KANI 2025 labεnni : Marɔku de sugandira ka kε jatigi ye

Afiriki sennantolantan tɔnba n’a tubabukan daɲε surun ye (CAF) ye, o ye lajε min kε arabadon sεtanburukalo tile 27 san 2023 Kεri, Eziputi faaba la, a ye Marɔku sugandi KANI 2025 labεnni jatigiya la.

Par

Gansira lundi 02 octobre 2023 à 21:34
KANI 2025 labεnni : Marɔku de sugandira ka kε jatigi ye

Jamana fεn o fεn tun ye sεbεn ladon a labεnni kama, Marɔku ta bεnna bεε ma kεnε kan. Alizeri tun b’a nɔfε, Nizeriya ni Benεn tun fila tun bε k’a ɲinin ɲɔgɔn fε, Zanbi fana tun b’a nɔfε ; nka nin bεε labanna k’u senbɔ a ɲininni na.


A bε san caman bɔ sa, Marɔku tun b’a la ka KANI labεnni laɲinin kε. Nka a y’a sɔrɔ arabadon. Kasɔrɔ Alizeri, Benεn ni Nizeriya fila ani Zanbi kεlen kɔ k’u senbɔ a labεnni ɲininni na, k’a tɔ to Marɔku kelen ye.


A ko ma bila ka suma tuguni, u sinna ka san 2025 KANI labεnni don Marɔku bolo. Saratiw fana dafalen don a la ka fara o kan. U ka ntolantannaw sera hakε min na kupudimɔni san 2022 senfε, sinsin kεra o fana kan.


KANI 2023 bεna kε Kɔnɔwari, k’a daminε zanwuyekalo tile 13 la, ka se feburuyekalo tile 11 ma san 2024. A tun ka kan ka kε san 2023 kɔnɔ, nka a tεntεnna ka se san 2024 ma. O n’a ta bεε, a bε wele KANI san 2023. Nin bεna kε a siɲε fɔlɔ ye kupudafitiki tako 34nan in na, jamana 24 ka ɲɔgɔn sɔrɔ kεnε kan ; Mali b’o la. A ntolantanw bεna kε Kɔnɔwari dugu duuru kɔnɔ : Abijan, Buwakε, Korogo, San-Pedoro ani Yamosokɔrɔ. 


Ntolantankuluw sigili bolodalen bε ka bila ɔkutɔburukalo in tile 12 kan Abijan, nεgε kanɲε 19 waati la. Jamana 24 ninnu bε tila ntolantankulu 4 ye, ka kεɲε ni u cogoya ye FIFA fε.


Lεrε damadɔ o kɔfε, (CAF) ye Tanzani-Keniya-Uganda saba sugandi KANI 2027 labεnni jatigiya kama ɲɔgɔn fε.


Abubakari Tarawele

Dɔkala Yusufu Jara

Nin fana kalan : Sεgεw : Teriyantolantan fila, sebaaya fila

Moritani gosilen kɔfε 2 ni 0, dɔgɔkun tεmεnnen in na Sεgεw ye Nizeriya fana gosi 2 ni 0 tarata marisikalo tile 26 Marakεsi ntolantankεnε na. Biw donna Ɛli Bilali Ture (sanga 18nan) ani Kamori Dunbiya (sanga 87nan) fε.

Nin fana kalan : Mali : Kojugubakεlaw ye polisi fila bɔnε u ni na Moti

Mali ka kunnafoni ni lagamuni cakεda AMAP ka lasigiden min bε Moti, o ka laseli la, polisi hakε fagalen dɔgɔyalenba ye mɔgɔ fila ye ani joginnen kelen kojugbakεlaw fε, u ye binni min kε polisiw dagayɔrɔ kan Moti donda la ntεnεn sɔgɔmq nεgε kanɲε 10 waati la marisikalo tile 25 san.

Nin fana kalan : Wula kɔnɔ denmisεnw ka cakεdako : Poroze « Fier II » bεna cakεda misεnnin 5.000 dayεlε

Mara ni desantaralizasɔn minisiri, ni gɔfεrεnaman ka kumalasela don Kolonεli Abudulayi Mayiga, a ye poroze in daminεni baaraw nun don Sikaso jumadon marisikalo tile 22 san 2024. A musaka bε se sefawari miliyari 59,5 ma, ka ɲεsin denmisεn 60.000 ma wula kɔnɔ. U bεna kalanw sɔrɔ walasa .

Nin fana kalan : Dεsεbaatɔw bolomadεmεnni sunkalo la : Malidenw ka ɲumanya

Malidenw ka sunkalo ɲumanya bε dɔn u ɲɔgɔndεmεncogo fε. Hakilila bɔra jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita la. A ɲεsinnen bε balo tɔni 150.000 tilali ma dεsεbaatɔ dɔw cε. Jamana ɲεmɔgɔw ka nin bolomadεmεnni in kɔfε, sigidalamɔgɔw yεrε dama fana bε ka ɲɔgɔn bolomag.

Nin fana kalan : Dr Sogεli Kokala Mayiga, kalataw kunkan : «N’an ma fu siri basigibaliya dan na ka waati jan sɔrɔ, ka kalataw kε, o ye dalafɔ ye»

Minisiriɲεmɔgɔ Sogεli Kokala Mayiga ye politikimɔgɔw ka cidenw wele ntεnεndon minisiriɲεmɔgɔso la..

Nin fana kalan : Marisikalo tile 26 laɲεnamayali : Jamanakuntigi b’a ɲinin an ka fara ɲɔgɔn kan halibi Maliko la

Kolonεli Asimi Goyita ye nin wele in bila kunnafonidilaw ka ɲininkaliw kɔnɔna na, a kεlen kɔ ka jirifeere da seyidusuw taasibilayɔrɔ kan. A ye foli ni tanuni lase Maliden musoman ni cεman bεε ma, u ka muɲun ni sabali la gεlεyaw kɔrɔ.

Tigi ka sεbεnniw

Sεgεw : Teriyantolantan fila, sebaaya fila

Moritani gosilen kɔfε 2 ni 0, dɔgɔkun tεmεnnen in na Sεgεw ye Nizeriya fana gosi 2 ni 0 tarata marisikalo tile 26 Marakεsi ntolantankεnε na. Biw donna Ɛli Bilali Ture (sanga 18nan) ani Kamori Dunbiya (sanga 87nan) fε.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 28 mars 2024 à 17:49

Mali : Kojugubakεlaw ye polisi fila bɔnε u ni na Moti

Mali ka kunnafoni ni lagamuni cakεda AMAP ka lasigiden min bε Moti, o ka laseli la, polisi hakε fagalen dɔgɔyalenba ye mɔgɔ fila ye ani joginnen kelen kojugbakεlaw fε, u ye binni min kε polisiw dagayɔrɔ kan Moti donda la ntεnεn sɔgɔmq nεgε kanɲε 10 waati la marisikalo tile 25 san 2024..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 28 mars 2024 à 17:46

Wula kɔnɔ denmisεnw ka cakεdako : Poroze « Fier II » bεna cakεda misεnnin 5.000 dayεlε

Mara ni desantaralizasɔn minisiri, ni gɔfεrεnaman ka kumalasela don Kolonεli Abudulayi Mayiga, a ye poroze in daminεni baaraw nun don Sikaso jumadon marisikalo tile 22 san 2024. A musaka bε se sefawari miliyari 59,5 ma, ka ɲεsin denmisεn 60.000 ma wula kɔnɔ. U bεna kalanw sɔrɔ walasa k’u sendon nafolo sɔrɔli baaraw la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 28 mars 2024 à 17:43

Dεsεbaatɔw bolomadεmεnni sunkalo la : Malidenw ka ɲumanya

Malidenw ka sunkalo ɲumanya bε dɔn u ɲɔgɔndεmεncogo fε. Hakilila bɔra jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita la. A ɲεsinnen bε balo tɔni 150.000 tilali ma dεsεbaatɔ dɔw cε. Jamana ɲεmɔgɔw ka nin bolomadεmεnni in kɔfε, sigidalamɔgɔw yεrε dama fana bε ka ɲɔgɔn bolomagεn..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 28 mars 2024 à 17:38

Dr Sogεli Kokala Mayiga, kalataw kunkan : «N’an ma fu siri basigibaliya dan na ka waati jan sɔrɔ, ka kalataw kε, o ye dalafɔ ye»

Minisiriɲεmɔgɔ Sogεli Kokala Mayiga ye politikimɔgɔw ka cidenw wele ntεnεndon minisiriɲεmɔgɔso la..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mercredi 27 mars 2024 à 16:59

Marisikalo tile 26 laɲεnamayali : Jamanakuntigi b’a ɲinin an ka fara ɲɔgɔn kan halibi Maliko la

Kolonεli Asimi Goyita ye nin wele in bila kunnafonidilaw ka ɲininkaliw kɔnɔna na, a kεlen kɔ ka jirifeere da seyidusuw taasibilayɔrɔ kan. A ye foli ni tanuni lase Maliden musoman ni cεman bεε ma, u ka muɲun ni sabali la gεlεyaw kɔrɔ.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mercredi 27 mars 2024 à 16:49

Teriyantolantan Mali ni Moritani cε : A bε ɲinin denmisεnw fε u k’u seko sεmεntiya

FIFA ka ntolantanw hukumu kɔnɔ, Mali y’a ka teriyantolantan fɔlɔ kε jumadon nεgε kanɲε 20 Marakεsi farikoloɲεnajεkεnε na Moritani fε. A kεra sεgεw bɔko fɔlɔ ye KANI Kɔnɔwari 2023 kɔfε, ni Eriki Seku Sεli ka cεdenw gosira karidefinali la Samaw fε 2-1 mɔɔnɔbɔ kɔnɔ..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 25 mars 2024 à 15:25

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.
S’abonner