Baarakεlaw tɔgɔla don diɲε kɔnɔ : Laada labatora

San o san mεkalo tile 1lɔ ye baarakεlaw tɔgɔladon ye diɲε kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ, Mali baarakεlaw lafasatɔn minnu bε UNTM jεkuluba kɔnɔ, olu ye yεrεjirataama kε jamana ka yεrεmahɔrɔnya kεnεba kan. A kεra kεnε ye, min kɔrɔfɔw bolila hadamadenya basigili ni ɲεtaa laɲininw kan

Par

Gansira jeudi 02 mai 2024 à 10:47
Baarakεlaw tɔgɔla don diɲε kɔnɔ : Laada labatora

Lafasatɔn tan ni wɔɔrɔ bε Mali baarakεlaw lafasatɔnba UNMT kɔnɔ ; kunun mεkalo tile 1 san 2024, u tɔndenw sεbεkɔrɔ bɔra jamana fan bεε fε, ka baarakεlaw tɔgɔladon diɲε kɔnɔ, o laɲεnamaya.

Bamak
ɔ ta kεra ni yεrεjirataama ye jamana ka hεrεmahɔrɔnya kεnεba kan. UNTM sekeretεri zenerali Yakuba Katile, gɔfεrεnaman minisiriw, kεrεnkεrεnnenya la baarako, gɔfεrεnaman baara ni hadamadenya fɔkabεn minisiri Dr Fasun Kulubali, bulonba kɔnseyejεkulu, ka fara gɔfεrεnaman mɔgɔ caman wεrεw kan, nin bεε tun b’a kεnε kan.

Bamakɔ komini 3nan Mεri Madamu Jire Mariyamu Jalo ye hakililajigin kε don kεrεnkεrεnnen in kunkan, ka sɔrɔ ka foli ni tanuni lase UNTM sekeretεri zenerali ma a sugandili la ka sigi a yεrε nɔ na tɔnba in kunna. A y’a jira, ko danbe minnu bε donba in na, o ye dusu, baara kεcogo ɲuman, ɲεtaa, jama haminankow waleyali, ani dɔwεrεw ye. Nka, o danbe ninnu t’a jira ko ɲinε kεra diɲε gεlεya kɔ, min b’an bεε da la bi.

UNTM sekeretεri zenerali Yakuba Katile ka f
ɔ la, kabini san 1989-1990, UNTM ɲεsinnen bε hadamaden kannabilali ma. A ko mεkalo tile 1lɔɲεsin muso ni cε fla bεε ma ; nka tiɲε yεrε la, nafoloko siratigε la. Fεn min bε san caman bɔ bi, nka ni waati ni waati ko don, o ye fasoden ka laɲinin ye tilennenya, kannabila ni damakεɲεni, ni fasoden wεrεw ye demokarasi matarafali kama mara kεli la jεlenya la baarada bεε la, min nafa bε a ka ɲεnamaya an’a ka denbaya kan.

Kow cogoya b’a wajibiya, UNTM sekeretεri k’a fɔ, ko furancεlafanga y’a ŋaniya, ka yiriwali jusigi ; n’o ye bεn ni hadamadenya basigili ye. O bε mεkalo tile 1lɔ kuntilenna kofɔ, k’an kεɲε ni baarako taacogo ye diɲε kɔnɔ.

Yakuba Katile ye jigisigi kuma f
ɔ. A ko hadamadenya basigili bεnkan ni ɲεtaa, olu ye Mali kundoni ye bi, k’a bila ka hεrε ɲinin bεε ye, ni fan bεε fana y’a ka wajibikow matarafa. A da sera UNTM n’a jεɲɔgɔnw ka wulikajɔw ma, mara kεcogo gεlεyaw kεlεli la foroba cakεdaw la.

I n’a f
ɔ yεrεsagokε, yuruguyurugu, forobafεnw burujali, ani dɔwεrεw. O gεlεya ninnu, UNTM n’a jεɲɔgɔn lafasatɔn tɔw bε wulikajɔw la, ka dan sigi u la pewu. Yakuba Katile ye foli ni tanuni lase jamana lakananbaaw ma, ka laban k’a ka dannaya da Sahelikungo jamanaw ka jεkuluba AES kan. O min ye hεrε ye an ka jamanaw makannabila kɔnɔ, ka kεɲε ni fasojama ka tigεnkan ye yεrεmahɔrɔnya yεrε-yεrε sɔrɔli la a tariku an’a sɔrɔfεnw na.

Minisiri Fasun Kulubali fana ye jigisigi kuma f
ɔ. A ko gɔfεrεnaman ka wulikajɔ tεna kɔtigε hadamadenya basigili bεnkan ni ɲεtaa waleyali sira fε. O kɔfε, UNTM kɔnɔ lafasatɔnw ye yεrεjirataamaw kε.

Mohamεdi TARAWELE

 

Dɔkala Yusufu Jara

Nin fana kalan : AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi.

Nin fana kalan : Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Nin fana kalan : Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Faso tɔgɔla sigikafɔba min daminεnen filε, o bεna kε sababu ye Malidenw ka kumaɲɔgɔnyaw kε u ni ɲɔgɔn cε ka furaw dajira gεlεya kofɔlenw na. A ka kan ka se ka hadamadenya juru caanin an cε, ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan ani ka na ni bεn kutaala jan ye..

Nin fana kalan : Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 .

Nin fana kalan : Kojugubakε kεlεli : Boli banna kojugubakεkulu « Daesh » kuntigi lakodɔnnenba Hugo bolo

Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεla Hugo faga Indelimani kεlεdaga la Gawo mara la. Kabini Mali y’a ŋaniya k’a mεru don Irisijamana na sɔrɔdasiko nasira la, an ka lakananbaaw b’a la ka sebaayaw sɔrɔ dɔrɔn kojugubakεlaw kan..

Nin fana kalan : Mali baarakεlaw lafasatɔnba (UNTM) ka lajεba 14nan : Yakuba Katile sugandira san 5 kura kuntaala kama

UNTM biro kura mɔgɔ ye 53 ye. U ye lahidu ta, ko furakεcogo ani laɲinin minu kεra a ka sigikafɔw senfε, olu bεna kε sisinnan ye sarati kura in kɔnɔ.

Tigi ka sεbεnniw

AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi Zenerali de birigadi Abudurahamani Tiyani bolo u k’u fεlaw di u kan, u ka lajε nata la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 mai 2024 à 15:39

Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 09 mai 2024 à 11:27

Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Faso tɔgɔla sigikafɔba min daminεnen filε, o bεna kε sababu ye Malidenw ka kumaɲɔgɔnyaw kε u ni ɲɔgɔn cε ka furaw dajira gεlεya kofɔlenw na. A ka kan ka se ka hadamadenya juru caanin an cε, ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan ani ka na ni bεn kutaala jan ye..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mercredi 08 mai 2024 à 12:36

Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 bɔrε ye d600 ye, nɔgɔ fin n’o ye angεrε DAP ye, o kg50 bɔrε ye dɔrɔmε ba saba ani kεmε duuru (d3 500) ye. Kɔɔri koloma kg1 bε minε sεnεkεlaw bolo d60 la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 06 mai 2024 à 11:08

Kojugubakε kεlεli : Boli banna kojugubakεkulu « Daesh » kuntigi lakodɔnnenba Hugo bolo

Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεla Hugo faga Indelimani kεlεdaga la Gawo mara la. Kabini Mali y’a ŋaniya k’a mεru don Irisijamana na sɔrɔdasiko nasira la, an ka lakananbaaw b’a la ka sebaayaw sɔrɔ dɔrɔn kojugubakεlaw kan..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mardi 30 avril 2024 à 11:49

Mali baarakεlaw lafasatɔnba (UNTM) ka lajεba 14nan : Yakuba Katile sugandira san 5 kura kuntaala kama

UNTM biro kura mɔgɔ ye 53 ye. U ye lahidu ta, ko furakεcogo ani laɲinin minu kεra a ka sigikafɔw senfε, olu bεna kε sisinnan ye sarati kura in kɔnɔ.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 29 avril 2024 à 11:58

Faso ka baarabolodalen danbew kalanni kama : Seginni laada kɔrɔw ma

Nin baarabolodalen in laɲinin ye ka Maliden kura dilan, min b’an danbew dɔn, ka fangabulonw bonya, ani baarakεla. Jamana ɲεmɔgɔw bε wulikajɔ la ka Mali kura k’o kuntilenna in waleya, walasa ka se k’o hakilila don fasodenw na ani ka se di u ma ɲεtaa la kannabila ni hɔrɔnya kɔnɔ.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mercredi 24 avril 2024 à 16:12

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.
S’abonner