Mali sɔrɔdasiw donna Kidali : Baara dafara

Kabini nin kunnafoni duman cunna, a kεra nisɔndiya dan bεε ye Malidenw na. K’a ta Kayi fo Tumutu, ka tεmεn Kati, Bamakɔ, Sikaso, Moti ani Segou fε, jama sεbεkɔrɔ bɔra kunun tarata, ka bɔlɔnw minε k’u ka nisɔndiya jira ani ka sɔrɔdasiw tanu.

Par

Gansira mercredi 15 novembre 2023 à 11:18
Mali sɔrɔdasiw donna Kidali : Baara dafara

Kabini kunun, Kidali dugu binna Mali sɔrɔdasiw tεgε kɔnɔ. O kunnafoni duman laselen Mali sɔrɔdasiw ɲεmɔgɔso fε, a kεra nisɔndiya dan bεε ye Malidenw dusukun na, ka da waleya in nafa kan.

Kidaliko tun bε kunpan na Maliden caman bolo. Nka u dusukun sewalen y’a mεn laseli la sɔrɔdasiw ɲεmɔgɔso fε, ko Kidali dugu binna sɔrɔdasiw tεgε kɔnɔ tarata nowanburukalo tile 14 san 2023. Sɔrɔdasiw ɲεmɔgɔso y’a ɲinin dugudenw fε, u k’u hakili sigi. A ye jigisigikuma caman fɔ u ye, ko dabaliw tigεlen don u lakananni kama. O siratigε la, u ka to sɔrɔdasiw ka laadilikanw kɔ ; sabula basigili baara kεtaw ma kuncε fɔlɔ.

Malidenw tun sigilen bε ka donba min kɔnɔ, o de selen ye nin ye. Sira tun ka jan, a ka gεlεn ; nka kεlε sebaaya sɔrɔla. Kojugubakεlaw n’u dεmεnbaaw hakili tun ye ka jamana bɔrɔtɔ an ka to nin cogo la, Mali kana se k’a ka fanga boli jamana mumε kan. O de kosɔn u tun bε dansagowale suguya bεε dɔ la jamana kɔrɔnyanfan fε.

Nka kabini furancεlafanga latilenni baaraw daminεna mεkalo bant
ɔ ka don zuwεnkalo kɔnɔ san 2021, jamana ɲεmɔgɔw y’a ŋaniya ka yεlεma don kow taabolo la. Kεlε dɔnniya min bε sɔrɔdasi ɲεmɔgɔ ninnu na, ka fara kojugubakεlaw n’u dεmεnbaaw ŋaniyaw faamuyali kan an ka jamana kɔnɔ, u y’u kan kε kelen ye ka sira da u ɲε, basigi ka se ka sabati.

Mali y’a dεmεnni bolofara caya, o kεra nafa ye jamana kunmab
ɔli kεlε la ; sabula kεlεminεn nafama suguya caman sɔrɔla ka bɔ Irisijamana na. O de ye yεlεma don sɔrɔdasiw ka baara kεcogo la ni wasa ye lafiya sɔrɔli la. Sɔrɔdasiw tora ka sebaayaw sɔrɔ kojugubakε kεlεli la.

O kɔnɔna na, diɲε tɔnba ka basigi sabatilijεkulu ye sariya 2690 ta zuwεnkalo la, ka Minusima ka baara ban Mali kɔnɔ. O la, ka kεɲε n’o sariya kɔnɔko ye, Mali sɔrɔdasiw de tun ka kan ka Minusima dagayɔrw ta a kɔ yanni desanburukalo nata tile 31 ka tεmεn. Kojugubakεlaw kεlen k’a ye k’o da man di u la, u ye wulikajɔ caman kε, k’a ɲinin k’u bε Mali sɔrɔdasiw bali o la.

U tora ka pεrεnbaraninw don dugu juk
ɔrɔ siraw kan sɔrɔdasiw ɲε, ka janw da u la, ka bin u kan furancεw la an’u dagayɔrɔw la, ka yɔrɔw tiɲε ani ka janfa suguya bε dɔ siri sɔrɔdasiw ka ɲεtaa silasali kama. O waleya jugu bεε kun tun ye sɔrɔdasiw kana se ka Minusima dagyɔrɔ labilataw lasɔrɔ. Nka u ka wulikajɔ n’a ŋaniyajuguya bεε labanna jigilatigε la u bolo. Sɔrɔdasiw ye tasuma da u tεgε Bεri Tumutu mara la ani Anefisi Kidali mara la. Sɔrɔdasiw ka sannayεlεn fanga girinyana u ma a kεlε bεε la.


Mali s
ɔrɔdasiw janfara Minusima fε cogoya caman na. A y’a dagayɔrɔ dɔw labila kojugubakεlaw ye sanni a k’olu latεmεn Mali sɔrɔdasiw ma. Nka nin bεε la, hakilila kelen de tun bε Mali sɔrɔasiw la : « ka Kidaliko daga wuli ka bɔ Malidenw da la ». Wa o de sera ka kε nowanburukalo tile 14 san 2023. O kεra Mali ka jigisigi ani lafiya batonba selen ye dankanda la. 

Masa SIDIBE

Dɔkala Yusufu JARA

 

Dɔkala Yusufu Jara

Nin fana kalan : Mali : Filiya ye waati gεlεn ye musow bolo

Muso dɔw furucε mana fatu, jogo jugu suguya bεε dɔ bε tigε ka da u la sigi kɔnɔ. A caman bε bila u yεrε la denbaya doni tali la, u bε don baara suguya caman dafε. A dɔw yεrε bε wulikajɔ suguya bεε dɔ kε cε fatulen, walasa ka se ka don mɔgɔ tɔw la, ani ka se k’u ka baaraw.

Nin fana kalan : Mali : Denmisεn dɔ tora dɔlɔ nɔfεkεlε la baari kɔnɔ

Saya in kεra Bamakɔ komini 4nan kɔnɔ Hamudalayi. Dalamankan dɔ wulila minnikεla fila cε baari kɔnɔ, min labanna saya la. Kunnafoniw y’a jira, ko I.D ye K.T sɔgɔ ni buteliwalo ye a ka dɔlɔ tɔ nɔfε ; a ni tora o la..

Nin fana kalan : Mali : Gɔfεrεnaman b’a ɲinin yεrεkunkalifalaw fε, u ka kɔsegin Kidali

Kidali dugu bɔɔsilen kɔ kojugubakεlaw n’u dεmεnbaaw la Mali sɔrɔdasiw fε tarata tεmεnnen in, gɔfεrεnaman ye wele bila yεrεkunkalifala bεε ma, jamana kɔnɔ an’a kɔkan, u ka kɔsegin u ka so..

Nin fana kalan : Mali, kunnafoni kεlε kɔnɔ : Sahelijamanaw bε ka labεnw sabati

Ninnikεlaw, kunnafonidilaw, sannayεlεnkalandenw, gɔfεrεnaman tɔgɔla jɔyɔrɔbatigiw, mɔgɔ minnu tε politikitɔnw mɔgɔ ye, fεεrεko ɲεɲininni cakεda kɔkankow ni diɲε tɔnbaw cε koɲεnabɔ minisiriso la, o ye wele min da hakilijakabɔko la, u bεε y’o jaabi.

Nin fana kalan : Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Nin fana kalan : Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Tigi ka sεbεnniw

Mali : Filiya ye waati gεlεn ye musow bolo

Muso dɔw furucε mana fatu, jogo jugu suguya bεε dɔ bε tigε ka da u la sigi kɔnɔ. A caman bε bila u yεrε la denbaya doni tali la, u bε don baara suguya caman dafε. A dɔw yεrε bε wulikajɔ suguya bεε dɔ kε cε fatulen, walasa ka se ka don mɔgɔ tɔw la, ani ka se k’u ka baaraw kε.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:12

Mali : Denmisεn dɔ tora dɔlɔ nɔfεkεlε la baari kɔnɔ

Saya in kεra Bamakɔ komini 4nan kɔnɔ Hamudalayi. Dalamankan dɔ wulila minnikεla fila cε baari kɔnɔ, min labanna saya la. Kunnafoniw y’a jira, ko I.D ye K.T sɔgɔ ni buteliwalo ye a ka dɔlɔ tɔ nɔfε ; a ni tora o la..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:09

Mali : Gɔfεrεnaman b’a ɲinin yεrεkunkalifalaw fε, u ka kɔsegin Kidali

Kidali dugu bɔɔsilen kɔ kojugubakεlaw n’u dεmεnbaaw la Mali sɔrɔdasiw fε tarata tεmεnnen in, gɔfεrεnaman ye wele bila yεrεkunkalifala bεε ma, jamana kɔnɔ an’a kɔkan, u ka kɔsegin u ka so..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:07

Mali, kunnafoni kεlε kɔnɔ : Sahelijamanaw bε ka labεnw sabati

Ninnikεlaw, kunnafonidilaw, sannayεlεnkalandenw, gɔfεrεnaman tɔgɔla jɔyɔrɔbatigiw, mɔgɔ minnu tε politikitɔnw mɔgɔ ye, fεεrεko ɲεɲininni cakεda kɔkankow ni diɲε tɔnbaw cε koɲεnabɔ minisiriso la, o ye wele min da hakilijakabɔko la, u bεε y’o jaabi.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:02

Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié dimanche 19 novembre 2023 à 21:07

Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié dimanche 19 novembre 2023 à 21:07

Mali-Burukina Faso-UNHCR : Fura kuntaala jan bε ka ɲinin yεrεkunkalifalaw kɔsegincogo la

Maliden 36.372 ɲɔgɔnna bε yεrεkunkalifayɔrɔ la Burukina Faso. U kɔseginni Mali kɔnɔ, hakilijakabɔ kεra o kan Mali-Burukina Faso-UNHCR ka lajε 12nan senfε araba tεmεnnen in na Lotoliba dɔ kɔnɔ Bamakɔ..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié dimanche 19 novembre 2023 à 21:03

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.
S’abonner