Mali : Filiya ye waati gεlεn ye musow bolo

Muso dɔw furucε mana fatu, jogo jugu suguya bεε dɔ bε tigε ka da u la sigi kɔnɔ. A caman bε bila u yεrε la denbaya doni tali la, u bε don baara suguya caman dafε. A dɔw yεrε bε wulikajɔ suguya bεε dɔ kε cε fatulen, walasa ka se ka don mɔgɔ tɔw la, ani ka se k’u ka baaraw kε

Par

Gansira lundi 20 novembre 2023 à 15:12 , mis à jour mardi 16 juillet 2024 à 02:43
Mali : Filiya ye waati gεlεn ye musow bolo

Nin muso cεsabaatɔ ninnu b’u yεrε makow dalakεɲε k’a sababu kε u ye kalan min sɔrɔ safunεdilan, tobili ani baara kεta suguya wεrεw kan. Yara Kuresi ye cεsabaatɔ ye. A ka fɔ la, ale cε fatura o bε san kelen bɔ. O y’a sɔrɔ u ka merilafurusiri ma kε. O gεlεyara a bolo kosεbε kɔnɔnafili fε. Silamεfurusiri kɔni tun kεlen don. Nka tile saba ka kɔn merilafurusiri ɲε, ale cε fatura. Yara Kuresi si hakε bε san 29 na. A ye filiya sigi o kosɔn.

A yεrε ye lakɔlikaramɔgɔ ye ka bɔ Bulukasunbugu, Bamakɔ komini 1lɔ kɔnɔ. Muso denmisεn cε fatuli joona, kuma suguya bεε bε fɔ o la.


Ni dɔw m’a fɔ k’i ye subaa ye, u b’a fɔ k’i tere ka jugu. I jigi bε mansa minnu kan k’olu ka kan ka k’i ɲεji cεbaa ye, olu yεrε de bε ɲεnacin ka k’i kan, ni kuma bεnbaliw fɔli y’i ma. A k’ale cε somɔgɔw y’u mako bɔ ale la. 

A ka sɔrɔ k’a wakilu kε Ala ye, ka fara cεsabaatɔw ka tɔn ka dεmεn kan. A bε lakɔlikaramɔgɔya kalosara min ta, ka fara a ye kalan minnu sɔrɔ safunεdilan, tobili ani baara kεta wεrεw la, a b’a yεrε makow ɲεnabɔ.

Cεsaya ye degunba ye musow kan an ka sigi kɔnɔ, ka da a yecogo kan mɔgɔw fε. Muso dɔw furucε mana fatu, o somɔgɔw bε sigi gεlεya u bolo. N’u ma wuli k’u jɔ u yεrε ye, mɔgɔ si tε dεmεn don u la. Hali u denw mako misεnnin bεε y’u yεrε ye. Aramata Hayidara b’o dakun de la sisan a san seegin ye nin ye.K’a ta so luwanse la ka se denmisεnninw ka kalansaraw ma, a jɔlen bε ni nin bεε ye. Waati dɔw la a bε yuguyuguw feere, waati dɔw fana na a bε yaalayaalafuraw feere, tuma dɔw ta ye jiridenw ye. Sabula a cε fatulen, o somɔgɔw y’a tεgε ko ka bɔ o ka sɔrɔ bεε la. A b’a ɲinin mɔgɔw fε, u ka dεmεn don cεsabaatɔw la ; nka u fana ka dusu ta ka wuli k’u jɔ k’u seko kε baara nasira la, ɲεnamaya ka se ka nɔgɔya u bolo dɔɔnin.

Fatumata Sogomo ye cεsabaatɔ ye, min si hakε bε san 21 na. A cε fatura u ka furu san kelen kɔfε. A seginna a faso la o kɔfε. A bε baaradegekalanso dɔ la denmuso kelen b’a bolo.


A ka fɔ la, i b’a fɔ ko Ala yεrε de bε muso juguya la n’a cε minεni y’a la. Laadaw kosɔn, filiya kuntaala kɔnɔ u tε sɔn muso ka bɔ ka baara kε. A ko cε somɔgɔw sinna k’u mako bɔ ale ka ko bεε la, fatuli kɔfε. A bε kundigi de kε k’a musaka misεnninw sɔrɔ o la, ka fara a yεrε somɔgɔw ka dεmεn kan. O siratigε la, Fatumata b’a ɲinin a muso ɲɔgɔnw fε, ni Alajarabi y’u sɔrɔ, u k’u cεsiri ka baara kε ; baara de bε mɔnε bɔ mɔgɔ la.

A san 4 ye nin ye Fatumata Sanganta ye cεsabaatɔ ye. A den kɔrɔbalen si hakε bε san 20 na. Gεlεyaba t’a kan wariko fanfε, a b’a cε ka so fana kɔnɔ. Nka saya nana ni kelennasigi min ye a ma, o de degun b’a kan, limaniya de b’a ɲεnabɔ. A b’a ɲinin musow fε, u ka baara kε k’u jigi bɔ dεmεn kan sanga ni waati bεε la.
Biba Tarawele y’a jira ko ale tun ma deli ka degun sɔrɔ a ka ɲεnamaya kɔnɔ ni filiya waati tε. A si hakε bε san 30 la, den 5 b’a bolo, musomannin ye 4 y’o la. A cε fatura san 12 furu kɔfε.
 


Biba ko fa tun bε ɲinin ka don ale la k’a sababu kε kɔnɔnafili ye. Ko a kεra i n’a fɔ i ye diɲε biri ale ka wugu da la. A den fila yεlεmana u mɔmuso bara u ka dugu la ; n’o y’ale ba bara ye a faso la. Nka a somɔgɔw, n’a teriw ka dεmεn sera k’a to ale ka bi sɔrɔ. A ko muso tε diɲε degun dɔn a ɲεma n’a furucε ma fatu. Ko a b’i n’a fɔ ni sagaden ba tununna a la kungo kɔnɔ. A bε boli ka taa fan bεε fε a ɲininni na. An bε don min na, cε balimakε b’a nɔfε furusiriko la. Madamu Tarawele Masitan Tarawele ye Jεnεka ye, min ye muso cεsabaatɔw ka tɔn (Iasvo) sigi senkan san 2022. O tɔn in dagayɔrɔ ye Sotuba ye Bamakɔ faaba komini 1lɔ kɔnɔ. A laɲinin ye ka o muso ninnu bɔ dεnkεrεfε la. A b’u bisimila, k’u kunnafoni ani ka dεmεn don u n’u den fitininw na, k’u ka hakεw lakanan. A ko ale yεrε ye cεsabaatɔ ye, a b’a gεlεyaw kalama. Cεsaya ni falatɔya tε mɔgɔ ka laɲinin ye ; Ala ka baaraw don. Ala mana ko min kε, hadamaden seko t’o la.

Madamu Tarawele Masitan Tarawele ka tɔn bε cεsabaatɔw ɲinin, degun bε minnu kan k’u dεmεn ni baara kεtaw, balo, fεεrεbɔ ani u ka kεnεya sabatili. 
 

Fatumata TARAWELE

Dɔkala Yusufu Jara

Nin fana kalan : Kuluba : Jamanakuntigi ye AES nafoloko minisiri saba bisimila

Kolonɛli Asimi Goyita ye hakilila falen kɛ n’a ka dunanw ye numerikiko nafaw kan. A ye laadilikanw fana di u ma, sanni a k’a jira u la, ko AES jamanakuntigi bɛɛ ka senkɔrɔmadon bɛ ka taa u ma.

Nin fana kalan : Kuluba : Jamanakuntigi ye AES nafoloko minisiri saba bisimila

Kolonɛli Asimi Goyita ye hakilila falen kɛ n’a ka dunanw ye numerikiko nafaw kan. A ye laadilikanw fana di u ma, sanni a k’a jira u la, ko AES jamanakuntigi bɛɛ ka senkɔrɔmadon bɛ ka taa u ma.

Nin fana kalan : AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi.

Nin fana kalan : Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Nin fana kalan : Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Faso tɔgɔla sigikafɔba min daminεnen filε, o bεna kε sababu ye Malidenw ka kumaɲɔgɔnyaw kε u ni ɲɔgɔn cε ka furaw dajira gεlεya kofɔlenw na. A ka kan ka se ka hadamadenya juru caanin an cε, ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan ani ka na ni bεn kutaala jan ye..

Nin fana kalan : Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 .

Tigi ka sεbεnniw

Kuluba : Jamanakuntigi ye AES nafoloko minisiri saba bisimila

Kolonɛli Asimi Goyita ye hakilila falen kɛ n’a ka dunanw ye numerikiko nafaw kan. A ye laadilikanw fana di u ma, sanni a k’a jira u la, ko AES jamanakuntigi bɛɛ ka senkɔrɔmadon bɛ ka taa u ma.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 01 juillet 2024 à 14:34

Kuluba : Jamanakuntigi ye AES nafoloko minisiri saba bisimila

Kolonɛli Asimi Goyita ye hakilila falen kɛ n’a ka dunanw ye numerikiko nafaw kan. A ye laadilikanw fana di u ma, sanni a k’a jira u la, ko AES jamanakuntigi bɛɛ ka senkɔrɔmadon bɛ ka taa u ma.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 01 juillet 2024 à 14:29

AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi Zenerali de birigadi Abudurahamani Tiyani bolo u k’u fεlaw di u kan, u ka lajε nata la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 mai 2024 à 15:39

Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 09 mai 2024 à 11:27

Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Faso tɔgɔla sigikafɔba min daminεnen filε, o bεna kε sababu ye Malidenw ka kumaɲɔgɔnyaw kε u ni ɲɔgɔn cε ka furaw dajira gεlεya kofɔlenw na. A ka kan ka se ka hadamadenya juru caanin an cε, ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan ani ka na ni bεn kutaala jan ye..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mercredi 08 mai 2024 à 12:36

Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 bɔrε ye d600 ye, nɔgɔ fin n’o ye angεrε DAP ye, o kg50 bɔrε ye dɔrɔmε ba saba ani kεmε duuru (d3 500) ye. Kɔɔri koloma kg1 bε minε sεnεkεlaw bolo d60 la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 06 mai 2024 à 11:08

Baarakεlaw tɔgɔla don diɲε kɔnɔ : Laada labatora

San o san mεkalo tile 1lɔ ye baarakεlaw tɔgɔladon ye diɲε kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ, Mali baarakεlaw lafasatɔn minnu bε UNTM jεkuluba kɔnɔ, olu ye yεrεjirataama kε jamana ka yεrεmahɔrɔnya kεnεba kan. A kεra kεnε ye, min kɔrɔfɔw bolila hadamadenya basigili ni ɲεtaa laɲininw kan.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 02 mai 2024 à 10:47

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.
S’abonner