Fasokanw Mali kɔnɔ : Jεkulu MA.FA.LA bε k’a sinsin kunnafoniko cakεdaw kan a lakodɔnni na

Kunnafonidilajε in kolabεnnaw ka forobafoto

Par

Gansira lundi 13 novembre 2023 à 12:14
Fasokanw Mali kɔnɔ : Jεkulu MA.FA.LA bε k’a sinsin kunnafoniko cakεdaw kan a lakodɔnni na

MA.FA.LA n’o ye Mali Fasokanw Layiriwalitɔn fɔcogo daɲε surun ye, tɔn kura don, min sigira senkan san 2023 awirilikalo la, fasokanw yiriwali kama Mali kɔnɔ. Walasa ka se ka jama kunnafoni ani k’a lafaamuya a ka baara kεtaw kan, a kolabεnnaw ye kunnafonidilajε kε sibiri nowanburukalo tile 11 san 2023 DNAFLA kɔrɔ lajεkεso kɔnɔ. A ɲεmɔgɔya tun bε tɔn in ɲεmɔgɔba Salifu Sora bolo. Kunnafonidi cakεda 20 ni kɔ de tun b’a kεnε kan. Jεkulu NKO tɔnden caman, ka fara fasokanw ɲεtaa tigilamɔgɔ lakodɔnnenba fila kan, Sumana Kanε ni CNR-ENF ɲεmɔgɔba kɔrɔ don ani kεnε in denfa, Musa Jabi ni Karanta ɲεmɔgɔba kɔrɔ don ani kεnε in denba nɔnabila.

Kεnε in sigira jεkulu MA.FA.LA kolabεnnaw fε, ka kunnafonidi ni lafaamuyali kε ni masalakun dɔw walanwalanni ye, gεlεya minnu bε fasokanw yiriwali la, o gεlεyaw furakεcogo ani ka laɲinin dɔw fana dajira.

Baara daminεna ni Mali fasa dali ye Bamanankan na. Abudulayi Abu Kulubali ye poyi min sεbεn Bamanankan na, o kalanna ka tugu o la. O poyi tun bε Mali fasoanw kan. Kumaɲɔgɔyaw kεra o kɔfε mɔgɔ kεrεnkεrεnnenw fε, k’a kuncε ni ɲininkali-jaabiw ye.

Kumaɲɔgɔnya fɔlɔ masalakun tun ye « baara minnu kεra fasokanko la k’a ta Mali ka yεrεmahɔrɔnya la, ka se bi ma ». O masalakun in walanwalanna Karamɔgɔ Musa Jabi fε. A fɔlɔla ka foli ni tanuni lase cεw ni musow ma, minnu kɔnna ka fasokanw yiriwali baaraw daminε. Ka sɔrɔ k’a faranfasiya, ko Ala n’an hinεna jamanakuntigi kɔrɔ Modibo Keyita la, o hami kεra k’a sinsin fasokanw kan jamana yiriwali la. Kan naani de tara fɔlɔ k’olu sεbεn : Bamanankan, Fulakan, Kɔrɔbɔrɔkan ani Tamasεkikan.

An bε don min na, desantaralizasɔn sεbεkɔrɔ warala. Jamana marayɔrɔw, a sεrεkiliw an’a kominiw cayara. Balikukalansow dayεlεla, ka sariyaw sigi kanko la. Jamana sigikafɔba (ANR) laɲininw dɔ kεra, ko ka Maliden bεε kalan yanni san duuru nata cε. Baarakεminεnw sɔrɔla ɲεtaa kama. Gafe hakε dɔgɔya n’a ta bεε fasokanw na, Maliden miliyɔn 2 sera ka kalan balikukalan sira fε.

O balikukalan bε kε balikukalansow kɔnɔ, jεkuluw kɔnɔ ani mɔgɔw b’a ɲinin u ka kalan u ka so. Sisan yεrε balikukalan bε ka kε erezo sosiyow kan. Musa Jabi ka fɔ la, Kuba jamana ye misali ɲuman ye balikukalanko la. Olu b’a kε tele la jama bε faamuyaba sɔrɔ a la. O de kosɔn mɔgɔ kalanbali ka dɔgɔ Kuba jamana kan. Kan fila bε Kanada : Tubabukan ani Angilεkan ye. Gafe o gafe mana bɔ nin kan dɔ la kelen na, u bε sin k’a bayεlεma yɔrɔnin kelen kan dɔ in na, walasa k’a kunnafoni carinni sennateliya.

Ɲεtaaw n’u ta bεε fasokanko la, gεlεyaw bε yen. Lozisiyεli ɲεnama bε yen Tubabukan ni Angilεkan ani kan sure caman bayεlεmani kama uni ɲɔgɔn cε ; nka a t’o cogo la fasokanko la. Gafe minnu sεbεnnen don kan surew la, u bayεlεmani y’a damana baara ye fasokanw na. O sεbεn suguyaw ka ca, nka bayεlεmanikεla faamuyalenba hakε man ca.

Fasokanw labaarali gεlεya dɔ ye daɲεgafe jɔnjɔn ntanya ye, min daɲεw ye sεbεncogo kelen pe ye. O de bε ka bayεlεmani baara gεlεya a kεbaaw bolo ; fɔcogow tε kelen ye. Mansin kelen min bε sεbεndilan kama DNAFLA kɔrɔ tɔgɔ la, o kɔrɔla. Gafe sεbεnnen ka ca, nka u ma labεn ka kε gafe ɲεnamaw e fɔlɔ k’a sababu dɔ kε u masakantanya ye.

Gafe dɔw yεrε bɔlen don, olu kunnafoni ma carin sira lakodɔnnenbaw fε. Gafefeereyɔrɔbaw ni feerelikεla misεnninw fana b’u kun don gafew kɔrɔ, u bε nafa sɔrɔ minnu sannifeere la ; mɔgɔw tε girin gafew kan, minnu sεbεnnen don fasokanw na.

A fɔlen don san 2023 zuluyekalo tile 22 sariyasunba kɔnɔ, ko fasokanw kεra forobakanw ye, ka Tubabukan kε baarakεkan ye. A ɲuman ye cεsiri fanga ka bonya ka taa fε, min b’a to fasokanw bε se k’o jɔyɔrɔ fila in ta Mali kɔnɔ. Hali o bε sira ɲuman kan ; sabula sigidaw la baara bε kε fasokanw na ; sεbεnw de bε dilan halibi Tubabukan na.

Ɲinε ma kε Karamɔgɔ Musa Jabi ka fɔlen min kɔ, o ye ko jamana ye lajεba min kε san 2008 kɔnɔ fasokanw kalanni kan lakɔliw la, ko DNENFL-LN sigira senkan o kɔfε. O ye kalanko cakεda ye, min ɲεsinnen bε fasokanw kalanni ma lakɔliw la.

Kumaɲɔgɔnya filanan kεra Karamɔgɔ Sumana Kanε fε. O fana da sera kumakεla fɔlɔ ka gεlεya kofɔlen ma. A ka fɔ la, kan b’a fɔbaa de nafa. Mɔgɔ b’a balo sɔrɔ kan min na, a bε tugu o de kɔ k’o lafasa. Gafefeereyɔrɔw bε u ka wari don gafew la, u b’a dɔn ko sanbaa bε sɔrɔ minnu na. A ka kuma nafamayɔrɔ dɔ fana kεra k’a ɲinin jεkulu NKO tɔndenw fε, u ka muɲun ka sabali, ka ji sumanin k’u koliji la. Sumana Kanε y’a jira ko ale yεrε bε cεsiri la fasokanw ɲεtaako la a san 38 ye ɲinan ye. O siratigε la, a tε se ka sɔn ka fara mɔgɔ kan o cogo la ten, ɲεtaa min sɔrɔla kaban, k’o kε ji la fasokanw sεbεncogo kama.

O jεkulu NKO tɔndenw tun y’a gεlεya fasokanw ɲεtaa baara kεbaaw ma, u ka wuli k’u jɔ ka fara ɲɔgɔn kan, jεkulu kεrεnkεrεnnen min sigira senkan n’a bε ka fasokanw labεncogo an’u labaaracogo senkɔrɔma donni sariyaw filiw latilen an bε waati min na, k’a gεlεya o ma, a ka fasokanw bila u ka hakε dafalen kɔnɔ ; n’o ye k’u kε forobakanw ye ani k’u kε baarakεkanw ye Mali kɔnɔ sisan bεε. Kuma dɔ tε sin ka fɔ, nka a bε sidɔn, laɲinin dɔ ye ka NKO sεbεnni ta, ka API da kεrεfε fasokanw sεbεnni na ; sabula ko Irisiw, Siniwaw, Larabuw… fana y’o de kε. Ko olu y’u ka siginidenw ni jatedenw dilan u yεrε ka kanw kama. An b’aw ladɔnniya, ko « API » daɲε dafalen ye Alifabe fonetiki εntεrinasiyonali » ye. Fasokanw bε ka sεbεn n’o siginindenw ye, o t’olu fεko ye.

Jεkulu MA.FA.LA ɲεmɔgɔba ka kumaɲɔgɔnya bolila « denmisεnw jɔrɔ kan fasokanw layiriwali la ». A y’a jira, ko ni denmisεnw y’u banba ni sεbε sira ye, u bε se ka yεlεma don bεnkanw na hεrε sɔrɔli siratigε la sini mɔgɔw ye. Denmisεnw bε se k’o kε ni jεkuluw sigili ye senkan yεlεmani kama.

Salifu sora da sera MA.FA.LA ka laɲininw, a ka gεlεya kɔlɔsilenw, u furakεcogo dabali tigεlenw ani u ka laɲinin kεrεnkεrεnnenw ma. O gεlεya kofɔlenw ye duuru ye : Minnu ɲεsinnen bε fasokanw ɲεaa ma, olu yεrε tε ka baara kε ni fasokanw ye ; jamana kolatigεlaw sago tε u denw ka taa lakɔliw la, fasokanw bε kalan minnu na ; kalanbilaw kiimεni minnu bε kε, fasokanw tε kiimε ; fasokanw yiriwali baara kεbaaw tε dabolo ɲuman kan ; ani gafe nafama hakε ka dɔgɔ kosεbε fasokanw na.

MA.FA.LA ye furakεcogo 12 dantigε a ka gεlεya kɔlɔsilenw na ; o dɔw ye minisiriso kεrεnkεrεnnen sigili ye senkan ka ɲεsin fasokanw kalanni ma a ɲεma lakɔliw la an’u labaarali foroba cakεdaw la, baarakεyɔrɔw tɔgɔw sεbnni u da la fasokanw na, ani pilaki minnu bε turu sirakun na, olu tɔgɔw sεbεnni fasokanw na.

Jεkulu in ka laɲinin dajiralenw na, a bε sinsin min kan kosεbε, o ye fasokanw yiriwabaaw ka sɔn ka fara ɲɔgɔn kan, ka fasokan kelen sugandi Mali kan 13 sεbεnnenw cεla, ka kε Mali forobakan ye. N’o de kεra jamana ɲεmɔgɔw bε sɔrɔ ka dabali tigε o kan kεli la Mali baarakεkan ye. O b’an hakili jigin Sεki Anta Jɔpu ka kuma dɔ la ; a ko « jamana si tε se ka yiriwa walikan kan, fo n’a sɔrɔla o jamanaden bεε yεlεmana ka k’o kan in fɔbaa ye ».

Dɔkala Yusufu JARA   

Dɔkala Yusufu Jara

Nin fana kalan : Mali : Filiya ye waati gεlεn ye musow bolo

Muso dɔw furucε mana fatu, jogo jugu suguya bεε dɔ bε tigε ka da u la sigi kɔnɔ. A caman bε bila u yεrε la denbaya doni tali la, u bε don baara suguya caman dafε. A dɔw yεrε bε wulikajɔ suguya bεε dɔ kε cε fatulen, walasa ka se ka don mɔgɔ tɔw la, ani ka se k’u ka baaraw.

Nin fana kalan : Mali : Denmisεn dɔ tora dɔlɔ nɔfεkεlε la baari kɔnɔ

Saya in kεra Bamakɔ komini 4nan kɔnɔ Hamudalayi. Dalamankan dɔ wulila minnikεla fila cε baari kɔnɔ, min labanna saya la. Kunnafoniw y’a jira, ko I.D ye K.T sɔgɔ ni buteliwalo ye a ka dɔlɔ tɔ nɔfε ; a ni tora o la..

Nin fana kalan : Mali : Gɔfεrεnaman b’a ɲinin yεrεkunkalifalaw fε, u ka kɔsegin Kidali

Kidali dugu bɔɔsilen kɔ kojugubakεlaw n’u dεmεnbaaw la Mali sɔrɔdasiw fε tarata tεmεnnen in, gɔfεrεnaman ye wele bila yεrεkunkalifala bεε ma, jamana kɔnɔ an’a kɔkan, u ka kɔsegin u ka so..

Nin fana kalan : Mali, kunnafoni kεlε kɔnɔ : Sahelijamanaw bε ka labεnw sabati

Ninnikεlaw, kunnafonidilaw, sannayεlεnkalandenw, gɔfεrεnaman tɔgɔla jɔyɔrɔbatigiw, mɔgɔ minnu tε politikitɔnw mɔgɔ ye, fεεrεko ɲεɲininni cakεda kɔkankow ni diɲε tɔnbaw cε koɲεnabɔ minisiriso la, o ye wele min da hakilijakabɔko la, u bεε y’o jaabi.

Nin fana kalan : Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Nin fana kalan : Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Tigi ka sεbεnniw

Mali : Filiya ye waati gεlεn ye musow bolo

Muso dɔw furucε mana fatu, jogo jugu suguya bεε dɔ bε tigε ka da u la sigi kɔnɔ. A caman bε bila u yεrε la denbaya doni tali la, u bε don baara suguya caman dafε. A dɔw yεrε bε wulikajɔ suguya bεε dɔ kε cε fatulen, walasa ka se ka don mɔgɔ tɔw la, ani ka se k’u ka baaraw kε.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:12

Mali : Denmisεn dɔ tora dɔlɔ nɔfεkεlε la baari kɔnɔ

Saya in kεra Bamakɔ komini 4nan kɔnɔ Hamudalayi. Dalamankan dɔ wulila minnikεla fila cε baari kɔnɔ, min labanna saya la. Kunnafoniw y’a jira, ko I.D ye K.T sɔgɔ ni buteliwalo ye a ka dɔlɔ tɔ nɔfε ; a ni tora o la..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:09

Mali : Gɔfεrεnaman b’a ɲinin yεrεkunkalifalaw fε, u ka kɔsegin Kidali

Kidali dugu bɔɔsilen kɔ kojugubakεlaw n’u dεmεnbaaw la Mali sɔrɔdasiw fε tarata tεmεnnen in, gɔfεrεnaman ye wele bila yεrεkunkalifala bεε ma, jamana kɔnɔ an’a kɔkan, u ka kɔsegin u ka so..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:07

Mali, kunnafoni kεlε kɔnɔ : Sahelijamanaw bε ka labεnw sabati

Ninnikεlaw, kunnafonidilaw, sannayεlεnkalandenw, gɔfεrεnaman tɔgɔla jɔyɔrɔbatigiw, mɔgɔ minnu tε politikitɔnw mɔgɔ ye, fεεrεko ɲεɲininni cakεda kɔkankow ni diɲε tɔnbaw cε koɲεnabɔ minisiriso la, o ye wele min da hakilijakabɔko la, u bεε y’o jaabi.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:02

Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié dimanche 19 novembre 2023 à 21:07

Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié dimanche 19 novembre 2023 à 21:07

Mali-Burukina Faso-UNHCR : Fura kuntaala jan bε ka ɲinin yεrεkunkalifalaw kɔsegincogo la

Maliden 36.372 ɲɔgɔnna bε yεrεkunkalifayɔrɔ la Burukina Faso. U kɔseginni Mali kɔnɔ, hakilijakabɔ kεra o kan Mali-Burukina Faso-UNHCR ka lajε 12nan senfε araba tεmεnnen in na Lotoliba dɔ kɔnɔ Bamakɔ..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié dimanche 19 novembre 2023 à 21:03

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.
S’abonner