AFRIQUE

Kɔnɔwari : Jamanakuntigi Watara ye gɔfεrεnaman ci

Liputako-Guruma bεnkan : Bulonba jεnna n’a waleyali ye

KANI 2023 bonni kεra : Mali ni Tunizi kε kulu kelen kɔnɔ

Togo : Mali kɔkankow minisiri tun bε lafiya ni basigi lajε kεnε kan Lome

Kɔseginni faso la : Maliden 146 tun bε Libi, u bisimilala Bamakɔ

Kidali bɔɔsili kojugubakεlaw la : Burukina Faso bε Mali fo

Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

Mali, sɔrɔdasiya kalan diyagoyalama : Faso baarakεla kura 260 ka kalanw kuncεra

G5-Saheli : Nizεri ni Burukina Faso y’u foosi

Uganda : Musokɔrɔba san 70 dɔ ye filaninw bange

Sedeyawo ka lajεba 64nan : Taama kɔni wulila ka bɔ Mali faamaw kan

Diɲε lajεba arajoko kan (CMR-23) : Yamaruya dira Mali ma satelitiw sigili la