MINUSIMA ka Malibilako bɛ loosolaasa la : wa Kidaliko bilama bɛ ka gɔfɛrɛnaman kamanagan

Mali ni jamana wɛrɛw cɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ni bolodiɲɔgɔnma minisiri Abudulayi JƆPU ye lajɛba dɔ ɲɛmɔgɔya kɛ, a ka cakɛda la, juma tɛmɛnen, ɔkutɔburukalo tile 8, 2023 san.

Par

Gansira mardi 17 octobre 2023 à 10:35
MINUSIMA ka Malibilako bɛ loosolaasa la : wa Kidaliko bilama bɛ ka gɔfɛrɛnaman kamanagan

Lajɛ in tun ɲɛsinnen bɛ kunnafonidi ma ka ɲɛsin jamana wɛrɛ lasigidenw ma minnu b’an fɛ yan Mali kɔnɔ. Diɲɛ tɔnba minnu b’an fɛ yan, olu ka cidenw fana tun welelen don a kɛnɛ kan, ka fara Mali gɔfɛrɛnaman minisiri damadɔ kan : mara ni desantaralizasɔn minisiri, Kolonɛli Abudulayi Mayiga, Kɛlɛbolow ni sɔrɔdasi kɔrɔw ka minisiri Kolonɛli Sajo Kamara ani  kunnafoniko minisiri, Alihamudu Agi IlIYƐNI.


Lajba in kuntilennaw tun ye hakilifalenfalenw ye ka ɲɛsin MINUSIMA taaliko ma ka bɔ Mali kɔnɔ, i n’a diɲɛ Tɔnba ONI/ONU tun ye boloda cogo min, ka kɛɲɛ n’a ka sariya N° 2690 ye.  Kidali bilama fana ye lajɛ in dakunba dɔ ye.
MINUSIMA ka Mali bilaliko bɛ loosolaasa la, kasɔrɔ furuncɛlafanga ɲɛmɔgɔw sigilen b’a kan ko san 2023 desanburukalo 31 man kan ka majɛ abada.Wa MINUSIMA dagayɔrɔ kɔrɔw, olu ka kan ka latɛmɛ Mali sɔrɔdasiw ma u taalen kɔ.


Bɛn kɛra min kan, o ye k’a fɔ ko MINUSIMA taali ka kan ka ɲɛmajɔ, k’a lakana ani k’a kow bolo don ɲɔgɔn bolo koɲuman, bɛnbaliya fosi kana bɔ a la.
Minisiri JƆPU y’a da diɲɛ Mɔgɔba welelen ninnu tulo kan, u ka kɛ seere ye, k’a dɔn ko kow bolodara cogo min wa u tɛ ka ɲɛnabɔ o cogoya la dɛ, wa Mali dun b’a fɛ a ka dugukolo fan tan ni naani ka kɛ a ta ye sanni kalataw ka daminɛ. MINUSIMA dagayɔrɔw fana ka latɛmɛ Mali finitigiw ma.
Kɛlɛbolo minnu bɛ ka Mali kɛlɛ ani terorisiw n’olu ye kojugibakɛlaw ye, olu wulilen bɛ ko fo u ka u niyɔrɔ sɔrɔ nin ko ninnu na. O de y’u ka wulikajɔw bonya tile fila in na ka ɲɛsin Mali sɔrɔdasiw ma ani ka ɲɛsin Mali jamanaden  gansanw ma. U m’o jɔjugu ɲɔgɔn fila fili ji la fɔlɔ, Minisiri JƆPU ka fɔ la.


Jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira senkan MINUSIMA ka taali labɛnni kama, tiɲɛ na, o y’a baara kɛ, o de y’a to ni baara kun fɔlɔw ɲɛna. Nk’a a ko selen Kidali dakun na, baaraw kɛra birisaɲaami ye. Mali sɔrɔdasiw dagayɔrɔ minɛnen don banbaganciw fɛ. MINUSIMA ka kan k’a dagayɔrɔ min labila ni Mali sɔrɔdasiw ka kan k’o yɔrɔ minɛ, banbaganciw ɲɛ b’o la.  O baara in dun tɛ baara nɔgɔn ye. Mali sɔrɔdasiw ka kan ka MINUSIMA sɔrɔdsiw ka bɔli kɔlɔsi. U ka maramafɛn juguw labɔcogo k’o kɔlɔsi, minnu tɛ makoɲɛ, olu ka kan ka latiɲɛ kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛna. Kɛlɛkɛmɔbiliw n’u ɲɔgɔnnaw, olu labɔli n’u taayɔrɔ, o bɛɛ ka kan ka kɔlɔsi Mali sɔrɔdasiw fɛ, ONI/ONU ka sariya 2690 in ka fɔ la.  Nin si ma sirasɔrɔ fɔlɔ.


Mali sɔrɔdasiw kundalen bɛ Kidali kan nka u ma don fɔlɔ. Kow ɲagaminen bɛ cogo min, mɔgɔ t’a dɔn a bɛna ɲɛnabɔ cogo min wa jɔn bɛn’a ɲɛnabɔ fana ? Abudulayi JƆPU ye nin bɛɛ ɲɛfɔ diɲɛ mɔgɔba welelenw ye lajɛba in kɛnɛ kan.
Kidaliko in bɛ cogo min na bi, Ala ka ji suma bɔn a kan. N’o tɛ, n’a ma ɲɛ min kɔ, a n’a kɛ o ye. Ala k’a kisi o ma.


Namori Kuyatɛ, Mahamadu Kɔnta

Dɔkala Yusufu Jara

Nin fana kalan : AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi.

Nin fana kalan : Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Nin fana kalan : Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Faso tɔgɔla sigikafɔba min daminεnen filε, o bεna kε sababu ye Malidenw ka kumaɲɔgɔnyaw kε u ni ɲɔgɔn cε ka furaw dajira gεlεya kofɔlenw na. A ka kan ka se ka hadamadenya juru caanin an cε, ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan ani ka na ni bεn kutaala jan ye..

Nin fana kalan : Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 .

Nin fana kalan : Baarakεlaw tɔgɔla don diɲε kɔnɔ : Laada labatora

San o san mεkalo tile 1lɔ ye baarakεlaw tɔgɔladon ye diɲε kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ, Mali baarakεlaw lafasatɔn minnu bε UNTM jεkuluba kɔnɔ, olu ye yεrεjirataama kε jamana ka yεrεmahɔrɔnya kεnεba kan. A kεra kεnε ye, min kɔrɔfɔw bolila hadamadenya basigili ni ɲεtaa laɲini.

Nin fana kalan : Kojugubakε kεlεli : Boli banna kojugubakεkulu « Daesh » kuntigi lakodɔnnenba Hugo bolo

Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεla Hugo faga Indelimani kεlεdaga la Gawo mara la. Kabini Mali y’a ŋaniya k’a mεru don Irisijamana na sɔrɔdasiko nasira la, an ka lakananbaaw b’a la ka sebaayaw sɔrɔ dɔrɔn kojugubakεlaw kan..

Tigi ka sεbεnniw

AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi Zenerali de birigadi Abudurahamani Tiyani bolo u k’u fεlaw di u kan, u ka lajε nata la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 mai 2024 à 15:39

Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 09 mai 2024 à 11:27

Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Faso tɔgɔla sigikafɔba min daminεnen filε, o bεna kε sababu ye Malidenw ka kumaɲɔgɔnyaw kε u ni ɲɔgɔn cε ka furaw dajira gεlεya kofɔlenw na. A ka kan ka se ka hadamadenya juru caanin an cε, ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan ani ka na ni bεn kutaala jan ye..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mercredi 08 mai 2024 à 12:36

Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 bɔrε ye d600 ye, nɔgɔ fin n’o ye angεrε DAP ye, o kg50 bɔrε ye dɔrɔmε ba saba ani kεmε duuru (d3 500) ye. Kɔɔri koloma kg1 bε minε sεnεkεlaw bolo d60 la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 06 mai 2024 à 11:08

Baarakεlaw tɔgɔla don diɲε kɔnɔ : Laada labatora

San o san mεkalo tile 1lɔ ye baarakεlaw tɔgɔladon ye diɲε kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ, Mali baarakεlaw lafasatɔn minnu bε UNTM jεkuluba kɔnɔ, olu ye yεrεjirataama kε jamana ka yεrεmahɔrɔnya kεnεba kan. A kεra kεnε ye, min kɔrɔfɔw bolila hadamadenya basigili ni ɲεtaa laɲininw kan.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 02 mai 2024 à 10:47

Kojugubakε kεlεli : Boli banna kojugubakεkulu « Daesh » kuntigi lakodɔnnenba Hugo bolo

Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεla Hugo faga Indelimani kεlεdaga la Gawo mara la. Kabini Mali y’a ŋaniya k’a mεru don Irisijamana na sɔrɔdasiko nasira la, an ka lakananbaaw b’a la ka sebaayaw sɔrɔ dɔrɔn kojugubakεlaw kan..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mardi 30 avril 2024 à 11:49

Mali baarakεlaw lafasatɔnba (UNTM) ka lajεba 14nan : Yakuba Katile sugandira san 5 kura kuntaala kama

UNTM biro kura mɔgɔ ye 53 ye. U ye lahidu ta, ko furakεcogo ani laɲinin minu kεra a ka sigikafɔw senfε, olu bεna kε sisinnan ye sarati kura in kɔnɔ.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 29 avril 2024 à 11:58

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.
S’abonner