Faso dɔnkotigiw ka lajε balontan kan : Jamana balontantɔn gεlεyaw dantigεra

Lajεba in kuncεra kabini alamisadon dɔ fε marisikalo daminεyanfan fε « 26Mars » farikoloɲεnajεkεnε na, Mali balontan kan. A kuncεli lajε senfε, laɲinin 70 kεra, minnu waleyali bε sɔn k’a to jamana balontantɔn bε se k’a yεrε sɔrɔ, ani k’a jigi da ŋanaya kan an ka gun kan. K’a daminε deleliw la ka se kεnεw ma, ka fara yεrεdiwalew kan hakiliyanfan ani wariko la, fo ka se bilasirali ma, lajεkεlaw da sera nin caman ma.

Par

Gansira mardi 19 mars 2024 à 11:12 , mis à jour lundi 27 mai 2024 à 03:26
Faso dɔnkotigiw ka lajε balontan kan : Jamana balontantɔn gεlεyaw dantigεra

Suleyimani (numan fε) filε ka sεbεn don minisiri Fɔnba bolo (kinin fε) Nin dɔnniya fɔlɔ in balontanko kan, dεsεko dɔw n’u ta bεε fεεrεko la, o bεnna lajεkεlaw ma kosεbε. Dɔnkotigiw ka nin lajε in kεra hakilila falen kεnε ye Mali balontan kan. A laselisεbεn donna denmisεnya, farikoloɲεnajε minisiri, ka ɲεsin fasodenya ladamuni ani fasoden ɲuman dilanni ma Abudulu Kasimu Ibarahimu Fɔnba bolo. Femafuti ɲεmɔgɔ dankan 3nan Modibo Kulubali ani lajε in kɔrɔfɔw mabεnbaa Gawusu Darabo, ni kunnafoniko n’a ydicogo kura fεεrεw minisiri kɔrɔ don, olu tun bε kεnε kan. Minisiri ye ɲεfɔli kε. A ko nin kεcogo in bε furancεlafanga ɲεmɔgɔw hakilila kofɔ kεrεnkεrεnnenya la. A kuncεli kɔrɔfɔ kɔnɔ, a y’a jira ko furancεlafaga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita min bε jate mɔgɔ 12nan ye ntolantankεnε kɔnɔ Sεgεw cεla, a hakili bε balontan fε kosεbε. O siratigε la, a bε wajibiya an tɔw ma, ka baara kε, ka farikoloɲεnajε bila sira ɲuman kan, a ka se ka san sɔrɔ Maliden miliyɔn 22 ka kunnawolo kama, k’a ta Kayi fo Kidali. K’u filε ka dajiraliw ni laɲinin minnu kε nin ye, u bεna kε bolomadafεnw ye denmisεnya, farikoloɲεnajε ka ɲεsin fasodenya ladamuni ani fasoden ɲuman dilanni minisiriso bolo. A ko tile saba lajε in kuntaala kɔnɔ, u ye baara kε kosεbε baarakεkuluw kɔnɔ ani dantigεli kεnε kan masalakunw kan, ani sεgεsεgεli kofɔlenw kan. Gεlεyaw dantigεra ani k’u furaw fana kofɔ. Sisan a tɔ ye dɔgɔtɔrɔ ni furatigi ka wulikajɔ ye balontan gεlεyaw furakεli ka se ka daminε, min b’a to a bε kεnεya sɔrɔ a ɲεma minisiri ka fɔ la, A ko baara kεcogo fεεrε min fana tigεra lajεkεlaw fε, o bεna waleya a fɔcogo la ni hakili ɲuman ye Mali ntolantan tɔnba (Femafuti) ani baara kεbaa tɔw fε ; wa laɲinin ye a kow ka sennateliya ka bεn ni waati ye.  O y’a sɔrɔ lajε kɔrɔfɔw mabεnbaa Gawusu Darabo ye foli ni tanuni lase minisiri ma dannaya dali la ale kan ka kɔrɔfɔw ɲεkun minε. Kunnafoni n’a dicogo kura fεεrεw minisiri kɔrɔ in ye foli lase lajεkεla tɔ bεε ma u ka cεsiri la ani kɔrɔfɔw kεcogo ɲuman na. A ma ɲinε ka foli di dɔnkotigiw yεrε ma u ka baara la. Nin sifilεlibaara in kεra mɔgɔ kεmε ni kɔ fε Mali farikoloɲεnajε suguya bεε mɔgɔw fε. I n’a fɔ denmisεnya, farikoloɲεnajε, fasodenya ladamuni ani fasoden ɲuman dilanni minisiriso mɔgɔw, Mali ntolantan tɔnba n’a bolofaraw (ligiw ni kulɔbuw) mɔgɔw, balontannaw ka tɔnw, degelikaramɔgɔw ka tɔnw, farikoloɲεnajε kunnafonidilaw ka tɔnw, senkɔrɔmadonnaw ka tɔnw, farikoloɲεnajε dɔgɔtɔrɔw ka tɔnw, Femafuti ɲεmɔgɔ kɔrɔw, jalatigεlaw ka tɔnw ani balontan farikolonnaw ka tɔnw. Mali Sεgεw degelikaramɔgɔ Eriki Sεku Sεli ni Sεgεw ɲεmɔgɔ kɔrɔ Seyidu Keyita « Seyidu bilen », nin bεε tun bε lajε in daminεni kεnε kan. Degelikaramɔgɔ kεlen ka kuma ta, a ye caman fɔ Mali ka taali kan Kɔnɔwari KANI 2023 la ; o min daminεna zanwuyekalo tile 13 k’a kuncε feburuyekalo tile 11 san 2024.   TILE SABA HAKILILA FALEN- Lεrε 24 dɔnkotigiw ka lajε in daminεnen kɔfε, minisiri Fɔnba ye mɔgɔ damadɔ kumaɲɔgɔnya u la ; i n’a fɔ farikoloɲεnajε minisiri kɔrɔw. O kun tun ye ka hakilila falen kε n’u ye, farikoloɲεnajε gεlεyaw an’u fura bisigiyalenw kan, min b’a to Mali balontan bεna se ka sangaba sɔrɔ Afiriki kɔnɔ. Nka, o y’a sɔrɔ lajε in daminεni senfε, Amadu Jara Yalikuye min ye denmisεnya ni farikoloɲεnajε minisiriso sekeretεri zenerali ye, ale tun ye kumaɲɔgɔnya dɔ kε lajε in kunkan, ɲεfɔli fila wεrε kεra ka tugu o la. Kumaɲɔgɔnya min kεra Mali balontan gεlεyaw kan, o kumatigi tun ye Solomani Bobo Tunkara ye ; AMAPu ka kunnafonisεbεn tubabukannama ɲεmɔgɔba don. A ye caman fɔ Mali sen yeli kan Afiriki janjoba la k’a daminε Baraza san 1965, ka se Yawunde 1972 finali ma, fo ka se Kɔnɔwari san 2023 ma. Tile fɔlɔ kɔrɔfɔ tɔ saba kumatigiw tun ye Dr Baɲa Babi (farikoloɲεnajε dɔgɔtɔrɔw ka laseli), Dr Adama Sangare (dɔgɔtɔrɔ jɔyɔrɔ balontannaw ka sankɔrɔta la) ani Madamu Kadijatu Awu, wulikajɔkulu ɲεmɔgɔ Sεgεw ka ko la. Kumaɲɔgɔnya fila kεra dɔnkotigiw ka lajε tile finanan na : sekow ni dεsεkow sababuw kεra masalakun ye, min ɲεfɔli kεra Mamutu Kanε ni Haruna Samakε fε. O fila bεε ye balontan ladamu karamɔgɔw ani lakɔlikaramɔgɔ ye farikoloɲεnajε kalansoba (INJS) la. Femafuti ka balontan yiriwali baarabolodalen masalakun ɲεfɔra Femafuti ɲεmɔgɔ-dankan 3nan Modibo Kulubali fε. Fεn min ye senkɔrɔmadonnaw tɔpɔtɔli ye, o masalakun ɲεfɔli kεra Sεki Umaru Konatε «Takala» fε ; ale ye INJS ɲεmɔgɔba ye. Seyibu Sanbiri KAMISƆKƆ et

Dɔkala Yusufu Jara

Nin fana kalan : AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi.

Nin fana kalan : Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Nin fana kalan : Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Faso tɔgɔla sigikafɔba min daminεnen filε, o bεna kε sababu ye Malidenw ka kumaɲɔgɔnyaw kε u ni ɲɔgɔn cε ka furaw dajira gεlεya kofɔlenw na. A ka kan ka se ka hadamadenya juru caanin an cε, ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan ani ka na ni bεn kutaala jan ye..

Nin fana kalan : Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 .

Nin fana kalan : Baarakεlaw tɔgɔla don diɲε kɔnɔ : Laada labatora

San o san mεkalo tile 1lɔ ye baarakεlaw tɔgɔladon ye diɲε kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ, Mali baarakεlaw lafasatɔn minnu bε UNTM jεkuluba kɔnɔ, olu ye yεrεjirataama kε jamana ka yεrεmahɔrɔnya kεnεba kan. A kεra kεnε ye, min kɔrɔfɔw bolila hadamadenya basigili ni ɲεtaa laɲini.

Nin fana kalan : Kojugubakε kεlεli : Boli banna kojugubakεkulu « Daesh » kuntigi lakodɔnnenba Hugo bolo

Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεla Hugo faga Indelimani kεlεdaga la Gawo mara la. Kabini Mali y’a ŋaniya k’a mεru don Irisijamana na sɔrɔdasiko nasira la, an ka lakananbaaw b’a la ka sebaayaw sɔrɔ dɔrɔn kojugubakεlaw kan..

Tigi ka sεbεnniw

AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi Zenerali de birigadi Abudurahamani Tiyani bolo u k’u fεlaw di u kan, u ka lajε nata la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 mai 2024 à 15:39

Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 09 mai 2024 à 11:27

Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Faso tɔgɔla sigikafɔba min daminεnen filε, o bεna kε sababu ye Malidenw ka kumaɲɔgɔnyaw kε u ni ɲɔgɔn cε ka furaw dajira gεlεya kofɔlenw na. A ka kan ka se ka hadamadenya juru caanin an cε, ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan ani ka na ni bεn kutaala jan ye..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mercredi 08 mai 2024 à 12:36

Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 bɔrε ye d600 ye, nɔgɔ fin n’o ye angεrε DAP ye, o kg50 bɔrε ye dɔrɔmε ba saba ani kεmε duuru (d3 500) ye. Kɔɔri koloma kg1 bε minε sεnεkεlaw bolo d60 la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 06 mai 2024 à 11:08

Baarakεlaw tɔgɔla don diɲε kɔnɔ : Laada labatora

San o san mεkalo tile 1lɔ ye baarakεlaw tɔgɔladon ye diɲε kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ, Mali baarakεlaw lafasatɔn minnu bε UNTM jεkuluba kɔnɔ, olu ye yεrεjirataama kε jamana ka yεrεmahɔrɔnya kεnεba kan. A kεra kεnε ye, min kɔrɔfɔw bolila hadamadenya basigili ni ɲεtaa laɲininw kan.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 02 mai 2024 à 10:47

Kojugubakε kεlεli : Boli banna kojugubakεkulu « Daesh » kuntigi lakodɔnnenba Hugo bolo

Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεla Hugo faga Indelimani kεlεdaga la Gawo mara la. Kabini Mali y’a ŋaniya k’a mεru don Irisijamana na sɔrɔdasiko nasira la, an ka lakananbaaw b’a la ka sebaayaw sɔrɔ dɔrɔn kojugubakεlaw kan..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mardi 30 avril 2024 à 11:49

Mali baarakεlaw lafasatɔnba (UNTM) ka lajεba 14nan : Yakuba Katile sugandira san 5 kura kuntaala kama

UNTM biro kura mɔgɔ ye 53 ye. U ye lahidu ta, ko furakεcogo ani laɲinin minu kεra a ka sigikafɔw senfε, olu bεna kε sisinnan ye sarati kura in kɔnɔ.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 29 avril 2024 à 11:58

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.
S’abonner