Sugu labɔli sukaro la : Gɔfεrεnaman b’a fε ka sukaro tɔni 25.000 lamara a bolo kɔrɔ

Walasa ka se ka sugu labɔ sukaro la a ɲεma, k’a sɔngɔ dantεmεn yεlεnni bali sunkalo kama, o min bε sɔn ka daminε marisikalo nata in kɔnɔ, gɔfεrεnaman bε dabalitigεw la

Par

Gansira dimanche 31 décembre 2023 à 11:29
Sugu labɔli sukaro la : Gɔfεrεnaman b’a fε ka sukaro tɔni 25.000 lamara a bolo kɔrɔ

 Jago ni iziniko minisiri Musa Alasani Jalo ni Mali jagoko n’a iziniko soba ɲεmɔgɔ Maju Sεnpara ye lajε laɲaga


 
Gɔfεrεnaman b’a fε ka sukaro tɔni 25.000 lamara a bolo kɔrɔ sukarodilan izini « Sukala » ani « N-Sukala » ka sukaro sɔrɔtaw la. O kunnafoni lasera araba desanburukalo tile 27 san 2023 jago ni iziniko minisiri Musa Alasani Jalo fε, a ni Mali jagoko n’a iziniko soba (Ccim) ɲεmɔgɔw ka lajε senfε.

Musa Alasani Jalo ka fɔ la, sanga ni waati bεε la, (Ccim) ni jago ni iziniko minisiri bε kumaɲɔgɔnyaw kε sɔrɔ yiriwali gεlεyaw ani jamanadenw haminanko gεlεnw kan. O la, ka kεɲε ni furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ka cikan ye gɔfεrεnaman ma, ko a ka cogoya bεε kε ka jamanadenw haminanko gεlεnw don gɔfεrεnaman ka baara kεtaw cεmancε la.


Minisiri y’a jira kunnafonidilaw la, k’a ni jamana julabaw ka lajε in kεra o hukumu kɔnɔ. Mɔgɔ suguya wεrε ma ye a kεnε kan. Dabali fεn o fεn tigεlen don u ni ɲɔgɔn cε jεkabaara la, u jεra k’olu fεsεfεsε, walasa k’a dɔn, ni majε min bε yɔrɔ min na, ka dabali jɔnjɔn tigε o dalafali la. Gεlεya minnu dεnnen don iziniko ni jago yiriwali la, olu bε ta ba la a kɔnɔ.


Sinsin kεra jamana labɔli la dunfεn kεrεnkεrεnnenw na a ɲεma waati kuntaala jan kɔnɔ. O siratigε la, da sera fεnw sɔngɔw yεlεnniko ma ; o min bε sin ka mɔgɔnin kelenw kɔ kari yɔrɔnin kelen, kuma tε denbayatigiw ma ». Fεn min ye jamana labɔli ye sukaro la, o sεbεkɔrɔ fεsεfεsεra, kεrεnkεrεnnenya la sunkalo ɲεsigili la ; o min bε sɔn ka daminε marisikalo nata in kɔnɔ san 2024.Mali jagoko n’a iziniko soba ye laɲininw ani furakεcogo minnu dantigε lajεba dɔ senfε, min kεra marisikalo tεmεnen in tile 30 ka se a tile 31 ma san 2023 Segu, kumaɲɔgɔyaw kεra o yεrε kan. O siratigε la, minisiri y’a jira ko jago ni iziniko minisiriso ye jεkulu kεrεnkεrεnnen dɔ sigi ka baara kεtaw boloda, k’u waleya waatiw dantigε.Minisiri ko a wasara n’a ni (Ccim) ka lajε in ye ; ka da a kan a kεra hakilijakabɔ kεnε y’u bolo, ka ko ɲuman caman dajira ɲɔgɔn na gεlεyaw fεsεfεsεlen. (Ccim) ɲεmɔgɔ fana y’a jira ko layiduw tara jamana labɔli la a ɲεma ka tugu dunfεn kεrεnkεrεnnenw na san 2024 sunkalo tuntaala kɔnɔ.


Baba KULUBALI

Dɔkala Yusufu Jara

Nin fana kalan : AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi.

Nin fana kalan : Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Nin fana kalan : Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Faso tɔgɔla sigikafɔba min daminεnen filε, o bεna kε sababu ye Malidenw ka kumaɲɔgɔnyaw kε u ni ɲɔgɔn cε ka furaw dajira gεlεya kofɔlenw na. A ka kan ka se ka hadamadenya juru caanin an cε, ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan ani ka na ni bεn kutaala jan ye..

Nin fana kalan : Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 .

Nin fana kalan : Baarakεlaw tɔgɔla don diɲε kɔnɔ : Laada labatora

San o san mεkalo tile 1lɔ ye baarakεlaw tɔgɔladon ye diɲε kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ, Mali baarakεlaw lafasatɔn minnu bε UNTM jεkuluba kɔnɔ, olu ye yεrεjirataama kε jamana ka yεrεmahɔrɔnya kεnεba kan. A kεra kεnε ye, min kɔrɔfɔw bolila hadamadenya basigili ni ɲεtaa laɲini.

Nin fana kalan : Kojugubakε kεlεli : Boli banna kojugubakεkulu « Daesh » kuntigi lakodɔnnenba Hugo bolo

Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεla Hugo faga Indelimani kεlεdaga la Gawo mara la. Kabini Mali y’a ŋaniya k’a mεru don Irisijamana na sɔrɔdasiko nasira la, an ka lakananbaaw b’a la ka sebaayaw sɔrɔ dɔrɔn kojugubakεlaw kan..

Tigi ka sεbεnniw

AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi Zenerali de birigadi Abudurahamani Tiyani bolo u k’u fεlaw di u kan, u ka lajε nata la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 mai 2024 à 15:39

Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 09 mai 2024 à 11:27

Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Faso tɔgɔla sigikafɔba min daminεnen filε, o bεna kε sababu ye Malidenw ka kumaɲɔgɔnyaw kε u ni ɲɔgɔn cε ka furaw dajira gεlεya kofɔlenw na. A ka kan ka se ka hadamadenya juru caanin an cε, ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan ani ka na ni bεn kutaala jan ye..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mercredi 08 mai 2024 à 12:36

Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 bɔrε ye d600 ye, nɔgɔ fin n’o ye angεrε DAP ye, o kg50 bɔrε ye dɔrɔmε ba saba ani kεmε duuru (d3 500) ye. Kɔɔri koloma kg1 bε minε sεnεkεlaw bolo d60 la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 06 mai 2024 à 11:08

Baarakεlaw tɔgɔla don diɲε kɔnɔ : Laada labatora

San o san mεkalo tile 1lɔ ye baarakεlaw tɔgɔladon ye diɲε kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ, Mali baarakεlaw lafasatɔn minnu bε UNTM jεkuluba kɔnɔ, olu ye yεrεjirataama kε jamana ka yεrεmahɔrɔnya kεnεba kan. A kεra kεnε ye, min kɔrɔfɔw bolila hadamadenya basigili ni ɲεtaa laɲininw kan.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 02 mai 2024 à 10:47

Kojugubakε kεlεli : Boli banna kojugubakεkulu « Daesh » kuntigi lakodɔnnenba Hugo bolo

Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεla Hugo faga Indelimani kεlεdaga la Gawo mara la. Kabini Mali y’a ŋaniya k’a mεru don Irisijamana na sɔrɔdasiko nasira la, an ka lakananbaaw b’a la ka sebaayaw sɔrɔ dɔrɔn kojugubakεlaw kan..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mardi 30 avril 2024 à 11:49

Mali baarakεlaw lafasatɔnba (UNTM) ka lajεba 14nan : Yakuba Katile sugandira san 5 kura kuntaala kama

UNTM biro kura mɔgɔ ye 53 ye. U ye lahidu ta, ko furakεcogo ani laɲinin minu kεra a ka sigikafɔw senfε, olu bεna kε sisinnan ye sarati kura in kɔnɔ.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 29 avril 2024 à 11:58

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.
S’abonner