DIƝΕ

Nizεri : Faransi labanna ka don a ka lasigiden an’a ka sɔrɔdasiw taali dafε ka bɔ Ɲame

Yiriwali siraba bɛ ka siɲɛ Siniwajamana fɛ jamana bɛɛ bɛ se ka boli min kan