Mali : gɔfεrεnaman ye taasibila kε ka ɲεsin kojugubakεlaw ka dansagonwalew mɔgɔ bɔnεnenw ma

Furancεlafanga jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita y’a ŋaniya, sεtanburukalo tile 13 tεmεnnen, minisirilajε senfε, ka jamana ka yεrεmahɔrɔnya sanyεlεma sεtanburukalo tile 22 laɲεnamayali wulikajɔba bɔ a ma, ka taasibila kε ka ɲεsin kojugubakεlaw ka mɔgɔ ɲangatalenw ma. O de kosɔn, a kεra laadasigi ye ten, jamana fan caman fε.

Par

Gansira lundi 25 septembre 2023 à 15:41
Mali : gɔfεrεnaman ye taasibila kε ka ɲεsin kojugubakεlaw ka dansagonwalew mɔgɔ bɔnεnenw ma


O siratigε la, jamanakuntigi y’a gεlεya gɔfεrεnaman ma, wari min bolodara yεrεmahɔrɔnya sanyεlεma laɲεnamayali kama, o ka kε ka kojugubakεlaw ka mɔgɔ bɔnεnenw ni joginnenw somɔgɔw bolomadεmεn. Taasibila in kεra jumadon Salamatu Mayiga tɔgɔla frarikoloɲεnajεkεyɔrɔ la, ka ɲεsin baton « Tumutu » bonni, ani dan karila Gawo, Banba ani Burεmu sɔrɔdasiw dagayɔrɔ minnu na, olu ma. A lajε ɲεmɔgɔya tun bε minisiriɲεmɔgɔ Dr Sogεli Kokala Mayiga bolo.

Hakililajigin na, jamana ka yεrεmahɔrɔnya sanyεlεma sεtanburukalo tile 22 laɲεnamayali hukumu kɔnɔ, jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye dugawudon kε banbaatɔw n’u somɔgɔw ye, ka laban ka nɔgɔyada kε joginnenw ye. A y’a jira ko kojugubakεlaw ye nin dansagonwale min ta ka siwiliw sεgεrε, a ɲangibali tεna to ; wa ko sεgεsεgεliw bolodara, n’u sɔrɔla, u ka bila kiiri ka bolo kan.
Silamεdiinε ani kerecεndiinε, o ɲεmɔgɔw tun bε kεnε kan. A bεε ye dugawudon kε, ka laban k’a ɲinin Ala fε, a k’an tinw don ɲɔgɔn na ka taa a fε, k’a to fana, an se ka ku ɲɔgɔn kan. Diinεkow minisiri ka ciden ye sanga kelen wulikajɔ ɲinin, ka kε taasibila ye ka ɲεsin baton « Tumutu » mɔgɔ bɔnεnenw ma.Muso, den ani denbaya ɲεtaa minisiri Madamu Kulubali Mariyamu Mayiga fana ye kuma ta, ka dugawudon kε. A y’a jira ko an ka jamana bε gεlεya kɔnɔ, an bε kεlε la o bε waati jan bɔ, a ɲuman ye k’an bolo di ɲɔgɔn ma k’an disi da o gεlεya la Maliden bεε ka hεrε sɔrɔli kama. Minisiriɲεmɔgɔ ka fɔ la, nin lajε in b’a kun bɔ, ka taasibila kε ka ɲεsin an balima bɔnεnenw ma baton "Tumutu" bonnen ani dan karilen sɔrɔdasiw dagayɔrɔ minnu na Gawo, Banba, ani Burεmu sεtanburukalo tile 07, 08 ani 12 san 2023, ka fara Lere taw kan. A ko nin ye ɲɔgɔndεmεnko dɔ ye, ka fara tile saba sangabondasigi min kεra jamana kɔnɔ ka tεmεn a ko in na.

Dr Sogεli Kokala Mayiga ye wele bila Maliden bεε ma, an k’a faamuya, ko an ka jamana siniɲεsigi y’a demisεnw ye, wa fosi tε bɔ kɔkan ka na ɲε anw ma yan, an ma min laɲinin an yεrε ma yan. An ka ɲɔgɔn tin minε, ka da an ka lakananbaaw la. An kana sɔn mɔgɔ wεrε si ka don an n’an hakili cε, Mali tε kε dɔwεrε ye Malidenw hamina kɔ. Kεlε min binnen filε an kan, an kun b’a kɔrɔ fo k’a ko se a dan na don min na. A ye jigisigikuma fɔ, ko muso minnu denw an’u furucεw tora janfa in na, jamana tεna ɲinε u kɔ. Hakililajigin na, mɔgɔ 407 minnu ni tangana baton « Tumutu » bεnni na, dεmεn kεra u ye arabadon sεtanburukalo tile 20 san 2023. Jamanakuntigi ye yamaruya di sefawari miliyɔn 107 ka tila u cε. O bεnna u bεε d50 000 ma.


Suleyimani Sidibe

Dɔkala Yusufu Jara

Nin fana kalan : Mali : Filiya ye waati gεlεn ye musow bolo

Muso dɔw furucε mana fatu, jogo jugu suguya bεε dɔ bε tigε ka da u la sigi kɔnɔ. A caman bε bila u yεrε la denbaya doni tali la, u bε don baara suguya caman dafε. A dɔw yεrε bε wulikajɔ suguya bεε dɔ kε cε fatulen, walasa ka se ka don mɔgɔ tɔw la, ani ka se k’u ka baaraw.

Nin fana kalan : Mali : Denmisεn dɔ tora dɔlɔ nɔfεkεlε la baari kɔnɔ

Saya in kεra Bamakɔ komini 4nan kɔnɔ Hamudalayi. Dalamankan dɔ wulila minnikεla fila cε baari kɔnɔ, min labanna saya la. Kunnafoniw y’a jira, ko I.D ye K.T sɔgɔ ni buteliwalo ye a ka dɔlɔ tɔ nɔfε ; a ni tora o la..

Nin fana kalan : Mali : Gɔfεrεnaman b’a ɲinin yεrεkunkalifalaw fε, u ka kɔsegin Kidali

Kidali dugu bɔɔsilen kɔ kojugubakεlaw n’u dεmεnbaaw la Mali sɔrɔdasiw fε tarata tεmεnnen in, gɔfεrεnaman ye wele bila yεrεkunkalifala bεε ma, jamana kɔnɔ an’a kɔkan, u ka kɔsegin u ka so..

Nin fana kalan : Mali, kunnafoni kεlε kɔnɔ : Sahelijamanaw bε ka labεnw sabati

Ninnikεlaw, kunnafonidilaw, sannayεlεnkalandenw, gɔfεrεnaman tɔgɔla jɔyɔrɔbatigiw, mɔgɔ minnu tε politikitɔnw mɔgɔ ye, fεεrεko ɲεɲininni cakεda kɔkankow ni diɲε tɔnbaw cε koɲεnabɔ minisiriso la, o ye wele min da hakilijakabɔko la, u bεε y’o jaabi.

Nin fana kalan : Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Nin fana kalan : Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Tigi ka sεbεnniw

Mali : Filiya ye waati gεlεn ye musow bolo

Muso dɔw furucε mana fatu, jogo jugu suguya bεε dɔ bε tigε ka da u la sigi kɔnɔ. A caman bε bila u yεrε la denbaya doni tali la, u bε don baara suguya caman dafε. A dɔw yεrε bε wulikajɔ suguya bεε dɔ kε cε fatulen, walasa ka se ka don mɔgɔ tɔw la, ani ka se k’u ka baaraw kε.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:12

Mali : Denmisεn dɔ tora dɔlɔ nɔfεkεlε la baari kɔnɔ

Saya in kεra Bamakɔ komini 4nan kɔnɔ Hamudalayi. Dalamankan dɔ wulila minnikεla fila cε baari kɔnɔ, min labanna saya la. Kunnafoniw y’a jira, ko I.D ye K.T sɔgɔ ni buteliwalo ye a ka dɔlɔ tɔ nɔfε ; a ni tora o la..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:09

Mali : Gɔfεrεnaman b’a ɲinin yεrεkunkalifalaw fε, u ka kɔsegin Kidali

Kidali dugu bɔɔsilen kɔ kojugubakεlaw n’u dεmεnbaaw la Mali sɔrɔdasiw fε tarata tεmεnnen in, gɔfεrεnaman ye wele bila yεrεkunkalifala bεε ma, jamana kɔnɔ an’a kɔkan, u ka kɔsegin u ka so..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:07

Mali, kunnafoni kεlε kɔnɔ : Sahelijamanaw bε ka labεnw sabati

Ninnikεlaw, kunnafonidilaw, sannayεlεnkalandenw, gɔfεrεnaman tɔgɔla jɔyɔrɔbatigiw, mɔgɔ minnu tε politikitɔnw mɔgɔ ye, fεεrεko ɲεɲininni cakεda kɔkankow ni diɲε tɔnbaw cε koɲεnabɔ minisiriso la, o ye wele min da hakilijakabɔko la, u bεε y’o jaabi.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:02

Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié dimanche 19 novembre 2023 à 21:07

Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié dimanche 19 novembre 2023 à 21:07

Mali-Burukina Faso-UNHCR : Fura kuntaala jan bε ka ɲinin yεrεkunkalifalaw kɔsegincogo la

Maliden 36.372 ɲɔgɔnna bε yεrεkunkalifayɔrɔ la Burukina Faso. U kɔseginni Mali kɔnɔ, hakilijakabɔ kεra o kan Mali-Burukina Faso-UNHCR ka lajε 12nan senfε araba tεmεnnen in na Lotoliba dɔ kɔnɔ Bamakɔ..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié dimanche 19 novembre 2023 à 21:03

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.
S’abonner