Mali : gɔfεrεnaman ye taasibila kε ka ɲεsin kojugubakεlaw ka dansagonwalew mɔgɔ bɔnεnenw ma

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita y’a ŋaniya, sεtanburukalo tile 13 tεmεnnen, minisirilajε senfε, ka jamana ka yεrεmahɔrɔnya sanyεlεma sεtanburukalo tile 22 laɲεnamayali wulikajɔba bɔ a ma, ka taasibila kε ka ɲεsin kojugubakεlaw ka mɔgɔ ɲangatalenw ma. O de kosɔn, a kεra laadasigi ye ten, jamana fan caman fε.

Par

Gansira lundi 25 septembre 2023 à 15:41
Mali : gɔfεrεnaman ye taasibila kε ka ɲεsin kojugubakεlaw ka dansagonwalew mɔgɔ bɔnεnenw ma


O siratigε la, jamanakuntigi y’a gεlεya gɔfεrεnaman ma, wari min bolodara yεrεmahɔrɔnya sanyεlεma laɲεnamayali kama, o ka kε ka kojugubakεlaw ka mɔgɔ bɔnεnenw ni joginnenw somɔgɔw bolomadεmεn. Taasibila in kεra jumadon Salamatu Mayiga tɔgɔla frarikoloɲεnajεkεyɔrɔ la, ka ɲεsin baton « Tumutu » bonni, ani dan karila Gawo, Banba ani Burεmu sɔrɔdasiw dagayɔrɔ minnu na, olu ma. A lajε ɲεmɔgɔya tun bε minisiriɲεmɔgɔ Dr Sogεli Kokala Mayiga bolo.

Hakililajigin na, jamana ka yεrεmahɔrɔnya sanyεlεma sεtanburukalo tile 22 laɲεnamayali hukumu kɔnɔ, jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye dugawudon kε banbaatɔw n’u somɔgɔw ye, ka laban ka nɔgɔyada kε joginnenw ye. A y’a jira ko kojugubakεlaw ye nin dansagonwale min ta ka siwiliw sεgεrε, a ɲangibali tεna to ; wa ko sεgεsεgεliw bolodara, n’u sɔrɔla, u ka bila kiiri ka bolo kan.
Silamεdiinε ani kerecεndiinε, o ɲεmɔgɔw tun bε kεnε kan. A bεε ye dugawudon kε, ka laban k’a ɲinin Ala fε, a k’an tinw don ɲɔgɔn na ka taa a fε, k’a to fana, an se ka ku ɲɔgɔn kan. Diinεkow minisiri ka ciden ye sanga kelen wulikajɔ ɲinin, ka kε taasibila ye ka ɲεsin baton « Tumutu » mɔgɔ bɔnεnenw ma.Muso, den ani denbaya ɲεtaa minisiri Madamu Kulubali Mariyamu Mayiga fana ye kuma ta, ka dugawudon kε. A y’a jira ko an ka jamana bε gεlεya kɔnɔ, an bε kεlε la o bε waati jan bɔ, a ɲuman ye k’an bolo di ɲɔgɔn ma k’an disi da o gεlεya la Maliden bεε ka hεrε sɔrɔli kama. Minisiriɲεmɔgɔ ka fɔ la, nin lajε in b’a kun bɔ, ka taasibila kε ka ɲεsin an balima bɔnεnenw ma baton "Tumutu" bonnen ani dan karilen sɔrɔdasiw dagayɔrɔ minnu na Gawo, Banba, ani Burεmu sεtanburukalo tile 07, 08 ani 12 san 2023, ka fara Lere taw kan. A ko nin ye ɲɔgɔndεmεnko dɔ ye, ka fara tile saba sangabondasigi min kεra jamana kɔnɔ ka tεmεn a ko in na.

Dr Sogεli Kokala Mayiga ye wele bila Maliden bεε ma, an k’a faamuya, ko an ka jamana siniɲεsigi y’a demisεnw ye, wa fosi tε bɔ kɔkan ka na ɲε anw ma yan, an ma min laɲinin an yεrε ma yan. An ka ɲɔgɔn tin minε, ka da an ka lakananbaaw la. An kana sɔn mɔgɔ wεrε si ka don an n’an hakili cε, Mali tε kε dɔwεrε ye Malidenw hamina kɔ. Kεlε min binnen filε an kan, an kun b’a kɔrɔ fo k’a ko se a dan na don min na. A ye jigisigikuma fɔ, ko muso minnu denw an’u furucεw tora janfa in na, jamana tεna ɲinε u kɔ. Hakililajigin na, mɔgɔ 407 minnu ni tangana baton « Tumutu » bεnni na, dεmεn kεra u ye arabadon sεtanburukalo tile 20 san 2023. Jamanakuntigi ye yamaruya di sefawari miliyɔn 107 ka tila u cε. O bεnna u bεε d50 000 ma.


Suleyimani Sidibe

Dɔkala Yusufu Jara

Nin fana kalan : AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi.

Nin fana kalan : Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Nin fana kalan : Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Faso tɔgɔla sigikafɔba min daminεnen filε, o bεna kε sababu ye Malidenw ka kumaɲɔgɔnyaw kε u ni ɲɔgɔn cε ka furaw dajira gεlεya kofɔlenw na. A ka kan ka se ka hadamadenya juru caanin an cε, ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan ani ka na ni bεn kutaala jan ye..

Nin fana kalan : Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 .

Nin fana kalan : Baarakεlaw tɔgɔla don diɲε kɔnɔ : Laada labatora

San o san mεkalo tile 1lɔ ye baarakεlaw tɔgɔladon ye diɲε kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ, Mali baarakεlaw lafasatɔn minnu bε UNTM jεkuluba kɔnɔ, olu ye yεrεjirataama kε jamana ka yεrεmahɔrɔnya kεnεba kan. A kεra kεnε ye, min kɔrɔfɔw bolila hadamadenya basigili ni ɲεtaa laɲini.

Nin fana kalan : Kojugubakε kεlεli : Boli banna kojugubakεkulu « Daesh » kuntigi lakodɔnnenba Hugo bolo

Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεla Hugo faga Indelimani kεlεdaga la Gawo mara la. Kabini Mali y’a ŋaniya k’a mεru don Irisijamana na sɔrɔdasiko nasira la, an ka lakananbaaw b’a la ka sebaayaw sɔrɔ dɔrɔn kojugubakεlaw kan..

Tigi ka sεbεnniw

AES jεkulu : Fangabulonko ni waleyali faranfasiyara

Sahelikungo jamanaw ka jεkulu (kɔnfederasɔn) sigili senkan, o ɲεbila-poroze ani a jamanakuntigiw ka lajε lataamasariya fεsεfεsεra ka bεn u kan. Sεbεn ninnu donna Mali jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita, Burukina Faso jamanakuntigi Kapitεni Ibarahimu Tarawele ani Nizεri jamanakuntigi Zenerali de birigadi Abudurahamani Tiyani bolo u k’u fεlaw di u kan, u ka lajε nata la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 mai 2024 à 15:39

Baarakεkulu I « bεn, fɔkabεn ani donɲɔgɔnna jamana kɔnɔ » : Laɲininw bε tali kε faso haminankow la

Ciden minnu bε Malidenw yεrε dama cε sigikafɔba kεnε kan, u y’a ŋaniya kumaɲɔgɔnya sigikafɔ in da ka yεlε kojugubakεlaw ye, ka silamεdiinε dungew don an n’u cε kɔrɔfɔw la. U y’a ɲinin fana, ko ka kuranko gεlεya furakε joona walasa hakilisigi ka na mɔgɔw la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 09 mai 2024 à 11:27

Sigikafɔba Malidenw yεrε dama cε : Ko sera a kuncεyɔrɔ ma bεn sɔrɔli la

Faso tɔgɔla sigikafɔba min daminεnen filε, o bεna kε sababu ye Malidenw ka kumaɲɔgɔnyaw kε u ni ɲɔgɔn cε ka furaw dajira gεlεya kofɔlenw na. A ka kan ka se ka hadamadenya juru caanin an cε, ka dɔ fara ku-ɲɔgɔn-kan fanga kan ani ka na ni bεn kutaala jan ye..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mercredi 08 mai 2024 à 12:36

Sεnε kolatigεkulu ka lajεba 14nan : Bεnkanbaw ni kandilibaw

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye laseli kε tarata awirilikalo tile 30 san 2024, ko gɔfεrεnaman bε sεnε kεfεn minnu di, tεmεn bε kε n’o ye. O siratigε la, angεrε (ire) kg50 bɔrε ye sefawari dɔrɔmε ba fila ani kεmε seegin (d2 800) ye, farafinnɔgɔ kg50 bɔrε ye d600 ye, nɔgɔ fin n’o ye angεrε DAP ye, o kg50 bɔrε ye dɔrɔmε ba saba ani kεmε duuru (d3 500) ye. Kɔɔri koloma kg1 bε minε sεnεkεlaw bolo d60 la.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 06 mai 2024 à 11:08

Baarakεlaw tɔgɔla don diɲε kɔnɔ : Laada labatora

San o san mεkalo tile 1lɔ ye baarakεlaw tɔgɔladon ye diɲε kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ, Mali baarakεlaw lafasatɔn minnu bε UNTM jεkuluba kɔnɔ, olu ye yεrεjirataama kε jamana ka yεrεmahɔrɔnya kεnεba kan. A kεra kεnε ye, min kɔrɔfɔw bolila hadamadenya basigili ni ɲεtaa laɲininw kan.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié jeudi 02 mai 2024 à 10:47

Kojugubakε kεlεli : Boli banna kojugubakεkulu « Daesh » kuntigi lakodɔnnenba Hugo bolo

Mali sɔrɔdasiw ye kojugubakεla Hugo faga Indelimani kεlεdaga la Gawo mara la. Kabini Mali y’a ŋaniya k’a mεru don Irisijamana na sɔrɔdasiko nasira la, an ka lakananbaaw b’a la ka sebaayaw sɔrɔ dɔrɔn kojugubakεlaw kan..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié mardi 30 avril 2024 à 11:49

Mali baarakεlaw lafasatɔnba (UNTM) ka lajεba 14nan : Yakuba Katile sugandira san 5 kura kuntaala kama

UNTM biro kura mɔgɔ ye 53 ye. U ye lahidu ta, ko furakεcogo ani laɲinin minu kεra a ka sigikafɔw senfε, olu bεna kε sisinnan ye sarati kura in kɔnɔ.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 29 avril 2024 à 11:58

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.
S’abonner