Dεsεbaatɔw bolomadεmεnni sunkalo la : Malidenw ka ɲumanya

Malidenw ka sunkalo ɲumanya bε dɔn u ɲɔgɔndεmεncogo fε. Hakilila bɔra jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita la. A ɲεsinnen bε balo tɔni 150.000 tilali ma dεsεbaatɔ dɔw cε. Jamana ɲεmɔgɔw ka nin bolomadεmεnni in kɔfε, sigidalamɔgɔw yεrε dama fana bε ka ɲɔgɔn bolomagεn.

Par

Gansira jeudi 28 mars 2024 à 17:38
Dεsεbaatɔw bolomadεmεnni sunkalo la : Malidenw ka ɲumanya

          Balo ditɔ dεsεbaatɔw ma Gawo Kolonεli Asa Bajalo Ture fε

 

 Ɲɔgɔn dεmεnni, ɲɔgɔn bolomagεnni ani tilali, olu ye an danbe kɔrɔw ye an ka hadamadenya ni mɔgɔya kɔnɔ. A bε dɔn an ka don o don kεwalew la ka ɲεsin ɲɔgɔn ma. An ka hadamadenya yεrε de sinsinnen b’u kan o tε bi ko ye. Dεmεnni hakilila min b’an na ka ɲεsin an mɔgɔ ɲɔgɔn dεsεbaatɔ ma, dɔ bε fara o fanga kan musakababɔw waatiw la ; i n’a fɔ seliw, silamεw ni kerecεnw ka sunw.


O ɲɔgɔndεmεn ni tilali waatiw bεnna ni gεlεya ye ɲinan ; kεrεnkεrεnnenya la funteniba, kurantigεba ani faantanya Malidenw na. Nin gεlεya bεε faralen ɲɔgɔn kan, a tε ɲε ni fura jɔnjɔn ma sɔrɔ k’u latεmεn. O de kosɔn, jamana ɲεmɔgɔw, ani mɔgɔ dɔw  y’a ŋaniya, ka ko bɔ u yεrε la, ka yεlεda di u mɔgɔ ɲɔgɔnw ma, minnu mako bε dεmεn na.  


O siratigε la, furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye waleyaw kε, minnu bε dɔ bɔ dεsεbaatɔ dɔw ka gεlεya la. Hakilila in tara o min kama, sunkalo ɲɔgɔndεmεn hukumu kɔnɔ, balo tɔni 150.000 bεna tila jamana marayɔrɔ 19 ani Bamakɔ faaba dεsεbaatɔ dɔw cε ; ɲɔ, malo, ka fara dunfεn suguya wεrεw kan, olu don. A dili daminεna kabini marisikalo tile 12 san 2024, Saaba tεrεn na Lafiyabugu, Bamakɔ komni 4nan na, mara ni desantaralizasɔn minisiri Kolonεli Abudulayi Mayiga fε.


Bamakɔ kominiw y’u ta sɔrɔ sibiri kalo tile 16. Baara in dɔgɔkun fɔlɔ kɔnɔ dunfεn 42.000 ni kɔ dira suntigε ye yɔrɔ 18 na Bamakɔ komini 6 mumε kɔnɔ ani yɔrɔ 6 la Kati dugu kɔnɔ. Kati ni Bamakɔ cε ye km15 ɲɔgɔnna ye. Silamεw ni kerecεnw y’u niyɔrɔw sɔrɔ kalo tile 18 Hijiso la diinεkow minisiri Dr Mahamadu Kɔnε bolo.


Mara ni desantaralizasɔn minisiri Kolonεli Abudulayi Mayiga ye dantigεli kε dunfεnw dili daminεni kεnε kan. A ko sunkalo ɲɔgɔndεmεn bε bila gɔfεrεnaman ka baara kεtaw hukumu kɔnɔ, furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ka ɲεmɔgɔya kɔnɔ. A dabɔra ka ɲɔgɔn bolomagεn nin waati gεlεn in na. A ye foli lase jamanadenw ma u ka muɲun ni sabali la gεlεyaw kɔrɔ. A labanna ka jigisigi kuma fɔ ; ko gɔfεrεnaman b’u kɔkɔrɔ k’u dεmεn gεlεya ninnu tali la.

 

Bolomadεmεn minnu dira diinεmɔgɔw ni kominiden tɔw ma, a diyara u ye a bεnna u ma. Diinεko nasira la, sunkalo jatelen bε k’a kε ɲɔgɔn dεmεnni kalo ye. U ye Ala deli nin ka kε a daminε ye, a kana kε a laban ye ka ɲεsin dεsεbaatɔw ma, ka laban ka layidu ta, k’u bεna fεn sɔrɔlenw tila koɲuman bεrεmakεɲε kɔnɔ.


Jamana ɲεmɔgɔw ka dεmεn kɔfε, mɔgɔ wεrεw fana y’u seko jira ka ɲεsin u mɔgɔ ɲɔgɔnw ma. Nin waleyaw de ye siman ye ka hadamadenya kala, k’an tin don ɲɔgɔn na ka taa a fε. An b’a ye tuma caman na kerecεnw fε, suntigε mana surunya, u bε bɔ ka gilasi di silamε sunbaatɔw ma. 


Bamakɔ kɔnɔ, suntigε waati la, i bε mɔgɔw ye ka sun tigε ɲɔgɔn fε sirabadaw la. Dɔw fana b’u ka mɔbiliw jɔ ka sunnakari bɔ ka di tεmεnbaaw ma ; n’o ye dumuniw, minfεnw, gilasi. Nin bεε kun ye mɔgɔw ka se ka sun tigε cogoya ɲuman na k’u to yɔrɔ o yɔrɔ la. Hakilila caman wεrεw daminεna sunkalo ɲɔgɔndεmεn hukumu kɔnɔ. N’o ye nɔgɔya donni ye dumuniko la. O hakilila in bɔra dunkafa sabatili komisεri Ereduwani Agi Mohamεdi Ali la. O ɲεsinnen bε dεsεbaatɔdu 600 ni kɔ ma.


Ka fara nin bεε kan, jabεti ni jolicayabana lajεli fu la, o don kεrεnkεrεnnenw bε sen na, ani ka tile forobayeele (lanpadεri) 9.000 sigi Bamakɔ ni marayɔrɔ tɔw la ; kɔrɔlenw labεnni ani kuraw sigili b’o la.   

Mohamεdi JAWARA et

Dɔkala Yusufu Jara

Nin fana kalan : AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi.

Nin fana kalan : Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Nin fana kalan : Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Faso tɔgɔla sigikafɔba min daminεnen filε, o bεna kε sababu ye Malidenw ka kumaɲɔgɔnyaw kε u ni ɲɔgɔn cε ka furaw dajira gεlεya kofɔlenw na. A ka kan ka se ka hadamadenya juru caanin an cε, ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan ani ka na ni bεn kutaala jan ye..

Nin fana kalan : Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 .

Nin fana kalan : Baarakεlaw tɔgɔla don diɲε kɔnɔ : Laada labatora

San o san mεkalo tile 1lɔ ye baarakεlaw tɔgɔladon ye diɲε kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ, Mali baarakεlaw lafasatɔn minnu bε UNTM jεkuluba kɔnɔ, olu ye yεrεjirataama kε jamana ka yεrεmahɔrɔnya kεnεba kan. A kεra kεnε ye, min kɔrɔfɔw bolila hadamadenya basigili ni ɲεtaa laɲini.

Nin fana kalan : Kojugubakε kεlεli : Boli banna kojugubakεkulu « Daesh » kuntigi lakodɔnnenba Hugo bolo

Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεla Hugo faga Indelimani kεlεdaga la Gawo mara la. Kabini Mali y’a ŋaniya k’a mεru don Irisijamana na sɔrɔdasiko nasira la, an ka lakananbaaw b’a la ka sebaayaw sɔrɔ dɔrɔn kojugubakεlaw kan..

Tigi ka sεbεnniw

AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi Zenerali de birigadi Abudurahamani Tiyani bolo u k’u fεlaw di u kan, u ka lajε nata la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 mai 2024 à 15:39

Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 09 mai 2024 à 11:27

Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Faso tɔgɔla sigikafɔba min daminεnen filε, o bεna kε sababu ye Malidenw ka kumaɲɔgɔnyaw kε u ni ɲɔgɔn cε ka furaw dajira gεlεya kofɔlenw na. A ka kan ka se ka hadamadenya juru caanin an cε, ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan ani ka na ni bεn kutaala jan ye..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mercredi 08 mai 2024 à 12:36

Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 bɔrε ye d600 ye, nɔgɔ fin n’o ye angεrε DAP ye, o kg50 bɔrε ye dɔrɔmε ba saba ani kεmε duuru (d3 500) ye. Kɔɔri koloma kg1 bε minε sεnεkεlaw bolo d60 la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 06 mai 2024 à 11:08

Baarakεlaw tɔgɔla don diɲε kɔnɔ : Laada labatora

San o san mεkalo tile 1lɔ ye baarakεlaw tɔgɔladon ye diɲε kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ, Mali baarakεlaw lafasatɔn minnu bε UNTM jεkuluba kɔnɔ, olu ye yεrεjirataama kε jamana ka yεrεmahɔrɔnya kεnεba kan. A kεra kεnε ye, min kɔrɔfɔw bolila hadamadenya basigili ni ɲεtaa laɲininw kan.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 02 mai 2024 à 10:47

Kojugubakε kεlεli : Boli banna kojugubakεkulu « Daesh » kuntigi lakodɔnnenba Hugo bolo

Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεla Hugo faga Indelimani kεlεdaga la Gawo mara la. Kabini Mali y’a ŋaniya k’a mεru don Irisijamana na sɔrɔdasiko nasira la, an ka lakananbaaw b’a la ka sebaayaw sɔrɔ dɔrɔn kojugubakεlaw kan..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mardi 30 avril 2024 à 11:49

Mali baarakεlaw lafasatɔnba (UNTM) ka lajεba 14nan : Yakuba Katile sugandira san 5 kura kuntaala kama

UNTM biro kura mɔgɔ ye 53 ye. U ye lahidu ta, ko furakεcogo ani laɲinin minu kεra a ka sigikafɔw senfε, olu bεna kε sisinnan ye sarati kura in kɔnɔ.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 29 avril 2024 à 11:58

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.
S’abonner