KANI 2023 bonni kεra : Mali ni Tunizi kε kulu kelen kɔnɔ

Kunun alamisa ɔkutɔburukalo tile 12 san 2023 nεgε kanɲε 20 tun tεmεnna ni sanga 13 ye, Sajo Mane bε Mali foosi ka bɔ bara 2nan kɔnɔ tuma min na. Samatasεgεw ka sɔrɔ k’a dɔn, u ni jamaba min bε ɲɔgɔn sɔrɔ KANI nata in kuluntolantan na, n’o ye Kɔnɔwari san 2023 ye. O b’a jira ko kuluntolantan na n’o ye tako fɔlɔ ye, Mali, Namibi, Afirikidisidi ani Tunizi bε ɲɔgɔn sɔrɔ, jamana kelen ɲininni na tako filanan kama.

Par

Gansira vendredi 13 octobre 2023 à 13:13 , mis à jour mardi 28 novembre 2023 à 19:27
KANI 2023 bonni kεra : Mali ni Tunizi kε kulu kelen kɔnɔ

Tunizi delila ka kupudafiriki ta san 2004, Afirikidisidi fana y’a ta san 1996. Hali n’i y’a sɔrɔ o jamana fila ni Mali bε kulu kelen kɔnɔ, an bε se k’a bisigiya, ko kuluntolantan in bonni ma kε ko goman ye Mali ma. U si ni Kɔnɔwari, Marɔku ani Sεnεgali tεna bεn kuluntolantan na. Nka, o n’a ta bεε, a bε se ka kε a tεna kε ntɔnjalantɔmɔ ye Samatasεgεw ɲεmɔgɔ Hamari Tarawele n’a tɔɲɔgɔnw bolo ; sabula u bεna sinaya saman kosεbε ni Tunizi ani Afirikidisidi ye kuluntolantan in na. Ka da a kan sεbεnw ka lagamucogo la, a b’i n’a fɔ o jamana fila in ka girin ni Mali ye.

 

Tunizi yεrε ye joli min tigε Mali la kupudimɔni tεmεnnen in ɲεbilantolantan laban na, o ma kεnεya halibi. An bε se k’a bissigya, k’u ka ɲɔgɔn sɔrɔ bε sɔn ka kε tajurusara ye. Tɔgɔba tε Namibi min na a ko la kosεbε, o bε sɔn k’a jigi da jamana farin ninnu fεgεnmanfan dɔ kan, ka dimi o la, ka yεlεma don kuma fɔlen kɔrɔw la. Hakililajigin na, Mali sen bɔra tulon na, kabini kupudafiriki tεmεnnen fila in kuluntolantanw na. 

 

Fεn min ye kulu tɔw ye, an bε se ka hakililajigin kε. Kɔnɔwari, Gine Bisawo, Gine Ekatoriyali ani Nizeriya, olu bε kulu kelen kɔnɔ. Sεnεgali min ye kupudafiriki tεmεnnen in ta, Kameruni, Ganbi ani Lajinε, olu bε kulu kelen kɔnɔ. Eziputi, Gana, Kapuwεri ani Mozanbiki, olu bε kulu kelen kɔnɔ.

 

KANI Kɔnɔwari san 2023 bε daminε zanwuyekalo tile 13 k’a kuncε feburuyekalo tile 11 san 2024 dugu duuru kɔnɔ : Abijan, Yamussokɔrɔ, Buwakε, San-Pedoro ani Korogo. Mali n’a ka kulu jamana tɔw dagayɔrɔ ye Korogo ye. A ntolantanw bεna kε Amadu Gɔn Kulubali tɔgɔlafarikoloɲεnajεkεyɔrɔ la. Mɔgɔ 20.000 bε se ka don yen.

 

NTOLANTANKULUW FILƐ

Kulu A (Abijan) : Kɔnɔwari, Nizeriya, Gine Ekatoriyali, Gine-Bisawo 

kulu B (Abijan) : Eziputi, Gana, Kapuwεri, Mozanbiki 

Kulu C (Yamusokɔrɔ) : Sεnεgali, Kameruni, Lajinε, Ganbi 

Kulu D (Buwakε) : Alizeri, Burukina Faso, Moritani, Angola 

Kulu E (Korogo) : Tunizi, Mali, Afirikidisidi, Namibi

Ladi Madiheri JABI

Dɔkala Yusufu JARA

 

Dɔkala Yusufu Jara

Nin fana kalan : Mali : Filiya ye waati gεlεn ye musow bolo

Muso dɔw furucε mana fatu, jogo jugu suguya bεε dɔ bε tigε ka da u la sigi kɔnɔ. A caman bε bila u yεrε la denbaya doni tali la, u bε don baara suguya caman dafε. A dɔw yεrε bε wulikajɔ suguya bεε dɔ kε cε fatulen, walasa ka se ka don mɔgɔ tɔw la, ani ka se k’u ka baaraw.

Nin fana kalan : Mali : Denmisεn dɔ tora dɔlɔ nɔfεkεlε la baari kɔnɔ

Saya in kεra Bamakɔ komini 4nan kɔnɔ Hamudalayi. Dalamankan dɔ wulila minnikεla fila cε baari kɔnɔ, min labanna saya la. Kunnafoniw y’a jira, ko I.D ye K.T sɔgɔ ni buteliwalo ye a ka dɔlɔ tɔ nɔfε ; a ni tora o la..

Nin fana kalan : Mali : Gɔfεrεnaman b’a ɲinin yεrεkunkalifalaw fε, u ka kɔsegin Kidali

Kidali dugu bɔɔsilen kɔ kojugubakεlaw n’u dεmεnbaaw la Mali sɔrɔdasiw fε tarata tεmεnnen in, gɔfεrεnaman ye wele bila yεrεkunkalifala bεε ma, jamana kɔnɔ an’a kɔkan, u ka kɔsegin u ka so..

Nin fana kalan : Mali, kunnafoni kεlε kɔnɔ : Sahelijamanaw bε ka labεnw sabati

Ninnikεlaw, kunnafonidilaw, sannayεlεnkalandenw, gɔfεrεnaman tɔgɔla jɔyɔrɔbatigiw, mɔgɔ minnu tε politikitɔnw mɔgɔ ye, fεεrεko ɲεɲininni cakεda kɔkankow ni diɲε tɔnbaw cε koɲεnabɔ minisiriso la, o ye wele min da hakilijakabɔko la, u bεε y’o jaabi.

Nin fana kalan : Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Nin fana kalan : Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Tigi ka sεbεnniw

Mali : Filiya ye waati gεlεn ye musow bolo

Muso dɔw furucε mana fatu, jogo jugu suguya bεε dɔ bε tigε ka da u la sigi kɔnɔ. A caman bε bila u yεrε la denbaya doni tali la, u bε don baara suguya caman dafε. A dɔw yεrε bε wulikajɔ suguya bεε dɔ kε cε fatulen, walasa ka se ka don mɔgɔ tɔw la, ani ka se k’u ka baaraw kε.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:12

Mali : Denmisεn dɔ tora dɔlɔ nɔfεkεlε la baari kɔnɔ

Saya in kεra Bamakɔ komini 4nan kɔnɔ Hamudalayi. Dalamankan dɔ wulila minnikεla fila cε baari kɔnɔ, min labanna saya la. Kunnafoniw y’a jira, ko I.D ye K.T sɔgɔ ni buteliwalo ye a ka dɔlɔ tɔ nɔfε ; a ni tora o la..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:09

Mali : Gɔfεrεnaman b’a ɲinin yεrεkunkalifalaw fε, u ka kɔsegin Kidali

Kidali dugu bɔɔsilen kɔ kojugubakεlaw n’u dεmεnbaaw la Mali sɔrɔdasiw fε tarata tεmεnnen in, gɔfεrεnaman ye wele bila yεrεkunkalifala bεε ma, jamana kɔnɔ an’a kɔkan, u ka kɔsegin u ka so..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:07

Mali, kunnafoni kεlε kɔnɔ : Sahelijamanaw bε ka labεnw sabati

Ninnikεlaw, kunnafonidilaw, sannayεlεnkalandenw, gɔfεrεnaman tɔgɔla jɔyɔrɔbatigiw, mɔgɔ minnu tε politikitɔnw mɔgɔ ye, fεεrεko ɲεɲininni cakεda kɔkankow ni diɲε tɔnbaw cε koɲεnabɔ minisiriso la, o ye wele min da hakilijakabɔko la, u bεε y’o jaabi.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:02

Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié dimanche 19 novembre 2023 à 21:07

Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié dimanche 19 novembre 2023 à 21:07

Mali-Burukina Faso-UNHCR : Fura kuntaala jan bε ka ɲinin yεrεkunkalifalaw kɔsegincogo la

Maliden 36.372 ɲɔgɔnna bε yεrεkunkalifayɔrɔ la Burukina Faso. U kɔseginni Mali kɔnɔ, hakilijakabɔ kεra o kan Mali-Burukina Faso-UNHCR ka lajε 12nan senfε araba tεmεnnen in na Lotoliba dɔ kɔnɔ Bamakɔ..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié dimanche 19 novembre 2023 à 21:03

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.
S’abonner