Mali : Filiya ye waati gεlεn ye musow bolo

Muso dɔw furucε mana fatu, jogo jugu suguya bεε dɔ bε tigε ka da u la sigi kɔnɔ. A caman bε bila u yεrε la denbaya doni tali la, u bε don baara suguya caman dafε. A dɔw yεrε bε wulikajɔ suguya bεε dɔ kε cε fatulen, walasa ka se ka don mɔgɔ tɔw la, ani ka se k’u ka baaraw kε

Par

Gansira lundi 20 novembre 2023 à 15:12 , mis à jour mardi 28 novembre 2023 à 19:27
Mali : Filiya ye waati gεlεn ye musow bolo

Nin muso cεsabaatɔ ninnu b’u yεrε makow dalakεɲε k’a sababu kε u ye kalan min sɔrɔ safunεdilan, tobili ani baara kεta suguya wεrεw kan. Yara Kuresi ye cεsabaatɔ ye. A ka fɔ la, ale cε fatura o bε san kelen bɔ. O y’a sɔrɔ u ka merilafurusiri ma kε. O gεlεyara a bolo kosεbε kɔnɔnafili fε. Silamεfurusiri kɔni tun kεlen don. Nka tile saba ka kɔn merilafurusiri ɲε, ale cε fatura. Yara Kuresi si hakε bε san 29 na. A ye filiya sigi o kosɔn.

A yεrε ye lakɔlikaramɔgɔ ye ka bɔ Bulukasunbugu, Bamakɔ komini 1lɔ kɔnɔ. Muso denmisεn cε fatuli joona, kuma suguya bεε bε fɔ o la.


Ni dɔw m’a fɔ k’i ye subaa ye, u b’a fɔ k’i tere ka jugu. I jigi bε mansa minnu kan k’olu ka kan ka k’i ɲεji cεbaa ye, olu yεrε de bε ɲεnacin ka k’i kan, ni kuma bεnbaliw fɔli y’i ma. A k’ale cε somɔgɔw y’u mako bɔ ale la. 

A ka sɔrɔ k’a wakilu kε Ala ye, ka fara cεsabaatɔw ka tɔn ka dεmεn kan. A bε lakɔlikaramɔgɔya kalosara min ta, ka fara a ye kalan minnu sɔrɔ safunεdilan, tobili ani baara kεta wεrεw la, a b’a yεrε makow ɲεnabɔ.

Cεsaya ye degunba ye musow kan an ka sigi kɔnɔ, ka da a yecogo kan mɔgɔw fε. Muso dɔw furucε mana fatu, o somɔgɔw bε sigi gεlεya u bolo. N’u ma wuli k’u jɔ u yεrε ye, mɔgɔ si tε dεmεn don u la. Hali u denw mako misεnnin bεε y’u yεrε ye. Aramata Hayidara b’o dakun de la sisan a san seegin ye nin ye.K’a ta so luwanse la ka se denmisεnninw ka kalansaraw ma, a jɔlen bε ni nin bεε ye. Waati dɔw la a bε yuguyuguw feere, waati dɔw fana na a bε yaalayaalafuraw feere, tuma dɔw ta ye jiridenw ye. Sabula a cε fatulen, o somɔgɔw y’a tεgε ko ka bɔ o ka sɔrɔ bεε la. A b’a ɲinin mɔgɔw fε, u ka dεmεn don cεsabaatɔw la ; nka u fana ka dusu ta ka wuli k’u jɔ k’u seko kε baara nasira la, ɲεnamaya ka se ka nɔgɔya u bolo dɔɔnin.

Fatumata Sogomo ye cεsabaatɔ ye, min si hakε bε san 21 na. A cε fatura u ka furu san kelen kɔfε. A seginna a faso la o kɔfε. A bε baaradegekalanso dɔ la denmuso kelen b’a bolo.


A ka fɔ la, i b’a fɔ ko Ala yεrε de bε muso juguya la n’a cε minεni y’a la. Laadaw kosɔn, filiya kuntaala kɔnɔ u tε sɔn muso ka bɔ ka baara kε. A ko cε somɔgɔw sinna k’u mako bɔ ale ka ko bεε la, fatuli kɔfε. A bε kundigi de kε k’a musaka misεnninw sɔrɔ o la, ka fara a yεrε somɔgɔw ka dεmεn kan. O siratigε la, Fatumata b’a ɲinin a muso ɲɔgɔnw fε, ni Alajarabi y’u sɔrɔ, u k’u cεsiri ka baara kε ; baara de bε mɔnε bɔ mɔgɔ la.

A san 4 ye nin ye Fatumata Sanganta ye cεsabaatɔ ye. A den kɔrɔbalen si hakε bε san 20 na. Gεlεyaba t’a kan wariko fanfε, a b’a cε ka so fana kɔnɔ. Nka saya nana ni kelennasigi min ye a ma, o de degun b’a kan, limaniya de b’a ɲεnabɔ. A b’a ɲinin musow fε, u ka baara kε k’u jigi bɔ dεmεn kan sanga ni waati bεε la.
Biba Tarawele y’a jira ko ale tun ma deli ka degun sɔrɔ a ka ɲεnamaya kɔnɔ ni filiya waati tε. A si hakε bε san 30 la, den 5 b’a bolo, musomannin ye 4 y’o la. A cε fatura san 12 furu kɔfε.
 


Biba ko fa tun bε ɲinin ka don ale la k’a sababu kε kɔnɔnafili ye. Ko a kεra i n’a fɔ i ye diɲε biri ale ka wugu da la. A den fila yεlεmana u mɔmuso bara u ka dugu la ; n’o y’ale ba bara ye a faso la. Nka a somɔgɔw, n’a teriw ka dεmεn sera k’a to ale ka bi sɔrɔ. A ko muso tε diɲε degun dɔn a ɲεma n’a furucε ma fatu. Ko a b’i n’a fɔ ni sagaden ba tununna a la kungo kɔnɔ. A bε boli ka taa fan bεε fε a ɲininni na. An bε don min na, cε balimakε b’a nɔfε furusiriko la. Madamu Tarawele Masitan Tarawele ye Jεnεka ye, min ye muso cεsabaatɔw ka tɔn (Iasvo) sigi senkan san 2022. O tɔn in dagayɔrɔ ye Sotuba ye Bamakɔ faaba komini 1lɔ kɔnɔ. A laɲinin ye ka o muso ninnu bɔ dεnkεrεfε la. A b’u bisimila, k’u kunnafoni ani ka dεmεn don u n’u den fitininw na, k’u ka hakεw lakanan. A ko ale yεrε ye cεsabaatɔ ye, a b’a gεlεyaw kalama. Cεsaya ni falatɔya tε mɔgɔ ka laɲinin ye ; Ala ka baaraw don. Ala mana ko min kε, hadamaden seko t’o la.

Madamu Tarawele Masitan Tarawele ka tɔn bε cεsabaatɔw ɲinin, degun bε minnu kan k’u dεmεn ni baara kεtaw, balo, fεεrεbɔ ani u ka kεnεya sabatili. 
 

Fatumata TARAWELE

Dɔkala Yusufu Jara

Nin fana kalan : Mali : Denmisεn dɔ tora dɔlɔ nɔfεkεlε la baari kɔnɔ

Saya in kεra Bamakɔ komini 4nan kɔnɔ Hamudalayi. Dalamankan dɔ wulila minnikεla fila cε baari kɔnɔ, min labanna saya la. Kunnafoniw y’a jira, ko I.D ye K.T sɔgɔ ni buteliwalo ye a ka dɔlɔ tɔ nɔfε ; a ni tora o la..

Nin fana kalan : Mali : Gɔfεrεnaman b’a ɲinin yεrεkunkalifalaw fε, u ka kɔsegin Kidali

Kidali dugu bɔɔsilen kɔ kojugubakεlaw n’u dεmεnbaaw la Mali sɔrɔdasiw fε tarata tεmεnnen in, gɔfεrεnaman ye wele bila yεrεkunkalifala bεε ma, jamana kɔnɔ an’a kɔkan, u ka kɔsegin u ka so..

Nin fana kalan : Mali, kunnafoni kεlε kɔnɔ : Sahelijamanaw bε ka labεnw sabati

Ninnikεlaw, kunnafonidilaw, sannayεlεnkalandenw, gɔfεrεnaman tɔgɔla jɔyɔrɔbatigiw, mɔgɔ minnu tε politikitɔnw mɔgɔ ye, fεεrεko ɲεɲininni cakεda kɔkankow ni diɲε tɔnbaw cε koɲεnabɔ minisiriso la, o ye wele min da hakilijakabɔko la, u bεε y’o jaabi.

Nin fana kalan : Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Nin fana kalan : Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Nin fana kalan : Mali-Burukina Faso-UNHCR : Fura kuntaala jan bε ka ɲinin yεrεkunkalifalaw kɔsegincogo la

Maliden 36.372 ɲɔgɔnna bε yεrεkunkalifayɔrɔ la Burukina Faso. U kɔseginni Mali kɔnɔ, hakilijakabɔ kεra o kan Mali-Burukina Faso-UNHCR ka lajε 12nan senfε araba tεmεnnen in na Lotoliba dɔ kɔnɔ Bamakɔ..

Tigi ka sεbεnniw

Mali : Denmisεn dɔ tora dɔlɔ nɔfεkεlε la baari kɔnɔ

Saya in kεra Bamakɔ komini 4nan kɔnɔ Hamudalayi. Dalamankan dɔ wulila minnikεla fila cε baari kɔnɔ, min labanna saya la. Kunnafoniw y’a jira, ko I.D ye K.T sɔgɔ ni buteliwalo ye a ka dɔlɔ tɔ nɔfε ; a ni tora o la..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:09

Mali : Gɔfεrεnaman b’a ɲinin yεrεkunkalifalaw fε, u ka kɔsegin Kidali

Kidali dugu bɔɔsilen kɔ kojugubakεlaw n’u dεmεnbaaw la Mali sɔrɔdasiw fε tarata tεmεnnen in, gɔfεrεnaman ye wele bila yεrεkunkalifala bεε ma, jamana kɔnɔ an’a kɔkan, u ka kɔsegin u ka so..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:07

Mali, kunnafoni kεlε kɔnɔ : Sahelijamanaw bε ka labεnw sabati

Ninnikεlaw, kunnafonidilaw, sannayεlεnkalandenw, gɔfεrεnaman tɔgɔla jɔyɔrɔbatigiw, mɔgɔ minnu tε politikitɔnw mɔgɔ ye, fεεrεko ɲεɲininni cakεda kɔkankow ni diɲε tɔnbaw cε koɲεnabɔ minisiriso la, o ye wele min da hakilijakabɔko la, u bεε y’o jaabi.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:02

Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié dimanche 19 novembre 2023 à 21:07

Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié dimanche 19 novembre 2023 à 21:07

Mali-Burukina Faso-UNHCR : Fura kuntaala jan bε ka ɲinin yεrεkunkalifalaw kɔsegincogo la

Maliden 36.372 ɲɔgɔnna bε yεrεkunkalifayɔrɔ la Burukina Faso. U kɔseginni Mali kɔnɔ, hakilijakabɔ kεra o kan Mali-Burukina Faso-UNHCR ka lajε 12nan senfε araba tεmεnnen in na Lotoliba dɔ kɔnɔ Bamakɔ..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié dimanche 19 novembre 2023 à 21:03

Mali, Kidali bɔɔsilen kɔ kojugubakεlaw la : Gɔfεrεnaman ni bulonba ye foli di sɔrɔdasiw ma

Gɔfεrεnaman ye taasibila kε ka ɲεsin mɔgɔw ma, minnu ni tora kεlεw la, ani k’a jira ko a tεna kojugubakε kεlε ɲɔngirin fiyewu, ni jugu ma ban jamana kɔnɔ. O sira kelen fε, bulonba y’a ɲinin Maliden bεε fε, an ka ɲɔgɔn bolo minε, ka to sɔrɔdasiw kɔ k’u senkɔrɔmadon.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 16 novembre 2023 à 11:45

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.
S’abonner