Dɔkala Yusufu Jara

An ka jamana tariku : Daɲε min ye « Mali », a sɔrɔla cogo di ?

Seko ni dɔnko Kalansoba INA dabolo : Minisiriɲεmɔgɔ ye jigisigikumaw fɔ

Kunnafoni dili εntεrinεti fε : Bεnkan dɔ tara ka se ka mankutucogo jugu kεlε ani ka sira da kunnafoni lankolonw ɲε

Kayi : Sanpεrεn ye misi 61 faga Segala

Mali ka yεrεmahɔrɔnya sɔrɔli sanyεlεma 63nan : Jamanakuntigi ka laseli b’a ɲinin an ka fara ɲɔgɔn kan lakanani ni yiriwali la

Mali : gɔfεrεnaman ye taasibila kε ka ɲεsin kojugubakεlaw ka dansagonwalew mɔgɔ bɔnεnenw ma

Nizεri : Faransi labanna ka don a ka lasigiden an’a ka sɔrɔdasiw taali dafε ka bɔ Ɲame

San 2024 jamanakuntigi sigili kalata : Mɔɔnɔbɔ dɔɔnin kofɔra

Sirabakan kasaara Buguni : Mɔgɔ 5 ni tora, 38 joginna

Sinsin bε ka kε jabi bilenman kan : Musow kanufεn

Binkanniwalew jamana kɔnɔ : Kojugubakεlaw mana bɔ fan o fan fε, u bε sɔrɔdasiw dafalen sɔrɔ u ɲε

KANI 2025 labεnni : Marɔku de sugandira ka kε jatigi ye