Kayi : Kodɔnbalinin minnu tun bε bin musomanninw kan, tεgε dara u kan

Musomannin in tun b’a la ka taama a fεrε ma bɔlɔn kɔnɔ ; nka a sigiɲɔgɔn cεmannin binkannikεlaw y’a lajaba lajabacogo la, min na mεεn a kɔnɔ kosεbε.

Par

Gansira mercredi 08 novembre 2023 à 13:52 , mis à jour mardi 28 novembre 2023 à 20:00
Kayi : Kodɔnbalinin minnu tun bε bin musomanninw kan, tεgε dara u kan

Ɲεfɔli la, binni muso kan kafoɲɔgɔnya sira fε, o ye k’a wajibiya ka don a dafε, n’a ma kε n’a yεrε ka jεn ye. O waleya in dun kɔnnen don Mali ɲangilisariya fε ɲangicogo jugu la ; nka, o si la, binkanni kafoɲɔgɔnya sira fε, o tε ka dabila. A b’i n’a fɔ a yεrε b’a la ka wara ka taa a fε. Don ka dɔgɔ Bamakɔ ani marayɔrɔ tɔw polisisow la, ni binkanni kuma ma se yen. A dɔ kεra Kayi, o tε tεmεn kalo kelen dafa fɔlɔ.


Kayi-Ndi polisiso tεgε dara binkannikεla fila kan Kayi-Ndi k
ɔnɔ yen. Wa a fila bεε ye kodɔnbalininw ye ; dɔ ye san 14 ye, dɔ fana ye san 18 ye. U binna musomannin min kan nin don in na, « Ara » si hakε bε san 10 na.
Ara na mεεn n’a ma
ɲinε a lajabadon kɔ ; n’o ye ɔkutɔburukalo tile 10 su ye, k’a dugu jε a tile 11 na. Cεmannin fila y’a minε, ka taa jε a la kafoɲɔgɔnya sira fε. Kasɔrɔ u bε ɲɔgɔn dɔn, u ye sigiɲɔgɔnmaw ye. A kɔni ma faranfasiya ni kanu dogolen tun b’u cε kɔrɔlen u n’u ka kodɔnbaliya n’a ta bεε. Binkanni in ma bala ka kε ; u tun y’a ko sεbεkɔrɔ labεn, ka to k’a bεlεn.

 

Don min na u kεɲεna n’a waati an’a yɔrɔ ɲuman ye, u y’u ka dabali tigεlen waleya. A don su, Ara n’u ka du yεrε cε tun man jan. A tun bε mɔgɔ ka ci la, walima yaala gasan, o fana faranfasiya ma di kunnafoniw na. Nka, a si bε hakε min na, mɔgɔ bε se k’a bisigiya ko ci tun don. N’a tun sɔmina ko mɔgɔ bεna a jaso ka tεmεn n’a ye, ka taa jε a la kafoɲɔgɔnya sira fε, laala, a tun tεna bɔ a kelen.
Ko jugu bε se ka m
ɔgɔ sɔrɔ yɔrɔ min na, o dɔnbaa ka dɔgɔ. O de kεra Ara ta ye nεgε kanɲε 20 waatiw la. K’a to taama na a fεrε ma bɔlɔn kɔnɔ, cεnin fila nana jakarata la k’a jaso ka tεmεn na ye. A kεra i n’a fɔ sεgε ka sεdenta.

 

Sanga damadɔ o kɔfε, kunnafoni sera Kayi-Ndi polisiso ma, ko musomannin dɔ kulekan bε yɔrɔ dɔ la, ka dεmεn ɲinin. O yɔrɔnin bεε la, polisiw ye labεn kε ka cun yen. Min ye kunnafoni di u ma, u n’o tun bε ɲɔgɔn fε. U sera k’a sɔrɔ dennin in sigilen bε du kura jɔtɔ dɔ kɔfε Kayi-Ndi-Hamudalayi I na. A tun b’a la ka sεbεkɔrɔ kule, joli b’a ka ɔrɔbu fanw na. U sinna k’a cε ka taa n’a ye kεnεyaso la. A sεmεntiyara sεgεsεgεliw senfε, ko bin kεra a kan kafoɲɔgɔnya sira fε.

 

Polisiw ye sεgεsεgεliw damiε, tεgε bε se ka da kojugukεla ninnu kan cogo min na. Ara y’a jira k’a bε cεnin kelen dɔn u fila la ; Ko o n’u ka so cε man jan. Lεrε 24 kuntaala kɔnɔ, polisiw y’u tεgε da nin mɔgɔ fila bεε kan. U ɲininkalen, u jɔra waleya jugu in na.


Ni m
ɔgɔ minεna nin waleya suguya la, min b’i ɲε o dɔnnen don kaban ; sabula faraɲɔgɔnkan don ka binkanni kε. U y’u latεmεn kiiritigεso ma joona. U ka koɲε tɔ bε Kayi kiiritigεlaw bolo.

Yaya JAKITE

Dɔkala Yusufu JARA

 

Dɔkala Yusufu Jara

Nin fana kalan : Mali : Filiya ye waati gεlεn ye musow bolo

Muso dɔw furucε mana fatu, jogo jugu suguya bεε dɔ bε tigε ka da u la sigi kɔnɔ. A caman bε bila u yεrε la denbaya doni tali la, u bε don baara suguya caman dafε. A dɔw yεrε bε wulikajɔ suguya bεε dɔ kε cε fatulen, walasa ka se ka don mɔgɔ tɔw la, ani ka se k’u ka baaraw.

Nin fana kalan : Mali : Denmisεn dɔ tora dɔlɔ nɔfεkεlε la baari kɔnɔ

Saya in kεra Bamakɔ komini 4nan kɔnɔ Hamudalayi. Dalamankan dɔ wulila minnikεla fila cε baari kɔnɔ, min labanna saya la. Kunnafoniw y’a jira, ko I.D ye K.T sɔgɔ ni buteliwalo ye a ka dɔlɔ tɔ nɔfε ; a ni tora o la..

Nin fana kalan : Mali : Gɔfεrεnaman b’a ɲinin yεrεkunkalifalaw fε, u ka kɔsegin Kidali

Kidali dugu bɔɔsilen kɔ kojugubakεlaw n’u dεmεnbaaw la Mali sɔrɔdasiw fε tarata tεmεnnen in, gɔfεrεnaman ye wele bila yεrεkunkalifala bεε ma, jamana kɔnɔ an’a kɔkan, u ka kɔsegin u ka so..

Nin fana kalan : Mali, kunnafoni kεlε kɔnɔ : Sahelijamanaw bε ka labεnw sabati

Ninnikεlaw, kunnafonidilaw, sannayεlεnkalandenw, gɔfεrεnaman tɔgɔla jɔyɔrɔbatigiw, mɔgɔ minnu tε politikitɔnw mɔgɔ ye, fεεrεko ɲεɲininni cakεda kɔkankow ni diɲε tɔnbaw cε koɲεnabɔ minisiriso la, o ye wele min da hakilijakabɔko la, u bεε y’o jaabi.

Nin fana kalan : Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Nin fana kalan : Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Tigi ka sεbεnniw

Mali : Filiya ye waati gεlεn ye musow bolo

Muso dɔw furucε mana fatu, jogo jugu suguya bεε dɔ bε tigε ka da u la sigi kɔnɔ. A caman bε bila u yεrε la denbaya doni tali la, u bε don baara suguya caman dafε. A dɔw yεrε bε wulikajɔ suguya bεε dɔ kε cε fatulen, walasa ka se ka don mɔgɔ tɔw la, ani ka se k’u ka baaraw kε.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:12

Mali : Denmisεn dɔ tora dɔlɔ nɔfεkεlε la baari kɔnɔ

Saya in kεra Bamakɔ komini 4nan kɔnɔ Hamudalayi. Dalamankan dɔ wulila minnikεla fila cε baari kɔnɔ, min labanna saya la. Kunnafoniw y’a jira, ko I.D ye K.T sɔgɔ ni buteliwalo ye a ka dɔlɔ tɔ nɔfε ; a ni tora o la..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:09

Mali : Gɔfεrεnaman b’a ɲinin yεrεkunkalifalaw fε, u ka kɔsegin Kidali

Kidali dugu bɔɔsilen kɔ kojugubakεlaw n’u dεmεnbaaw la Mali sɔrɔdasiw fε tarata tεmεnnen in, gɔfεrεnaman ye wele bila yεrεkunkalifala bεε ma, jamana kɔnɔ an’a kɔkan, u ka kɔsegin u ka so..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:07

Mali, kunnafoni kεlε kɔnɔ : Sahelijamanaw bε ka labεnw sabati

Ninnikεlaw, kunnafonidilaw, sannayεlεnkalandenw, gɔfεrεnaman tɔgɔla jɔyɔrɔbatigiw, mɔgɔ minnu tε politikitɔnw mɔgɔ ye, fεεrεko ɲεɲininni cakεda kɔkankow ni diɲε tɔnbaw cε koɲεnabɔ minisiriso la, o ye wele min da hakilijakabɔko la, u bεε y’o jaabi.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:02

Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié dimanche 19 novembre 2023 à 21:07

Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié dimanche 19 novembre 2023 à 21:07

Mali-Burukina Faso-UNHCR : Fura kuntaala jan bε ka ɲinin yεrεkunkalifalaw kɔsegincogo la

Maliden 36.372 ɲɔgɔnna bε yεrεkunkalifayɔrɔ la Burukina Faso. U kɔseginni Mali kɔnɔ, hakilijakabɔ kεra o kan Mali-Burukina Faso-UNHCR ka lajε 12nan senfε araba tεmεnnen in na Lotoliba dɔ kɔnɔ Bamakɔ..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié dimanche 19 novembre 2023 à 21:03

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.
S’abonner