Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Faso tɔgɔla sigikafɔba min daminεnen filε, o bεna kε sababu ye Malidenw ka kumaɲɔgɔnyaw kε u ni ɲɔgɔn cε ka furaw dajira gεlεya kofɔlenw na. A ka kan ka se ka hadamadenya juru caanin an cε, ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan ani ka na ni bεn kutaala jan ye.

Par

Gansira mercredi 08 mai 2024 à 12:36
Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye faso tɔgɔla sigikafɔba bεn ni fɔkabεn sɔrɔli la jamana kɔnɔ, o baaraw daminεni lajε ɲεmɔgɔya kε kunun ntεnεn mεkalo tile 6 san 2024 Bamakɔ lajεkεsoba CICB la. Kow sera u kuncεyɔrɔ ma. Laɲininw ni fura minnu dajirala kominiw ni marayɔrɔw ani lasigidesow ni kɔnsulaw taw la, olu fεsεfεsεli kεnε don.

Baaraw damnεna ni bεn f
ɔli ye ɲεnajεkεlakulu mɔgɔ bi saba ni kɔ fε. Bamakɔ komini 3nan Mεri Madamu Jira Mariyamu Jalo ka dantigεli kɔrɔfɔ kɔnɔ, a ye foli lase jamanakuntigi ma a kεli la ka hakilila ta fasodenw lamεnni kama. Ka da jaabi wasalenw sɔrɔli kan sigi tεmεnnenw na, a y’a jira ko jigisigi bε yen. A k’a dalen b’a la, ko kɔrɔfɔw bεna kε teriya ni badenya kɔnɔ, ka bɔ ni laɲinin jɔnjɔnw ye, minnu bε sɔn k’a to an ka jamana ka se ka lafiya sɔrɔ.

A y’a sεmεntiya, k’ale ka kominidenw k
ɔni labεnnen don ka jamanakuntigi ka hakilila in senkɔrɔmadon bεn sabatilen sɔrɔli la an ka jamana kɔnɔ. Kolabεnkulu ɲεmɔgɔ Usumani Isufi Mayiga y’a jira, ko a ka ca ni san tan caman ye bi, ɲininkali kelen de bε Malidenw da kɔnɔ : N’o ye Mun de bεna kε sini ? O ɲininkali in bε balo an ka jamana gεlεya la. O gεlεya dɔw dεnnen don hadamadenya ni politikiko la, marifatigiw binnen siwiliw ni sɔrɔdasiw kan, kojugubakεlaw ka dansagonwalew sahelikungo kɔnɔ, mara kεcogo tiɲεni, nafoloko gεlεyaw, an’a tɔw, ka fara ɲεnamaya gεlεya wεrεw kan dahirimε sɔrɔli la.

A ka f
ɔ la, nin bεε de kɔlɔlɔ jugu bε an ka basigi kan, an ka donɲɔgɔnna kan, ani bεn kan an ka jamana kɔnɔ. Ale fε, nin ko minnu filε an senkɔrɔ, u bε k’an bila hakili waasowaaso la n’an yεrε ye. Nka a bε sɔn ka kε kunnadiya ye, ni jaabi ɲumanw sera ka bɔ sigiw kɔnɔ ka jigisigi di an ma. Usumani Isufi Mayiga y’a jira, ko jamana lakananbaaw seginna ka kεnε minε fan bεε fε, ka mara don ba la Kidali mara kɔnɔ, ka jamanadenw ka muɲun ni sabali sεmεntiya, ani k’a jira ko, ko tε Malidenw kεɲε.

Minisiriɲεmɔgɔ kɔrɔ ye hakililajigin kε sigikafɔba in laɲinin kan, ka da a nafa kan bεn ani fɔkabεn kuntaala jan sɔrɔli la, k’a sɔrɔ mɔgɔ dunanw da ma don an ni ɲɔgɔn cε. Laɲinin ye ka Malidenw lasegin an donkow ma fɔɲɔgɔnkɔw kunbεnni an’u dalasali la.

 

BƐƐ SENDONNI KO LA- I n’a fɔ jamanakuntigi y’a fɔ a ka kε cogo min na, kolabεnkulu ye bεε sendon baara la. A ka fɔ la, bεε sendonni baara la, o mankutu bonyana ni kunnafonidiw ni hakilila falenw ye ka ɲεsin fangabulonw, jamanakuntigi kɔrɔw ka denbayaw, minisiriɲεmɔgɔ kɔrɔw, jamana jama fangamaw, Iniwεrisitew, kalansobaw. Usumani Isufi Mayiga y’a faranfasiya, ko malidenw bε ka bɔ ka caya sigiw kεnε kan ; tuma dɔw yεrε la, sigi tun kεlen bε ni jama hakε min ye, tεmεn kεra o kan yɔrɔ dɔw la komini 763 ninnu yɔrɔ 69 kɔnɔ marayɔrɔ 19 ani Bamakɔ faaba kɔnɔ, ka fara lasigidenso 48 ni kɔnsulaw kan, kiiri ma kε wɔyɔ ma kε.

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita y’a jira a ka dantigεli kɔrɔfɔ kɔnɔ, ko dɔgɔkun caman kɔnɔ, Malidenw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kominiw tɔgɔla sigiw ni marayɔrɔw taw ni lasigidensow taw ni kɔnsulaw taw la. O bεε la, Asimi Goyita ka fɔ la, ŋaniya kelen de tun bε malidenw na : ka kuma ɲɔgɔn ye jεlenya kɔnɔ, ka furaw dajira an ka jamana bɔli la gεlεya kɔnɔ pewu, ka haamadenya juru caanin an ni ɲɔgɔn cε ani ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan.

A y’a jira, ko Mali min tun jatelen bε jamana basigilen ye f
ɔlɔ, o y’a yεrε sɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔ gεlεya dantεmεn kɔnɔ san tan caman kɔnɔ, n’u tun tε ɲinin k’an tεgε ko ka bɔ an ka jamana tigiya la. An ta tun kεlen bε kɔlɔsili ye seyidusuya kɔnɔ ten, ka da nafoloko, diɲεmaa ka fεεrε tigεlenw ni gεrεntεw an dala. U tun ye an ka jamana lakananbaaw tεgε siri u kɔ ni ŋaniyajuguya wale caman ye, u kana se k’u firifiri u bolo. Nka o n’a ta bεε, sababu ɲumanw sera k’a to lakananbaaw ka se ka yɔgɔyɔgɔyɔrɔ sɔrɔ k’u fanga digi kokura jamana dugukolo bɔɔsili kan juguw la, ka hadamadenw n’u bolofεnw lakanan. Gεrεntεw dantεmεnko jugu fε, hadamadenya ni sɔrɔko tun donna nkalama na k’a sababu kε fɔɲɔgɔnkɔw ye sigidaw la ani sigidaw cε. Kɔkanmɔgɔw y’u melenke dugulenw na ka kabako da hadamadenw n’u bolofεnw kan Mali kɔnɔ.

O gεlεya suguya caman in, olu de farala ɲɔgɔn kan k’an ka jamana bila saya dankan na. Diɲεmaa nana an dεmεnni min kε, u jɔsen ma se ka nkoolo faga a ko la. Olu labanna ka bεnbaliya ni kojugubakε tasuma dadon ɲεnama, fo ka dannaya dɔgɔya mɔgɔw cε. Wa dabali minnu tigεra kojugubakε kεlεli siratigε la, ani jamana kelenya sɔrɔli la kɔkanmɔgɔw fε, olu tun tε tali kε Malidenw nafaw la. O de kosɔn o jamanaden kelenw labanna ka wuli k’u jɔ u yεrε kolo la, ka jamana dugukolo fan bεε bɔɔsi juguw la ; Kidali dugu minεni b’o la, ka fara jamana kɔrɔnyanfan dugu caman wεrεw kan.

Jamanakuntigi ka la
ɲinin na, kolabεnkulu ka kan ka dabali bεε sigi senkan, min b’a to bεε sen ka don sigiw la. Jamanakuntigi nisɔndiyara ni sigiw kεcogo ye. Kolabεnkulu fana ye jama haminankow ta ba la ; i n’a fɔ bεn kuntaala jan, mɔgɔw dusu fagali ɲɔgɔn kɔrɔ, fεn ka se ka sɔrɔ jama nafa bε min na. Jamanakuntigi ko a dalen b’a la, jεlenya ani badenya sira min taamana mɔgɔw fε sigi tεmεnnenw senfε, o bεna to sen na ko kuncεyɔrɔ la. A y’a ɲinin o cogoya in ka to sen na halibi, sεnsεnni min mana kε laɲininw kunkan, o ka kε jama sago ye.

Minisiriɲεmɔgɔ Dr Sogεli Kokala Mayiga, bulonba kɔnseyekuntigi Kolonεli Maliki Jawu, fangabulonw ɲεmɔgɔw, gɔfεrεnaman minisiriw, lasigiden minnu bε jamana kɔnɔ, maraɲεmɔgɔw, politikitɔnw ɲεmɔgɔw, laadatigiw ni diinεɲεmɔgɔw, marayɔrɔw gɔfεrεnεriw, nin bεε tun bε kεnε kan.

 

Nin sigikafɔ dakun laban in na, kolabεnkulu, ciden minnu bɔra marayɔrɔw la ani Bamakɔ faaba kɔnɔ, ciden minnu bɔra tunga fε kɔkanmalidenw na, Iniwεrisitew, jamana fangabulonw, jamana jama fangamaw, olu de ka ca nin kεnε kan. Laɲinin minnu kεra sigi tεmεnnenw na, u bεna olu sεnsεn.

Jedone JAMA

Dɔkala Yusufu JARA

 

Dɔkala Yusufu Jara

Nin fana kalan : AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi.

Nin fana kalan : Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Nin fana kalan : Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 .

Nin fana kalan : Baarakεlaw tɔgɔla don diɲε kɔnɔ : Laada labatora

San o san mεkalo tile 1lɔ ye baarakεlaw tɔgɔladon ye diɲε kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ, Mali baarakεlaw lafasatɔn minnu bε UNTM jεkuluba kɔnɔ, olu ye yεrεjirataama kε jamana ka yεrεmahɔrɔnya kεnεba kan. A kεra kεnε ye, min kɔrɔfɔw bolila hadamadenya basigili ni ɲεtaa laɲini.

Nin fana kalan : Kojugubakε kεlεli : Boli banna kojugubakεkulu « Daesh » kuntigi lakodɔnnenba Hugo bolo

Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεla Hugo faga Indelimani kεlεdaga la Gawo mara la. Kabini Mali y’a ŋaniya k’a mεru don Irisijamana na sɔrɔdasiko nasira la, an ka lakananbaaw b’a la ka sebaayaw sɔrɔ dɔrɔn kojugubakεlaw kan..

Nin fana kalan : Mali baarakεlaw lafasatɔnba (UNTM) ka lajεba 14nan : Yakuba Katile sugandira san 5 kura kuntaala kama

UNTM biro kura mɔgɔ ye 53 ye. U ye lahidu ta, ko furakεcogo ani laɲinin minu kεra a ka sigikafɔw senfε, olu bεna kε sisinnan ye sarati kura in kɔnɔ.

Tigi ka sεbεnniw

AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi Zenerali de birigadi Abudurahamani Tiyani bolo u k’u fεlaw di u kan, u ka lajε nata la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 mai 2024 à 15:39

Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 09 mai 2024 à 11:27

Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 bɔrε ye d600 ye, nɔgɔ fin n’o ye angεrε DAP ye, o kg50 bɔrε ye dɔrɔmε ba saba ani kεmε duuru (d3 500) ye. Kɔɔri koloma kg1 bε minε sεnεkεlaw bolo d60 la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 06 mai 2024 à 11:08

Baarakεlaw tɔgɔla don diɲε kɔnɔ : Laada labatora

San o san mεkalo tile 1lɔ ye baarakεlaw tɔgɔladon ye diɲε kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ, Mali baarakεlaw lafasatɔn minnu bε UNTM jεkuluba kɔnɔ, olu ye yεrεjirataama kε jamana ka yεrεmahɔrɔnya kεnεba kan. A kεra kεnε ye, min kɔrɔfɔw bolila hadamadenya basigili ni ɲεtaa laɲininw kan.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 02 mai 2024 à 10:47

Kojugubakε kεlεli : Boli banna kojugubakεkulu « Daesh » kuntigi lakodɔnnenba Hugo bolo

Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεla Hugo faga Indelimani kεlεdaga la Gawo mara la. Kabini Mali y’a ŋaniya k’a mεru don Irisijamana na sɔrɔdasiko nasira la, an ka lakananbaaw b’a la ka sebaayaw sɔrɔ dɔrɔn kojugubakεlaw kan..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mardi 30 avril 2024 à 11:49

Mali baarakεlaw lafasatɔnba (UNTM) ka lajεba 14nan : Yakuba Katile sugandira san 5 kura kuntaala kama

UNTM biro kura mɔgɔ ye 53 ye. U ye lahidu ta, ko furakεcogo ani laɲinin minu kεra a ka sigikafɔw senfε, olu bεna kε sisinnan ye sarati kura in kɔnɔ.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 29 avril 2024 à 11:58

Faso ka baarabolodalen danbew kalanni kama : Seginni laada kɔrɔw ma

Nin baarabolodalen in laɲinin ye ka Maliden kura dilan, min b’an danbew dɔn, ka fangabulonw bonya, ani baarakεla. Jamana ɲεmɔgɔw bε wulikajɔ la ka Mali kura k’o kuntilenna in waleya, walasa ka se k’o hakilila don fasodenw na ani ka se di u ma ɲεtaa la kannabila ni hɔrɔnya kɔnɔ.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mercredi 24 avril 2024 à 16:12

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.
S’abonner