Basikεti kupudimali : Sitadimaliyεn ye sebaaya fila sɔrɔ

Sitadimaliyεn musomanninw kεra ŋana ye o tε tεmεn dɔgɔkun kelen kan fɔlɔ. A cεmanninw n’a musomanninw kεlen filε ka basikεti kupudimali fana ta sibiridon ɔkutɔburukalo tile 28 san 2023 Salamatu Mayiga tɔgɔla farikoloɲεnajεkεnε na. A fɔlɔ tun b’u ni Joliba cε. U y’o gosi 74 ni 60. A filanan tun b’u ni Ereyali cε. U y’o gosi 78 ni 65. San 2023 kεra san duman ye Sitadimaliyεn cεmanninw n’a musomanninw bolo.

Par

Gansira mardi 31 octobre 2023 à 11:20
Basikεti kupudimali : Sitadimaliyεn ye sebaaya fila sɔrɔ

San fooricogo ɲεna Sitadimaliyεn bolo. Sibiridon ɔkutɔburukalo tile 28 san 2023 Salamatu Mayiga tɔgɔla farikoloɲεnajεkεnε na, Sitadimaliyεn cεmanninw an’a musomanninw ye basikεti kupudimali ta, ŋanaya sɔrɔlen kɔfε. A musomanninw ye Joliba taw gosi 74 ni 60. Jεnεba Sangare kelen ye kuru 17 don, ka kε kupu in kurudonna ŋana ye. Sitadimaliyεn cεmanninw fana y’u wasa don Ereyali taw la 78 ni 65.

Kasɔrɔ Joliba tun b’a la k’a firifiri kosεbε kow daminε na. O tako fɔlɔ kuncεra Joliba ka sebaaya la 13 ni 11. Nka Sitadimaliyεn labanna ka sira tunun u la o kɔfε, k’a sababu kε Jεnεba Sangare, Elizabεti Kamite Dabo ani Fatumata Tarawele ka wulikajɔw fanga bonya ye, ka yεlεma don kow la. Sitadimaliyεn ye kuru 22 sɔrɔ ka Joliba to kuru 13 la. Sεgεnnafiɲεbɔ y’a sɔrɔ Sitadimaliyεn ka 33 Joliba ka 26.

O kɔfε Jεnεba Sangare y’a ka kuru hakε dafa 17 la, Elizabεti Kamite dabo y’a ta dafa 14 na. Joliba dɔnko bεε banna. Tulon da tora u la 74 ni60.  Sitadimaliyεn degelikaramɔgɔ Sori Jakite y’a ka nisɔndiya jira kεnε kan. A k’u ka san laɲinin sabatira : n’o ye ŋanaya ani kupudimali sɔrɔli ye. A ye foli ni tanuni lase a ka musomanninw ma.

Joliba degelikaramɔgɔ Musa Jibi Dawu jɔra a gosili kɔrɔ, ka foli di Sitadimaliyεn mɔgɔw ma u ka sebaaya la. A labanna k’a ka mosomanninw fo u ka cεsiri la ; ko don bεε ŋana si man ca. A k’u wulicogo tun ɲεna, nka kow labancogo de ma ɲε u bolo.

Musomanniw tilalen ɲɔgɔn na, a da sera cεmanninw ma. Sitadimaliyεn cεmannin ŋanaw ni Ereyali cεmanninw ye ɲɔgɔn sɔrɔ. O kow daminεna fana na, Ereyali tun bε ɲεfε 17 ni 15 ani 35 ni 33 ; nka sεgεnnafiɲεbɔ kɔfε, Sitadimaliyεn yεlεmana u kan : 52 ni 42 ani 78 ni 65. Tulon kuncεra o kan Sitadimaliyεn ka sebaaya la.

Kaba Kantε min ye Sitadimaliyεn degelikaramɔɔ ye, a ye foli ni tanuni lase a ka cεdenw ma kupu fila sɔrɔli la san kelen kɔnɔ. Ereyali kεra jɔyɔrɔ 4nan ye ŋanaɲinin na. A labanna k’a fasa fili ka se kupudimali finali ma. O b’a jira k’u ka degelikaramɔgɔ Zumana Kulubali ka kan ka fo. Mɔgɔ dan de y’i garijεgε ye.

Sitadimaliyεn musomanninw an’a cεmanninw ka tɔn kelenna jansanna ni sefawari miliyɔn fila ye, ka Joliba ni Ereyali taw jansan ni miliyɔn kelen-kelen ye. Finali fila in ɲεmɔgɔya tun bε denmisεnya ni farikoloɲεmɔgɔ minisiri Abudulu Kasimu Ibarahimu Fɔnba ka ɲεsin fasoden ɲuman dilanni fasodenya kalan ma, ale bolo. Mali basikεtiko tɔnba (FMBB) ɲεmɔgɔba Mεtiri Zankulodi Sidibe tun b’a kεnε kan.

San 2022-2023 janjo kuncεra ni Sitadimaliyεn ka tɔn fila ka sebaaya ye. N’o ye Mali ŋanaya an’a kupudimali sɔrɔli ye. Labεnw de bεna kε sa, ka san 2023-2024 janjow makɔnɔ

Bubakari CƐRƆ

Dɔkala Yusufu JARA

 

Dɔkala Yusufu Jara

Nin fana kalan : AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi.

Nin fana kalan : Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Nin fana kalan : Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Faso tɔgɔla sigikafɔba min daminεnen filε, o bεna kε sababu ye Malidenw ka kumaɲɔgɔnyaw kε u ni ɲɔgɔn cε ka furaw dajira gεlεya kofɔlenw na. A ka kan ka se ka hadamadenya juru caanin an cε, ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan ani ka na ni bεn kutaala jan ye..

Nin fana kalan : Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 .

Nin fana kalan : Baarakεlaw tɔgɔla don diɲε kɔnɔ : Laada labatora

San o san mεkalo tile 1lɔ ye baarakεlaw tɔgɔladon ye diɲε kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ, Mali baarakεlaw lafasatɔn minnu bε UNTM jεkuluba kɔnɔ, olu ye yεrεjirataama kε jamana ka yεrεmahɔrɔnya kεnεba kan. A kεra kεnε ye, min kɔrɔfɔw bolila hadamadenya basigili ni ɲεtaa laɲini.

Nin fana kalan : Kojugubakε kεlεli : Boli banna kojugubakεkulu « Daesh » kuntigi lakodɔnnenba Hugo bolo

Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεla Hugo faga Indelimani kεlεdaga la Gawo mara la. Kabini Mali y’a ŋaniya k’a mεru don Irisijamana na sɔrɔdasiko nasira la, an ka lakananbaaw b’a la ka sebaayaw sɔrɔ dɔrɔn kojugubakεlaw kan..

Tigi ka sεbεnniw

AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi Zenerali de birigadi Abudurahamani Tiyani bolo u k’u fεlaw di u kan, u ka lajε nata la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 mai 2024 à 15:39

Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 09 mai 2024 à 11:27

Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Faso tɔgɔla sigikafɔba min daminεnen filε, o bεna kε sababu ye Malidenw ka kumaɲɔgɔnyaw kε u ni ɲɔgɔn cε ka furaw dajira gεlεya kofɔlenw na. A ka kan ka se ka hadamadenya juru caanin an cε, ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan ani ka na ni bεn kutaala jan ye..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mercredi 08 mai 2024 à 12:36

Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 bɔrε ye d600 ye, nɔgɔ fin n’o ye angεrε DAP ye, o kg50 bɔrε ye dɔrɔmε ba saba ani kεmε duuru (d3 500) ye. Kɔɔri koloma kg1 bε minε sεnεkεlaw bolo d60 la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 06 mai 2024 à 11:08

Baarakεlaw tɔgɔla don diɲε kɔnɔ : Laada labatora

San o san mεkalo tile 1lɔ ye baarakεlaw tɔgɔladon ye diɲε kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ, Mali baarakεlaw lafasatɔn minnu bε UNTM jεkuluba kɔnɔ, olu ye yεrεjirataama kε jamana ka yεrεmahɔrɔnya kεnεba kan. A kεra kεnε ye, min kɔrɔfɔw bolila hadamadenya basigili ni ɲεtaa laɲininw kan.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 02 mai 2024 à 10:47

Kojugubakε kεlεli : Boli banna kojugubakεkulu « Daesh » kuntigi lakodɔnnenba Hugo bolo

Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεla Hugo faga Indelimani kεlεdaga la Gawo mara la. Kabini Mali y’a ŋaniya k’a mεru don Irisijamana na sɔrɔdasiko nasira la, an ka lakananbaaw b’a la ka sebaayaw sɔrɔ dɔrɔn kojugubakεlaw kan..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mardi 30 avril 2024 à 11:49

Mali baarakεlaw lafasatɔnba (UNTM) ka lajεba 14nan : Yakuba Katile sugandira san 5 kura kuntaala kama

UNTM biro kura mɔgɔ ye 53 ye. U ye lahidu ta, ko furakεcogo ani laɲinin minu kεra a ka sigikafɔw senfε, olu bεna kε sisinnan ye sarati kura in kɔnɔ.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 29 avril 2024 à 11:58

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.
S’abonner