Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ.

Par

Gansira dimanche 19 novembre 2023 à 21:07
Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Denmisεnw ka sɔrɔdasiya diyagoyalama kalndenklu 4nan kalandenw kun donna Mali darapo kɔrɔ kunun. U ye kalo wɔɔrɔ kε kalan in na, sanni u bolo ka don foroba baara la. Furancεlafaga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita y’u bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε, zeni militεri kεlεbolo 34nan dagayɔrɔ kεnεba kan.


Bulonba kuntigi Kolonεli Maliki Jawu, minisiriɲεmɔgɔ Dr Sogεli Kokala Mayiga ani minisiri caman wεrεw, i n’a fɔ denmisεnya ni farikoloɲεnajε minisiri ka ɲεsin fasoden dilanni ani fasodenɲumanya jɔli ma Abudulu Kasimu Ibarahimu Fɔnba, Sɔrɔdasi ɲεmɔgɔw, ani lasigiden minnu b’an ka jamana kɔnɔ, olu tun b’a kεnε kan. Kalandenkulu 4nan in dafara ni kalandenkulu 3nan mɔgɔ minnu tun ma kalan in sɔrɔ. 


Lujuratɔw, karamɔgɔ-ɲininnikεlaw ani kiiriko sεgεsεgεbaaw don. U ye kalan in daminε awirilikalo tile 25 san 2023 Bafo sɔrɔdasikalanyɔrɔ la. Denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan ɲεmɔgɔba ka fɔ la, denmisεn ninnu ye kεlε fεεrεw, dugukolo cogoya, kεlεminεn suguyaw sidɔnni, muguci degeli, sɔrɔdasiya sariyaw ani basigi sabaticogo sɔrɔdasiya kɔnɔ, u y’o kalanw kε. U kalanna fasodenɲumanya taabolow fana na, faso lakodɔnni, a kanu an’a lafasali tilennenya kɔnɔ, o kalanw yεrε kεra u kun.


Kolonεli Cεmɔkɔ Kamara y’a jira ko denmisεn ninnu kalanna nin fεn o fεn na, u kiimεna a kelenna kan, k’a dɔn min ka faamuya danna yɔrɔ min na. Wa u kalanna ka kεɲε ni furancεlafanga jamanakuntigi ka laɲininw ye, a ye minnu kε sεbεn ye ka di denmisεnw ka sɔrɔdasiya diyagoyalama kalanyɔrɔ ɲεmɔgɔsoba ma. N’o ye ka fasoden ɲumanw sɔrɔ, dan tε minnu ka fasokanu na, n’u labεnnen don ka faso ka wele jaabi sanga ni waati bεε la.


Denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalanyɔrɔ (SNJ) ɲεmɔgɔba y’a jira k’u tun ye laɲinin dɔw dajira fasoden ɲuman dilanni baaraw sabatili kama. O dɔ ye u ka ɲεmɔgɔsoba kura jɔli tufaden fɔlɔ dali ani kalanyɔrɔw jɔli ye. Olu waleyali sera k’a to yεlεma ɲuman ka se ka don ɲεmɔgɔsoba baarakεcogo la. A ka fɔ la, kalan min foorila sisan, o y’a nafa dɔ ye.


Denmisεnya ni farikoloɲεnajε minisiri ka ɲεsin fasoden dilanni ani fasoden ɲuman jɔli ma, o ye ɲεfɔli kε segin kεli ma denmisεnw ka sɔrɔdasiya diyagoyalama ma san 30 a jɔlen kɔfε. A kun ye ka fasodenɲumanya miiriya don denmisεnw kun na u ka baara kεtaw kɔnɔ. Kolonεli Asimi Goyita ye ŋaniya siri san 2022 marisikalo tile 31, k’a jira ko mɔgɔ fεn o fεn talen kuranin don gɔfεrεnaman ani sigidaw tɔgɔla baaraw la, a bεε ka sɔrɔdasiya kalan kε sanni u k’u ka baaraw daminε.


Abudulu Kasimu Ibarahimu Fɔnba y’a jira, ko jamanakuntigi y’o ŋaniya min siri, nafaba b’o la an ka jamana marali siratigε la. A b’a to baarakεla faamuyalenbaw, kunnafoninenw, minnu bε se k’u disi da Mali jɔli baaraw la ni fasokanu ye jamana ka se ka yiriwa. Kεrεnkεrεnnenya la, ka hadamadenya sabatili cakεda bajuw baaraw kε a ɲεma sigidalamɔgɔw ka lafiya kama jamana fan bεε fε. A ye foli ni tanuni lase furancεlafanga ma kalan in sabatili waleyaw bilali la bolo kan.


Minisiri Fɔnba tun y’a jira a ka kɔrɔfɔ daminε na, ko nin lajε in kεra a waati la ; sabula ko fanga bε jε de la. Malidenw wasalen don ni sɔrɔdasiw ye, ka da u ka se sɔrɔw kan jamana kunmabɔli kεlεdagaw la. A labanna k’a ɲinin kalanden kura bɔtɔ ninnu fε, u ye dɔnniya minnu sɔrɔ, u k’u waleya a ɲεma faso ye.


Jamanakuntigi ye laseli min kε kunnafonidilaw ye, a y’a jira ko kɔrɔba bε nin lajε in na. A ko layidu min tara san 2021 o tiimεni don. O layidu tiimεni kɔfε, denmisεnw ka fasokanu jirali don. Nin kalo wɔɔrɔ kalan muɲunni gɔfεrεnaman ani sigidaw tɔgɔla baarakεla kuraw fε, a bε dɔ fara u ka fasodenɲumanya waleyaw kan jamana lakanniko la. Kalandenkulu 4nan in bɔli bεnna ni sɔrɔdasiw ka sebaaya sɔrɔliw ye kεlεdagaw la. A labanna ka foli ni tanuni di fasojama ma u ka muɲun ni sabali la, ka to sɔrɔdasiw kɔ, k’u senkɔrɔmadon u ka kεtaw la.


Hakililajigin na, Basiru Gindo de kεra kalanden ŋana ye nin kalandenkulu 4nan in na. Ale jirala jamanakuntigi la sanni u ka wuli ka mununmunun k’u yεrε jira kulu ni kulu. Mɔgɔ minnu ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kε ka tεmεn, olu ka jεkulu (Ama-SNJ) mɔgɔ dɔw fana mununmununna u nɔfε. Olu ɲεmɔgɔya tun bε Bubu Jalo bolo, min ye damakasili kε denmisεnw ka sɔrɔdasiya diyagoyalama ɲεtaako la.


Umaru JAKITE

Dɔkala Yusufu Jara

Nin fana kalan : Mali : Filiya ye waati gεlεn ye musow bolo

Muso dɔw furucε mana fatu, jogo jugu suguya bεε dɔ bε tigε ka da u la sigi kɔnɔ. A caman bε bila u yεrε la denbaya doni tali la, u bε don baara suguya caman dafε. A dɔw yεrε bε wulikajɔ suguya bεε dɔ kε cε fatulen, walasa ka se ka don mɔgɔ tɔw la, ani ka se k’u ka baaraw.

Nin fana kalan : Mali : Denmisεn dɔ tora dɔlɔ nɔfεkεlε la baari kɔnɔ

Saya in kεra Bamakɔ komini 4nan kɔnɔ Hamudalayi. Dalamankan dɔ wulila minnikεla fila cε baari kɔnɔ, min labanna saya la. Kunnafoniw y’a jira, ko I.D ye K.T sɔgɔ ni buteliwalo ye a ka dɔlɔ tɔ nɔfε ; a ni tora o la..

Nin fana kalan : Mali : Gɔfεrεnaman b’a ɲinin yεrεkunkalifalaw fε, u ka kɔsegin Kidali

Kidali dugu bɔɔsilen kɔ kojugubakεlaw n’u dεmεnbaaw la Mali sɔrɔdasiw fε tarata tεmεnnen in, gɔfεrεnaman ye wele bila yεrεkunkalifala bεε ma, jamana kɔnɔ an’a kɔkan, u ka kɔsegin u ka so..

Nin fana kalan : Mali, kunnafoni kεlε kɔnɔ : Sahelijamanaw bε ka labεnw sabati

Ninnikεlaw, kunnafonidilaw, sannayεlεnkalandenw, gɔfεrεnaman tɔgɔla jɔyɔrɔbatigiw, mɔgɔ minnu tε politikitɔnw mɔgɔ ye, fεεrεko ɲεɲininni cakεda kɔkankow ni diɲε tɔnbaw cε koɲεnabɔ minisiriso la, o ye wele min da hakilijakabɔko la, u bεε y’o jaabi.

Nin fana kalan : Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Nin fana kalan : Mali-Burukina Faso-UNHCR : Fura kuntaala jan bε ka ɲinin yεrεkunkalifalaw kɔsegincogo la

Maliden 36.372 ɲɔgɔnna bε yεrεkunkalifayɔrɔ la Burukina Faso. U kɔseginni Mali kɔnɔ, hakilijakabɔ kεra o kan Mali-Burukina Faso-UNHCR ka lajε 12nan senfε araba tεmεnnen in na Lotoliba dɔ kɔnɔ Bamakɔ..

Tigi ka sεbεnniw

Mali : Filiya ye waati gεlεn ye musow bolo

Muso dɔw furucε mana fatu, jogo jugu suguya bεε dɔ bε tigε ka da u la sigi kɔnɔ. A caman bε bila u yεrε la denbaya doni tali la, u bε don baara suguya caman dafε. A dɔw yεrε bε wulikajɔ suguya bεε dɔ kε cε fatulen, walasa ka se ka don mɔgɔ tɔw la, ani ka se k’u ka baaraw kε.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:12

Mali : Denmisεn dɔ tora dɔlɔ nɔfεkεlε la baari kɔnɔ

Saya in kεra Bamakɔ komini 4nan kɔnɔ Hamudalayi. Dalamankan dɔ wulila minnikεla fila cε baari kɔnɔ, min labanna saya la. Kunnafoniw y’a jira, ko I.D ye K.T sɔgɔ ni buteliwalo ye a ka dɔlɔ tɔ nɔfε ; a ni tora o la..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:09

Mali : Gɔfεrεnaman b’a ɲinin yεrεkunkalifalaw fε, u ka kɔsegin Kidali

Kidali dugu bɔɔsilen kɔ kojugubakεlaw n’u dεmεnbaaw la Mali sɔrɔdasiw fε tarata tεmεnnen in, gɔfεrεnaman ye wele bila yεrεkunkalifala bεε ma, jamana kɔnɔ an’a kɔkan, u ka kɔsegin u ka so..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:07

Mali, kunnafoni kεlε kɔnɔ : Sahelijamanaw bε ka labεnw sabati

Ninnikεlaw, kunnafonidilaw, sannayεlεnkalandenw, gɔfεrεnaman tɔgɔla jɔyɔrɔbatigiw, mɔgɔ minnu tε politikitɔnw mɔgɔ ye, fεεrεko ɲεɲininni cakεda kɔkankow ni diɲε tɔnbaw cε koɲεnabɔ minisiriso la, o ye wele min da hakilijakabɔko la, u bεε y’o jaabi.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:02

Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié dimanche 19 novembre 2023 à 21:07

Mali-Burukina Faso-UNHCR : Fura kuntaala jan bε ka ɲinin yεrεkunkalifalaw kɔsegincogo la

Maliden 36.372 ɲɔgɔnna bε yεrεkunkalifayɔrɔ la Burukina Faso. U kɔseginni Mali kɔnɔ, hakilijakabɔ kεra o kan Mali-Burukina Faso-UNHCR ka lajε 12nan senfε araba tεmεnnen in na Lotoliba dɔ kɔnɔ Bamakɔ..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié dimanche 19 novembre 2023 à 21:03

Mali, Kidali bɔɔsilen kɔ kojugubakεlaw la : Gɔfεrεnaman ni bulonba ye foli di sɔrɔdasiw ma

Gɔfεrεnaman ye taasibila kε ka ɲεsin mɔgɔw ma, minnu ni tora kεlεw la, ani k’a jira ko a tεna kojugubakε kεlε ɲɔngirin fiyewu, ni jugu ma ban jamana kɔnɔ. O sira kelen fε, bulonba y’a ɲinin Maliden bεε fε, an ka ɲɔgɔn bolo minε, ka to sɔrɔdasiw kɔ k’u senkɔrɔmadon.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 16 novembre 2023 à 11:45

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.
S’abonner