San 2024 jamanakuntigi sigili kalata : Mɔɔnɔbɔ dɔɔnin kofɔra

Bolodali kura kεra gɔfεrεnaman ni kalata jεkulu kεrεnkεrεnnen « Aige » fε

Par

Gansira mardi 26 septembre 2023 à 15:54
San 2024 jamanakuntigi sigili kalata : Mɔɔnɔbɔ dɔɔnin kofɔra

Nin kunnafoni in lasera kunun ntεnεn sεtanburukalo tile 25 san 2023, mara, desantaralizasɔn minisiri, ni gɔfεrεnaman ka kumalasela don, Kolonεli Abudulayi Mayiga fε, kunnafonidilajε dɔ senfε a ka minisiriso la.A ka fɔ la, yεlεma donni politikikow ni fangabulonw cogoyaw la, o baara bolodalen sεbεkɔrɔ fεsεfεsεlen, gɔfεrεnaman y’a ŋaniya, ka karan jamanakuntigi kura sigili kalata fɔlɔ ma. O min tun dɔgɔdalen bε ka bila san 2024 feburuyekalo tile 4 kan tako fɔlɔ, an’a tile 18, tako filanan. Nka mɔɔnɔbɔ dɔɔnin kofɔra, ka da fεεrεko gεlεya dɔw kan.

Kolonεli Abudulayi Mayiga ka fɔ la, mɔɔnɔbɔ in kun dɔ ye jamana sariyasunba kura taabolo dɔw matarafali ye kalatako la ; kεrεnkεrεnnenya la, furancε donni jamanakuntigi sigili kalata tako fɔlɔ ni filanan cε, n’o yera a la ; kalatasεbεnw filiw latilenni min bεna kε k’a daminε san 2023 in ɔkutɔburukalo tile 1lɔ la, ka se a desanburukalo tile 31 ma, o tali ba la kalata jεkulu kεrεnkεrεnnen « Aige » fε, san 2024 kalatako la. A kun dɔ fana ye Arawεki (Ravec) sεbεnbaju nɔrɔli ye kεlεkεlε a dilanni Faransi cakεda dɔ fε, n’a bε wele « Idemia », ka ban k’a bolo bɔ o la, k’a bila Mali ka bolo kan. Nka Kolonεli Abudulayi Mayiga ye jigisigikuma fɔ. A y’a jira, ko jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita tigεlen don a kan, k’a bεna kalata ninnu waleya jεlenya ani basigi kɔnɔ. A labanna k’a jira, ko kalata nata, a donw bεna da jamanadenw tulo kan kɔfε, n’u ni kalata jεkulu kεrεnkεrεnnen « Aige » tilala kumaɲɔgɔnyaw la.

Fεn min ye kalata tɔw ye, i n’a fɔ Depitew sigili kalata, Senatεriw sigili kalata ani kominiw Kɔnseyew sigili kalata, minisiri ka fɔ la, olu bε boloda kura ye jamanakuntigi kura sigilen fε.


Kalata koɲε siraw ani jamana kuntigi kura sigili min tun kan ka kε 2024 kɔnɔ, o koɲεw filε.
Kunun ntεnεn Sεtanburukalo tile 25 san 2023 in na, kunnafoni dira jamana Minisiriso ɲεmɔgɔ ani furancεlafaɲa ka kumalasεla fε a ka lasigiso l.


Minisiri kolonεli Abudulayi Mayiga y’a jira, k’olu ni jamana ɲεmɔgɔw ka ɲɔgɔnyew sira fε,  a jirala ko kalata nataw kεli tεna bɔ fɔlɔ, k’a sababu kε gεlεya  caman ye ; i n’a fɔ  an ka jamana kalata koɲεw ani basigi siraw, fo ka se kariti biyometiriki sɔrɔbaliya ma  jamanadεn  dɔw fε. A ni gεlεya wεrεw fana. A ka fɔ ladon kelen ma fɔ kalata nataw la. O hukumu kɔnɔ, olu bεna a don fo don nataw la, ka don sugandi. Nin ka  da jamanadenw kulo kan.


Kalata san 2024, a tun cε  fɔlɔ in  tun kan ka kε feburuyekalo tile 4  ani filanan  sεtanburukalo  tile18 in na.  
Minisiri  Mayiga y’a sεmεntiya, ko jamana ka saariya kura taliw la, ni tajεli siraw ye, fo ka se arawεki kεliw ma, an ka jamana na.
 A y’a jira, ko furancε kan ka don kalata kεko fɔlɔ ni filanan cε don kelen fana ma fɔ u cε.


 « Aige » ka baara kuncεliw la san kuturu bεε la, kalatagafe kɔnɔna kan, ka bɔ ɔkutɔburukalo tile 1lɔ la san 2023 in kɔnɔ. A y’a jira, k’olu ni « Aige » ka baaraɲɔgɔnyaw la, kalata dɔgɔ bεna da, jamanaden bεε kulo kan
A ka kuma kɔnɔ, Abudulayi ye jamanadenw kunnafoni, ko ni jamana kuntigi kura sigilen de na sigidaw ka lasigidenw ka kalata koŋεw labεn sabati an ka jamana kɔnɔ.

Dɔkala Yusufu Jara

Nin fana kalan : Mali : Filiya ye waati gεlεn ye musow bolo

Muso dɔw furucε mana fatu, jogo jugu suguya bεε dɔ bε tigε ka da u la sigi kɔnɔ. A caman bε bila u yεrε la denbaya doni tali la, u bε don baara suguya caman dafε. A dɔw yεrε bε wulikajɔ suguya bεε dɔ kε cε fatulen, walasa ka se ka don mɔgɔ tɔw la, ani ka se k’u ka baaraw.

Nin fana kalan : Mali : Denmisεn dɔ tora dɔlɔ nɔfεkεlε la baari kɔnɔ

Saya in kεra Bamakɔ komini 4nan kɔnɔ Hamudalayi. Dalamankan dɔ wulila minnikεla fila cε baari kɔnɔ, min labanna saya la. Kunnafoniw y’a jira, ko I.D ye K.T sɔgɔ ni buteliwalo ye a ka dɔlɔ tɔ nɔfε ; a ni tora o la..

Nin fana kalan : Mali : Gɔfεrεnaman b’a ɲinin yεrεkunkalifalaw fε, u ka kɔsegin Kidali

Kidali dugu bɔɔsilen kɔ kojugubakεlaw n’u dεmεnbaaw la Mali sɔrɔdasiw fε tarata tεmεnnen in, gɔfεrεnaman ye wele bila yεrεkunkalifala bεε ma, jamana kɔnɔ an’a kɔkan, u ka kɔsegin u ka so..

Nin fana kalan : Mali, kunnafoni kεlε kɔnɔ : Sahelijamanaw bε ka labεnw sabati

Ninnikεlaw, kunnafonidilaw, sannayεlεnkalandenw, gɔfεrεnaman tɔgɔla jɔyɔrɔbatigiw, mɔgɔ minnu tε politikitɔnw mɔgɔ ye, fεεrεko ɲεɲininni cakεda kɔkankow ni diɲε tɔnbaw cε koɲεnabɔ minisiriso la, o ye wele min da hakilijakabɔko la, u bεε y’o jaabi.

Nin fana kalan : Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Nin fana kalan : Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Tigi ka sεbεnniw

Mali : Filiya ye waati gεlεn ye musow bolo

Muso dɔw furucε mana fatu, jogo jugu suguya bεε dɔ bε tigε ka da u la sigi kɔnɔ. A caman bε bila u yεrε la denbaya doni tali la, u bε don baara suguya caman dafε. A dɔw yεrε bε wulikajɔ suguya bεε dɔ kε cε fatulen, walasa ka se ka don mɔgɔ tɔw la, ani ka se k’u ka baaraw kε.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:12

Mali : Denmisεn dɔ tora dɔlɔ nɔfεkεlε la baari kɔnɔ

Saya in kεra Bamakɔ komini 4nan kɔnɔ Hamudalayi. Dalamankan dɔ wulila minnikεla fila cε baari kɔnɔ, min labanna saya la. Kunnafoniw y’a jira, ko I.D ye K.T sɔgɔ ni buteliwalo ye a ka dɔlɔ tɔ nɔfε ; a ni tora o la..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:09

Mali : Gɔfεrεnaman b’a ɲinin yεrεkunkalifalaw fε, u ka kɔsegin Kidali

Kidali dugu bɔɔsilen kɔ kojugubakεlaw n’u dεmεnbaaw la Mali sɔrɔdasiw fε tarata tεmεnnen in, gɔfεrεnaman ye wele bila yεrεkunkalifala bεε ma, jamana kɔnɔ an’a kɔkan, u ka kɔsegin u ka so..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:07

Mali, kunnafoni kεlε kɔnɔ : Sahelijamanaw bε ka labεnw sabati

Ninnikεlaw, kunnafonidilaw, sannayεlεnkalandenw, gɔfεrεnaman tɔgɔla jɔyɔrɔbatigiw, mɔgɔ minnu tε politikitɔnw mɔgɔ ye, fεεrεko ɲεɲininni cakεda kɔkankow ni diɲε tɔnbaw cε koɲεnabɔ minisiriso la, o ye wele min da hakilijakabɔko la, u bεε y’o jaabi.

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié lundi 20 novembre 2023 à 15:02

Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié dimanche 19 novembre 2023 à 21:07

Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Jamanakuntigi Kolonεli Asimi Goyita ye denmisεnw ka sɔrɔdasiya kalan kalandenkulu 4nan bɔli lajε ɲεmɔgɔya kε. A y’a jira k’u bεna dɔ fara fasoden ɲuman hakε kan jamana ka fεεrε bolodalenw waleyali siratigε la lakananni hukumu kɔnɔ..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié dimanche 19 novembre 2023 à 21:07

Mali-Burukina Faso-UNHCR : Fura kuntaala jan bε ka ɲinin yεrεkunkalifalaw kɔsegincogo la

Maliden 36.372 ɲɔgɔnna bε yεrεkunkalifayɔrɔ la Burukina Faso. U kɔseginni Mali kɔnɔ, hakilijakabɔ kεra o kan Mali-Burukina Faso-UNHCR ka lajε 12nan senfε araba tεmεnnen in na Lotoliba dɔ kɔnɔ Bamakɔ..

Par Dɔkala Yusufu Jara


Publié dimanche 19 novembre 2023 à 21:03

L’espace des contributions est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour accéder à cet espace d’échange et contribuer à la discussion.
S’abonner