Teriyantolantan Mali ni Moritani cε : A bε ɲinin denmisεnw fε u k’u seko sεmεntiya

FIFA ka ntolantanw hukumu kɔnɔ, Mali y’a ka teriyantolantan fɔlɔ kε jumadon nεgε kanɲε 20 Marakεsi farikoloɲεnajεkεnε na Moritani fε. A kεra sεgεw bɔko fɔlɔ ye KANI Kɔnɔwari 2023 kɔfε, ni Eriki Seku Sεli ka cεdenw gosira karidefinali la Samaw fε 2-1 mɔɔnɔbɔ kɔnɔ.

Par

Gansira lundi 25 mars 2024 à 15:25 , mis à jour lundi 27 mai 2024 à 02:55
Teriyantolantan Mali ni Moritani cε : A bε ɲinin denmisεnw fε u k’u seko sεmεntiya

            Mali ni Moritani ye balontan 8 minnu kε, Sεgεw ye 7 sebaaya ta, 1 kεra filaninbin ye


Mali degelikaramɔgɔ ye yεlεmaba don ntolantannaw cogoya la. A y’a wasa don denmisεn caman na, minnu bεna u ntolantanko fɔlɔ kε Sεgεw fε.

O bεnna sen ma ; sabula sεbεnw kɔnɔ, a tun jiralen bε ko Moritani bɔgɔ ka fεgεn Mali kɔrɔ.


O faamuyali ka nɔgɔ, n’i ye jatebɔ kε u ka ɲɔgɔnsɔrɔw cogoyaw kan. I b’a ye ko Mali ni Moritani kunbεnko 31 na, Mali ye 21 sebaaya ta, 6 kεra filaninbin ye, Moritani ye Mali gosi siɲε 4. U ye ɲɔgɔnsɔrɔ fila minnu kε kɔsa in na KANI 2019 ani 2021 Eziputi, Mali y’a gosi 4 ni1. Abudulayi Jabi sanga 37nan, Musa Marega sanga 45nan, Adama Tarawele «Noss» sanga 50nan, ani Adama Tarawele «Maluda» sanga 74nan, o biw donna. Ka sɔrɔ k’a da kameruni kan 2 ni 0. Masajo Hayidara ani Ibarahima Kɔnε kεra o biw donbaa ye.


Sεgεw ka sebaaya tun ye 7 ye Moritani Morabituni kan (sebaaya 6 ani filaninbin 1). Nka u y’a dafa sebaaya 8 na jumadon. Degelikaramɔgɔ tun y’o layidu ta sanni u bε pan ka taa Marɔku ; ka sɔrɔ k’u sigi ka Nizeriya makɔnɔ.

Degelikaramɔgɔ ye denmisεn kura minnu wele Mali ni Moritani ka balontan na, olu ye Ibarahimu Jara « Africa foot » cεmancεmɔgɔ (Bamakɔ faaba D2). Ale de tun ye U17 ntolantannaw ɲεmɔgɔ ye. A y’a jira ko a wasalen don k’a yεrε ye a kɔrɔw cεla nin sen in na Moritani ani Nizeriya kunbεnni na. A ko a ka nisɔndiya ka bon ; sabula an bε dankan min na, jamana bεε b’a ɲinin ka jɔyɔrɔba sɔrɔ. O siratigε la, ale bεna a yεrε di kosεbε, min b’a to a sugandili kana kε nimisa ye degelikamɔgɔ bolo.


Hakililajigin na, Moritani yera KANI saba tεmεnnenw kεnε kan, fo a delila ka Alizeri gosi 1 ni 0 kuluntolantan dɔ la, ani ka sebaaya sɔrɔ ka se wicεmudefinali la. O de kosɔn Hamari Tarawele n’a tɔɲɔgɔnw m’a diya u bolo jumadon tariyantolantan na.


Moritani gosilen kɔfε 2 ni 0, Sεgεw bε Nizeriya Sεgεbaw bisimila « 26Mars » ntolantankεnε na a ka tariyabalontan filanan na sini tarata marisikalo tile 26 san 2024. Nizeriya ni Kɔnɔwari de ye KANI tεmεnnen in finali tan. O y’a gosi 2 ni 1.  

Ibarahimu DANBƐLƐ et

Dɔkala Yusufu Jara

Nin fana kalan : AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi.

Nin fana kalan : Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Nin fana kalan : Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Faso tɔgɔla sigikafɔba min daminεnen filε, o bεna kε sababu ye Malidenw ka kumaɲɔgɔnyaw kε u ni ɲɔgɔn cε ka furaw dajira gεlεya kofɔlenw na. A ka kan ka se ka hadamadenya juru caanin an cε, ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan ani ka na ni bεn kutaala jan ye..

Nin fana kalan : Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 .

Nin fana kalan : Baarakεlaw tɔgɔla don diɲε kɔnɔ : Laada labatora

San o san mεkalo tile 1lɔ ye baarakεlaw tɔgɔladon ye diɲε kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ, Mali baarakεlaw lafasatɔn minnu bε UNTM jεkuluba kɔnɔ, olu ye yεrεjirataama kε jamana ka yεrεmahɔrɔnya kεnεba kan. A kεra kεnε ye, min kɔrɔfɔw bolila hadamadenya basigili ni ɲεtaa laɲini.

Nin fana kalan : Kojugubakε kεlεli : Boli banna kojugubakεkulu « Daesh » kuntigi lakodɔnnenba Hugo bolo

Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεla Hugo faga Indelimani kεlεdaga la Gawo mara la. Kabini Mali y’a ŋaniya k’a mεru don Irisijamana na sɔrɔdasiko nasira la, an ka lakananbaaw b’a la ka sebaayaw sɔrɔ dɔrɔn kojugubakεlaw kan..

Tigi ka sεbεnniw

AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi Zenerali de birigadi Abudurahamani Tiyani bolo u k’u fεlaw di u kan, u ka lajε nata la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 mai 2024 à 15:39

Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 09 mai 2024 à 11:27

Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Faso tɔgɔla sigikafɔba min daminεnen filε, o bεna kε sababu ye Malidenw ka kumaɲɔgɔnyaw kε u ni ɲɔgɔn cε ka furaw dajira gεlεya kofɔlenw na. A ka kan ka se ka hadamadenya juru caanin an cε, ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan ani ka na ni bεn kutaala jan ye..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mercredi 08 mai 2024 à 12:36

Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 bɔrε ye d600 ye, nɔgɔ fin n’o ye angεrε DAP ye, o kg50 bɔrε ye dɔrɔmε ba saba ani kεmε duuru (d3 500) ye. Kɔɔri koloma kg1 bε minε sεnεkεlaw bolo d60 la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 06 mai 2024 à 11:08

Baarakεlaw tɔgɔla don diɲε kɔnɔ : Laada labatora

San o san mεkalo tile 1lɔ ye baarakεlaw tɔgɔladon ye diɲε kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ, Mali baarakεlaw lafasatɔn minnu bε UNTM jεkuluba kɔnɔ, olu ye yεrεjirataama kε jamana ka yεrεmahɔrɔnya kεnεba kan. A kεra kεnε ye, min kɔrɔfɔw bolila hadamadenya basigili ni ɲεtaa laɲininw kan.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 02 mai 2024 à 10:47

Kojugubakε kεlεli : Boli banna kojugubakεkulu « Daesh » kuntigi lakodɔnnenba Hugo bolo

Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεla Hugo faga Indelimani kεlεdaga la Gawo mara la. Kabini Mali y’a ŋaniya k’a mεru don Irisijamana na sɔrɔdasiko nasira la, an ka lakananbaaw b’a la ka sebaayaw sɔrɔ dɔrɔn kojugubakεlaw kan..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mardi 30 avril 2024 à 11:49

Mali baarakεlaw lafasatɔnba (UNTM) ka lajεba 14nan : Yakuba Katile sugandira san 5 kura kuntaala kama

UNTM biro kura mɔgɔ ye 53 ye. U ye lahidu ta, ko furakεcogo ani laɲinin minu kεra a ka sigikafɔw senfε, olu bεna kε sisinnan ye sarati kura in kɔnɔ.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 29 avril 2024 à 11:58

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.
S’abonner