Kupudimɔni U17 : Samatasεgε mankanw bε Jeda tile tan farifoni na

Mali Samatasεgε mankanw n’o ye U17 ye, olu bε Jeda Arabi Sawuditi jamana na kabini sibiri ɔkutɔburukalo tile 28 san 2023 tile 10 farifoni na. U b’u ka kupudimɔni tako 19nan labεnw na. O min bεna daminε nowanburukalo tile 10 ka se desanburukalo tile 02 ma san 2023 Ɛndonezi.

Par

Gansira mercredi 01 novembre 2023 à 11:56
Kupudimɔni U17 : Samatasεgε mankanw bε Jeda tile tan farifoni na

Jeda ye duguba filanan ye. A bε kɔgɔji bilenman da la Arabi Sawuditi jamana na. Lεrε 24 Samatasεgε mankanw selen kɔ yen, Femafuti ye ntolantanna 25 kofɔ, minnu donna degelikaramɔggɔ Sumayila Kulubali bolo. Jeda farifoni mana kuncε, mɔgɔ 21 bε ɲεnatɔmɔ, minnu bεna taa kupudimɔni kεnε kan Ɛndonezi. Maliden minnu tε ntolantan na jamana kɔkan, o hakε ye 21 y’u cεla. A tɔ 4 kε ntolantanw na kɔkan.

Sumayila Kulubali ka fɔ la, ntolantan sariya de bε jamana bεε wajibiya ni ntolantanna 21 ye kεnε kan. Nka, a k’u bε dabalitigεw la, min b’a to Ɛndonezi janjo ka se ka kε mɔgɔ 4 tɔ ɲεna. Ko a man di u ye k’u lasegin Bamakɔ tuguni Jeda farifoni bannen kɔfε.

Samatasεgε mankanw bεna teriyantolantanw kε Ni Ekatεri ani Arabi Sawuditi t
ɔn dɔw ye. U bεna u hakili sigi o teriyantolantanw fε, mɔgɔ kana jogin, ka gεlεya don baara tɔ la.

 

Samatasεgε mankanw ni Ekatεri bε ɲɔgɔn sɔrɔ tarata. Laɲinin ye ntolantannaw ka se ka sεbεkɔrɔ labεn u jɔyɔrɔ bε se ka bonya cogo min na u ka kupudimɔni in na.     


Hakililajigin na, Sumayila Kulubali ka cεdenw bε kulu B kɔnɔ. U ni Ɛsipaɲi, Kanada ani Uzubekisitan bε ɲɔgɔn kan yen. Mali bε tulon datigε ni Uzubekisitan ye nowanburukalo tile 10, sanni a ni Ɛsipaɲi ka ɲɔgɔn sɔrɔ nowanburukalo tile 13, ka kuluntolantan kuncε ni Kanada ye nowanburukalo tile 16 Surabaya farikoloɲεnajεkεnε na.

Jamana 24 de bε U17 kupudim
ɔni Ɛndonezi san 2023 janjo la ; Afiriki jamana 4 b’o la : Mali, Sεnεgali (o min ye Afiriki ŋana ye), Marɔku (o min ye Afiriki ŋana dankan ye) ani Burukina Faso. Jamana 24 ninnu tilalen don kulu 6 ye ; jamana naani b’a kelenna kɔnɔ. Jamana minnu mana kε jɔyɔrɔ fɔlɔ ye u ka kulu kɔnɔ, ka fara jɔyɔrɔ sabanan naani ɲumanw kan, olu de bε wicεmudefinali kε.

 

Jεnεba BAGAYƆKƆ

Dɔkala Yusufu JARA

 

Ntolanna 25

Jɔkɔlɔsilaw : Burama Kɔnε (Yeelen olympique), Janguinε Sidibe (Centre sportif de Bamako), Seriba Dunbiya (Centre sportif de Bamako).

K
ɔfεmɔgɔw : Usumani Sεnpara (Étoile du Mandé), Bayi Kulubali (Étoile du Mandé), Musa Tarawele (Centre sportif de Bamako), Gawusu Kɔnε (Yeelen olympique), Seku Kɔnε (Guidars FC), Isa Tarawele (Djoliba), Abudulayi Mayiga (Burgos club football, Espagne), Alasani Togola (Guidars FC), Suleyimani Sanɔgɔ (Yeelen olympique).


Cεmancεlam
ɔgɔw : Musa Masire Jɔpu (Guidars FC), Usumani Cεrɔ (ASB), Modiba Sisɔkɔ (Guidars FC), Bi Yuwan Z. Nene (Academy Right, Ghana), Anzi Marisiyali Tiya (AFE), Hamidu Makalu (Guidars FC).

 

Ɲεfεmɔgɔw : Ibarahimu Jara (Africa foot), Ibarahimu Kanate (AFE), Mahamudu Bari (Étoile du Mandé), Salifu Nowa Leyintu (Bethesda, Pays-Bas), Mamadu Dunbiya (AS Black star) Badara F. Tarawele (FC Metz), Usumani Jara (Génération foot).

DegelikaramɔgɔSumayila Kulubali  

Umaru SANKARE

Dɔkala Yusufu JARA

 

Dɔkala Yusufu Jara

Nin fana kalan : Mali : Filiya ye waati gεlεn ye musow bolo

Muso dɔw furucε mana fatu, jogo jugu suguya bεε dɔ bε tigε ka da u la sigi kɔnɔ. A caman bε bila u yεrε la denbaya doni tali la, u bε don baara suguya caman dafε. A dɔw yεrε bε wulikajɔ suguya bεε dɔ kε cε fatulen, walasa ka se ka don mɔgɔ tɔw la, ani ka se k’u ka baaraw.

Nin fana kalan : Mali : Denmisεn dɔ tora dɔlɔ nɔfεkεlε la baari kɔnɔ

Saya in kεra Bamakɔ komini 4nan kɔnɔ Hamudalayi. Dalamankan dɔ wulila minnikεla fila cε baari kɔnɔ, min labanna saya la. Kunnafoniw y’a jira, ko I.D ye K.T sɔgɔ ni buteliwalo ye a ka dɔlɔ tɔ nɔfε ; a ni tora o la..

Nin fana kalan : Mali : Gɔfεrεnaman b’a ɲinin yεrεkunkalifalaw fε, u ka kɔsegin Kidali

Kidali dugu bɔɔsilen kɔ kojugubakεlaw n’u dεmεnbaaw la Mali sɔrɔdasiw fε tarata tεmεnnen in, gɔfεrεnaman ye wele bila yεrεkunkalifala bεε ma, jamana kɔnɔ an’a kɔkan, u ka kɔsegin u ka so..

Nin fana kalan : Mali, kunnafoni kεlε kɔnɔ : Sahelijamanaw bε ka labεnw sabati

Ninnikεlaw, kunnafonidilaw, sannayεlεnkalandenw, gɔfεrεnaman tɔgɔla jɔyɔrɔbatigiw, mɔgɔ minnu tε politikitɔnw mɔgɔ ye, fεεrεko ɲεɲininni cakεda kɔkankow ni diɲε tɔnbaw cε koɲεnabɔ minisiriso la, o ye wele min da hakilijakabɔko la, u bεε y’o jaabi.

Nin fana kalan : Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Nin fana kalan : Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Tigi ka sεbεnniw

Mali : Filiya ye waati gεlεn ye musow bolo

Muso dɔw furucε mana fatu, jogo jugu suguya bεε dɔ bε tigε ka da u la sigi kɔnɔ. A caman bε bila u yεrε la denbaya doni tali la, u bε don baara suguya caman dafε. A dɔw yεrε bε wulikajɔ suguya bεε dɔ kε cε fatulen, walasa ka se ka don mɔgɔ tɔw la, ani ka se k’u ka baaraw kε.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:12

Mali : Denmisεn dɔ tora dɔlɔ nɔfεkεlε la baari kɔnɔ

Saya in kεra Bamakɔ komini 4nan kɔnɔ Hamudalayi. Dalamankan dɔ wulila minnikεla fila cε baari kɔnɔ, min labanna saya la. Kunnafoniw y’a jira, ko I.D ye K.T sɔgɔ ni buteliwalo ye a ka dɔlɔ tɔ nɔfε ; a ni tora o la..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:09

Mali : Gɔfεrεnaman b’a ɲinin yεrεkunkalifalaw fε, u ka kɔsegin Kidali

Kidali dugu bɔɔsilen kɔ kojugubakεlaw n’u dεmεnbaaw la Mali sɔrɔdasiw fε tarata tεmεnnen in, gɔfεrεnaman ye wele bila yεrεkunkalifala bεε ma, jamana kɔnɔ an’a kɔkan, u ka kɔsegin u ka so..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:07

Mali, kunnafoni kεlε kɔnɔ : Sahelijamanaw bε ka labεnw sabati

Ninnikεlaw, kunnafonidilaw, sannayεlεnkalandenw, gɔfεrεnaman tɔgɔla jɔyɔrɔbatigiw, mɔgɔ minnu tε politikitɔnw mɔgɔ ye, fεεrεko ɲεɲininni cakεda kɔkankow ni diɲε tɔnbaw cε koɲεnabɔ minisiriso la, o ye wele min da hakilijakabɔko la, u bεε y’o jaabi.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:02

Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié dimanche 19 novembre 2023 à 21:07

Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié dimanche 19 novembre 2023 à 21:07

Mali-Burukina Faso-UNHCR : Fura kuntaala jan bε ka ɲinin yεrεkunkalifalaw kɔsegincogo la

Maliden 36.372 ɲɔgɔnna bε yεrεkunkalifayɔrɔ la Burukina Faso. U kɔseginni Mali kɔnɔ, hakilijakabɔ kεra o kan Mali-Burukina Faso-UNHCR ka lajε 12nan senfε araba tεmεnnen in na Lotoliba dɔ kɔnɔ Bamakɔ..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié dimanche 19 novembre 2023 à 21:03

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.
S’abonner