Kojugubakε kεlεli : Boli banna kojugubakεkulu « Daesh » kuntigi lakodɔnnenba Hugo bolo

Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεla Hugo faga Indelimani kεlεdaga la Gawo mara la. Kabini Mali y’a ŋaniya k’a mεru don Irisijamana na sɔrɔdasiko nasira la, an ka lakananbaaw b’a la ka sebaayaw sɔrɔ dɔrɔn kojugubakεlaw kan.

Par

Gansira mardi 30 avril 2024 à 11:49
Kojugubakε kεlεli : Boli banna kojugubakεkulu « Daesh » kuntigi lakodɔnnenba Hugo bolo

Silamεjamana n’o ye Eta isilamiki ye, o kojugubakεkulu (Daesh) ɲεmɔgɔ Abu Huzeyifa n’a tun bε wele Hugo, a fagara Mali sɔrɔdasiw fε. O waleya in kεra taare ye kojugubakε kεlεli la an ka jamana kɔnɔ.

Jateminε na, Mali sɔrɔdasiw bε ka jamana dugukolo fan bεε don u sagoya la. Waleya min kεra karidon awirilikalo tile 28 san 2024, o bε seere bɔ. Hugo tun ye kojugubakεla dunanw dɔ ye Mali kɔnɔ. A fagara Mali sɔrɔdasiw fε Indelimani kεlεdaga la Gawo mara la.

Taamasiyεn minnu s
ɔrɔla a fari la, olu b’a sεmεntiya, ko siga t’a la Hugo don cɔyi. A tun ye ŋaniyajuguya dama min da sigidalamɔgɔw kan, ani AES sɔrɔdasiw kan, o ma dogo mɔgɔ si la. Hugo tun ye kojugubakεkulu « Daesh » ɲεmɔgɔba ye Mali, Burukina Faso ani Nizεri dancεw la.

Komando min ye dan kari Lamerikεnjamana s
ɔrɔdasi dan-kelen-bilaw la Tongo-Tongo, Nizεri jamana na san 2017, o kuntigi tun ye Hugo ye. Lamerikεnjamana sɔrɔdasi caman ni tora o la. O kεlen, Lemerikεnjamana tun ye sefawari miliyari 3,4 labila, mɔgɔ min mana se ka Hugo sɔrɔ k’a faga olu ka tajurusara ye. Ni min sera k’a faga, walima k’a ɲεnama lase u ma. Awirilikalo tile 27 san 2024, Mali sɔrɔdasiw ye dunan wεrε minε Tumutu mara kɔnɔ, siga kεlen don min na kojugubakε la.

Kunnafonisεbεn d
ɔ kεlen k’a lase awirilikalo tile 29 san 2024, ko kojugubakεkulu « Daesh » ɲεmɔgɔ Hugo fagara Mali sɔrɔdasiw fε, Lamerikεnjamana jamanakuntigi Jo Bayidεn y’a ka nisɔndiya jira o ko a kosεbε. A ye foli ni tanuni lase Mali sɔrɔdasiw ma o kunnafoni in sεmεntiyalen kɔ. Hugo fagali kεra ɲɔninba dɔ bɔlen ye Sahelikungo jamanaw sen na kojugubakε kεlεli la.

Hakililajigin na, kabini Mali s
ɔrɔdasiw ye fangasɔrɔ daminε furancεlafanga latilennen kɔfε, ka fara Kidali bɔɔsili kan kojugubakεlaw n’u dεmεnbaaw la nowanburukalo tile 14 san 2023, ka Mali dugukolo fan bεε lasɔrɔli nɔgɔya u bolo, kojugubakεkuluw ye jɔrε daminε. U ka kεlεcε caman fagara, ka caman fana ɲεnama minε. U ɲεmɔgɔ lakodɔnnenba caman b’o la.

I n’a f
ɔ Al-kalifa Sawuri, o fagara awirilikalo tile 19 san 2024 Duwekire ni Asarani furancεw la Tumutu mara kɔnɔ. Tile damadɔ o kɔfε, awirilikalo tile 12, Ali Seku n’a tun bε wele Jurayidi, o fagara Dongo, Yuwaru mara kɔnɔ. U kojuguakεla caman fagara o kεlεw senfε Lawuniya, Moti mara kɔnɔ yen. Kojugubakεlaw ɲεmɔgɔ dɔ fana tun ye Bura Lobi ye ka bɔ Tana dugu kɔnɔ, o n’a jεɲɔgɔn caman fagara marisikalo tile 18 san 2024 Niyabi jiritu kɔnɔ Duwazan mara la.

An ma
ɲinε Hamajire Ba kɔ ; o fagara feburuyekalo tile 14 san 2024 Ndola kεɲεkayanfan fε, Kɔlɔdugu-kɔrɔ ni kεɲεka cε ka digi kɔrɔn kan ni km6 ɲɔgɔnna ye Segu mara la. A bε san saba bɔ, Kolonεli Asimi Goyita ka ɲεmɔgɔya kɔnɔ Mali kunna, an ka jamana bε k’a mεru don (ɲεsin) Irisijamana na sɔrɔdasiya nasira la, k’a bolo bɔ an marabaa kɔrɔ Faransi n’a jεɲɔgɔnw bolo. Furancεlafanga ɲεmɔgɔw y’o waleya min kε, o kεlen bε kunkɔrɔta ye sɔrɔdasiw ma kojugubakε kεlεli la.

Abubakari TARAWELE

Dɔkala Yusufu JARA

Dɔkala Yusufu Jara

Nin fana kalan : AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi.

Nin fana kalan : Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Nin fana kalan : Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Faso tɔgɔla sigikafɔba min daminεnen filε, o bεna kε sababu ye Malidenw ka kumaɲɔgɔnyaw kε u ni ɲɔgɔn cε ka furaw dajira gεlεya kofɔlenw na. A ka kan ka se ka hadamadenya juru caanin an cε, ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan ani ka na ni bεn kutaala jan ye..

Nin fana kalan : Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 .

Nin fana kalan : Baarakεlaw tɔgɔla don diɲε kɔnɔ : Laada labatora

San o san mεkalo tile 1lɔ ye baarakεlaw tɔgɔladon ye diɲε kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ, Mali baarakεlaw lafasatɔn minnu bε UNTM jεkuluba kɔnɔ, olu ye yεrεjirataama kε jamana ka yεrεmahɔrɔnya kεnεba kan. A kεra kεnε ye, min kɔrɔfɔw bolila hadamadenya basigili ni ɲεtaa laɲini.

Nin fana kalan : Mali baarakεlaw lafasatɔnba (UNTM) ka lajεba 14nan : Yakuba Katile sugandira san 5 kura kuntaala kama

UNTM biro kura mɔgɔ ye 53 ye. U ye lahidu ta, ko furakεcogo ani laɲinin minu kεra a ka sigikafɔw senfε, olu bεna kε sisinnan ye sarati kura in kɔnɔ.

Tigi ka sεbεnniw

AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi Zenerali de birigadi Abudurahamani Tiyani bolo u k’u fεlaw di u kan, u ka lajε nata la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 mai 2024 à 15:39

Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 09 mai 2024 à 11:27

Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Faso tɔgɔla sigikafɔba min daminεnen filε, o bεna kε sababu ye Malidenw ka kumaɲɔgɔnyaw kε u ni ɲɔgɔn cε ka furaw dajira gεlεya kofɔlenw na. A ka kan ka se ka hadamadenya juru caanin an cε, ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan ani ka na ni bεn kutaala jan ye..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mercredi 08 mai 2024 à 12:36

Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 bɔrε ye d600 ye, nɔgɔ fin n’o ye angεrε DAP ye, o kg50 bɔrε ye dɔrɔmε ba saba ani kεmε duuru (d3 500) ye. Kɔɔri koloma kg1 bε minε sεnεkεlaw bolo d60 la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 06 mai 2024 à 11:08

Baarakεlaw tɔgɔla don diɲε kɔnɔ : Laada labatora

San o san mεkalo tile 1lɔ ye baarakεlaw tɔgɔladon ye diɲε kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ, Mali baarakεlaw lafasatɔn minnu bε UNTM jεkuluba kɔnɔ, olu ye yεrεjirataama kε jamana ka yεrεmahɔrɔnya kεnεba kan. A kεra kεnε ye, min kɔrɔfɔw bolila hadamadenya basigili ni ɲεtaa laɲininw kan.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 02 mai 2024 à 10:47

Mali baarakεlaw lafasatɔnba (UNTM) ka lajεba 14nan : Yakuba Katile sugandira san 5 kura kuntaala kama

UNTM biro kura mɔgɔ ye 53 ye. U ye lahidu ta, ko furakεcogo ani laɲinin minu kεra a ka sigikafɔw senfε, olu bεna kε sisinnan ye sarati kura in kɔnɔ.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 29 avril 2024 à 11:58

Faso ka baarabolodalen danbew kalanni kama : Seginni laada kɔrɔw ma

Nin baarabolodalen in laɲinin ye ka Maliden kura dilan, min b’an danbew dɔn, ka fangabulonw bonya, ani baarakεla. Jamana ɲεmɔgɔw bε wulikajɔ la ka Mali kura k’o kuntilenna in waleya, walasa ka se k’o hakilila don fasodenw na ani ka se di u ma ɲεtaa la kannabila ni hɔrɔnya kɔnɔ.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mercredi 24 avril 2024 à 16:12

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.
S’abonner