Lafasali : UNTM bε ka nɔnabila labεn

Mali baarakεlaw lafasatɔnba (UNTM) sago don ka nɔnabilali boloda ni denmisεnw ye, denmisεn minnu lafaamuyara koɲuman lafasali la. O kεra lafasali tile saba kalan min kεra UNTM fε dɔgɔkun tεmεnnen in na « Burusi di tarawayi » la, o kɔrɔ ye. Kalan in ɲεsinna lafasali denmisεnw (CNJT) ma.

Par

Gansira mercredi 06 mars 2024 à 13:41
Lafasali : UNTM bε ka nɔnabila labεn

Kalan min kεra, a masalakun tun ye : «faso tɔgɔla denmisεn baarakεlaw ka komite bεna se ka biro ka baara kε ka ɲε i n’a fɔ UNTM b’a kε cogo min na wa ? Baara ɲεmɔgɔya tun bε UNTM ɲεmɔgɔba Yakuba Katile bolo. Faso tɔgɔla denmsiεn baarakεlaw ka komite ɲεmɔgɔ Mamadu B. Jakite tun b’a kεrεfε, ka fara tɔnden caman wεrεw kan. 

Yakuba Katile ye hakililajigin kε baara kεtaw kan kalan in sigili la senkan. Fεn min bε kɔlɔsi sisan fɔlɔ, o ye denmisεnw kεbaliya ye ka lafasali kεcogo kalanw sɔrɔ. Wa lafasali tε taa ko kεrεnkεrεnnen minnu kɔ, olu dɔnniya t’u la. O de ye gεlεya ye lafasalitɔn caman kɔnɔ. A labanna k’a jira, ko UNTM wajibiyara ka gεlεya caman furakε, minnu yεrε tun man kan ka kε a sendonko ye. O kɔfε UNTM sekeretεri zenerali y’a ka nisɔndiya jira lafasalitɔn denmisεnw kalanni na ; sabula k’o bε mɔgɔ kɔrɔw nɔnabilali nɔgɔya.

Yakuba Katile ka f
ɔ la, ni mɔgɔ sugandira ka kε lafasalikεla ye, doniba dara i kun. A b’i jεn fεn caman kɔ. A tε ɲε n'i m’a kalan kε, ka faamuyali kε, ka dusu ta ani ka baara kε kasɔrɔ i ma fεn bisigiya a kεli kunkɔrɔ. « CNJT » ɲεmɔgɔ ye foli lase UNTM sekeretεri zenerali ma a ka cεsiri la denmisεnw ka biro sigili la senkan. A y’a jira k’o sigikun tε dɔwεrε ye ka dɔ fara denmisεnw ka baara kεcogo ɲuman kan u ka lafasalitɔn kɔnɔ.

A bε dab
ɔ ka lafaamuyali kε lafasali kεcogo ɲuman kan, k’u labεn ka bila baarakεlaw lafasali kama ani ka denmisεnw kalan lafasali kεcogo ɲuman na u ka se k’u jɔyɔrɔ fa a ɲεma jamana yiriwali la, k’a sababu kε lafasalitɔn ye. O kεra dɔgɔkun tεmεnnen in kalan kun ye, ka « CNJT/UNTM » biro mɔgɔw ladɔnniya.

Mamadu B. Jakite y’a jira fana, ko kalan in musaka b
ɔbaa kεra u yεrε ka biro mɔgɔw ye. Kalanw bolila fεn minnu kan, o ye lafasali tɔndenya, « CNJ ni UNTM » sariyaw dɔnnakarili, diɲε baarako taabolobaw dɔnnakarili, sira minnu bε mɔgɔw cε baarako nasira la gɔfεrεnaman kunda ani kεnyεrεye kunda o sidɔnni. A kalansen dɔ fana kεra lajε kεcogo ɲuman tεmεnsiraw dɔnni, jεkabaara kεcogo dɔnni, hadamaden yiriwali ani jamaɲεmɔgɔya faamuyako ɲuman, ani kεrεnkεrεnnenya la, lafasalikεla ŋanaw ka dɔnniyaw falenni ɲɔgɔn cε.     

Cεjε DUNBIYA

Dɔkala Yusufu JARA

 

Dɔkala Yusufu Jara

Nin fana kalan : AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi.

Nin fana kalan : Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Nin fana kalan : Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Faso tɔgɔla sigikafɔba min daminεnen filε, o bεna kε sababu ye Malidenw ka kumaɲɔgɔnyaw kε u ni ɲɔgɔn cε ka furaw dajira gεlεya kofɔlenw na. A ka kan ka se ka hadamadenya juru caanin an cε, ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan ani ka na ni bεn kutaala jan ye..

Nin fana kalan : Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 .

Nin fana kalan : Baarakεlaw tɔgɔla don diɲε kɔnɔ : Laada labatora

San o san mεkalo tile 1lɔ ye baarakεlaw tɔgɔladon ye diɲε kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ, Mali baarakεlaw lafasatɔn minnu bε UNTM jεkuluba kɔnɔ, olu ye yεrεjirataama kε jamana ka yεrεmahɔrɔnya kεnεba kan. A kεra kεnε ye, min kɔrɔfɔw bolila hadamadenya basigili ni ɲεtaa laɲini.

Nin fana kalan : Kojugubakε kεlεli : Boli banna kojugubakεkulu « Daesh » kuntigi lakodɔnnenba Hugo bolo

Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεla Hugo faga Indelimani kεlεdaga la Gawo mara la. Kabini Mali y’a ŋaniya k’a mεru don Irisijamana na sɔrɔdasiko nasira la, an ka lakananbaaw b’a la ka sebaayaw sɔrɔ dɔrɔn kojugubakεlaw kan..

Tigi ka sεbεnniw

AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi Zenerali de birigadi Abudurahamani Tiyani bolo u k’u fεlaw di u kan, u ka lajε nata la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 mai 2024 à 15:39

Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 09 mai 2024 à 11:27

Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Faso tɔgɔla sigikafɔba min daminεnen filε, o bεna kε sababu ye Malidenw ka kumaɲɔgɔnyaw kε u ni ɲɔgɔn cε ka furaw dajira gεlεya kofɔlenw na. A ka kan ka se ka hadamadenya juru caanin an cε, ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan ani ka na ni bεn kutaala jan ye..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mercredi 08 mai 2024 à 12:36

Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 bɔrε ye d600 ye, nɔgɔ fin n’o ye angεrε DAP ye, o kg50 bɔrε ye dɔrɔmε ba saba ani kεmε duuru (d3 500) ye. Kɔɔri koloma kg1 bε minε sεnεkεlaw bolo d60 la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 06 mai 2024 à 11:08

Baarakεlaw tɔgɔla don diɲε kɔnɔ : Laada labatora

San o san mεkalo tile 1lɔ ye baarakεlaw tɔgɔladon ye diɲε kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ, Mali baarakεlaw lafasatɔn minnu bε UNTM jεkuluba kɔnɔ, olu ye yεrεjirataama kε jamana ka yεrεmahɔrɔnya kεnεba kan. A kεra kεnε ye, min kɔrɔfɔw bolila hadamadenya basigili ni ɲεtaa laɲininw kan.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 02 mai 2024 à 10:47

Kojugubakε kεlεli : Boli banna kojugubakεkulu « Daesh » kuntigi lakodɔnnenba Hugo bolo

Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεla Hugo faga Indelimani kεlεdaga la Gawo mara la. Kabini Mali y’a ŋaniya k’a mεru don Irisijamana na sɔrɔdasiko nasira la, an ka lakananbaaw b’a la ka sebaayaw sɔrɔ dɔrɔn kojugubakεlaw kan..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mardi 30 avril 2024 à 11:49

Mali baarakεlaw lafasatɔnba (UNTM) ka lajεba 14nan : Yakuba Katile sugandira san 5 kura kuntaala kama

UNTM biro kura mɔgɔ ye 53 ye. U ye lahidu ta, ko furakεcogo ani laɲinin minu kεra a ka sigikafɔw senfε, olu bεna kε sisinnan ye sarati kura in kɔnɔ.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 29 avril 2024 à 11:58

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.
S’abonner