Segu Ofisiri : suman tɔni 155.582 sɔrɔla ɲinan

Segu Ofisiri y’a jira k’a ye suman tɔni 155.582 sɔrɔ ɲinan sεnεfεn suguya bεε faralen ɲɔgɔn kan. Jigi tun dalen bε tɔni 203.532,15 sɔrɔli kan ; nka a sera ka 85,37% sɔrɔ o la.

Par

Gansira jeudi 07 mars 2024 à 11:17
Segu Ofisiri : suman tɔni 155.582 sɔrɔla ɲinan

Malokaama tɔni hakε min sɔrɔla, o kεra tɔni 84.429,22 ye, jigi tun dalen bε tɔni 115.721 de sɔrɔli kan. O ye 72,96% sɔrɔlen y’o la. Nin jate ninnu lasera bεnkan 10nan Gɔfεrεnaman/ODRS/Sεnεkεlaw cε kɔlɔsili ni kiimεnikulu ka san 3nan lajε senfε ; n’o ye san 2021-2023 ye. Lajε in kεra alamisa feburuyekalo tile 29 san 2024 Ofisiri yεrε ka lajεkεso kɔnɔ. Kɔlɔsili ni kiimεnikulu ɲεmɔgɔba Bureyima Gindo, Ofisiri ɲεmɔgɔba kura Amede Kamate, ka fara ɲεmɔgɔ caman wεrεw kan, nin bεε tun bε kεnε kan.

Nin kiimεni in ɲεsinna san 2024 sεnεkεsan ma ; o min daminεna waati ɲuman na nafoloko ni hadamadenya kɔnɔ. Sabula a y’a sɔrɔ suman caman sɔrɔla k’a sababu kε sanji nacogo ye ka ba fa. O kεra sababu ye ji sera ka ladon maloforow kɔnɔ ni wasa ye san 2022 sεnεkεsan kɔnɔ. Sεnεkεsan 2023 sanjiko kεra wasa ye ka da ba fali kan.

Nka jiba ye foro d
ɔw tiɲε. Sanjiba b’o la , ani ji min yεrε walangatara ka don forow kɔnɔ. A sɔrɔla ji donbaliya fana fε foro dɔw kɔnɔ, ani ji balali ka taa ka bɔ forow kɔnɔ.

Walasa ka se k’o tiɲεniw kɔlɔlɔ dɔgɔya, ORS n’a jεɲɔgɔnw ye baara dɔw kε ka kεɲε ni bεnkan kɔnɔko ye.

Forow labεnni bɔra a dafε ka da yɔrɔw nafaw kan, jibolisiraw fana ladonni kεra o cogo la, ka sεnεkεyɔrɔw lasɔrɔli nɔgɔya, ka yεlεma ɲuman don baaraw kεcogo la ni baarakεminεn nafamaw ye. Sinsin kεra sεnε kuntaala jan nafama fana waleyali kan, ka dɔ fara sekow kan baara fεεrεko ani labεnw cogoya la ka ɲεsin sεnεkεlaw ni bilasiralikεlaw ma, ka nafasɔrɔbaaraw yiriwa ani ka yεlεma ɲuman don mara kεcogo la ORS kɔnɔ.

Dεmεn min
ɲεsinna sεnε ma, o dɔ kεra angεrε tɔni 2.147,54 dili ye tɔni 7.451 ɲininnen na, malosi tɔni 40 dili tiɲεni tun donna sεnεkεla minnu kun olu ma bolomadεmεn ye ORS fε, malosi tɔni 130 dili ani kabasi tɔni 1 dili dunkafa sabatili baarabolodalen Afiriki tilebinyanfan fε (PRSA), o hukumu kɔnɔ. Wari min donna baaraw dafε o bεnna sefawari miliyɔn 488.009.400 ma ; kasɔrɔ jigi tun bε miliyari 1,085 kan. Min sɔrɔla o bεnna 44,98% ma laɲinin na.

ORS yεrε sera ka sefawari miliy
ɔn 543.009.400 sɔrɔ. Miliyɔn 496.197.200 taara musaka dafε o la. Jigi tun bε wari sɔrɔta minnu kan (jisɔngɔ ni wari sɔrɔta wεrεw) o tun ye miliyɔn 672.037 600 ye san 2021-2023 bεnkan sira fε. O wari ninnu taara jobolisiraw labεnni, sow jɔli, baarakεla talenw kasosaraw, baara kεtaw musakali ani tiɲεni donna sεnεkεla minnu kun, olu dafε, Bureyima Gindo ka fɔ la.

Wariko ni nafoloko minisiri t
ɔgɔ la, Gindo ye foli lase ORS ɲεmɔgɔba kɔrɔ Salifu Sanɔgɔ ma. O bolo bɔra baara la k’a sababu kε si kɔrɔbayali ye. A ye foli fana lase ɲεmɔgɔba kura Amede Kamate fana ma. O ɲεmɔgɔba kura in y’a jira, ko disidako minnu bε yen sisan, o ye dɔ farali ye bilasiralikεlaw fanga kan ani forow labεnni. O siratigε la, a ye poroze kura dɔ kofɔ ORS ni jεɲɔgɔnw cε, i n’a fɔ Afiriki tilebinyanfan banki ka ɲεsin yiriwali ma (BOAD), Silamεdiinε banki ka ɲεsin yiriwali ma (BID) ani Afiriki banki ka ɲεsin yiriwali ma (BAD). Laɲinin ye ka se ka foro taari caman labεn ba fila furancε la. O b’a to caman ka se ka fara ORS ka sɔrɔ kan.

Aminata Dindi SISƆKƆ

Dɔkala Yusufu JARA

 

Dɔkala Yusufu Jara

Nin fana kalan : AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi.

Nin fana kalan : Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Nin fana kalan : Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Faso tɔgɔla sigikafɔba min daminεnen filε, o bεna kε sababu ye Malidenw ka kumaɲɔgɔnyaw kε u ni ɲɔgɔn cε ka furaw dajira gεlεya kofɔlenw na. A ka kan ka se ka hadamadenya juru caanin an cε, ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan ani ka na ni bεn kutaala jan ye..

Nin fana kalan : Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 .

Nin fana kalan : Baarakεlaw tɔgɔla don diɲε kɔnɔ : Laada labatora

San o san mεkalo tile 1lɔ ye baarakεlaw tɔgɔladon ye diɲε kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ, Mali baarakεlaw lafasatɔn minnu bε UNTM jεkuluba kɔnɔ, olu ye yεrεjirataama kε jamana ka yεrεmahɔrɔnya kεnεba kan. A kεra kεnε ye, min kɔrɔfɔw bolila hadamadenya basigili ni ɲεtaa laɲini.

Nin fana kalan : Kojugubakε kεlεli : Boli banna kojugubakεkulu « Daesh » kuntigi lakodɔnnenba Hugo bolo

Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεla Hugo faga Indelimani kεlεdaga la Gawo mara la. Kabini Mali y’a ŋaniya k’a mεru don Irisijamana na sɔrɔdasiko nasira la, an ka lakananbaaw b’a la ka sebaayaw sɔrɔ dɔrɔn kojugubakεlaw kan..

Tigi ka sεbεnniw

AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi Zenerali de birigadi Abudurahamani Tiyani bolo u k’u fεlaw di u kan, u ka lajε nata la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 mai 2024 à 15:39

Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 09 mai 2024 à 11:27

Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Faso tɔgɔla sigikafɔba min daminεnen filε, o bεna kε sababu ye Malidenw ka kumaɲɔgɔnyaw kε u ni ɲɔgɔn cε ka furaw dajira gεlεya kofɔlenw na. A ka kan ka se ka hadamadenya juru caanin an cε, ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan ani ka na ni bεn kutaala jan ye..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mercredi 08 mai 2024 à 12:36

Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 bɔrε ye d600 ye, nɔgɔ fin n’o ye angεrε DAP ye, o kg50 bɔrε ye dɔrɔmε ba saba ani kεmε duuru (d3 500) ye. Kɔɔri koloma kg1 bε minε sεnεkεlaw bolo d60 la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 06 mai 2024 à 11:08

Baarakεlaw tɔgɔla don diɲε kɔnɔ : Laada labatora

San o san mεkalo tile 1lɔ ye baarakεlaw tɔgɔladon ye diɲε kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ, Mali baarakεlaw lafasatɔn minnu bε UNTM jεkuluba kɔnɔ, olu ye yεrεjirataama kε jamana ka yεrεmahɔrɔnya kεnεba kan. A kεra kεnε ye, min kɔrɔfɔw bolila hadamadenya basigili ni ɲεtaa laɲininw kan.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 02 mai 2024 à 10:47

Kojugubakε kεlεli : Boli banna kojugubakεkulu « Daesh » kuntigi lakodɔnnenba Hugo bolo

Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεla Hugo faga Indelimani kεlεdaga la Gawo mara la. Kabini Mali y’a ŋaniya k’a mεru don Irisijamana na sɔrɔdasiko nasira la, an ka lakananbaaw b’a la ka sebaayaw sɔrɔ dɔrɔn kojugubakεlaw kan..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mardi 30 avril 2024 à 11:49

Mali baarakεlaw lafasatɔnba (UNTM) ka lajεba 14nan : Yakuba Katile sugandira san 5 kura kuntaala kama

UNTM biro kura mɔgɔ ye 53 ye. U ye lahidu ta, ko furakεcogo ani laɲinin minu kεra a ka sigikafɔw senfε, olu bεna kε sisinnan ye sarati kura in kɔnɔ.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 29 avril 2024 à 11:58

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.
S’abonner