Kupudimɔni U17 : Samatasεgε mankanw bε Jeda tile tan farifoni na

Mali Samatasεgε mankanw n’o ye U17 ye, olu bε Jeda Arabi Sawuditi jamana na kabini sibiri ɔkutɔburukalo tile 28 san 2023 tile 10 farifoni na. U b’u ka kupudimɔni tako 19nan labεnw na. O min bεna daminε nowanburukalo tile 10 ka se desanburukalo tile 02 ma san 2023 Ɛndonezi.

Par

Gansira mercredi 01 novembre 2023 à 11:56
Kupudimɔni U17 : Samatasεgε mankanw bε Jeda tile tan farifoni na

Jeda ye duguba filanan ye. A bε kɔgɔji bilenman da la Arabi Sawuditi jamana na. Lεrε 24 Samatasεgε mankanw selen kɔ yen, Femafuti ye ntolantanna 25 kofɔ, minnu donna degelikaramɔggɔ Sumayila Kulubali bolo. Jeda farifoni mana kuncε, mɔgɔ 21 bε ɲεnatɔmɔ, minnu bεna taa kupudimɔni kεnε kan Ɛndonezi. Maliden minnu tε ntolantan na jamana kɔkan, o hakε ye 21 y’u cεla. A tɔ 4 kε ntolantanw na kɔkan.

Sumayila Kulubali ka fɔ la, ntolantan sariya de bε jamana bεε wajibiya ni ntolantanna 21 ye kεnε kan. Nka, a k’u bε dabalitigεw la, min b’a to Ɛndonezi janjo ka se ka kε mɔgɔ 4 tɔ ɲεna. Ko a man di u ye k’u lasegin Bamakɔ tuguni Jeda farifoni bannen kɔfε.

Samatasεgε mankanw bεna teriyantolantanw kε Ni Ekatεri ani Arabi Sawuditi t
ɔn dɔw ye. U bεna u hakili sigi o teriyantolantanw fε, mɔgɔ kana jogin, ka gεlεya don baara tɔ la.

 

Samatasεgε mankanw ni Ekatεri bε ɲɔgɔn sɔrɔ tarata. Laɲinin ye ntolantannaw ka se ka sεbεkɔrɔ labεn u jɔyɔrɔ bε se ka bonya cogo min na u ka kupudimɔni in na.     


Hakililajigin na, Sumayila Kulubali ka cεdenw bε kulu B kɔnɔ. U ni Ɛsipaɲi, Kanada ani Uzubekisitan bε ɲɔgɔn kan yen. Mali bε tulon datigε ni Uzubekisitan ye nowanburukalo tile 10, sanni a ni Ɛsipaɲi ka ɲɔgɔn sɔrɔ nowanburukalo tile 13, ka kuluntolantan kuncε ni Kanada ye nowanburukalo tile 16 Surabaya farikoloɲεnajεkεnε na.

Jamana 24 de bε U17 kupudim
ɔni Ɛndonezi san 2023 janjo la ; Afiriki jamana 4 b’o la : Mali, Sεnεgali (o min ye Afiriki ŋana ye), Marɔku (o min ye Afiriki ŋana dankan ye) ani Burukina Faso. Jamana 24 ninnu tilalen don kulu 6 ye ; jamana naani b’a kelenna kɔnɔ. Jamana minnu mana kε jɔyɔrɔ fɔlɔ ye u ka kulu kɔnɔ, ka fara jɔyɔrɔ sabanan naani ɲumanw kan, olu de bε wicεmudefinali kε.

 

Jεnεba BAGAYƆKƆ

Dɔkala Yusufu JARA

 

Ntolanna 25

Jɔkɔlɔsilaw : Burama Kɔnε (Yeelen olympique), Janguinε Sidibe (Centre sportif de Bamako), Seriba Dunbiya (Centre sportif de Bamako).

K
ɔfεmɔgɔw : Usumani Sεnpara (Étoile du Mandé), Bayi Kulubali (Étoile du Mandé), Musa Tarawele (Centre sportif de Bamako), Gawusu Kɔnε (Yeelen olympique), Seku Kɔnε (Guidars FC), Isa Tarawele (Djoliba), Abudulayi Mayiga (Burgos club football, Espagne), Alasani Togola (Guidars FC), Suleyimani Sanɔgɔ (Yeelen olympique).


Cεmancεlam
ɔgɔw : Musa Masire Jɔpu (Guidars FC), Usumani Cεrɔ (ASB), Modiba Sisɔkɔ (Guidars FC), Bi Yuwan Z. Nene (Academy Right, Ghana), Anzi Marisiyali Tiya (AFE), Hamidu Makalu (Guidars FC).

 

Ɲεfεmɔgɔw : Ibarahimu Jara (Africa foot), Ibarahimu Kanate (AFE), Mahamudu Bari (Étoile du Mandé), Salifu Nowa Leyintu (Bethesda, Pays-Bas), Mamadu Dunbiya (AS Black star) Badara F. Tarawele (FC Metz), Usumani Jara (Génération foot).

DegelikaramɔgɔSumayila Kulubali  

Umaru SANKARE

Dɔkala Yusufu JARA

 

Dɔkala Yusufu Jara

Nin fana kalan : AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi.

Nin fana kalan : Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Nin fana kalan : Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Faso tɔgɔla sigikafɔba min daminεnen filε, o bεna kε sababu ye Malidenw ka kumaɲɔgɔnyaw kε u ni ɲɔgɔn cε ka furaw dajira gεlεya kofɔlenw na. A ka kan ka se ka hadamadenya juru caanin an cε, ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan ani ka na ni bεn kutaala jan ye..

Nin fana kalan : Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 .

Nin fana kalan : Baarakεlaw tɔgɔla don diɲε kɔnɔ : Laada labatora

San o san mεkalo tile 1lɔ ye baarakεlaw tɔgɔladon ye diɲε kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ, Mali baarakεlaw lafasatɔn minnu bε UNTM jεkuluba kɔnɔ, olu ye yεrεjirataama kε jamana ka yεrεmahɔrɔnya kεnεba kan. A kεra kεnε ye, min kɔrɔfɔw bolila hadamadenya basigili ni ɲεtaa laɲini.

Nin fana kalan : Kojugubakε kεlεli : Boli banna kojugubakεkulu « Daesh » kuntigi lakodɔnnenba Hugo bolo

Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεla Hugo faga Indelimani kεlεdaga la Gawo mara la. Kabini Mali y’a ŋaniya k’a mεru don Irisijamana na sɔrɔdasiko nasira la, an ka lakananbaaw b’a la ka sebaayaw sɔrɔ dɔrɔn kojugubakεlaw kan..

Tigi ka sεbεnniw

AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi Zenerali de birigadi Abudurahamani Tiyani bolo u k’u fεlaw di u kan, u ka lajε nata la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 mai 2024 à 15:39

Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 09 mai 2024 à 11:27

Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Faso tɔgɔla sigikafɔba min daminεnen filε, o bεna kε sababu ye Malidenw ka kumaɲɔgɔnyaw kε u ni ɲɔgɔn cε ka furaw dajira gεlεya kofɔlenw na. A ka kan ka se ka hadamadenya juru caanin an cε, ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan ani ka na ni bεn kutaala jan ye..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mercredi 08 mai 2024 à 12:36

Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 bɔrε ye d600 ye, nɔgɔ fin n’o ye angεrε DAP ye, o kg50 bɔrε ye dɔrɔmε ba saba ani kεmε duuru (d3 500) ye. Kɔɔri koloma kg1 bε minε sεnεkεlaw bolo d60 la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 06 mai 2024 à 11:08

Baarakεlaw tɔgɔla don diɲε kɔnɔ : Laada labatora

San o san mεkalo tile 1lɔ ye baarakεlaw tɔgɔladon ye diɲε kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ, Mali baarakεlaw lafasatɔn minnu bε UNTM jεkuluba kɔnɔ, olu ye yεrεjirataama kε jamana ka yεrεmahɔrɔnya kεnεba kan. A kεra kεnε ye, min kɔrɔfɔw bolila hadamadenya basigili ni ɲεtaa laɲininw kan.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 02 mai 2024 à 10:47

Kojugubakε kεlεli : Boli banna kojugubakεkulu « Daesh » kuntigi lakodɔnnenba Hugo bolo

Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεla Hugo faga Indelimani kεlεdaga la Gawo mara la. Kabini Mali y’a ŋaniya k’a mεru don Irisijamana na sɔrɔdasiko nasira la, an ka lakananbaaw b’a la ka sebaayaw sɔrɔ dɔrɔn kojugubakεlaw kan..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mardi 30 avril 2024 à 11:49

Mali baarakεlaw lafasatɔnba (UNTM) ka lajεba 14nan : Yakuba Katile sugandira san 5 kura kuntaala kama

UNTM biro kura mɔgɔ ye 53 ye. U ye lahidu ta, ko furakεcogo ani laɲinin minu kεra a ka sigikafɔw senfε, olu bεna kε sisinnan ye sarati kura in kɔnɔ.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 29 avril 2024 à 11:58

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.
S’abonner