɔrɔ la Burukina Faso. U kɔseginni Mali kɔnɔ, hakilijakabɔ kεra o kan Mali-Burukina Faso-UNHCR ka lajε 12nan senfε araba tεmεnnen in na Lotoliba dɔ kɔnɔ Bamakɔ..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié dimanche 19 novembre 2023 à 21:03

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.
S’abonner