Ji bεn sɔrɔli kama : Kolonεli Asimi Goyita ka layidu, basigi ani hadamadenya la

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ka ɲumanya ye hakilila ye, min ni foli ka kan. U laɲinin ye basigi ani yiriwali sabatili ye jamana kɔnɔ k’a sababu dɔ kε ji saniman sɔrɔli ye. Pɔnpekɔlɔn 300 ni kɔ sennina san 2021 ni 2024 furancε la. O bε koba kofɔ basigiko ani yiriwaliko la.

Par

Gansira lundi 25 mars 2024 à 15:20
Ji bεn sɔrɔli kama : Kolonεli Asimi Goyita ka layidu, basigi ani hadamadenya la

Fεsεfεsεlikεlaw ka donjankumaw y’a jira ko tajiko kɔfε, jiko fana bε kε kamanaganko ye diɲε kɔnɔ san kεmε tan ni kɔnɔntɔnnan kɔnɔ. Forobajatew y’a jira, ko a ka surun Maliden 40% na, minnu tε ka ji saniman sɔrɔ.

 

Maliba in kɔnɔ bi, furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita y’a ni mɔgɔ caman bɔ ɲɔgɔn na ni fεεrε ye, min tε fura sɔrɔli ye lakananko ani nafoloko dama na. 


A ye poroze dɔw sigi senkan hadamadenya ɲεtaa sabatili kama. O dɔ ye pɔnpekɔlɔn 300 ni kɔ sennini ye jamana kɔnɔ san 2021 ni 2024 furancε kɔnɔ. Ka da a kan, a y’a dɔn, ko bεn ani yiriwali sɔrɔli kuntaala jan sababu dɔ ye sigida nafamafεnw lasɔrɔli ye.  

Pɔnpekɔlɔnw bεn sɔrɔli la sigiɲɔgɔnya kɔnɔ

Furancεlafanga jamanakuntigi y’a jira ko basigi tε taa nafoloko yiriwali kɔ. Basigi sɔrɔli bε tεmεn sɔrɔdasiko kundama kan. Kolonεli Goyita sigidon furancεlafanga la zuwεnkalo tile 7 san 2021, a ye layidu ta, ko jamanakuntigiso ka baarakεnafolo tilayɔrɔ saba la, a bε fila don hadamadenya ni kεnεyako dafε, kεrεnkεrεnnenya la ka yεlεma ɲuman don ji saniman sɔrɔli ani kεnεya bajuw lasɔrɔli la jamana marayɔrɔ kelenna kɔnɔ.

 

Ji ye fεnba ye. O siratigε la, a ka kan ka bila baara kεta bεε cεma. Pɔnpekɔlɔnw sennini poroze ma dabɔ ji saniman sɔrɔli dama kama ; bεn sɔrɔli hakilila fana don, ka dɔ bɔ fɔɲɔgɔnkɔw la ji nɔfε sigidaw la. 


Kɔnna komini kɔnɔ Moti mara la, mɔnnikεlaw, sεnεkεlaw ani baganmaralaw bε fɔ ɲɔgɔn kɔ kosεbε jiw ni bagangεnyɔrɔw nɔfε. O fɔɲɔgɔnkɔ caman bε laban ka kε sigidlakεlεw ye duguw cε. O la, pɔnpekɔlɔnw bε sɔn ka kε sababu ɲuman ye, ka dɔ bɔ o mankanw na, ka nɔgɔya don sigiɲɔgɔnya la.

 

O fεεrε in b’a to gεlεya minnu ye damakεɲεbaliya, faantanya ani hadamadenya bajuw lasɔrɔli ye, olu ka se ka dantigε k’a dɔn n’u ye hadamadenya la dεnkεrεfε ani fɔɲɔgɔnkɔw sababu ye. 


Koɲεɲininw y’a jira, ko danfara minnu bε hadamadenya ni sɔrɔko ani faantanya cogoya la, olu ye sababuw ye, minnu bε hadamadenya la dεnkεrεfε juguya, ni fɔɲɔgɔnkɔw ni mɔgɔya la gεlεya wεrεw ani basigibaliya ye. O kɔlɔlɔw ye sigidalakεlεw ye. 


O la, faantanya, tilenbaliya hadamadenya kɔnɔ ani baarantanya fanga ka bon yɔrɔ minnu na, a ka ca a la murutiliw bε kɔlɔsi yen, ka fara ɲɔgɔn kan ka kojugubaw kε.

 

Ka Mali tilennen jɔ tin ka bon min kɔnɔ 

Diɲε tɔnba ka san 2022 laselisεbεn « mara kεcogo ani hadamadenya bajuw lasɔrɔli, k’o kε fɔɲɔgɔnkɔw kunbεnni fεεrε ye Afiriki tilebinyanfan fε sahelikungo kɔnɔ », o b’a jεya, ko hadamadenya bajuw lasɔrɔbaliya mana fara damakεɲεbaliya kan tilacogo la, walima tilenbaliya kɔnɔ, gεlεya bε na. Kolonεli Goyita y’o faamaya ni ji ani dumuni dili porozew ye, walasa ka se ka Mali tilennen jɔ tin ka bon min kɔnɔ.

 

Furancεlafanga jamanakuntigi ka ɲumanyawalew walangatara ka don kεnεyako kɔnɔ, ni kεnεyasow lakurayali, kuraw jɔli ani baarakεminεnw dili ye ; kεrεnkεrεnnenya la joli lasaniyali minεn minnu dira Bamakɔ ni marayɔrɔ dɔw la. O waleyaw dabɔra ka yεlεma ɲuman don hεrε sɔrɔli la hadamadenw fε, ka dɔ fara tilennenya ani bεrεmakεɲε fanga kan, ka hadamadenya yεrε kannabɔ kosεbε.

 

Dumuni dili, kalansow lakurayali ani kuraw jɔli, o bε hadamadenya sabatili hakililaw kɔnɔ. Furancεlafanga jamanakuntigi ye kalan ni dumuni bila sanfε, k’a dɔn k’u ye basigibaliya kεlεli fura dɔ ye.

 

Bεn ni hεrε, ni ɲɔgɔndεmεn ye

O cεsiriko ninnu b’a jira ko basigi tε se ka fara ka bɔ nafoloko ni hadamadenya yiriwali la. Jamanakuntigi Goyita kεwalew fε, i b’a dɔn mɔgɔ ye, min bε bεn fε, k’a ɲinin ka nɔgɔya ani sigikafɔ ɲεtaa sabati, k’u kε gεlεyaw dalasacogo ye. A kεli ka ba don ɲɔgɔnlamεn ani sigikafɔ la, o b’a ka jamaɲεmɔgɔya kεcogo ɲuman kofɔ, k’a jira ko a t’a ka fanga coogo mɔgɔ kunna.

 

Banjugu Dantε min ye kunnafonidilaw tɔgɔlaso ɲεmɔgɔ ye, o y’a jira ko nin kεcogo in na tilenenya kɔnɔ, o yera jamanakuntigi ka san kura 2024 dugawudon kɔrɔfɔw la. Gεlεya suguya minnu bε jamana kan a b’u dɔn, a y’u furakεcogo dajira. A fanga digili hadamadenya bajuw sabatili kan, o ye yiriwali ni basigi kuntaala jan yecogo y’a fε Mali kɔnɔ. K’a dɔn k’olu bε tεmεn yεlεma ɲuman donni fε jamanadenw ka ɲεnamaya kεcogo la.

 

Mali, Kolonεli Goyita ka fanga kɔnɔ, o bε jigisigi kofɔ bεn ni hεrε nasira la, k’u bε se ka sɔrɔ ɲɔgɔndεmεn, bεrεmakεɲε ani yεrεdi kɔnɔ fasoden bεε ka nafa kama. Gεlεyaw kɔni ka ca, nka hakilila minnu bε sen na, olu ye sinsinyɔrɔ ye ɲεtaa ani sigiɲɔgɔnya ɲuman sɔrɔli la.

Dɔkala Yusufu Jara

Nin fana kalan : AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi.

Nin fana kalan : Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Nin fana kalan : Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Faso tɔgɔla sigikafɔba min daminεnen filε, o bεna kε sababu ye Malidenw ka kumaɲɔgɔnyaw kε u ni ɲɔgɔn cε ka furaw dajira gεlεya kofɔlenw na. A ka kan ka se ka hadamadenya juru caanin an cε, ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan ani ka na ni bεn kutaala jan ye..

Nin fana kalan : Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 .

Nin fana kalan : Baarakεlaw tɔgɔla don diɲε kɔnɔ : Laada labatora

San o san mεkalo tile 1lɔ ye baarakεlaw tɔgɔladon ye diɲε kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ, Mali baarakεlaw lafasatɔn minnu bε UNTM jεkuluba kɔnɔ, olu ye yεrεjirataama kε jamana ka yεrεmahɔrɔnya kεnεba kan. A kεra kεnε ye, min kɔrɔfɔw bolila hadamadenya basigili ni ɲεtaa laɲini.

Nin fana kalan : Kojugubakε kεlεli : Boli banna kojugubakεkulu « Daesh » kuntigi lakodɔnnenba Hugo bolo

Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεla Hugo faga Indelimani kεlεdaga la Gawo mara la. Kabini Mali y’a ŋaniya k’a mεru don Irisijamana na sɔrɔdasiko nasira la, an ka lakananbaaw b’a la ka sebaayaw sɔrɔ dɔrɔn kojugubakεlaw kan..

Tigi ka sεbεnniw

AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi Zenerali de birigadi Abudurahamani Tiyani bolo u k’u fεlaw di u kan, u ka lajε nata la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 mai 2024 à 15:39

Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 09 mai 2024 à 11:27

Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Faso tɔgɔla sigikafɔba min daminεnen filε, o bεna kε sababu ye Malidenw ka kumaɲɔgɔnyaw kε u ni ɲɔgɔn cε ka furaw dajira gεlεya kofɔlenw na. A ka kan ka se ka hadamadenya juru caanin an cε, ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan ani ka na ni bεn kutaala jan ye..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mercredi 08 mai 2024 à 12:36

Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 bɔrε ye d600 ye, nɔgɔ fin n’o ye angεrε DAP ye, o kg50 bɔrε ye dɔrɔmε ba saba ani kεmε duuru (d3 500) ye. Kɔɔri koloma kg1 bε minε sεnεkεlaw bolo d60 la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 06 mai 2024 à 11:08

Baarakεlaw tɔgɔla don diɲε kɔnɔ : Laada labatora

San o san mεkalo tile 1lɔ ye baarakεlaw tɔgɔladon ye diɲε kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ, Mali baarakεlaw lafasatɔn minnu bε UNTM jεkuluba kɔnɔ, olu ye yεrεjirataama kε jamana ka yεrεmahɔrɔnya kεnεba kan. A kεra kεnε ye, min kɔrɔfɔw bolila hadamadenya basigili ni ɲεtaa laɲininw kan.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 02 mai 2024 à 10:47

Kojugubakε kεlεli : Boli banna kojugubakεkulu « Daesh » kuntigi lakodɔnnenba Hugo bolo

Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεla Hugo faga Indelimani kεlεdaga la Gawo mara la. Kabini Mali y’a ŋaniya k’a mεru don Irisijamana na sɔrɔdasiko nasira la, an ka lakananbaaw b’a la ka sebaayaw sɔrɔ dɔrɔn kojugubakεlaw kan..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mardi 30 avril 2024 à 11:49

Mali baarakεlaw lafasatɔnba (UNTM) ka lajεba 14nan : Yakuba Katile sugandira san 5 kura kuntaala kama

UNTM biro kura mɔgɔ ye 53 ye. U ye lahidu ta, ko furakεcogo ani laɲinin minu kεra a ka sigikafɔw senfε, olu bεna kε sisinnan ye sarati kura in kɔnɔ.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 29 avril 2024 à 11:58

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.
S’abonner