Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ.

Par

Gansira dimanche 19 novembre 2023 à 21:07
Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Denmisεnw ka sɔrɔdasiya diyagoyalama kalndenklu 4nan kalandenw kun donna Mali darapo kɔrɔ kunun. U ye kalo wɔɔrɔ kε kalan in na, sanni u bolo ka don foroba baara la. Furancεlafaga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita y’u bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε, zeni militεri kεlεbolo 34nan dagayɔrɔ kεnεba kan.


Bulonba kuntigi Kolonεli Maliki Jawu, minisiriɲεmɔgɔ Dr Sogεli Kokala Mayiga ani minisiri caman wεrεw, i n’a fɔ denmisεnya ni farikoloɲεnajε minisiri ka ɲεsin fasoden dilanni ani fasodenɲumanya jɔli ma Abudulu Kasimu Ibarahimu Fɔnba, Sɔrɔdasi ɲεmɔgɔw, ani lasigiden minnu b’an ka jamana kɔnɔ, olu tun b’a kεnε kan. Kalandenkulu 4nan in dafara ni kalandenkulu 3nan mɔgɔ minnu tun ma kalan in sɔrɔ. 


Lujuratɔw, karamɔgɔ-ɲininnikεlaw ani kiiriko sεgεsεgεbaaw don. U ye kalan in daminε awirilikalo tile 25 san 2023 Bafo sɔrɔdasikalanyɔrɔ la. Denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan ɲεmɔgɔba ka fɔ la, denmisεn ninnu ye kεlε fεεrεw, dugukolo cogoya, kεlεminεn suguyaw sidɔnni, muguci degeli, sɔrɔdasiya sariyaw ani basigi sabaticogo sɔrɔdasiya kɔnɔ, u y’o kalanw kε. U kalanna fasodenɲumanya taabolow fana na, faso lakodɔnni, a kanu an’a lafasali tilennenya kɔnɔ, o kalanw yεrε kεra u kun.


Kolonεli Cεmɔkɔ Kamara y’a jira ko denmisεn ninnu kalanna nin fεn o fεn na, u kiimεna a kelenna kan, k’a dɔn min ka faamuya danna yɔrɔ min na. Wa u kalanna ka kεɲε ni furancεlafanga jamanakuntigi ka laɲininw ye, a ye minnu kε sεbεn ye ka di denmisεnw ka sɔrɔdasiya diyagoyalama kalanyɔrɔ ɲεmɔgɔsoba ma. N’o ye ka fasoden ɲumanw sɔrɔ, dan tε minnu ka fasokanu na, n’u labεnnen don ka faso ka wele jaabi sanga ni waati bεε la.


Denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalanyɔrɔ (SNJ) ɲεmɔgɔba y’a jira k’u tun ye laɲinin dɔw dajira fasoden ɲuman dilanni baaraw sabatili kama. O dɔ ye u ka ɲεmɔgɔsoba kura jɔli tufaden fɔlɔ dali ani kalanyɔrɔw jɔli ye. Olu waleyali sera k’a to yεlεma ɲuman ka se ka don ɲεmɔgɔsoba baarakεcogo la. A ka fɔ la, kalan min foorila sisan, o y’a nafa dɔ ye.


Denmisεnya ni farikoloɲεnajε minisiri ka ɲεsin fasoden dilanni ani fasoden ɲuman jɔli ma, o ye ɲεfɔli kε segin kεli ma denmisεnw ka sɔrɔdasiya diyagoyalama ma san 30 a jɔlen kɔfε. A kun ye ka fasodenɲumanya miiriya don denmisεnw kun na u ka baara kεtaw kɔnɔ. Kolonεli Asimi Goyita ye ŋaniya siri san 2022 marisikalo tile 31, k’a jira ko mɔgɔ fεn o fεn talen kuranin don gɔfεrεnaman ani sigidaw tɔgɔla baaraw la, a bεε ka sɔrɔdasiya kalan kε sanni u k’u ka baaraw daminε.


Abudulu Kasimu Ibarahimu Fɔnba y’a jira, ko jamanakuntigi y’o ŋaniya min siri, nafaba b’o la an ka jamana marali siratigε la. A b’a to baarakεla faamuyalenbaw, kunnafoninenw, minnu bε se k’u disi da Mali jɔli baaraw la ni fasokanu ye jamana ka se ka yiriwa. Kεrεnkεrεnnenya la, ka hadamadenya sabatili cakεda bajuw baaraw kε a ɲεma sigidalamɔgɔw ka lafiya kama jamana fan bεε fε. A ye foli ni tanuni lase furancεlafanga ma kalan in sabatili waleyaw bilali la bolo kan.


Minisiri Fɔnba tun y’a jira a ka kɔrɔfɔ daminε na, ko nin lajε in kεra a waati la ; sabula ko fanga bε jε de la. Malidenw wasalen don ni sɔrɔdasiw ye, ka da u ka se sɔrɔw kan jamana kunmabɔli kεlεdagaw la. A labanna k’a ɲinin kalanden kura bɔtɔ ninnu fε, u ye dɔnniya minnu sɔrɔ, u k’u waleya a ɲεma faso ye.


Jamanakuntigi ye laseli min kε kunnafonidilaw ye, a y’a jira ko kɔrɔba bε nin lajε in na. A ko layidu min tara san 2021 o tiimεni don. O layidu tiimεni kɔfε, denmisεnw ka fasokanu jirali don. Nin kalo wɔɔrɔ kalan muɲunni gɔfεrεnaman ani sigidaw tɔgɔla baarakεla kuraw fε, a bε dɔ fara u ka fasodenɲumanya waleyaw kan jamana lakanniko la. Kalandenkulu 4nan in bɔli bεnna ni sɔrɔdasiw ka sebaaya sɔrɔliw ye kεlεdagaw la. A labanna ka foli ni tanuni di fasojama ma u ka muɲun ni sabali la, ka to sɔrɔdasiw kɔ, k’u senkɔrɔmadon u ka kεtaw la.


Hakililajigin na, Basiru Gindo de kεra kalanden ŋana ye nin kalandenkulu 4nan in na. Ale jirala jamanakuntigi la sanni u ka wuli ka mununmunun k’u yεrε jira kulu ni kulu. Mɔgɔ minnu ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kε ka tεmεn, olu ka jεkulu (Ama-SNJ) mɔgɔ dɔw fana mununmununna u nɔfε. Olu ɲεmɔgɔya tun bε Bubu Jalo bolo, min ye damakasili kε denmisεnw ka sɔrɔdasiya diyagoyalama ɲεtaako la.


Umaru JAKITE

Dɔkala Yusufu Jara

Nin fana kalan : Kuluba : Jamanakuntigi ye AES nafoloko minisiri saba bisimila

Kolonɛli Asimi Goyita ye hakilila falen kɛ n’a ka dunanw ye numerikiko nafaw kan. A ye laadilikanw fana di u ma, sanni a k’a jira u la, ko AES jamanakuntigi bɛɛ ka senkɔrɔmadon bɛ ka taa u ma.

Nin fana kalan : Kuluba : Jamanakuntigi ye AES nafoloko minisiri saba bisimila

Kolonɛli Asimi Goyita ye hakilila falen kɛ n’a ka dunanw ye numerikiko nafaw kan. A ye laadilikanw fana di u ma, sanni a k’a jira u la, ko AES jamanakuntigi bɛɛ ka senkɔrɔmadon bɛ ka taa u ma.

Nin fana kalan : AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi.

Nin fana kalan : Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Nin fana kalan : Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Faso tɔgɔla sigikafɔba min daminεnen filε, o bεna kε sababu ye Malidenw ka kumaɲɔgɔnyaw kε u ni ɲɔgɔn cε ka furaw dajira gεlεya kofɔlenw na. A ka kan ka se ka hadamadenya juru caanin an cε, ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan ani ka na ni bεn kutaala jan ye..

Nin fana kalan : Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 .

Tigi ka sεbεnniw

Kuluba : Jamanakuntigi ye AES nafoloko minisiri saba bisimila

Kolonɛli Asimi Goyita ye hakilila falen kɛ n’a ka dunanw ye numerikiko nafaw kan. A ye laadilikanw fana di u ma, sanni a k’a jira u la, ko AES jamanakuntigi bɛɛ ka senkɔrɔmadon bɛ ka taa u ma.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 01 juillet 2024 à 14:34

Kuluba : Jamanakuntigi ye AES nafoloko minisiri saba bisimila

Kolonɛli Asimi Goyita ye hakilila falen kɛ n’a ka dunanw ye numerikiko nafaw kan. A ye laadilikanw fana di u ma, sanni a k’a jira u la, ko AES jamanakuntigi bɛɛ ka senkɔrɔmadon bɛ ka taa u ma.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 01 juillet 2024 à 14:29

AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi Zenerali de birigadi Abudurahamani Tiyani bolo u k’u fεlaw di u kan, u ka lajε nata la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 mai 2024 à 15:39

Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 09 mai 2024 à 11:27

Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Faso tɔgɔla sigikafɔba min daminεnen filε, o bεna kε sababu ye Malidenw ka kumaɲɔgɔnyaw kε u ni ɲɔgɔn cε ka furaw dajira gεlεya kofɔlenw na. A ka kan ka se ka hadamadenya juru caanin an cε, ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan ani ka na ni bεn kutaala jan ye..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mercredi 08 mai 2024 à 12:36

Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 bɔrε ye d600 ye, nɔgɔ fin n’o ye angεrε DAP ye, o kg50 bɔrε ye dɔrɔmε ba saba ani kεmε duuru (d3 500) ye. Kɔɔri koloma kg1 bε minε sεnεkεlaw bolo d60 la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 06 mai 2024 à 11:08

Baarakεlaw tɔgɔla don diɲε kɔnɔ : Laada labatora

San o san mεkalo tile 1lɔ ye baarakεlaw tɔgɔladon ye diɲε kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ, Mali baarakεlaw lafasatɔn minnu bε UNTM jεkuluba kɔnɔ, olu ye yεrεjirataama kε jamana ka yεrεmahɔrɔnya kεnεba kan. A kεra kεnε ye, min kɔrɔfɔw bolila hadamadenya basigili ni ɲεtaa laɲininw kan.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 02 mai 2024 à 10:47

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.
S’abonner